+ Yorum Gönder
Elektronik ve Teknoloji ve Elektrik Genel Bilgi Forumunda Jeotermal Enerji Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Reloladed
  Devamlı Üye

  Jeotermal Enerji
  Enerji Kaynakları:
  Jeotermal enerji, Dünya’nın ısısından eldeedilen enerjidir. Jeotermal sözcüğü “yer” ve “ısı” anlamındaki Yunanca ikisözcükten üretilmiştir. Bilim adamları, jeotermal ısının nereden kaynaklandığı,yeryüzüne çıkan buharın nasıl oluştuğu konusunda henüz tam bir görüş birliğinevaramamışlardır. Büyük bir olasılıkla bu ısının kaynağı , Dünya’nınderinliklerindeki “magma” denilen erimiş kayaç kütlesidir. Yüzeye püskürenbuharın da, yüzeyden derinlere sızan yağmur sularının, bu kızgın magmabölgesinde ısınıp buharlaşması sonucunda oluştuğu sanılmaktadır. Bu ısıdan,İzlanda ve Japonya’da olduğu gibi, evlerin, hamamların ve seralarınısıtılmasında yararlanılabilir. Elektrik enerjisi üretiminde de, üreteçlerebağlı buhar türbinlerinin çalıştırılmasıyla jeotermal enerji kullanılabilir.İlk jeotermal enerji santralı 1931’de İtalya’daki Larderello’da kuruldu. BugünLarderello’da toplam gücü 351 megawatt olan ve yaklaşık 600 bin nüfuslu birkenti beslemeye yeterli elektrik üreten bir grup jeotermal enerji santralıbulunmaktadır. Ucuz enerji çağından pahalı enerji çağına girilirken ömrü sonderece kısıtlı olan konvansiyonel enerji kaynaklarının, bir gün tükenebileceğidüşünülmeye başlanmıştır. Bu nedenle, hızla artan nüfusun ve teknolojikyeniliklere bağlı olarak gelişen endüstrinin enerji gereksinimi karşısında,konvansiyonel enerji kaynaklarının yerine geçebilecek, yeni ve yenilenebilirdoğal kaynakların araştırılması bulunması ve bunlardan yararlanılması konusundabüyük bir arayış içine girilmiştir.
  Dünyadaki enerji kaynakları fosil kaynaklar(kömür, petrol, doğal gaz, turba, petrollü, kaynaklar, vb.) yenilenebilirkaynaklar (hidrolik, biyomas, jeotermal, jeotermal gradyan, rüzgar, gelgit,dalga, vb.) olmak üzere iki bölüme ayrılabilir. Bunlardan yenilenebilirkaynaklar grubuna giren Jeotermal Enerji, önemli bir
  yertutmaktadır.
  Yerkabuğuiçerisinde hazne kayalarda bulunan, basınç altında aşırı derecede ısınmışsuların enerjisidir. Ekonomik önemdeki jeotermal enerji birikimi, 40°C-380°C arasında olup, 3000 m 'ye kadar olanderinliklerde geçirimsiz kayalar altında yer alan, geçirimli hazne kayalariçinde bulunmaktadır. Şimdiye kadar üç çeşit jeotermal sistemin varlığısaptanmıştır. Sıcak kuru kaya sistemi, sıcak su sistemi, kuru bahar sistemi.
  Sıcak Su Sistemi:
  Yeryüzünde sıcak su esaslı sistemler Buharesaslı sistemlerden yirmi kat daha fazla bulunmaktadır. Sıcak su sisteminde,derindeki hazne kaya içerisinde, basınç altında, yüksek sıcaklıkta, erimişkimyasal madde bakımından çok zengin, farklı kimyasal özelliklerde sularbulunmaktadır. Bu tür sistemlerden sondajlarla yeryüzüne çıkarılan sıcaksu+buhar karışımından elde edilen buhardan, elektrik enerjisi üretilmekte,buharı alınmış sıcak su ise atılmaktadır.
  Kuru Bahar Sistemi:
  Buhar esaslı sistemler , sıcak su esaslısistemlerden farklı olarak, çok fazla ısınmış, nem miktarı az, sıcaklığı yüksekbuhar üretirler. Bu tür buhar, bir enerji kaynağı olarak doğrudan jeotermalsantrallere gönderilerek elektrik enerjisine dönüştürülmektedir. Bir bakımabunlar yerkabuğu üzerinde oluşmuş, birer doğal nükleer reaktör olarak kabuledilir.
  Sıcak kuru kayasistemleri:
  Yerküremizde özellikle genç, aktif volkanikkuşaklarda, jeotermal gradyanın çok yüksek olduğu bölgelerde, sıcak suiçermeyen yüksek sıcaklığa sahip kızgın, kuru kayalar bulunmaktadır. Bu türsistemlere soğuk su basılarak sıcak su+ buhar karışımı alınmakta ve bu, birenerji kaynağı olarak kullanılmaktadır 2. Haberler
  Devamlı Üye

  Jeotermal Enerjiye Ekonomik Bakış
  Jeotermal enerji kaynaklarının kullanımı sermaye yoğunlukludur. Böyle olmasının nedeni de, santral veya ısıtma şebekesi kurulması ve gelir akışından çok önce kaynağın aranması ve geliştirilmesi, özellikle de sondaj için önemli harcama yapılması gereğidir.

  Jeotermal kaynakların geliştirilmesi ve verimli olarak kullanılabilmesi için büyük bir idari yapılanma gerekmektedir.

  Bir jeotermal kuyunun maliyeti, açıldığı sahada karşılaşılan güçlüklere bağlı olarak değişebilir ve aynı saha içinde kuyuların üretimleri de büyük ölçüde değişebilir.

  Jeotermal sistemlerin işletme ve bakım maliyetleri genelde, toplam maliyetin küçük bir bölümünü oluşturur. Ancak jeotermal akışkanın klorürler gibi aşındırıcı veya silika, karbonatlar gibi çökelme eğilimi taşıyan bileşenler ya da CO2 ve H2O gibi çözünmeyen gazlar içermesi bu maliyetleri büyük ölçüde arttırmaktadır.

  Jeotermal santrallerin termik santrallerden temel farkı kazan sisteminin olmamasıdır. Dolayısıyla bu tip santrallerde yakıt masrafı yoktur. Diğer taraftan delinen kuyu maliyetleri ile bunların bakım ve onarım masrafları da yaklaşık olarak yakıt masrafına eşdeğer sayılabilir.

  Fosil ve nükleer yakıtlarla karşılaştırıldığında; jeotermal santrallerin ısıl verimliliği daha düşüktür. Enerji santraline akışkan taşınırken, dönüşüm verimliliğinin düşük olması nedeniyle çok büyük debilerde sıcak su veya buhar gerekmektedir. Bu da çok sayıda üretim kuyusu demektir. Akışkan taşıma maliyetleri ise, bu kuyuların aralıklarına, kuyu başına üretim debisine ve santralin toplam akışkan gereksinimini belirleyecek kapasitesine bağlıdır.

  Enerji üretim ünitelerindeki dış maliyet, çevrenin etkilenme maliyeti olarak kabul edilmektedir. Jeotermal enerjiden elektrik üretimi sırasında ortaya çıkan bu sosyal maliyet oldukça olumlu gözükmektedir. Fakat bu sosyal maliyet atıksıların nehirlere kullanılmayan CO2 ‘in havaya bırakılmasıyla çok artmaktadır.

  Jeotermal enerjiyi güneş ve rüzgar gibi yeni enerji alternatiflerinden ayıran en büyük fark, elektrik ve ısı üretimi fiyatlarının ticari açıdan kabul edilebilir olmasıdır. Jeotermal enerjiyi konut ve proses ısı sistemlerinde kullanmak ise tüketici için yeniden yapılanma gerektirir.

  KAPLICA TEDAVİSİNİN GENEL ETKİLERİ
  Maden suyunun organizmanın iç düzen mekanizmasına normal işleyebileceği 37 0C –38 0C ‘deki banyo – içme – inkalasyon kürleri şeklinde seri uygulamalarıyla oluşan ekolojik etki kompleksine bağlı olarak ortaya çıkar.

  Termal enerji unsurları belli süre ve şiddetle stessor olarak uygulandığında: Kişinin çevreye uyum kapasitesi artar, merkezi ve otonom sinir sistemi, hormon –enzim faaliyetleri uyarılır, vücut direnci metabolizma, organizma dengesi düzenlenir, kirlilik ve gürültüden arınmış kür merkezlerinde olumlu ruhsal değişimler görülür. İlaç, diyet, fizik tedavi rehabilitasyon, egzersiz, psikoterapi gibi tıbbi yöntemlerle birleştirildiğinde büyük önem taşır.

  KAPLICA SULARININ İÇERİĞİNE GÖRE YARARLI OLDUĞU HASTALIKLAR VE SORUNLAR
  Demirli Sular
  a.Kanda mevcut demir oranını düzenleme ve zayıflığını giderme.
  b.Romatizmal hastalıklar.

  Arsenikli Sular
  a.Bünyesel zayıflığı giderme.
  b.Organizmayı güçlendirme.

  İyotlu Sular
  a.Solunum yolları rahatsızlıkları.
  b.Kalp – dolaşım rahatsızlıkları.
  c.Göz hastalıkları.

  Kükürtlü Sular
  a.Romatizmal hastalıklar.
  b.Deri hastalıkları.
  c.Kadın hastalıkları.
  d.Göz hastalıkları.
  e.Solunum yolu rahatsızlıkları.

  Radyoaktif Sular (Radonlu Sular – Gençlik Suları)
  a.Tüm organizmaların uyarılması, sinirsel ve bünyesel yorgunluk giderme.
  b.Romatizmal hastalıklar.
  c.Hormanal dengesizliklerin giderilmesi.
  d.Kadın hastalıkları.
  e.Kalp kan dolaşımı rahatsızlıkları.

  Çamurlu Sular ve Çamurlar
  a.Kadın hastalıkları.
  b.Romatizmal hastalıklar.
  c.Deri hastalıkları.
  d.Sinir ve kas yorgunlukları.

  Mineralize termal suların (Kaplıca Tedavi merkezlerinde) Kür Merkezlerinde kullanılarak yapılan uygulamalarda suların özelliklerine göre farklı etkinlikleri insan organizmaları üzerinde araştırılarak detaylı tespitler yapılmaktadır. Tıp biliminin gelişmesi ve balneotherapite uygulamalarında yetişen uzman hekim ve fizyoterapistlerin tedavi yöntemleri üzerinde araştırmaları devam etmektedir.

  PAMUKKALE (HİERAPOLİS)
  Dünyanın 7 harikasından biri olan, doğanın üstün güçleri tarafından yaratılan ve ülkemize hediye edilen, beyaz cennetimiz “PAMUKKALE” kaplıca tedavisinde en büyük potansiyele sahip bölgedir.

  Bu bölge 1354 yılında meydana gelen şiddetli depremler yüzünden harap olmuş, bundan sonra insanların gezip gördüğü sularından şifa bulduğu arkeolojik ve doğal sit alanı şekline dönüşmüştür.

  Suyun yüzeye çıktığı yerdeki sıcaklığı 35 derecedir. Bu su çeşitli radyoaktif maddelerin yanı sıra erimiş maddeler kalsiyum ve yüksek oranda karbondioksit içerir. Su belli süre aktığı yerde karbondioksit gazının uçması nedeniyle kireçli bir tortu bırakır. İşte bu tortular Pamukkale’nin ünlü travertenlerini oluşturur. Suyun deri, damar, göz hastalıkları ile kalp hastalıklarına iyi geldiği, insanı genç ve dinç tuttuğu bilinmektedir.

  Suyun etkisinden faydalanabilmek için 1-2 hafta gibi bir süreyle vücudumuzu havuzlarda suyla temas ettirmek, bazen de gerektiğinde ağız yoluyla almak yeterlidir.

  Pamukkale’nin suyundan insanların faydalanmasını gösteren fotoğraflar aşağıda sunulmuştur:

  KARAHAYIT – KIRMIZI SU
  Pamukkale’ye 5 km. uzaklıkta başka bir termal kaynaktır. Bu termal kaynak büyük oranda demir içerir. Suyun kırmızı renkli olması nedeniyle “KIRMIZI SU” adıyla da anılır.
  Suyun kullanımıyla ilgili fotoğraflar aşağıda ve devam eden sayfada sunulmuştur.

  Sonuç
  Jeotermal sistemlerde entegrasyonun yani, jeotermal akışkanların çeşitli sıcaklık kademelerine göre farklı alanlarda değerlendirilmesi, jeotermal yatırımları daha ekonomik hale getirmektedir. Bunları en doğru şekilde kullanmak veya kullanılmasını teşvik etmek büyük ölçüde biz Çevre Mühendislerinin görevidir. Görevimizi yerine getirip gelecek nesillere daha güzel, daha iyi hayat standartlarına sahip bir çevre bırakmalıyız.
 3. Betul
  Devamlı Üye
  Jeotermal (jeo-yer, termal-ısı anlamına gelir) yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısının oluşturduğu, kimyasallar içeren sıcak su, buhar ve gazlardır. Jeotermal enerji de bu jeotermal kaynaklardan ve bunların oluşturduğu enerjiden doğrudan veya dolaylı yollardan faydalanmayı kapsamaktadır. Jeotermal enerji yeni, yenilenebilir, sürdürülebilir, tükenmez, ucuz, güvenilir, çevre dostu, yerli ve yeşil bir enerji türüdür.
+ Yorum Gönder