+ Yorum Gönder
Biyografi ve Düşünürler ve Flozoflar Forumunda Condillac Etienne Bonnot Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Condillac Etienne Bonnot Hakkında Bilgi

  Condillac Etienne Bonnot genel bilgileri

  Condillac.jpg


  Condillac, Etienne Bonnot de (1715-1780)

  XVII. yüzyıl usçuluğuna karşı duyumculuğu dizgek bir felsefe öğretisi ha-kne getiren Fransız Aydınlanma filozo*fu. Aynı zamanda önde gelen "Ansiklopediciler"den bin olan Condillac, Loc-ke'urı deneyci felsefesi ile Newton'un bi-Umsel devrimini buluşturduğu en önenüi yapıtlarından biri olan İnsan Bilgisinin Kö*keni Üçerim Deneme'ylc (Essai sur 1' origi-ne des connaissances humaines, 1746) felsefe tarihinin belli başlı deneyci düşü*nürlerinden biri olarak anılmaktadır. Condillac bu çalışmasında geliştirdiği kura*mını daha sonraki çakşmalannda belidi ölçülerde değiştirmesine karşın, temelde bütün bilginin duyumlardan kaynaklandı*ğım savunmuştur. Condillac kendine özgü kuramında Locke'un tabııla rusa'smı benimsediyse de, duyu izlenimlerini çö*zümleme ve karşılaştırmada zihne yaratıcı bir rol de atfeder. Condillac Locke' un "duyumlar sezgisel bilgi sağlar" yollu öğretisini sorguladığı Duyumlar Üçerine İnceleme (Traite des sensations, 1754) adk yapıtında bütün bilgilerin biçim değiştir*miş birer duyum olduklarını ileri sürer; Locke'un aksine düşünceyi duyuma ek bir bilgi kaynağı olarak görmez. Condillac bu çalışmasında dünyanın bilgisine nasıl ulaştığımızın yaratıcı bir tanımım verirken mermer bir heykel ("hayali hey*kel") örneğine başvurur. Condillac mer*mer heykel aracılığıyla koku duyusundan başlayarak beş duyuyu ayrı ayn çözümler ve dokunma duyusu olmaksızın nesnele-rin nitekklerini kavrayamayacağımızı belirterek zihnin bilgi ve yeteneklerinin da*ha çok dokunma duyusunun ürünü ol*duğunu savunur. Dış dünyayı kavrayışı*mızın dokunma ve görme duyusunun gekşimiyle ortaya çıktığını ve dokunma duyusunun diğer duyuların hocası oldu*ğunu öne sürer. Duyumlamanın durağan bir mevcudiyet değil, dış dünyaya etkin bir katıkm olduğunu gösteren Condillac ilk dışsal algı görüngübiümini geliştir*miştir.


  Condillac Dizgeler Üçerine inceleme (T-raité des systèmes, 1749) adk yapıtında ise XVII. yüzyılın Descartes, Leibniz ve Spinoza gibi büyük filozoflarının kur-duklan usçu düşünce dizgelerinin eleşti*rel bir çözümlemesini sunar. Condillac bu felsefecilerin içine düştükleri yanılgı*nın dikn doğası ile işlevinden tutun da en genel, en soyut terimlere varıncaya dek bütün her şeyin duyumlar aracılığıyla sağlanan malzemeden türetilmesi gerek*tiğini anlayamamalarından kaynaklandı*ğım savunur. Condillac'a göre, bu felse*fecilerin tümdengekmci yöntemi büyük ölçüde korunsa da, gekşen kavramlar dizgesinin duyu deneyiminden türeme-yen hiçbir şeye izin vermemesini sağla*mak için çıkarımlar zincirindeki her bir bağlantının dilsel bir incelemeden geçi*rilmesi gerekmektedir. Condillac'a göre: "felsefenin dik yalnızca birkaç yüzyıl ön*cesinden gelen anlamsız bir gürültüdür. Bu gürültü uzadıkça felsefe bilimden da*ha da uzaklaşmaktadır."


  Daha fazla bilgi: Felsefe Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları
 2. AYPARE
  Devamlı Üye

  Fransız düşünür Condillac, John un empirizm düşüncesinden etkilenerek duyumcu bir bilgi kuramı geliştirmiştir. Tüm bilgilerin şekil değiştirmiş birer duyum olduğu ısrarla savunmuştur ve duyumlardan ayrı bir aklın varlığını redetmiştir.
+ Yorum Gönder