+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Dualar Forumunda İsm-i A’zam Duâsı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. D.K.F.Q
  Devamlı Üye

  İsm-i A’zam Duâsı

  İsm-i a’zam duası Hakkında Bilgi


  İsm-i a’zâm duâsı, kesin belli değildir. Peygamber efendimiz, ism-i a’zâm duâsı hakkında bazı işaretler bildirmiştir.
  Hz. Âişe vâlidemiz anlatır: Resûlullah, duânın kabul olmasına sebep olan ism-i a’zâmı bilip bilmediğimi sordu. Bilmediğimi söyleyince, “Yâ Âişe onu öğretmek, onunla dünya için birşey istemek uygun olmaz” buyurdu. Kalkıp abdest aldım ve iki rek’at namaz kılıp, “Allahümme innî ed’ûkellah ve ed’ûkerrahmân ve ed’ûkelberrerrahîm ve ed’ûke biesmaikelhusnâ külleha mâ alimetü minhâ ve mâ lem a’lem entagfirelî ve terhamenî” duâsını okudum. Gülümsiyerek “İsm-i a’zâm, okuduğun duânın içindedir” buyurdu.
  Peygamber efendimiz, “Allahümme innî es-elüke bienne lekelhamde lâ ilâhe illâ ente yâ hannân, yâ mennân, yâ bedîassemâvâti vel erdı, yâ zel-celâli vel-ikrâm” okuyan kişiye buyurdu ki:
  “İsm-i a’zâmla dilekte bulundun, bununla duâ edilince, o duâ kabûl olur ve bu duâ ile bir dilekte bulununca, dileğin yerine gelir.”
  Başka bir zaman da, İsm-i a’zâm, “Ve ilâhüküm ilâhün vahid, lâ ilâhe illâ hüverrahmânürrahîm” âyeti ile “Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm” âyeti içindedir” buyurdu.
  Hazret-i Ali’nin bildirdiği ism-i a’zam duâsı var. “Bu duâya sımsıkı sarılın. Çünkü o Arş-ı a’zamın hazinelerinden bir hazinedir.” buyurduğu dua şöyle:
  “Allahümme innî es’elüke yâ âlimel hafiyye, ve yâ men-is-semâu bikudretihi mebniyye, ve yâ men-il-erdu biizzetihi mudhıyye, ve yâ men-iş-şemsü vel-kameru binûri celâlihi müşrika ve mudıyye ve yâ mukbilen alâ külli nefsin mü’minetin zekiyye ve yâ müsekkine ra’b-el-hâifîne ve ehl-et-takıyye, yâ men havaicul-halki indehü makdıyye, yâ men necâ Yûsüfe min rıkk-il-ubûdiyye, yâ men leyse lehü bevvâbün yûnâdî velâ sâhibun yağşa ve lâ vezîrun yu’tî ve lâ gayruhu rabbün yud’a ve lâ yezdadu alâ kesretil-havaici illâ keremen ve cûden ve sallallahu alâ Muhammedin ve âlihi ve a’tini süâli inneke alâ külli şey’in kadîr.”
  Duâya, e’ûzü besmele, Allahü teâlâya hamdü senâ ve Resûlüne salâtü selâm ile başlamalıdır! Peygamber efendimiz, duâya başlarken, “Sübhâne Rabbiyel aliyyil a’lel vehhâb” derdi. Allahü teâlâ, salevât-ı şerîfeyi kabûl eder. Duânın başı ve sonu kabûl olunca ortasının kabûl olmaması düşünülmez.
  Peygamber efendimiz, “Allahü teâlâya günah işlemiyen dil ile duâ edin” buyurdu. Böyle bir dilin nasıl bulunacağı suâl edilince, “Birbirinize duâ edin! Çünkü ne sen onun, ne de o senin dilinle günah işlemiştir” buyurdu. Yine buyurdu ki: “Duânın kabûl olması için iki şey lâzımdır. Duâyı ihlâs ile yapmalıdır. Yediği ve giydiği helâlden olmalıdır. “
  Yarın: Nazar duası  Duâ ederken

  Kur’an-ı kerimde, (Duâ edin, duânızı kabul ederim), hadis-i şerifte ise, (Rabbiniz kerimdir, kendine açılan eli boş çevirmekten hayâ eder) buyurulduğu halde, bazı dualar niçin kabul olmuyor?
  Duânın kabul edilmesi için bazı şartlar vardır:
  1- Duâya, Euzü Besmele, Allahü teâlâya hamdü sena ve Resulüne salâtü selam ile başlamalı ve salevat-ı şerife ile bitirmeli. Allahü teâlâ, salevat-ı şerifeyi kabul eder. Duânın başı ve sonu kabul olunca, ortası da kabul olur. İki diz üzerine kıbleye karşı oturup, önce, günahları için istiğfar okumalı, sadaka vermeli ve duâyı üçten fazla tekrar etmeli.
  2- Bid’atlerden sakınmalı. Hadis-i şerifte, (Bid’at ehlinin duâsı kabul olmaz) buyuruldu. (İ. Mace)
  3- Farzları yapıp haramlardan sakınmalıdır! Bir hadis-i şerifte de, (Haram yiyenin duâsı kabul olmaz) buyuruldu. Hadis-i kudside, (Kulum bana ancak farzları yapmakla yaklaşır, nafile ibâdetleri de yapınca, onu çok sever, her istediğini verir, imdadına yetişirim.) buyuruluyor. (Buharî, Mevahib) [Ebu Süleyman Hattabi, “Bu hadis-i kudside bildirilenlerin duâsı kabul olur, duâ ettikleri de, muratlarına kavuşur” buyurdu.]
  4- Şuurla duâ etmeli. Hadis-i şerifte, (Kabul edileceğine inanarak duâ edin, gafletle edilen duâ kabul olmaz.) buyuruldu. (Tirmizî)
  5- Acele etmeden, kabul olana kadar devam etmeli! Hadis-i şerifte, (Duâ ettim, kabul olmadı diye acele etme! Allahtan çok iste! Çünkü kerem sahibinden istiyorsun.) buyuruldu. (Buharî)
  6- Belâ gelmeden önce duâ etmeli! Hadis-i şerifte, (Sıkıntılı iken duâsının kabul edilmesini isteyen, rahat iken çok duâ etsin!) buyuruldu. (Tirmizî)
  7- Yalvararak duâ etmeli. Hadis-i şerifte, (Allaha yalvararak edilen duâ kabul olur.) buyuruldu. (Ebu Yala)
  8- Kıymetli vakitleri gözetmeli. Cuma günü ve gecesi ile öğle ile ikindi arası, ezan ve ikamet arası, Recebin ilk, Şabanın 15. gecesi, Bayram geceleri, Arefe günü, Ramazan gün ve geceleri, iftar zamanı, seher vakti gibi kıymetli zamanları ganimet bilmelidir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (Gece seher vaktinde yapılan duâ kabul olur.) (Tirmizî)
  (Seher vakti Allahü teâlâ buyurur ki: İstiğfar edeni mağfiret ederim. İsteyene istediğini verir, duâsını kabul ederim.) [Müslim]
  İyiler övülürken, (Seher vaktinde istiğfar ederler) buyuruluyor. (Zariyat 18), Hz. Yakup da, çocuklarına (Sizin için yakında [seher vakti] istiğfar edeceğim) dedi. (Yusüf 98)
  9- Kıymetli halleri gözetmeli. Hastalıkta, aile ve vatandan uzak kalındığı zaman, farz namazlardan sonra, İhlas suresi okununca, yağmur yağarken, oruçlu iken, kalbinde incelik hissedince duâ etmeli. Çünkü kalbdeki incelik, rahmetin giriş kapısının açık olduğuna işarettir. Hastanın, garibin duâsı makbuldür! Hadis-i şerifte, (Dertli müminin duâsını ganimet bil!) buyuruldu. (Ebuşşeyh)
  10- İsm-i a’zam ile duâ etmeli. Hadis-i şerifte, (İsm-i a’zam ile edilen duâ kabul olur ve dileği yerine gelir.) buyuruluyor. [İsmi a’zam dualarını başka bir yazıda bildireceğiz.]  Sabah akşam okunan dualar

  Bugünden itibaren her gün konularına göre, sıkıntı duaları, şifa duaları, cinden korunma duaları, nazar duaları, hacet ve dilek duaları gibi duaları bildiriceğiz. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (Sabah-akşam 7defa “Allahümme ecirni minennar” diyen cehennemden kurtulur) (Ebu Davud)
  (Sabah-akşam 7 defa, “Hasbiyallahü la ilahe illa hu, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arşil-azim” okuyanın dünya ve ahiret işine Allah kâfi gelir.) [Beyhekî]
  ([Sabah akşam] yüz defa “Sübhanallahi ve bihamdihi, [sübhanallahil azim]” diyenin, günahları deniz köpüğü kadar da olsa affedilir.) [Müslim]
  (Sabah 3 defa, “Euzü billahis-semiil âlim-i mineşşeytanirracim” diyerek Haşr suresinin son üç âyetini okuyana, 70 bin melek, akşama kadar duâ eder. O gün ölürse şehid olur. Akşam okuyan da yine aynı şeylere kavuşur.) [Tirmizî]
  (“Allahümme mâ esbaha bî min nîmetin ev bi-ehadin min halkıke, fe minke vahdeke, lâ şerîke leke, fe lekel hamdü ve lekeşşükr” duâsını, sabah okuyan o günün, akşam okuyan o gecenin şükrünü ifa etmiş olur.) [Akşam esbaha yerine emsa denir.]
  (Sabah namazından sonra 11 ihlas okuyana, cennette bir köşk verilir.) [Haraiti]
  (Sabah namazından sonra on defa, “La ilahe illallahü vahdehü la-şerikeleh lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyi ve yümit ve hüve ala külli şeyin kadir” okuyan, akşama kadar her çeşit zarardan korunur, hiçbir günah ona zarar vermez.) [Nesâî] (“Günah zarar vermez” demek, günah işlemez veya işlediği günaha tövbe eder, o günah ona zarar vermemiş olur demektir.)
  (Akşam namazından sonra [yukarıdaki tesbihi] okuyan, sabaha kadar şeytandan korunur. On sevaba kavuşur, on günahı affolur ve on köle azat etmiş gibi sevap verilir.) [Tirmizî]
  (Sabah-akşam İhlas ve Muavvizeteyni [iki kuleuzüyü] üçer defa oku! Bunlar, bütün belâları, afetleri, sıkıntıları giderir.) [Tirmizî]
  (Sabah namazlarından sonra üç defa Sübhanallah-il azim ve bi hamdihi diyen körlük, cüzzam ve felçten korunur.) [İ. Ahmed]
  (Evden çıkarken “Bismillah, tevekkeltü alellah, la havle ve la kuvvete illa billah” diyen, tehlikelerden korunur ve şeytan ondan uzaklaşır.) [Tirmizî]
  (Evden çıkarken Âyet-el kürsi okuyana, 70 melek, eve gelinceye kadar duâ ve istiğfar eder.) [Ey Oğul İlm.]
 2. Fatih
  Yeni Üye

  İsm-i a’zam duası


  Sual: İsm-i a’zam duası hangisidir?
  CEVAP
  İsm-i a'zam, Kur'an-ı kerimdedir. Hangi âyetler olduğu belli değildir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
  (İsm-i a'zam ile edilen dua kabul olur ve dileği yerine gelir.) [İbni Mace]

  (Allahü teâlânın Esma-i hüsnası ile dua edilirse, kabul olur.) [Şir’a]

  (İsm-i a'zam şu üç surededir: Bekara, Âl-i İmrân ve Tâhâ.) [İbni Mace]

  Peygamber efendimiz ism-i a'zam hakkında bazı işaretler bildirmiştir:
  (“Ya bedi'assemâvâti vel erdı, ya zel-celâli vel-ikram” diye dua edenin duası kabul olur.) [Tirmizi]

  (Başına dert ve bela gelen, Yunus Peygamberin duasını [La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzâlimin] okusun! Allahü teâlâ, onu muhakkak kurtarır.) [Tirmizi]

  (İsm-i azam, "Ve ilahüküm ilahün vahid, la ilahe illa hüverrahmanürrahim" âyeti ile "Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum" âyeti içindedir.) [Tirmizi] [Bekara 162. ve Al-i İmran 2. âyetleridir.]

  (“Allahümme bismikel a'zam ve rıdvânikel ekber” duasına devam edin; çünkü bu, esma-i hüsnadandır.) [Taberani]

  (Ya Rabbi, ya Rabbi diyene Allahü teâlâ, “İste kulum, istediğini vereyim” buyurur.) [Deylemi]

  (Kabul olması için duayı ihlas ile yapmalı, yiyip içtiği ve giydiği helalden olmalı, odasında, haramdan bir iplik varsa, bu odada yaptığı dua kabul olmaz.) [Tergibüs-salât]

  Peygamber efendimiz dua ederken, “Ya hayyu ya kayyum” derdi. (Tirmizi)

  (Allahümme inni es'elüke bi-enne lekel-hamdü la ilahe illâ ente ya hannân ya mennân ya zel-celâli vel-ikrâm) diye dua eden zata da buyurdu ki: (Allah’ın ism-i a'zamı ile dua ettin. Böyle dua edilince, Allahü teâlâ o duayı kabul eder.) [Nesai]

  Hazret-i Âişe validemiz anlatır:
  (Resulullah, duanın kabul olmasına sebep olan ism-i a'zamı biliyor musun?) buyurdu. Ben de bilmediğimi söyleyince, (Ya Âişe onu öğretmek ve onunla dünya için bir şey istemek uygun olmaz) buyurdu. Kalkıp abdest alıp iki rekat namaz kılarak, (Allahümme inni edukellah ve edukerrahman ve edukelberrerrahim ve eduke biesmaikelhusna külleha ma âlimetü minha ve ma lem âlem entağfireli ve terhameni) duasını okudum. Gülümseyerek (İsm-i azam, okuduğun duanın içindedir) buyurdu. (İbni Mace)

  (Ya zelcelali vel-ikram) diyen birine, (Allah’tan ne istersen iste, kabul olur) buyurdu. (Tirmizi)

  (“La ilahe illallahü vallahü ekber, la ilahe illallahü vahdehü lâ şerike leh, lehül mülkü velehül hamdü ve hüve alâ külli şeyin kadir, la ilahe illallahü velâ havle velâ kuvvete illâ billah” diye dua eden, her dileğine kavuşur.) [Taberani]

  (Allahümme inni es’elüke bi-enni eşhedü enneke entellahü lâilâhe illâ entel-ahadüs-samadül-lezi lem yelid ve lem yuled ve lem yeküllehü küfüven ehad) diye dua eden bir zata, Peygamber efendimiz buyurdu ki:
  (Allah’ın ism-i a’zamı ile dua ettin. Böyle dua edilince, Allahü teâlâ kabul eder.) [Tirmizi]

  Sual: İsm-i a'zamı ters okumak diye bir şey var mıdır?
  CEVAP
  Öyle bir şey yoktur.
+ Yorum Gönder