+ Yorum Gönder
Biyografi ve Düşünürler ve Flozoflar Forumunda John Stuart Mill Kimdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  John Stuart Mill Kimdir
  John Stuart Mill genel bilgileri

  john-stuart-mill.jpg


  Ekonomi, politika, sosyoloji ve psikoloji alanındaki yazılarıyla tanınır. James Mill'in oğludur. John Stuart Mill, çocukluk yıllarından itibaren eğitimini babasından almaya başlamıştır. Onsekizinci yüzyıl felsefesini, ve Hartiey'in psikolojisini ve Bentham'm etiğini ondan öğrenecektir —bütün bunlar John Stuart üzerinde büyük bir etkide bulunacaktır. Hartley'in idealann çağrışımı öğretisi —baba-sında olduğu gibi— onda da yönlendirici bir etki işlevi görecektir; kendisinin de ifade ettiği gibi, Bentham'm yararcılık ilkesi onun düşüncelerinin belli bir şekil almasında çok büyük fayda sağlayacaktır, Mill, yolculuk ve hukuk çalışmasıyla geçirdiği birkaç yıldan sonra, 1823 yılmda East India şirketine girmiş, 1858'e kadar burada çalışmıştır. 1865 yılmda bir Liberal olarak Parlementoya seçilmiş ve burada üç yıl görev yapmıştır fakat ülkesinin politik yaşantısına en büyük etkisini yazıları aracılığı üe gerçekleştirecektir.


  Logic, 1843;
  Principles of Political Economy, 1848; Liberty, 1859;


  Thoughts on Parliamentary Reform, 1859;

  Representative Government, 1860;

  The Subjection of Women, 1861;

  Utilitarianism, 1861;

  Auguste Comte and Positivism, 1865;

  Examination of Sir William Hamilton's Philosophy, 1865;

  James Mill'in Analysis is of Human Mind baskısı, 1869;

  Dissertations and Discussions, 1859-1874.

  Yaşam öyküsü (Autobiography) ve Three Essays on

  Religion: Nature, The Utility of Religion and Theism

  ölümünden sonra yayınlandı.

  Hume görgücülüğün öngörülerinin nihai sonuçlarını, kendine görülen şekilde çizmişti. Eğer bilgi izlenimler ile sı*nırlı ise ve kendi yalnızca bir duyum yumağı ise, evrensel ve zorunlu bilgiye sahip değilizdir: kaynağın sanısı, dönemsel ardıllık ideasına indirgenmiştir; ve zorunluluk bilinçliliği o-nun yaranda bulunmaktadır; duyumlarımızın kaynağı ola*rak tinsel ya da özdeksel bir tözün düşünülmesi yanıltıcıdır. Hume'un düşüncesi, kısmen kuşkuculuk, bilinemezcilik (ag-nasticism) ve görüngücülük (phenomenalism) öğeleri taşı*yan bir düşünce olarak, daha önce görmüş olduğunuz gibi şiddetli bir tepkiye yol açacak ve İskoç okulunun ortak-du-yum felsefesinin gelişimini sağlayacaktır. Görgücü düşünce, doğal bilimlerin gelişmesine ve Fransa'da olguculuğun (po*sitivism) yükselmesine bağlı olarak, ondokuzuncu yüzyılın ortalarında yeniden İngiliz düşüncesinde önemli bir yere ge*lecektir. O, Hume ve Hartley'ın öğretileri ile gelişmiştir ve en yüksek biçimini John Stuart Mill'in Logic (Mantık) yapıtı ile kazanacaktır. Mill, büyük hayranlık duyduğu Auguste Com-te'un etkisinden kaçamayarak, ve geleneksel İngiliz ekolü*nün önde gelen düşünce atalarından olan kendi babası James Mill (1773-1836) ve Jeremy Bentham'ın (1748-1832) izlerini taşıyacaktır. Zaten James Mill ve Jeremy Bentham da, çalış*malarının dayanak noktası olarak Comte'un yazılarını almış*lardır. Gerçekten de, Fransız olgucuları ile sonraki dönem İn*giliz görgücülerin arasında çok sayıda ortak özellikler bulun*maktadır. Zihinin aynı tutumu, görüşlerin her ikisini de ka-rakterize etmektedir; her ikisi de olguların ve bilimsel yönte*min değerini vurgulamaktadır ve her ikisi de ilkesel olarak, metafiziğe karşıdır; her ikisi de toplumsal reformu amaçla*maktadır. Olgucular, özel bilimlerin yöntem ve sonuçlan ü-zerinde yoğunlaşmakta ve insan bilgisinin bir sınıflandırıl*ması ve sistemleştirilmesi arayışı içindedirler. John Stuart Mill, ekolünün geleneklerine bağlı olarak, Comte'un gözardı ettiği, psikoloji ve mantığı çıkış noktası olarak alacak ve so*rularının çözümünü bu alanlarda bulacaktır.
 2. Zahra
  Üye

  İngiliz Filozof, Ekonomist ve Devlet Memuru olan John Stuart Mill, Mantık alanında çok çalışmıştır. Tümden gelim ve Tümsel gelişim alanlarında çalışmış yeni Formüller üretmiştir. Siyasette Ahlak alanlarında yaptığı gelişmeleriyle ün kazanmıştır.
+ Yorum Gönder


john stuart mill kimdir,  john stuart mill,  stuart mill,  stuart mill kimdir,  mill