+ Yorum Gönder
Biyografi ve Düşünürler ve Flozoflar Forumunda Claude Adrien Helvétius Kimdir Hayatı Biyografisi Yaşantısı Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mine
  Devamlı Üye

  Claude Adrien Helvétius Kimdir Hayatı Biyografisi Yaşantısı Hakkında Bilgi
  Claude Adrien Helvétius genel bilgileri  Claude Adrien Helvétius.jpg


  Tam adı Claude Adrien Helvétius
  Doğumu 26 Ocak 1715
  Paris, Fransa
  Ölümü 26 Aralık 1771 (56 yaşında)
  Fransa
  Çağı 18. yüzyıl felsefesi
  Bölgesi Batı felsefesi
  Okulu Faydacılık, Maddecilik
  İlgi alanları Etik, Siyaset felsefesi
  Claude Adrien Helvétius (26 Şubat 1715 – 26 Aralık 1771), Aydınlanmanın önemli düşünürlerinden biri olup, Ansiklopedinin hazırlanmasına katkı yapmış olan Fransız filozoftur.
  Helvetius, insan zihninin tüm entelektüel güçlerini, Condillac'ınkine benzer bir indirgeyici analizle, duyum ya da duyu algısına indirgeme girişimiyle ün kazanmıştır. İnsan hayatını ve hareketlerini etkileyen en önemli iki unsurun acı ve haz olduğunu ileri sürer.
 2. Asel
  Bayan Üye

  Adrien Helvetius Hakkında Bilgi

  Claude-Adrien Helvetius (1715-1771)


  Fransız Aydınlanmasının özellikle tüm insanların eşit doğduğu konusundaki taviz vermez tutumuyla öne çıkan filozoflarından ve Diderot'nun önderkğinde hazırlanan Ansiklopedi'nin başkca yazarla-nndan biri. Dönemin Voltaire, d'Alem-bert, Rousseau gibi düşünürlerinin aksine Locke'un doğuştan gelen düşüncelere yöneük eleştirilerini izleyerek insanların doğduklarında birer "tabula rasa" olduklarını savlayan Helvetius, kişinin o-luşumunda çevresinin bekrleyici rol oy*nadığının altını koyuca çizmiş ve deneyimin bilgiye ulaşmadaki işlevi üzerinde durmuştur.

  Maddeci bir tutum benimsemiş olan ve bütün felsefi tartışmaların Locke'un deneyciliği üzerine bina edilmesi gerektiğini savunan Helvetius, duyumları insan bilgisinin temek olarak kavrar ve düşünsel etkinliğin tek kaynağının fiziksel du-yumlar olduğunu savunur. Helvetius'a göre yetiler duyu deneyiminin edilgen üretiminden başka bir şey değildirler; başka bir deyişle insan zihninin bellek, imgelem, yargıgücü, us gibi yetileri duyumlara indirgenebikrler. Helvetius dö-nemdaşlarına oldukça aşırı gelen bu dü*şüncelerini bilgimizin toplumsal bekrle-nimleri üzerinde durarak sürdürür. Kendimize özgü ilgilerimizin ve tutkularımı*zın bilgiye yönekşimizin başlangıç noktası olduğunu savunan Helvetius'a göre, arzularımızın ve eylemlerimizin kaynağı bencilkktir. Ama gekşmiş ve aydınlanmış bir devleün sivil yasalan bencilkği top*lumsal rekabete ve kamusal yarara dö*nüş türebikr.

  Eğirim konusunda da ilginç düşünceleri olan Helvetius, Rousseau'nun eğitime ikşkin düşüncelerini kıyasıya eleştirerek onun insanlar arasındaki eşitliğin insanların doğayı terk etmesiyle bozulduğu yönündeki savına karşıkk bütün insanların eşit zihinsel yetilerle doğdukla-nnt ve bireyler arasındaki farkkkkların kaktsal etkenlerden değil çevre ve eğitimden ötürü ortaya çıktığım savunmuştur. Başka bir deyişle Helvetius, Rousseau'nun aksine, eşitsizkgin kaynağı olarak eğitimi görür ve bütün yetilerin eği*tim aracıkğıyla edinikp gekştirilebileceği-ni düşünür.

  Erik bağlamında benimsediği hazcı ve yararcı tutumla Bentham'ı önceleyen Helvetius, insanların davranışlarını gü-düleyen temel etkenlerin acı ve haz olduğunu söyleyerek iyi eylemi "en çok sayıda insana en yüksek düzeyde muduluk sağlayan" eylem olarak tanımlamıştır. Bireylerin herkesin muduluğu karşısında öncekkU doğal haklara sahip olduklarını reddeden Helvetius, insanın kendi yara-nnı gözettiğini, dolayısıyla herkesi ortak bir çıkar etrafında toplamanın tek yolunun her aileyi ulusal refahtan pay alır hale getirerek özel ve kamusal çıkarları birleştirmek olduğunu söylemiştir. Din*sel kaynakk bütün ahlâk öğretilerini hor gören ve Kikse'nin toplumsal işlevini kı-yasıya eleştiren Helvetius, papazların topluma yarikş ahlâki düşünceler aşıladıkla-rını savunmuştur.

  Bikmde, sanatta ve endüstride mey*dana gelen gekşmeleri insanlığın tarihsel gelişiminin araçları olarak gören ve bu yüzden tarihsel maddeciliği de etkilediği düşünülen Helvétius'un başkca iki yapıtı, Katolik Kilisesi'nin ağır suçlamalarından ancak önemk dosdarı sayesinde kendini kurtarabildiği De l'Esprit (Zihin Üstüne, 1758) ve aynı şeyin başına gelmesinden korkarak ölümünden sonra yayımlattığı De I'Homme'dur (insan Üstüne, 1773).

+ Yorum Gönder