+ Yorum Gönder
Ekoloji ve Çevre ve Ekosistem Forumunda Çevre Kirliliği ve Nedenleri - Ekoloji ve Çevre Sorunları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. RüzgarGülü
  Devamlı Üye

  Çevre Kirliliği ve Nedenleri - Ekoloji ve Çevre Sorunları
  Çevre Kirliliği ve Nedenleri

  Doğal kaynaklar, ekonomik açıdan zenginliğin en büyük göstergesidir. Toprak, yer altı ve yer üstü suları, doğal bitki örtüsü, ormanlar ve iklim, ekonomik kaynaklarımızı oluştururken, aynı zamanda çevremizi meydana getirmektedir. İktisadî açıdan kaynakların kıt olması ve ancak bir maliyet karşılılğında kullanılabilmesi, bu kaynakların en önemli yönüdür. Doğal kaynakların hatalı kullanımı çevre sorunlarını ortaya çıkarmaktadır. Teknolojideki gelişmeler, sanayileşme, düzensiz şeherleşme, aşırı nüfus artışı, doğal kaynakların aşırı ve bilinçsiz bir şekilde tüketilmesi, çevre problemlerinde belirgin bir artışa neden olmuştur. İnsanlar doğayı kullanarak yaşamlarını sürdürmekte, bununla birlikte doğayı bozmakta ve kirletmekedirler. Artan nüfusa paralel olarak doğa, daha yoğun kullanılmakta ve tahrip edilmektedir. Kirlenme sonucu bozulan denge, toplumu her açıdan olumsuz etkilemekteder. Bu olumsuzluk hem sağlık açısından hem de ekonomik açıdan birçok probleme neden olmaktadır.

  Çevre; canlı varlıkları yaşamları süresince etkileyen her türlü sosyal, kültürel, tarihî, fizikî ve iklime bağlı faktörlerin tamamı olarak tanımlanmaktadır. Çevre, ekolojik sistem ve eko sistem olarak da bilinmektedir. Eko sistem, karşılıklı olarak madde alış verişi yapacak biçimde birbirine etki yapan canlı organizmalarla cansız maddelerin bulunduğu herhangi bir doğa parçasıdır. İnsan ihtiyaçlarını karşılayan mal ve hizmet üretimi için hava, su, toprak, orman, madenler gibi doğal kaynakları kullanmaktayız. Nüfus ve gelirdeki artışa paralel olarak insan ihtiyaçları çeşitlenmekte ve artmaktadır. Refah düzeyi yükseldiği için giderek daha fazla mal üretilmekte, kaynaklar daha çok kullanılmakta, daha çok ham madde sarf edilmektedir. Bütün bu faaliyetler, doğal çevreyi ve doğal dengeyi etkilekte ve bozmaktadır.

  Doğal denge korunduğu takdirde, tabiattaki canlıların kendi aralarındaki ve fiziksel çevreyle ilişkileri, onların sağlıklı gelişme ortamı kalmayacaktır. Ekolojik dengeyi oluşturan canlı ve cansız varlıklar zincirindeki herhangi bir kopma vaya bozulma, çevre sorunlarını ortaya çıkaracaktar. Bu sorunları çevre kirlenmesi kavramıyla özetlemek mümkündür.

  Çevre kirlenmesi, doğanın kendini temizleme kapasitesinden fazla olan kirlenmenin çevrede meydaha getirdiği birikimler ve değişikliklerder. İnsanların meydana getirdikleri atıklar, tabiat tarafından kendiliğinden yok edilemiyorsa ve bu durum tabiatın temizleme gücünü aşıyorsa çevre kirliliği oluşacak ve doğal denge bozulacaktır.
  Üretim sonucunda meydana gelen artık ve atıklar da eklenince, çevre bozulması ve çevre kirlenmesinin boyutları genişlemektedir. Kullanılan doğal kaynakların ve yaban hayatının büyük kısmının tekrar yerine konulamaması ve yenilenememesi, onların tükenmesiyle sonuçlanmaktadır. Yaban hayatı dediğimiz canlılar, mikroorganizmalar, deniz ve okyanus canlıları, yabanî bitki örtüsü ve ormanlardır. Ekonomik gelişme, sanayileşme, zenginleşme gibi iktisadî kavramlar, tamamen yukarıda sözü edilen kaynakların yoğun kullanımı ile yakından ilgilidir.

  Bilinmesi gereken en önemli gerçek, dünya üzerindeki herhangi bir sistemde ortaya çıkabilecek bir dengesizliğin diğer birçok ekosistemleri de etkileyeceğidir. Örneğin; atmosferde bulunan ozon tabakasındaki delinme, dünyayı çeşitli tehlikelerle yüz yüze getirmiştir.

  Doğal çevrenin istismarı ve buna bağlı olarak son yıllarda ortaya çıkan diğer sorunlar ise şunlardır:

  * Radyoaktif sızıntılar,
  * Verimli tarım topraklarının tarım dışı amaçlarla kullanılması,
  * Gürültü,
  * Hava kirliliği,
  * Hızlı ve hatalı kentleşme,
  * Asit yağmurları,
 2. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Çeşitli kaynaklardan çıkan katı, sıvı ve gaz halindeki kirletici maddelerin hava, su ve toprakta yüksek oranda birikmesi çevre kirliliğinin oluşmasına neden olmaktadır. Hızla artan dünya nüfusunun ihtiyaçlarının karşılanması için teknolojinin gelişmesine bağlı olarak endüstrileşmenin de artması gerekmektedir. Sanayideki bu artış beraberinde var olan doğal kaynakların hızla tükenmesine neden olmaktadır. Doğal kaynaklar hızla tükenirken, üretim ve tüketimden kaynaklı atıkların önlemler alınmadan doğaya atılması Çevre Kirliliğinin oluşmasına ortam sağlamaktadır. Çevre kirliliğinin en önemli nedenleri aşağıda kısaca sıralanmıştır.

  Hızlı nüfus artışı,

  Plansız kentleşme,

  Plansız endüstrileşme

  Doğal kaynakların ölçüsüz kullanılması.

  Kuşkusuz çağımız, dünya tarihinde en fazla gelişme ve ilerlemelere sahne olmaktadır. Beşeriyetin sanayileşme ve tekniğin her alandan gelişmenin azami noktası yaşamakta olduğumuz zaman dilimi içindedir. Bu hızlı gelişme her geçen gün dahada hızla artmaktadır. Bu arada, insanlar da doğal zenginlik kaynaklarını hızla tüketmektedirler.
  Bu durumda çevrenin pek çok yer ve şekilde hızla kirlenmesine neden olmaktadır. Etkili ve geniş kapsamlı önlemler alınmaz ise dünyamızdaki tüm canlı varlıklar için yaşama şartları durmadan bozulmaya devam etmektedir. Hızlı sanayileşme ile beraber çevrenin hızla kirlenmesi ve bu durumun doğurabileceği sınırsız tehlike, ancak son çeyrek yüzyılda yeterince anlaşılabilmiştir.  Son yıllarda teknoloji ve sanayinin hızla gelişmesi, çevre sorunlarının da artmasına sebep olmuştur. Artan nüfusla birlikte devreye giren altyapılar, faaliyete geçtikleri günde bile yetersiz kalmaktadır. Bu plansız endüstrileşme ve sağlıksız kentleşme, nükleer denemeler, bölgesel savaşlar, verimi artırmak amacıyla tarımda kimyasal maddelerin bilinçsizce kullanılmasıyla birlikte, gerekli çevresel önlemler alınmadan ve arıtma tesisleri kurulmadan, geri dönüşüm alanları hazırlanmadan yoğun üretime geçen sanayi tesisleri veya sanayi bölgeleri çevre kirliliğini tehlikeli boyutlara çıkarmıştır.. Yapılan araştırmalar Dünyadaki mevcut çevre kirliliğinin % 50 'sinin, son 35 yılda meydana geldiğini ortaya koymaktadır. Hızlı nüfus artışı, çevre sorunlarının artmasında önemli bir etken olarak görülmektedir. Türkiye, OECD ülkeleri arasında en yüksek nüfus artış oranına sahiptir. Artan nüfüs karşısında düzenlemlerin ve planlamaların erken hayata geçirilerek çevre kirliliğinin en aza indirilmesi amaçlanmalıdır.  Dünya nüfusunun hızla artmasi beraberinde sanayin ve kentleşmenin artmasına neden olmaktadır. İnsanların , sanayinin ve kentlerin ihtiyaçı olan ham madde doğadan karşılanmaktadır. Bu ham madde ihtiyacının giderilmesi aşamasında doğa hızla tahrip edilerek çevreye zarar verilmektedir. Bu aşamada doğal kaynaklar plansız ve yanlış bir şekilde tüketilmmektedir.


  Özellikle enerji alanında ihtiyaçı karşılamak için yapılan çalışmalara bağlı olarak sayıları artan nükleer enerji santralleri, nükleer silah üreten fabrikalar , radyoaktif madde artıkları kirlenme yaratan başlıca kaynaklar durumundadır. Radyoaktif atıklar, yaymış oldukları elektronla hava, su, toprak ve bitkilere zarar verir. Radyoaktif maddeye sahip (radyasyonlu) hayvansal ürünler (et, balık, süt, vb.) ve bitkiler, bu zararlı maddeyi besin zinciri ile insanlara ve diğer canlılara taşır. Bunun sonucunda bağışıklık mekanizması zayıflayarak hastalılkarın ortaya çıkmasına neden olmaktadır.  İletişim alanında yaşanan gelişmeler elektromanyetik kirliliğin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu alanda gelişen yeni teknolojinin takip edilmesi ile büyük miktarlarda cep telefonu atıkları oluşmaktadır.  Atıkların geri dönüşüm amacıyla uygun toplanmaması çok büyük kirliliklere ve radyoaktiviteye neden olmaktadır. Hızlı nüfüs artışı ile beraber her alanda tüketim artarak, artan tüketim beraberinde kirlenmeye neden olmaktadır. Çevre kirliliğinin önlenmesi için geri dönüşüme önem verilmelidir. Bir çok alandan çok çeşitli atıklar ortaya çıkmaktadır.

  Son yıllarda elektrik ve elektronik endüstrisi dünyanın en büyük ve hızla büyüyen üretim sanayisi olup ve bu büyümenin sonucu olarak ve hızla eskime/demode olma nedeniyle eski/hurda elektronik cihazlar (elektronik atıklar) dünyada en ciddi katı artık problemini oluşturmaktadır. Bu atıklar büyük ev aletleri, (fırın, soğutucu, kurutucu ve klimalar) küçük ev aletleri (tost makinesi, elektrik süpürgeler, çırpıçı, doğrayıcı) bilgi ve iletişim teknolojisi (bilgisayarlar, yazıcılar, cdler, telefonlar, dvdler) elektrikli ve eleketronik el aletleri ve tıbbi cihazlardan oluşmaktadır. Bu atıklar büyük yer kaplamalarının yanında yaydıkları Pb, Be, Hg, Cd, Cr+6 ve bromlu alev geciktiriciler ile çevre güvenliğini ve çevre sağlığını tehdit etmektedir.
 3. Zühre
  Devamlı Üye
  çevre kirliliği kısaca

  Çevre ;
  dünya üzerinde yaşayan tüm canlılarının hayatlarını sürdürdüğü dış ortamdır. Fiziksel unsurlarını; hava, su ve toprak ,biyolojik unsurlarını ise; insan, hayvan, bitki ve diğer mikroorganizmalar oluşturur.

  Çevre kirliliği, yeryüzünde yaşayan bütün canlıların sağlığını etkileyen, cansız ve çevredeki maddeler üstünde yapısal zararlar bırakan ve bazı nitelikleri bozan yabancı maddelerin hava, su ve toprağa karışması olayıdır.

  Gelişen teknolojinin yaşama rahatlık getirmesiyle , bu gelişmenin tabiata ve çevreye verdiği kirliliğin boyutu her geçen gün artarak aşılmaz bir hal alır. Yaşamımızın daha sağlıklı ve uzun ömürlü olabilmesi için bu gelişmelerin, hem kırsal, hem de kentsel alanlarda olsun, doğal kaynakları bozduğu su, hava, toprak kirlenmesine yol açtığı, bitki ve hayvan varlığına zarar verdiği yadsınamaz bir gerçektir.

  Bazı kaynaklarda bulunan Katı, sıvı ve gaz halindeki kirletici maddelerin hava, su ve toprakta yüksek miktarda depolanması çevre kirliliğine neden olmaktadır. Dünya nüfusunun hızla artmasıyla ihtiyaçların karşılanması için teknolojinin gelişmesine bağlı olarak endüstrileşmenin de çok yaygın olduğu görülüyor. Ve böylece doğal kaynakların hızla tükenmesine yol açıyorlar

+ Yorum Gönder


ekolojik sorunlar,  ekoloji ve çevre sorunları,  çevre kirliliği ve ekolojik sorunlar,  ekolojik çevre sorunları,  çevre ve ekoloji sorunları,  doğal kaynaklar ve ekolojik sorunlar