+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Ege Bölgesi Forumunda Denizli tavas eski medeniyetler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Denizli tavas eski medeniyetler
  Denizli Tavas Eski Medeniyetler Hakkında Bilgi


  Tavas tarihi bakımdan eski ve önemli yerleşim yerlerinden biridir.1883 Yılında Denizli Sancağına bağlı İlçe olmuş ve 1890 Yılında da Belediye kurulmuştur. Yörede insan yaşamı M.Ö 5000 yıllarına kadar dayanmaktadır. Tavas tarihi süreç içinde Yunan, Roma ,Selçuklu ve Osmanlı imparatorluğunun sınırları içinde kalmıştır. Tavasa bağlı bazı köy ve kasabalarda Yunan, Roma ve Bizans devrine ait tarihi eserlere rastlanmaktadır

  Medet köyünde mevcut höyüğün tarihsel değeri vardır.Birkaç medeniyet kalıntısının üst üste toprak altında gömülü olduğundan köyün tamamı 1. derecede sit alanı olarak koruma altına alınmış durumdadır. Bu köyümüz Yunan ve Roma medeniyetlerinde Heraclies olarak tanındığı, bazı kaynaklarda ise Apolonia, Salbac olarak tanındığı bildirilmektedir. M.Ö. 1. yüzyıla ait bronz paraların bir yüzünde Zeus ve Apollon tanrılarının başları, diğer yüzlerinde ise Amazon, Kartal ve Lir çalgısı resimleri görülmektedir. Bunların İmparator Adrianius ve Antanius devirlerine ait olduğu anlaşılmaktadır.

  denizli tavas.jpg

  Yorga köyünde de tarihi yönden Roma devri kalıntıları görülmektedir. Romalılar zamanında Barza diye tanınan kentin bu günkü Yorga köyünün 2 km. kuzeyindeki Bozdağ eteğinde kurulduğu sanılmaktadır.

  Vakıf köyünde de Roma ve Bizans devrine ait tarihi kalıntılar görülmektedir. MÖ.1.yüzyıla ait olduğu sanılan buluntu paralarda Artemis’in baş resmi bulunmaktadır. Eskiden büyük bir yerleşim yeri olan Vakıf Köyü Haraclies ismi ile tanınmaktadır. Bu yörede Romalılardan kalan 3 m. genişliğinde 12 km.uzunluğunda toprak altında su kanallarının mevcut olduğu ve bu kanalların Vakıf köyündeki Antik Kente su getirilmek için kullanıldığı anlaşılmaktadır. 2002 yılında Denizli Valiliğinin destekleri ile kazı çalışmaları başlatılmış ve Antik Tiyatro ortaya çıkarılmıştır.

  Kızılcabölük Kasabasının 5 Km. kuzeyindeki tarihi su kanallarının Vakıf köyündeki eski antik kentle bağlantılı olduğu sanılmaktadır. Bu sulama kanallarının olduğu yerde tarihi kalıntılarda mevcuttur.

  Kızılca Kasabasında da Sebastapolis olarak bilinen eski Yunan devrine ait antik kent ve höyük bulunmaktadır.

  Tavas'taki yerleşimin Romalılardan da eski olduğu sanılmaktadır. Ege denizine
  ulaşan Anadolu’nun güney batısında kurulan Karya (Karia) medeniyeti ile Lidya medeniyetlerini ayıran kuzey sınırı Baba dağ (Katmos) olması bu görüşü doğrulamaktadır.

  Tavas çevresine Türklerin yerleşmesi MS.l2.yüzyıllara rastlamaktadır. Kesin olmamakla birlikte 1071 Malazgirt savaşından sonra 1280-1290 yılları civarında Türklerin bölgeye geldikleri sanılmaktadır.

  Genellikle gelenlerin Türkmenler olduğu, Selçukluların zayıflayıp yıkılması ile l300lü yıllarda Tavas Beyliğinin kurulduğu ve o zamanki Tavas Beyliğini İlyas Beyin yönettiği ve Mevlevi tarikatına girdikleri belirtilmektedir.

  Tavas Beyliği Germiyan, Aydın, Hamit ve Menteşe oğulları Beyliği arasında tampon bir bölge olarak kurulmuştur. Denizli’nin Germiyan oğullarına geçişi ile Tavas Beyliği l365 tarihinde Menteşe Beyliğine bağlanmıştır. Beylik önceleri Horasanlı köyünde sonra da Hırka köyünde yerleşmiştir.
  Cumhuriyet tarihinde İlçemiz düşman istilası görmemiştir. Milli mücadeleye Milis kuvveti olarak Köpekçi Nuri Efe, Gandak Süleyman Efe, Harmandalıoğlu Mustafa Efe, Kocamanoğlu Emin Efe, Tahir ve Ahmet Çavuş Efeler katılmışlardır.

  1908 TARİHLİ VİLAYET YILLIĞINA GÖRE TAVAS

  Tavas'ta Türk dönemi atalarımızın burada yerleşmeye başladıkları 1250 yıllarına kadar gitmektedir. Anadolu Selçuklu döneminde Tavas ve civarı sınır bölgesiydi. Beylikler devrinde menteşe beyliği'ne bağlanmıştı. Osmanlı döneminde kaza merkezi olarak teşkilatlanmış 1884 de Denizli'nin sancak olmasıyla buraya bağlanmıştır. 1908 tarihli vilayet yıllığında verilen bilgilere göre Tavas; Kaletavas nahiyesiyle beraber 67 köyü, 2629 km2lik alanı, 54.950 kişilik nüfusu ile Denizli Sancağı'nın en büyük kazası durumundadır. Bu yıllıkta Tavas merkezi ile ilgili olarak; merkez kaza, 4079 zu erkek, 4.029 zu kadın olmak üzere 8.118 nüfus ve bir hükümet konağı, bir redif debboyu, 3 cephanelik, 33 cami-i şerif, 1 mektep-i rüştiye yi, 2 mektep-i iptidaiye yi, 3 medrese yi, 1811 haneyi, 118 dükkanı, 1 hamamı, 4 hanı olan Yarengüme kasabasıdır.


  1898 yıllarında TAVAS

  1898 de Tavas kazasının toplam 71 köyü vardır. Sadece Yarengüme Kasabasına (bugünkü Tavas) bağlı köy sayısı ise 52 dir.

  1989 de Tavas Kazasının toplam nüfusu 43.500 dür. Bu rakam Tavas Kazasının Denizli'nin nüfus ca en yoğun olduğunu ortaya koyuyor.

  Yarengüme Kasabasının 1989 de nüfusu 7.309 dur. O yıllarada kilometre kareye 20 kişi düşmektedir. Aynı yılda kayıtlara bakılırsa 111 Rum yaşamaktadır.

  Yarengüme Kasabası'nda 1898 de salı ve cuma günleri olmak üzere haftanın iki günü pazar kurulmuştur. Günümüzde hala devam etmektedir.

  1898 de Tavas'ta 1330 hane, 115 dükkan, 3 han, 1 hamam vardır. Yine kayıtlara göre aynı yılda 1800 beygir, 350 katır, 5500 deve vardır. Ayrıca ilkokul seviyesinde eğitim veren 1 okulu (rüştiye) vardır.  YAKIN TARİHTE TAVAS

  Tavas, 1883 yılında Denizli Sancağına bağlanmıştır. Eski adı ''YARENGÜME'' dir. Tavas 1890 yılında belediyelik olmuştur. Tavas adını ''Tavas Beyliği''nden almıştır. 13. yüzyılda Germiyanoğlu Ali bey tarafından yönetilen Ladik-İnanç Beyliği'nin Denizli'deki egemenliği sırasında bu beyliğe bağlı bir uç beyi vardır. Bunun adı ''Tavas Beyliği'' idi. O zaman bu beyliğin dört kalesi, 600 köyü, 10.000.000 askeri olduğu belirtilmektedir. Beylik Tavaslıoğulları tarafından yönetilmektedir. Tavas adı buradan gelmektedir.
  MİLLİ MÜCADELEDE TAVAS

  22 Mart 1919 da İzmir'de toplanan kongreye müftü Ahmet Hulusi efendi başkanlığında diğer kazaların yanı sıra Tavas'tan şu üyeler katılmıştır.

  Müftü Cennetzade Tahir Efendi, Belediye Başkanı Gerdekzade Hacı İsmail bey, Katırcızade Abdullah efendi, Şeyh Alizade Mehmet Kemaleddin efendi.

  29 mayıs.1919 da Tavas'ta Müdafaai Hukuk Cemiyeti Kurulmuştur. Tavas heyet_i milliyesi'nin 5.7.1919 tarihinde ilk yardımı olan 4400 kilo buğday, 166 kilo arpa, Usturoğlu Ahmet gözetiminde 51 hayvana yüklenerek bir irsaliye ile Denizli'ye gönderilmiştir. Ayrıca Tavas Kazası 18.8.1919 tarihine kadar Kuvayi Milliye'ye 6300 kuruş para ve 1.448.480 kuruş tutarında mal yardımında bulundu. Köşk, Aydın ve havalisi Kuvayi Milliye komutanı Hacı Şükrü beyin 4.Ağustos.1919 da Denizli, Acıpayam, Çal, Honaz'la beraber Tavas heyeti milliyesine çektiği telgrafta şöyle denilmektedir. '' Cephede çarpışan mücahitlerimize çete denmekte, bu tabir dost ve düşmanlarımız üzerinde kötü etki yapmaktadır. Din ve memleket uğruna fedakarlık edenlerin namını Kuran'dan alarak mücahidin denmesi kararlaştırılmıştır.'' Ayrıca bundan sonraki yazışmalarda buna riayet edilmesi önemle hatırlatılmıştır. Denizli'nim 12.07.1919 da Heyet_i Milliye adıyla yeniden teşkilatlanmasından sonra Tavas Müdafaa_i Hukuk cemiyeti'de isim değiştirerek Tavas Heyet_i Milliyesi adını aldı. Bu arada devam eden İstiklal Harbine pek çok gönüllünün katıldığı da bilinmektedir. Hatta Denizli cezaevindeki mahkumlar adına Yarengümeli Hurşit'in 23.mart.1920 de çektiği telgraf metni şöyledir. '' Denizli cezaevinde işledikleri suçların cezasını çekmekte olan biz mahkumlar memleketimiz için cephelere gidip canımızı feda etmek istiyoruz.Kalan suçlarımızın savaştan sonra infaz edilmek üzere tecil edilerek askerliğe elverişli olanlarımızın savaş cephesine gönderilmemizin vatanın selamati namına istida ve istirham eyleriz.'' Yunan kuvvetleri 3.temmuz günü Aydın'a saldırdığında, Umurlu cephesine ilk gidenler arasında Köpekçi Nuri Efe ve öğretmen Mehmet Ali beyin idaresindeki müfrezeler olmuştur. Tavas'tan gidenler Yıldırım Bölügü'nü oluşturmuş ve 95 kişiden oluşmştur. Köpekçi Nuri Efe komutasındaki Tavas Gönüllüleri Boz Ahmetoğlu, Mehmet Çavuş, Hacı Bilaloğlu Sadık ve İstanbulluoğlu İsmail'i şehit vermelerine rağmen 17 temmuz günü Serçe köyüne saldıran Yunanlıları durdurdular.

  Kurtuluş Savaşında İlçemiz düşman istilası görmemiştir.Milli Mücadeleye Milis Kuvveti olarak gönderdiği efelerle katılmıştır

  Yunan işgalini protesto için 16.05.1919 da Tavas'ta bir miting düzenlenmiştir. Denizli merkezinde 15.05.1919 da düzenlenen mitingten sonraki 2. miting budur.
 2. Acil

  Denizli tavas eski medeniyetler isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder