+ Yorum Gönder
Türkçe ve Yabancı Diller ve English Forum Forumunda İngilizcede En Çok Kullanılan Kelimeler - Pratik İngilizce Öğrenin Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Hozukcan
  Devamlı Üye

  İngilizcede En Çok Kullanılan Kelimeler - Pratik İngilizce Öğrenin
  İngilizcede En Çok Kullanılan Kelimeler - Pratik İngilizce Öğrenin

  En çok kullanılan ingilizce kelimeler

  Abandon ebandın TERK ETMEK
  Ability ebılıti YETENEK
  Able eybıl MUKTEDİR
  Aboard ebord (bir taşıtın)İÇİNDE OLMAK
  About ebaut 1.HAKKINDA 2.YAKLAŞIK OLARAK
  Above ebav YUKARIDAKİ
  Abroad ebrod YURT DIŞI
  Absence ebsıns YOKLUK
  Absent ebsınt 1.YOK 2.EKSİK
  Absolute ebsolut MUTLAK, KESİN
  Absurd ebzörd SAÇMA
  Accept eksept KABUL ETMEK
  Accident eksidınt KAZA
  Accommodate ekomodeyt YERLEŞTİRMEK
  Accommodation ekomıdeyşın KONAKLAMA YERİ
  Accompany ekampıni EŞLİK ETMEK
  According To ekording tu GÖRE
  Account ekaunt HESAP
  Accurate ekürıt DOĞRU, HATASIZ
  Accuse ekküz SUÇLAMAK
  Ache eyk AĞRI
  Acquaint ekueynt TANIMAK,BİLMEK
  Across ekros 1.BİR UÇTAN DİĞERİNE 2.DİĞER TARAFTA
  Act ekt 1.DAVRANIŞ 2.DAVRANMAK
  Active ektiv ETKİN, FAAL
  Actor ektır ERKEK OYUNCU
  Actress ektrıs KADIN OYUNCU
  Actual ekçuıl GERÇEK
  Add ed TOPLAMAK,EKLEMEK
  Address edres ADRES
  Administration edminıstreyşın İDARE
  Admire edmayr BEĞENMEK,HAYRAN OLMAK
  Admit edmit 1.KABUL ETMEK 2.İZİN VERMEK
  Adult edalt YETİŞKİN
  Advance edvens 1.İLERİ 2.AVANS
  Advanced edvensd GELİŞMİŞ
  Advantage edventıc AVANTAJ
  Adventure edvençur MACERA
  Advertise edvırtayz REKLAM YAPMAK, İLAN VERMEK
  Advice edvays TAVSİYE
  Advise edvayz TAVSİYE ETMEK
  Aerial eriyıl ANTEN
  Aeroplane eıropleyn UÇAK
  Affair effeyır 1.OLAY 2.İŞ 3.İLİŞKİ
  Affect efekt ETKİLEMEK
  Afford eford SATIN ALMA GÜCÜ OLMAK
  Afraid efreid KORKMAK
  After aftır SONRA
  Afternoon aftırnuun ÖĞLEDEN SONRA
  Afterwards aftırvördz (bir olaydan) SONRA
  Again egein BİR DAHA;YİNE
  Against egeinst KARŞI, ZIT
  Age eyc 1.YAŞ 2.ÇAĞ
  Aged eycd YAŞINDA
  Agency eycınsi ACENTE
  Agent eycınt TEMSİLCİ, ARACI
  Aggressive egresiv SALDIRGAN, KAVGACI
  Ago ego ÖNCE
  Agree egrii ANLAŞMAK
  Agreement egriimınt ANLAŞMA
  Agriculture egrikalçır TARIM
  Ahead ehed ÖNDE
  Aid eyd YARDIM
  Aim eym 1.AMAÇ 2.HEDEF ALMAK
  Air eyr 1.HAVA 2.HAVALANDIRMA
  Alarm alarm ALARM
  Algebra alcebra CEBİR
  Alike elaık HEMEN HEMEN AYNI, BENZER, AYNI YOLDA
  Alive elaıv YAŞAMAK,CANLI
  All ol 1.HEP 2.TÜM 3.HER
  All Right ol rayt 1.TAMAM 2.EVET
  Alliance elayıns BAĞLAŞMA, BİRLİK, MÜTAREKE
  Alligator aligeytır TİMSAH
  Allow elov İZİN VERMEK
  Almost olmost HEMEN HEMEN
  Alone elon 1.YALNIZ 2.TEK
  Along elong 1.BOYUNCA 2.İLERİ
  Aloud elaud SESLİ
  Already olredi AZ ÖNCE, ZATEN
  Also olso HEM DE
  Although oldo 1.GERÇİ 2.OLMAKLA BERABER
  Altogether oltugedır TÜMÜYLE, HEP BERABER
  Always olveys HER ZAMAN
  Amaze emeyz ŞAŞIRTMAK
  Ambassador embesedır BÜYÜKELÇİ
  Ambition embişın HIRS
  Ambush embuş TUZAK
  Among emong ARASINDA
  Amount emaunt MİKTAR
  Amuse emüuz GÜLDÜRMEK
  And end VE
  Angry engri KIZGIN
  Animal enimıl HAYVAN
  Ankle enkl AYAK BİLEĞİ
  Anniversary enivörsıri YILDÖNÜMÜ
  Announce enauns BİLDİRMEK, ÇAĞRIDA BULUNMAK, ANONS
  Annoy enoy RAHATSIZ ETMEK, KIZDIRMAK
  Annual enyuıl YILLIK
  Another enadır DİĞER, BİR BAŞKA
  Answer ensır YANIT
  Ant ent KARINCA
  Anti anti KARŞI, ZIT, TERS
  Anxiety enzayıti ENDİŞE
  Anxious enkşıs ENDİŞELİ
  Any eni HERHANGİ
  Anybody enibadi HERHANGİ BİRİ
  Anyone enivan HERHANGİ BİRİ
  Anything enyting HERHANGİ BİR ŞEY
  Anyway enivey HER NEYSE
  Anywhere eniveır HERHANGİ BİR YER
  Apart epart AYRI
  Apart From epart from HARİÇ, DIŞINDA
  Ape eyp MAYMUN
  Apologize epolocayz ÖZÜR DİLEMEK
  Apparent eperınt AÇIK;KOLAYCA GÖRÜNEN
  Appeal epiıl 1.HOŞA GİDEN 2.YALVARMAK 3.ÜST MAHKEMEYE BAŞVURMAK
  Appear eppiır GÖRÜNMEK
  Appearance eppiırıns GÖRÜNÜŞ
  Appetite epıtayt İŞTAH
  Apple epıl ELMA
  Applicant eplikınt BAŞVURAN
  Application eplikeyşın BAŞVURU
  Apply eplay 1.BAŞVURMAK 2.UYGULAMAK
  Appoint eppoint ATAMAK
  Appointment eppointmınt 1.RANDEVU 2.ATAMA
  Appreciate eprişieyt MÜTEŞEKKİR, DEĞER BİLMEK ,BEĞENMEK
  Approach eproç 1.YAKLAŞMAK 2.YAKLAŞIM 3.GELİŞ
  Approve epruv ONAYLAMAK
  Approximate eproksimıt YAKLAŞIK OLARAK
  Apricot eprikot KAYISI
  April eyprıl NİSAN
  Archbishop arçbişıp BAŞPİSKOPOS
  Architect arkitekt MİMAR
  Architecture arkitekçır MİMARİ
  Area eriya ALAN, BÖLGE
  Argue argüu TARTIŞMAK
  Argument argümınt TARTIŞMA
  Arise erayz KALKMAK, YÜKSELMEK
  Aristocrat eristokrat ARİSTOKRAT
  Arm arm KOL, SİLAH
  Armchair armçeir KOLTUK
  Armour armır ZIRH
  Army armi ORDU
  Around eraund 1.AŞAĞI YUKARI 2.ÇEVRE
  Arrange ereync DÜZENLEMEK, AYARLAMAK
  Arrest erest TUTUKLAMAK
  Arrival erayvıl VARIŞ
  Arrive erayv VARMAK
  Arrow erov OK
  Art art SANAT
  Article artikl 1.MAKALE 2.EŞYA
  Artificial artifişıl YAPAY
  Artist artist SANATÇI
  As ez 1.GİBİ 2.OLARAK 3.OLARAK
  Ash eş KÜL
  Ashamed eşeymd UTANMIŞ
  Aside esayd BİR YANDA
  Ask esk SORMAK, İSTEMEK
  Asleep esliip UYKUDA
  Ass es 1.EŞEK 2.APTAL
  Assembly esembli 1.MONTAJ 2.OTURUM
  Assist esist YARDIM ETMEK
  Assistant esistınt YARDIMCI
  Associate esoşieyt İLGİLENMEK, BİRLEŞTİRMEK
  Assume esuym VARSAYMAK
  Astonish estoniş ŞAŞIRMAK (bir kimseye)
  At et DE..DA eki
  Atmosphere etmosfiır HAVAKÜRE, ATMOSFER
  Attach eteç BİRLEŞTİRMEK
  Attack etek SALDIRMAK, ATAK
  Attempt etempt DENEMEK
  Attend etend KATILMAK, (bir yerde)BULUNMAK
  Attention etenşın DİKKAT
  Attitude etitüud YAKLAŞIM, DÜŞÜNCE, HAREKET, TAVIR
  Attractive etrektiv ÇEKİCİ
  August ogust AĞUSTOS
  Aunt aant TEYZE, HALA
  Autumn otumn SONBAHAR
  Available eveylıbl HAZIR, SERBEST, BOŞTA
  Avenue evenyu CADDE
  Average evirıç ORTALAMA
  Avoid evoid KAÇINMAK
  Awake eveyk UYANIK
  Aware eveyr BİLGİLİ, FARKINDA OLMAK, HABERDAR OLMAK
  Away evey BURADAN, BURADA DEĞİL
  Awful oful KÖTÜ, BERBAT, ÜZÜCÜ
  Axe eks BALTA
  Bald bold KEL
  Ball bol 1.TOP 2.BALO
  Ballerina belıriinı BALERİN
  Ballet baley BALE
  Balloon baluun BALON
  Ban ben YASAK
  Banana bınana MUZ
  Band bend 1.BANT (şerit) 2.BANDO
  Bank benk BANKA
  Banker benkır BANKA YÖNETİCİSİ, BANKER
  Banknote benknot KAĞIT PARA
  Bankrupt benkrapt İFLAS
  Bar bar 1.ÇUBUK 2.BAR
  Bare beyr ÇIPLAK, BOŞ
  Bargain bargın 1.PAZARLIK ETMEK 2.KELEPİR
  Barrel berıl 1.VARİL 2.NAMLU
  Base beys 1. TABAN 2.ÜS
  Basement beysmınt BODRUM
  Basin beysn KAZAN
  Basket baskıt SEPET
  Bath bath YIKANMAK
  Bathe beth YIKAMAK (bedenin bir bölümünü)
  Battle betl SAVAŞ, MUHAREBE
  Bay bey KOY
  Beach biiç SAHİL
  Bean biin FASULYE
  Bear beır 1.TAŞIMAK, DAYANABİLMEK 2.AYI
  Beard bıed SAKAL
  Beast biist CANAVAR
  Beat biit 1.VURMAK 2.YENMEK
  Beautiful büutiful GÜZEL
  Beauty büuti GÜZELLİK
  Because bikoz ÇÜNKÜ
  Become bıkam GELİŞMEK, DEĞİŞMEK
  Bed bed YATAK
  Bee bii ARI
  Beef biif DANA ETİ
  Beer biır BİRA
  Beetle biitl HAMAMBÖCEĞİ
  Before bifor ÖNCE
  Beg beg DİLENMEK
  Begin begın BAŞLAMAK
  Behave biheyv DAVRANMAK
  Behind bihaynd ARKADA, GERİDE
  Being biing VARLIK
  Believe bıliiv İNANMAK
  Bell bel ZİL, ÇAN
  Belong bilong AİT OLMAK
  Below bilov ALTTA, AŞAĞIDA
  Belt belt KEMER
  Bench benç 1.TEZGAH 2.BANK
  Bend bend EĞMEK, EĞİLMEK
  Beneath bınith ALTINDA
  Benefit benıfit YARARI OLMAK
  Berry beri KÜÇÜK ÇEKİRDEKSİZ MEYVE
  Beside bisayd YANINDA
  Besides bisaydz HEM DE
  Best best EN İYİ
  Bet bet İDDİA ETMEK, İDDİAYA GİRMEK
  Better better DAHA İYİ
  Between bitviin ARASINDA
  Beyond biyand ÖTESİNDE
  Bicycle baysikl BİSİKLET
  Big big BÜYÜK
  Bike bayk BİSİKLET
  Bill bil 1.MAKBUZ 2.HESAP 3.KANUN TASLAĞI 4.GAGA (KUŞ)
  Bin bin KAP
  Bind baynd BAĞLAMAK
  Bird börd KUŞ
  Birth börth DOĞUM
  Biscuit biskit BİSKÜVİ
  Bishop bişıp PİSKOPOS
  Bit bit 1.PARÇA 2.MATKAP,ANAHTARIN UCU 3.ISIRMANIN PAST ŞEKLİ
  Bite bayt ISIRMAK
  Black blek SİYAH
  Blame bleym SORUMLU TUTMAK, SUÇLAMAK
  Blank blenk BOŞLUK
  Blanket blenkıt BATTANİYE
  Blast blast PATLAYARAK PARÇALANMA, MAHVETMEK
  Bless bles (Tanrı'dan) KORUNMASINI DİLEMEK, TAKDİS
  Blind blaynd KÖR
  Block blok BLOK
  Blood blad KAN
  Bloom bluum ÇİÇEK, ÇİÇEK AÇMAK
  Blow blou ÜFLEMEK, PATLAMAK
  Blue blu 1. MAVİ 2.MUTSUZ
  Bluff blaf BLÖF
  Board boord BİNMEK (gemiye,uçağa,vs.) 2.TAHTA 3.KURUL
  Boast boust ÖVÜNMEK
  Boat bout BOT;SANDAL
  Body badi GÖVDE;VÜCUT
  Boil boıl KAYNAMAK
  Bold bould CÜRETKAR, UTANMAZ, KORKUSUZ vs.
  Bomb bomb BOMBA
  Bone boun KEMİK
  Bonfire bonfayır MEYDAN ATEŞİ, ŞENLİK ATEŞİ
  Book buk KİTAP
  Book buk YER AYIRTMAK
  Border bordır SINIR
  Bore bor CAN SIKMAK
  Ceremony serımıni SEREMONİ
  Certain sörtın KESİN,BELİRLİ, EMİN OLMAK
  Certainly sörtınli KUŞKUSUZ
  Certificate sertıfıkeyt SERTİFİKA
  Chain çeyn ZİNCİR
  Chair çeır İSKEMLE
  Chairman çeırmen YÖNETİM KURULU BAŞKANI
  Chalk çolk TEBEŞİR
  Challenge çalınc MEYDAN OKUMA
  Champion çempiın ŞAMPİYON
  Championship çempiınşip ŞAMPİYONA
  Chance çens ŞANS, FIRSAT
  Change çeync 1.DEĞİŞMEK 2.DEĞİŞİM 3.BOZUK PARA
  Character kerıktır KİŞİLİK
  Charge çarc 1.DOLDURMAK 2.MASRAFA YAZMAK
  Charm çarm ÇEKİCİLİK
  Charming çarming ÇEKİCİ
  Chatter çetır GEVEZELİK YAPMAK
  Cheap çiip UCUZ
  Cheat çiit 1.HİLECİ 2.HİLE YAPMAK, KOPYA ÇEKMEK
  Check çek KONTROL ETMEK
  Cheer çiır 1.NEŞE 2.COŞTURMAK
  Cheese çiiz PEYNİR
  Chemical kemıkl KİMYASAL
  Cherry çeri KİRAZ
  Chess çes SATRANÇ
  Chewing-Gum çuving gam SAKIZ
  Chicken çikın PİLİÇ
  Chief çif ŞEF
  Child çayld ÇOCUK
  Childhood çayldhuud ÇOCUKLUK
  Chin çin ÇENE
  Choose çuz SEÇMEK
  Christian krisçın HIRİSTİYAN
  Church çörç KİLİSE
  Cigarette sigıret SİGARA
  Cinema sinıma SİNEMA
  Circle sörkl 1.ÇEMBER 2.GRUP (ÇEVRE)
  Circular sörkulır YUVARLAK, ÇEMBERSEL, SİRKÜLER (imza v.b)
  Circumstances sörkımstansıs DURUM, VAZİYET
  Circus sörkıs SİRK
  Citizen sitizn YURTTAŞ
  City siti KENT;SİTE
  Civic sivik 1.KENTE AİT 2.'CIVIC DUTY': YURTTAŞLIK GÖREVİ
  Civil sivl SİVİL
  Claim kleym İLERİ SÜRMEK, SAVLAMAK
  Clasp klasp SIKICA TUTMAK
  Class klas SINIF
  Classic klesik KLASİK
  Clean kliin 1.TEMİZLEMEK 2.TEMİZ
  Clear kliır 1.AÇIK, BERRAK, ANLAŞILAN 2.(ortalığı) TOPLAMAK
  Clerk klark MEMUR
  Clever klevır AKILLI
  Climb klaymb TIRMANMAK, YÜKSELMEK
  Cloakroom kloukrum VESTİYER, TUVALET
  Clock klok SAAT
  Close klous YAKIN
  Close klouz 1.SON 2.KAPALI 3.KAPATMAK
  Clothes klouthz GİYSİLER (her zaman çoğuldur )
  Cloud klaud BULUT
  Club klab 1.KLÜP 2.(kağıt oyunlarında) SİNEK
  Coach kouç 1.ANTRENÖR 2.YOLCU VAGONU 3.ŞEHİRLERARASI OTOBÜS
  Coal kol KÖMÜR
  Coat kout PALTO
  Cobweb kobveb ÖRÜMCEK AĞI
  Coconut kokonat HİNDİSTAN CEVİZİ
  Coffee kafi KAHVE
  Coffin kofin TABUT
  Coin koin MADENİ PARA
  Cold kould SOĞUK
  Collar kolır YAKA, TASMA
  Collect kolekt TOPLAMAK
  Colour kalır RENK
  Comb kom TARAK
  Come kam GELMEK
  Comfort kanfırt KONFOR ,RAHAT
  Comfortable kanfırtıbıl KONFORLU
  Command komand KUMANDA ETMEK
  Commence kımens BAŞLAMAK
  Commercial kımörşıl 1.TİCARİ 2.REKLAM ( filmi )
  Common kamın 1.AVAM, BASİT, SADE 2.ORTAK ,MÜŞTEREK
  Community komüniti TOPLUM
  Company kampany 1.ŞİRKET, KUMPANYA 2.BERABERLİK, ARKADAŞLIK
  Comparatively kımpırativli MUKAYESELİ OLARAK
  Compare kımpeyr MUKAYESE ETMEK
  Compass kampıs 1.PUSULA 2.PERGEL
  Compete kımpiit YARIŞMAK
  Competition kompitişn 1.YARIŞMA 2.REKABET
  Complain kımpleyn YAKINMAK, ŞİKAYET ETMEK
  Complete kımpliit BÜTÜN, TÜM, TAMAMI, BİTMİŞ
  Compliment komplimınt İLTİFAT, KOMPLİMAN, HEDİYE
  Compound kompaund BİRLEŞİK, BİLEŞİK
  Concern konsörn 1.İLGİLENDİRMEK 2.ÜZÜLMEK
  Concert kansıt KONSER
  Conclude konkluud 1.SONUCA ULAŞMAK 2.KARAR VERMEK
  Condition kındişın DURUM, ŞART
  Confess kınfes İTİRAF ETMEK
  Confidence konfidıns GÜVEN
  Confuse kınfüuz (kafası) KARIŞMAK, ŞAŞIRMAK
  Congratulate kongraçuleyt KUTLAMAK
  December dısembır ARALIK (ayı)
  Decide disayd KARAR VERMEK
  Decision dısijn KARAR
  Declare dikleır AÇIKLAMAK
  Decorate dekıreyt DÖŞEMEK, DEKORE ETMEK
  Deed diid 1.EYLEM 2.TAPU
  Deep diip DERİN
  Deer diır GEYİK
  Defeat dıfiit KAYBETMEK (oyunda,savaşta,vs.)
  Defence difens SAVUNMA, DEFANS
  Defend difend SAVUNMAK
  Definite defınit KESİN, BELİRLİ
  Degree dıgrii DERECE
  Delay dıley GECİKTİRMEK, ERTELEMEK
  Delicate delikıt NAZİK
  Delicious dılişıs LEZZETLİ
  Delight dılayt HOŞNUTLUK
  Delightful dılaytful HOŞNUT EDİCİ
  Deliver delivır DAĞITMAK, DAĞITIM
  Demand dimend İSTEK, TALEP, İHTİYAÇ
  Demolish dımoliş YIKMAK, PARÇALAMAK
  Demonstrate demonstreyt AÇIKÇA GÖSTERMEK, DEMONSTRE ETMEK
  Demonstration demonstreyşın GÖSTERİ
  Dentist dentist DİŞÇİ
  Deny dınay İNKAR ETMEK, YALANLAMAK
  Depart dıpart AYRILMAK
  Department dıpartmınt BÖLÜM;DEPARTMAN
  Depend dıpend BAĞIMLI OLMAK, İHTİYACI OLMAK
  Deposit dıpozıt DEPOZİT
  Depress dıpres BUNALTMAK
  Depth depth DERİNLİK
  Describe dıskrayb TANIMLAMAK, BETİMLEMEK
  Desert dezırt 1.ÇÖL 2.TERK ETMEK(haksız yere)
  Deserve dızörv HAKKETMEK, LAYIK OLMAK
  Design dızayn DİZAYN
  Desire dızayr ARZU
  Desk desk SIRA;MASA
  Despair dıspeır ÜMİTSİZLİK
  Dessert dızört TATLI (yiyecek)
  Destroy dıstroy YIKMAK
  Destruction dıstrakşın YIKIM
  Detail diteyl AYRINTI, DETAY
  Determined dıtörmind AZİMLİ
  Develop dıvelop GELİŞMEK, BÜYÜMEK, RESİM BASMAK
  Development dıvelopmınt GELİŞME
  Devil devl ŞEYTAN
  Dial dayıl 1.GÖSTERGE 2.TELEFON ETMEK
  Diamond daymınd 1.ELMAS 2.KARO (kağıt oyunlarında)
  Diary dayri GÜNLÜK, AJANDA
  Dictator dıkteytır DİKTATÖR
  Dictionary dikşınri SÖZLÜK
  Die day ÖLMEK
  Difference difrıns AYIRIM, FARK
  Different dıfrınt FARKLI
  Difficult dıfıkılt ZOR
  Dig dig KAZMAK
  Dinner dinır AKŞAM YEMEĞİ
  Diploma dıploumı DİPLOMA
  Diplomat dıplımat DİPLOMAT
  Direct dırekt 1.DİREKT 2.YÖNLENDİRMEK, YOL VERMEK
  Direction dırekşn YÖN
  Director dırektır DİREKTÖR
  Dirt dört KİR
  Dirty dörti KİRLİ
  Disadvantage disadvantıc DEZAVANTAJ
  Disagree disıgrii ANLAŞAMAMAK, UYUŞMAMAK
  Disappear disıpiır GÖZDEN KAYBOLMAK
  Disappoint disıpoint HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAMAK
  Disc disk DİSK
  Disc-Jockey disk cokey DİSCOKEY
  Discipline disiplin DİSİPLİN
  Discover diskavır KEŞFETMEK
  Discuss dıskas TARTIŞMAK
  Disease diziiz HASTALIK
  Dish diş 1.TABAK ÇANAK,BULAŞIK 2.ÖZEL YEMEK
  Dismiss dismis KOVMAK, YOL VERMEK, SAL VERMEK
  Disobey disıbey İTAAT ETMEMEK
  Display displey GÖSTERMEK
  Dispose dispouz ATMAK, BIRAKMAK, ORTAYA ÇIKARMAK
  Dispute dıspüut ANLAŞMAZLIK
  Distance distıns UZAKLIK
  Distant distınt UZAK
  Distinct distinkt AÇIK, ÖZEL, FARKLI
  Distinguish distinguwiş AYIRT ETME ( bir özelliğinden dolayı )
  Distribute distribüut DAĞITMAK
  District distrikt BÖLGE (toprak,ülke)
  Disturb distörb RAHATSIZ ETMEK
  Divide divayd BÖLMEK, PAYLAŞTIRMAK
  Division divijn BÖLÜM
  Dizzy dizi BAŞ DÖNMESİ
  Do do YAPMAK
  Dock dok 1.TERSANE(gemi) 2.SANIK İSKEMLESİ 3.DOK
  Doctor daktır DOKTOR
  Document dokümınt DOKÜMAN
  Dog dog KÖPEK
  Doll dol OYUNCAK BEBEK
  Domestic dımestik EVCİL, EVE AİT, İÇSEL
  Donkey donki EŞEK
  Door door KAPI
  Double dabl ÇİFT
  Exchange ıksçeync DEĞİŞ TOKUŞ
  Excite ıksayt HEYECANLANDIRMAK
  Exclude eksklud DIŞLAMAK
  Excuse eksküuz 1.AFFETMEK 2.MUAF TUTMAK 3.ÖZÜR, MAZERET
  Exercise eksısayz EGZERSİZ
  Exist ıgzist OLUŞ, VAR OLMAK
  Exit eksit ÇIKIŞ, ÇIKMAK
  Expect ekspekt UMMAK,BEKLEMEK
  Expense ekspens MASRAF
  Expensive ekspensiv PAHALI
  Experience ıkspiriıns TECRÜBE
  Expert ekspört BİLİRKİŞİ, UZMAN, EKSPER
  Explain ıkspleyn AÇIKLAMAK
  Explanation eksplıneyşın AÇIKLAMA
  Explode ıksploud PATLAMAK (bomba patlaması)
  Explore ıksplor ARAŞTIRMAK (bir yeri)
  Express ıkspres İFADE ETMEK
  Expression ıkspreşın İFADE
  Extend ıkstend GENİŞLETMEK, BÜYÜTMEK
  Extension ıkstenşn GENİŞLETME, BÜYÜTME
  Extent ıkstent BOYUT, BÜYÜKLÜK
  Extra ekstrı FAZLA, EKSTRA
  Extract ıkstekt ÇEKİP ÇIKARTMAK
  Extraordinary ıkstrordinıri OLAĞANDIŞI
  Eye ay GÖZ
  Face feys 1.YÜZ, SURAT 2.KARŞISINA ÇIKMAK, BAŞINA GELMEK
  Factory fektri FABRİKA
  Fade feyd SOLMAK
  Fail feyl BAŞARISIZ OLMAK
  Failure feylır BAŞARISIZLIK,ARIZA,YETERSİZLİK(crop or heart faılure
  Faint feynt 1.SOLGUN,ZAYIF 2.BAYILMAK
  Fair feır 1.DÜRÜST,ADİL 2.OLDUKÇA İYİ 3.PANAYIR 4.FUAR
  Fairly feıli 1.DÜRÜSTÇE 2.EPEYCE
  Faith feyth 1.İNANÇ 2.GÜVENMEK
  Faithful feythful GÜVENİLİR, SADIK
  Fall fol 1.DÜŞMEK 2.SONBAHAR (AmE)
  False fols 1.YANLIŞ, HATALI 2.SAHTE
  Familiar fımiliır TANIDIK, BİLDİK
  Family femıli AİLE, FAMİLYA
  Famous feymıs ÜNLÜ
  Fanatic fınıtik FANATİK
  Fantastic fentestik HARİKA, OLAĞANDIŞI
  Far far UZAK
  Fare feır ÜCRET (tren,vapur vb. için)
  Farm fam ÇİFTLİK
  Farther fardır DAHA UZAK
  Fashion feşn MODA
  Fast fast HIZLI
  Fasten fasn BAĞLAMAK
  Fat fet 1.ŞİŞMAN 2.YAĞ (vücut et yağı)
  Fate feyt KADER
  Father fadır BABA
  Fault folt KUSUR
  Faultless foltlıs KUSURSUZ
  Faulty folti KUSURLU
  Favour feyvır LEHİNDE, TARAF TUTMAK
  Favourable feyvırıbl İYİ, YARDIMCI
  Favourite feyvrıt EN SEVİLEN, FAVORİ
  Fear fiır KORKU
  Fearful fiıfl KORKUTUCU
  Feather fedır TÜY (kuş tüyü)
  February february ŞUBAT
  Fee fii HARÇ, ÜCRET (okul, avukat, doktor v.b)
  Feed fid BESLEMEK
  Feel fiil HİSSETMEK
  Fellow felıu ARKADAŞ (kendisine benzeyen), ADAM
  Female fimeyl DİŞİ
  Fence fens ÇİT
  Fetch feç GİDİP GETİRMEK
  Fever fivır ATEŞ (vücut)
  Few füu AZ, BİR KAÇ
  Field fiild ALAN
  Fight fayt KAVGA, KAVGA ETMEK
  Figure figır 1.SAYI 2.ŞEKİL, VÜCUT
  File fayl 1.DOSYA 2.TÖRPÜ 3.SIRA
  Fill fil DOLDURMAK
  Film film FİLM
  Final faynl SON
  Finally faynıli SONUNDA
  Finance faynens FİNANS
  Find faynd BULMAK
  Fine fayn 1.İYİ, İNCE, KÜÇÜK 2.PARA CEZASI
  Finger fingır PARMAK
  Finish finiş BİTİM, BİTMEK
  Fire fayır 1.YANGIN, ATEŞ ETMEK, ATEŞ 2.İŞTEN KOVMAK
  Firm förm 1.SERT 2.FİRMA
  First först BİRİNCİ, İLK
  Fish fiş BALIK
  Fit fit 1.UYMAK, UYGUN 2.ANİ HASTALIK
  Fix fiks YAPIŞTIRMAK, TAMİR ETMEK, SABİT
  Flag fleg BAYRAK
  Flake fleyk TANE (snowflake : kar tanesi)
  Flame fleym ALEV
  Flash fleş FLAŞ
  Flat flet 1.DÜZ 2.DAİRE (apartman katı)
  Flavour fleyvır TAT
  Flesh fleş ET (derinin altındaki)
  Flight flayt UÇUŞ
  Float flout YÜZMEK, BATMAMAK (mantar)
  Flock flok SÜRÜ
  Grain greyn TANECİK ( kum,buğday v.s.)
  Grand grend BÜYÜK, ZEVKLİ
  Grape greyp ÜZÜM
  Grasp grasp SIKICA TUTMAK
  Grass gres 1.OT, ÇİM 2.MUHBİR ,İSPİYONCU
  Grave greyv 1.MEZAR 2.KÖTÜ, ÖNEMLİ
  Great greyt BÜYÜK, ÇOK, ÇOK İYİ
  Green griin 1. YEŞİL 2.TECRÜBESİZ ,TOY
  Greeting griiting KUTLAMA
  Grey grey GRİ
  Grill gril GRİL
  Grip grip SIKICA TUTMAK
  Grocer grousır BAKKAL
  Ground graund YER, TOPRAK
  Group gruup GURUP, TOPLULUK
  Grow grow BÜYÜMEK, YETİŞMEK
  Guard gard KORUMAK
  Guerrilla gırilı GERİLLA
  Guess ges TAHMİN ETMEK
  Guest gest KONUK
  Guide gayd REHBER, REHBERLİK ETMEK
  Guilt gilt SUÇ, KABAHAT
  Gum gam 1.YAPIŞKAN 2.DİŞ ETİ
  Gun gan SİLAH
  Habit hebit ALIŞKANLIK
  Hail heyl DOLU (yağış)
  Hair heyr 1.SAÇ 2.HAYVAN TÜYÜ
  Half half YARIM
  Hall hol HOL
  Hammer hemır ÇEKİÇ, ÇEKİÇLEMEK
  Hand hend EL
  Handbag hendbeg EL ÇANTASI (kadınların)
  Handkerchief hengırçif MENDİL
  Handle hendıl 1.TUTACAK 2.ELİNDEN GELMEK, YAPABİLMEK 3.ELLEMEK
  Handsome hendsım YAKIŞIKLI
  Handwriting hendrayting EL YAZISI
  Hang heng ASMAK
  Hangar hengır HANGAR
  Happy hepi MUTLU
  Harbour harbır LİMAN
  Hard hard SERT, ZOR, BELALI, KÖTÜ
  Hardly hardli ZORLA, İYİ DEĞİL
  Harm harm ZARAR,KÖTÜLÜK
  Harmful harmful ZARARLI
  Harvest harvıst HASAT
  Haste heyst HIZ, ACELE
  Hat het ŞAPKA
  Hate heyt NEFRET
  Have hev SAHİP OLMAK
  Hawk hovk 1.ATMACA 2.EL ARABASIYLA SATMAK, SEYYAR SATICILIK
  Hazard hezırd TEHLİKE, RİSK
  Head hed BAŞ, KAFA
  Headache hedeyk BAŞ AĞRISI
  Health helth SAĞLIK
  Healthy helthi SAĞLIKLI
  Hear hiir DUYMAK
  Heart hart 1.KALP 2.KUPA (oyun kartlarında)
  Heat hiit ISI
  Heater hiitır ISITICI
  Heaven hevın CENNET
  Heavy hevi AĞIR
  Heel hiıl TOPUK
  Height hayt YÜKSEKLİK
  Heir eır MİRASÇI
  Hell hel CEHENNEM
  Help help YARDIM, YARDIM ETMEK
  Hen hen DİŞİ KUŞ, PİLİÇ
  Here hiır BURASI, BURADA, BURAYA
  Hero hiro KAHRAMAN
  Hesitate heziteyt DURAKSAMAK, TEREDDÜT ETMEK
  Hiccup hikap HIÇKIRIK
  Hide hayd SAKLANMAK, SAKLAMAK
  High hay YÜKSEK
  Hijack haycek KORSANLIK YAPMAK (uçak,araba,v.s.)
  Hijacker haycekır KORSAN, EŞKIYA
  Hill hil TEPE, YOKUŞ
  Hire hayır KİRALAMAK (taşınabilir nesneleri,araba,TV, v.b )
  History histri TARİH
  Hit hit DARBE, ÇARPMAK, POPÜLER (hit)
  Hitch-Hike hiçhayk OTOSTOP YAPMAK
  Hobby hobi HOBİ
  Hold hold TUTMAK, KAVRAMAK
  Hole hol DELİK
  Holiday holidey TATİL GÜNÜ
  Hollow halou BOŞ (bir cismin arkası boş olması davul,duvar v.b)
  Home hom EV, YUVA
  Homesick houmsik SILA HASRETİ
  Honest anıst DÜRÜST
  Honey hani BAL
  Honeymoon hanimuun BALAYI
  Honour anır ONUR
  Hop hap SIÇRAMAK, ZIPLAMAK ,SEKMEK
  Hope houp UMUT
  Hopeless houplıs UMUTSUZ
  Horizon hırayzın UFUK
  Horn horn 1.BOYNUZ 2.KORNA
  Horrible haribl KORKUNÇ
  Horse hors AT
  Hospital haspitl HASTANE
  Host houst EV SAHİBİ (konukları olan)
  It it O (cansız ve üçüncü tekil şahıs zamiri)
  Jail jeyl HAPİS
  Jam cem 1.REÇEL 2.SIKIŞIKLIK (tfaffic jam )
  January cenueri OCAK ( ayı )
  Jaw cov 1.ÇENE KEMİĞİ 2.ÇENE ÇALMAK,KONUŞMAK
  Jazz cez CAZ
  Jealous celıs KISKANÇ
  Jet cet JET, FIŞKIRMAK
  Jewel cuıl MÜCEVHER
  Job cab İŞ
  Join coin BİRLEŞTİRMEK, BİRLEŞMEK
  Joint coint BİRLEŞİK
  Joke couk ŞAKA
  Jolly coli ÇOK
  Journal cöönl GAZETE,DERGİ
  Journalist cönılist GAZETECİ
  Journey cööni YOLCULUK
  Joy coy MUTLULUK,EĞLENCE
  Judge cac 1.HAKİM 2.YARGILAMAK
  Judgement cacmınt YARGI
  Juice cuis SU (meyve suyu v.s.)
  July culy TEMMUZ
  Jump camp SIÇRAMAK, ATLAMAK
  June cuun HAZİRAN
  Jury cüri JÜRİ
  Just cast 1.YALNIZ 2.HEMEN ŞİMDİ
  Justice castis ADALET
  Keep kiip KORUMAK, TUTMAK, DEVAM ETMEK
  Key kii ANAHTAR
  Kick kik TEKME, TEKMELEMEK
  Kid kid 1.ÇOCUK 2.DALGA GEÇMEK 3.GENÇ KEÇİ
  Kill kil ÖLDÜRMEK
  Kind kaynd 1. İYİ, DOST, SEVGİLİ 2.ÇEŞİT, TÜR
  King king KRAL
  Kingdom kingdım KRALLIK
  Kiss kis ÖPÜCÜK, ÖPMEK
  Kitchen kiçın MUTFAK
  Knee nii DİZ, DİZ ÇÖKMEK
  Knife nayf BIÇAK
  Knock nok VURMAK (kapıya vurmak)
  Knot not DÜĞÜM, DÜĞÜM ATMAK
  Know nou BİLMEK
  Knowledge navlıc BİLGİ
  Labour leybır İŞ(elle yapılan zor iş),İŞGÜCÜ
  Lack lek EKSİKLİK
  Ladder ledır MERDİVEN
  Lady leydi HANIMEFENDİ
  Lake leyk GÖL
  Lamb lemb KUZU, KUZU, KOYUN ETİ
  Lame leym TOPAL
  Lamp lemp LAMBA
  Land lend KARA,ARAZİ
  Land lend İNİŞ YAPMAK, KONMAK (uçak v.s.)
  Landlady lendleydi EVSAHİBİ BAYAN, EVİNİ KİRAYA VEREN
  Language lengwıc DİL ( yabancı dil v.b )
  Large larc GENİŞ
  Last lest SON, SONUNDA, GEÇMİŞ
  Last lest DEVAM ETMEK, SÜRMEK, YETERLİ OLMAK
  Late leyt 1.GEÇ 2.SONU (late september=eylül sonu v.b)
  Laugh laf GÜLMEK
  Laundry londri YIKANACAK ÇAMAŞIR, ÇAMAŞIRHANE
  Lavatory levıtri TUVALET
  Law lou YASA, KANUN
  Lawful lofl YASAL
  Lawyer louyır AVUKAT
  Lay ley KOYMAK(bir şeyin üstüne), YATIRMAK
  Lazy leyzi TEMBEL
  Lead led 1.KURŞUN (metal) 2.KURŞUN KALEM UCU
  Lead liid ÖNDERLİK ETMEK,ÖNDE GİTMEK, YOL GÖSTERMEK
  Leader liidır ÖNDER, LİDER
  Leadership liidışip ÖNDERLİK
  Leaf liif YAPRAK
  Lean liin 1.İNCE, YAĞSIZ 2.EĞİLMEK YASLANMAK
  Learn lörn ÖĞRENMEK
  Least liist EN AZ
  Leather ledır DERİ
  Leave liiv TERK ETMEK
  Left left 1.SOL 2.KALAN
  Leg leg BACAK
  Legacy legisi MİRAS
  Legal ligl YASAL
  Lemon lemın LİMON
  Lend lend ÖDÜNÇ VERMEK
  Lens lenz LENS
  Less les DAHA AZ
  Lesson lesn DERS
  Let let BIRAKMAK
  Letter letır MEKTUP, HARF
  Letter Box letır baks MEKTUPLUK
  Level levl DÜZEY, SEVİYE
  Liberal libırıl LİBERAL
  Liberty libırti SERBEST OLMAK
  Library laybrıri KİTAPLIK, KÜTÜPHANE
  Licence laysıns LİSANS (ehliyet v.b )
  Lie laı YALAN, YALAN SÖYLEMEK
  Lie laı YATMAK
  Life layf YAŞAM, HAYAT
  Lift lift 1.ASANSÖR 2.YUKARI KALDIRMAK
  Light layt 1.IŞIK 2.AÇIK (renklerde) 3.HAFİF
  Like layk 1. HOŞLANMAK 2.GİBİ
  Middle midl ORTA
  Midnight midnayt GECE YARISI (24:00)
  Military militıri ASKERİ
  Milk milk SÜT
  Mill mil 1.DEĞİRMEN 2.İMALATHANE
  Mimic mimik TAKLİT ETMEK (birini)
  Mind maynd AKIL
  Mind maynd BİRİNE BAKMAK,DERT ETMEK
  Mine mayn 1.BENİM 2.MADEN OCAĞI 3.MAYIN
  Minimum minımum ENAZ
  Minister minıstır 1.BAKAN 2.BÜYÜKELÇİ YARDIMCISI
  Minority maynorıti AZINLIK
  Minus maynıs EKSİ ( - )
  Minute mınıt 1.DAKİKA 2.ÇOK KÜÇÜK 3.ZABIT
  Minor maynır ÖNEMSİZ, UFAK, MİNÖR
  Mirror mirır AYNA
  Miss mis 1.ÖZLEMEK 2.KAÇIRMAK,KAYIP
  Miss mis BAYAN
  Missile misayl FÜZE, FIRLATILAN CİSİM
  Mission mişn ÖZEL BİR GÖREV İÇİN YOLCULUK,MİSYON
  Mistake misteyk HATA
  Misunderstand misandırstend YANLIŞ ANLAMAK
  Mix miks KARIŞTIRMAK, KARIŞMAK
  Model madl MODEL (model araba,manken v.b)
  Moderate madırıt ILIMLI, ORTADA
  Modern madn MODERN, ÇAĞDAŞ
  Modest modıst ALÇAKGÖNÜLLÜ, ILIMLI
  Moment moumınt AN
  Monday mondey PAZARTESİ
  Money mani PARA
  Monkey manki MAYMUN
  Month manth AY (takvim ayı)
  Moon muun AY
  More mor DAHA FAZLA
  Morning morning SABAH
  Mosque mosk CAMİ
  Most moust EN ÇOK
  Mother madır ANNE
  Motor moutır MOTOR
  Mountain mauntın DAĞ
  Mouse maus FARE
  Mouth mauth AĞIZ
  Move muuv HAREKET ETMEK, ETTİRMEK
  Movement muuvmınt HAREKET
  Much maç ÇOK (miktarca)
  Mud mad ÇAMUR
  Murder mördır CİNAYET
  Music müuzik MÜZİK
  Must mast ZORUNLULUK
  My may BENİM
  Mystery mıstri ESRAR, BİLİNMEZLİK
  Nail neyl 1.TIRNAK 2.ÇİVİ
  Name neym İSİM
  Narrow nerou DAR
  Nation neyşın ULUS
  National neyşınl ULUSAL
  Native neytiv YERLİ (her native language)
  Natural neçrıl DOĞAL
  Nature neyçır DOĞA
  Near niır YAKIN
  Necessary nesısıri GEREKLİ
  Necessity nısesiti GEREKLİLİK
  Neck nek BOYUN, ENSE
  Need niid GEREKSİNİM, İHTİYAÇ
  Needle niidl İĞNE, ŞİŞ
  Neglect nıglekt İHMAL ETMEK
  Neighbour neybır KOMŞU
  Neither niidır HİÇBİRİ
  Neither...Nor... naydır..nor.. NE O..NE ÖBÜRÜ
  Nephew nevüuu YEĞEN (erkek)
  Nervous nörvıs SİNİRLİ
  Nest nest YUVA, KUŞ YUVASI
  Net net 1.AĞ 2.NET (brütün tersi)
  Never never HİÇBİR ZAMAN ,ASLA
  Nevertheless nevedıles BUNA RAĞMEN, HALA, AMA
  New nuu YENİ
  News nüuz HABER
  Newspaper nüuspeypır GAZETE
  Next nekst EN YAKIN, BİR SONRAKİ, ERTESİ
  Nice nays HOŞ
  Niece niis YEĞEN (kız)
  Night nayt GECE
  Nil nil SIFIR, BOŞLUK
  No no HAYIR
  Noble noubl SOYLU
  Nobody noubadi HİÇ KİMSE
  Noise noiz GÜRÜLTÜ
  None nan HİÇBİRİSİ
  Noon nuun ÖĞLE ZAMANI
  Normal normıl NORMAL
  North north KUZEY
  Nose nouz BURUN
  Not nat DEĞİL
  Note not 1. NOT 2.KAĞIT PARA 3. NOTA
  Nothing nathing HİÇBİR ŞEY
  Notice noutis DUYURU, DİKKATİNİ ÇEKMEK
  November novembır KASIM
  Now nau ŞİMDİ
  Nowadays nauıdeyz BUGÜNLERDE
  Nowhere nouweır HİÇ BİRYER
  Pear peır ARMUT
  Peculiar pıküliır GARİP
  Pen pen 1.AĞIL 2.TÜKENMEZ KALEM
  Penalty penılti CEZA
  Pencil pensl KURŞUN KALEM
  People piipl HALK
  Pepper pepır BİBER
  Per pör HER
  Perfect pörfekt KUSURSUZ, YETKİN
  Perform pörform 1.ÇALIŞMAK 2.UYGULAMAK
  Performance pörformıns PERFORMANS
  Perhaps pörheps BELKİ
  Permission pörmişn İZİN
  Permit pörmit 1.İZİN VERMEK 2.İZİN KAĞIDI
  Person pörsın KİŞİ
  Personality pörsınelıti KİŞİLİK
  Persuade pörsweyd İKNA ETMEK
  Petrol petrıl PETROL
  Phone foun TELEFON
  Photo foutou FOTOĞRAF
  Piano pieno PİYANO
  Pick pik TOPLAMAK, SEÇMEK
  Pickpocket pikpakıt YANKESİCİ
  Picnic piknik PİKNİK
  Picture pikçır RESİM
  Pie pay PASTA, BÖREK
  Piece piis PARÇA
  Pig pig DOMUZ
  Pigeon picın GÜVERCİN
  Pile payl ÜST ÜSTE KOYMAK
  Pill pil HAP
  Pilot paylıt PİLOT
  Pin pin TOPLU İĞNE
  Pine payn ÇAM
  Pineapple paynepl ANANAS
  Pink pink PEMBE
  Pipe payp 1.BORU 2.PİPO 3.FLÜT
  Pity piti ACIMAK (What a pity : Ne yazık)
  Place pleys YER, YERLEŞTİRMEK
  Plain pleyn AÇIK, ORTADA, DÜZ
  Plan plen PLAN, PLANLAMAK
  Plane pleyn UÇAK
  Plant plent 1.BİTKİ, BİTKİ EKMEK 2.FABRİKA, TESİS
  Plantation plenteyşn EKİLİ YER
  Plate pleyt TABAK
  Play pley 1.OYNAMAK 2.ÇALMAK (bir müzik aletini)
  Player pleyır OYUNCU, ÇALAN
  Pleasant pleznt KEYİFLİ, ZEVKLİ
  Please pliiz 1.LÜTFEN 2.MUTLANDIRMAK
  Pleasure plejır ZEVK
  Plenty plenti ÇOK SAYIDA
  Plough plau TOPRAĞI SÜRMEK
  Plug plag FİŞ, BANYO TIKACI
  Plus plas ARTI
  Pocket pakıt CEP
  Poem poım ŞİİR
  Poet poıt ŞAİR, OZAN
  Poetry poıtri ŞİİRLER, ŞAİRLİK, ŞİİRLE İLGİLİ
  Point point NOKTA, UÇ
  Poison poizın ZEHİR
  Police pıliis POLİS
  Policy palısi 1.POLİÇE 2.YÖNETİM İLKESİ, POLİTİKA
  Polish poliş PARLATMAK
  Polite pılayt KİBAR
  Political pılitikl POLİTİK
  Politician polıtişın POLİTİKACI, POLİTİKAYLA UĞRAŞAN
  Politics palitiks POLİTİK
  Pool puul HAVUZ
  Poor puur 1.YOKSUL 2.ZAVALLI
  Population papüleyşn NÜFUS
  Pork pork DOMUZ ETİ
  Port port LİMAN
  Position pızişn DURUM, KONUM
  Positive pazitiv 1.EMİN, KESİN 2.OLUMLU
  Possess pızes SAHİP OLMAK
  Possession pızeşn SAHİPLİK
  Possibility pasıbilıti OLASILIK
  Possible pasıbl OLASI, MÜMKÜN
  Post poust 1.POSTA 2.İŞARET 3.DEVRİYE GEZMEK (askerde)
  Postpone pospon ERTELEMEK
  Pot pot TENCERE
  Potato poteyto PATATES
  Pour poor DÖKMEK, AKITMAK
  Powder paudır TOZ, PUDRA
  Power pauır GÜÇ
  Powerful pauıfl GÜÇLÜ
  Practical prektikl PRATİK
  Practice prektis ALIŞTIRMA
  Practise prektis ALIŞTIRMA YAPMAK
  Praise preyz ÖVMEK
  Pray prey DUA ETMEK
  Preach priiç VAAZ VERMEK
  Predict prıdikt TAHMİN ETMEK
  Prefer prıför YEĞLEMEK, TERCİH ETMEK
  Pregnant pregnınt HAMİLE
  Prejudice precıdis ÖNYARGI
  Preparation prepıreyşn HAZIRLIK
  Prepare prıpeır HAZIRLAMAK
  Presence prezns VARLIK(bir yerde varlığı )
  Present preznt BURADA, MEVCUT, ŞİMDİKİ, ARMAĞAN
  Recommend rekımend TAVSİYE ETMEK
  Record rekord 1.KAYIT 2.PLAK 3.REKOR
  Recover rikavır 1.İYİLEŞMEK 2.(kaybedilen bir şeyi) BULMAK
  Red red KIRMIZI, KIZIL
  Reduce rıdyus AZALTMAK
  Reflect riflekt YANSITMAK
  Refuge refüuc REFÜJ, GÜVENLİ YER
  Refugee refyucii TEHLİKEDEN KAÇAN, KAZAZEDE
  Refuse refyuz REDDETMEK
  Regard rigard 1.DİKKAT 2.DÜŞÜNCE 3.BAKMAK 4.İNANMAK
  Regret rigret ÜZGÜN OLMAK, PİŞMAN OLMAK
  Regular regulır DÜZENLİ, OLAĞAN
  Reject ricekt KABUL ETMEMEK
  Relation rıleyşn 1.İLİŞKİ 2.AKRABALIK
  Relationship rıleyşnşip İLİŞKİ, İLETİŞİM
  Relative relıtiv 1.AKRABA 2.GÖRECELİ
  Relax rileks RAHATLAMAK, GEVŞEMEK
  Release rilis SERBEST BIRAKMAK, GEVŞETMEK
  Relief rıliif RAHATLAMA
  Relieve rıliiv UZAKLAŞTIRMAK (ağrıyı v.s.)
  Religion rılicın DİN
  Remain rımeyn 1.GERİYE KALMAK 2.YERİNDE DURMAK
  Remark rımark BELİRTMEK, AÇIKLAMA
  Remarkable rımarkıbl DİKKATE DEĞER
  Remember rimembır UNUTMAMAK, ANIMSAMAK
  Remind rimaynd ANIMSATMAK
  Remote rimuut UZAK
  Remove rimuuv UZAKLAŞTIRMAK
  Rent rent KİRALAMAK
  Repair ripeır ONARMAK
  Repay rıpey GERİ ÖDEMEK
  Repeat rıpiit TEKRARLAMAK
  Replace rıpleys YENİDEN YERLEŞTİRMEK
  Replacement rıpleysmınt YERLEŞTİRME
  Reply rıplay YANITLAMAK, YANIT
  Report riport RAPOR, RAPOR ETMEK
  Represent reprızent TEMSİL ETMEK
  Representative reprızentıtiv TEMSİLCİ
  Republic rıpablik CUMHURİYET
  Request rikuest RİCA ETMEK, RİCA
  Require rikuayır GEREKSİNMEK
  Rescue reskuu KURTARMAK
  Reserve rizörv 1.REZERV 2.REZERVASYON YAPTIRMAK
  Resign rizayn İSTİFA ETMEK
  Resist rızist KARŞI KOYMAK
  Respect rıspekt SAYGI DUYMAK
  Respectable rıspektıbl SAYGIDEĞER
  Responsible rıspansıbl SORUMLU
  Rest rest DİNLENMEK
  Rest rest GERİYE KALAN
  Restaurant restrant RESTORAN, LOKANTA
  Result rizalt SONUÇ
  Retire ritayır EMEKLİ OLMAK
  Return ritörn GERİ DÖNMEK
  Revenge rivenc ÖÇ ALMAK, İNTİKAM
  Reward riword ÖDÜL
  Rib rib KABURGA
  Ribbon ribın KURDELA, ŞERİT
  Rice rays PİRİNÇ
  Rich riç ZENGİN
  Ride raıd ATA,BİSİKLETE BİNMEK
  Ridiculous ridikulıs GÜLÜNÇ, SAÇMA
  Right rayt 1.HAK 2.DOĞRU,HAKLI 3.SAĞ TARAF
  Ring ring YÜZÜK, HALKA
  Ring ring ÇALMAK(zil çalması), TELEFON ETMEK
  Ripe rayp OLGUN, HAM DEĞİL
  Rise rayz YÜKSELMEK
  Risk risk RİSK
  Risky riski RİSKLİ
  River rivır NEHİR
  Road roud YOL
  Roar roor KÜKREME
  Roast roust ROSTO, FIRINDA PİŞİRMEK
  Rob rob 1.SOYGUN YAPMAK
  Rock rak 1.KAYA 2.SALLANMAK
  Role roul ROL
  Roll rol YUVARLANMAK
  Roof ruuf ÇATI
  Room ruum ODA
  Root ruut KÖK
  Rope roup HALAT, İP
  Rose rouz 1.GÜL 2.PEMBE
  Rough raf KABA
  Round raund YUVARLAK
  Row rou 1.SIRA 2.GÜRÜLTÜ
  Row rou KÜREK ÇEKMEK
  Royal royıl KRALİYETE AİT
  Rub rab SÜRMEK, SÜRTMEK, OVMAK
  Rubbish rabiş 1.ÇÖP 2.SAÇMA
  Rude ruud KABA
  Rule ruul 1.YÖNETMEK 2.KURAL
  Ruler ruulır 1.KURAL KOYUCU, YÖNETİCİ 2.CETVEL
  Rumble rambl GÜRLEMEK
  Run ran 1.KOŞMAK 2.ÇALIŞTIRMAK (fabrika,şirket v.b)
  Runaway ranıwey 1.KAÇAK 2.KONTROL DIŞI (runaway increase in prices)
  Rush raş ÇABUK DAVRANMAK
 2. Hozukcan
  Devamlı Üye

  İngilizcede en çok kullanılan kelimeler ve anlamları

  Sabotage sebıtaj SABOTAJ
  Sack sek ÇUVAL
  Sack sek KOVMAK, İSTİFAYA ZORLAMAK
  Sad sed ÜZGÜN, MUTSUZ
  Sigh say DERİN NEFES ALMAK
  Sight sayt GÖRÜŞ
  Sign sayn 1.İŞARET 2.İMZALAMAK
  Signal signıl SİNYAL VERMEK, SİNYAL
  Signature signıçır İMZA
  Silence saylıns 1.SESSİZLİK 2.SUSTURMAK
  Silent saylınt SESSİZ, SAKİN
  Silk silk İPEK
  Simplify simplifay BASİTLEŞTİRMEK
  Sin sin GÜNAH
  Since sins ŞİMDİYE KADAR
  Since sins 1.'...DEN BERİ 2.ÇÜNKÜ
  Sing sing ŞARKI SÖYLEMEK
  Single singl 1.TEK 2.BEKAR 3.TEK KİŞİLİK
  Sink sink 1.BATMAK 2.EVYE
  Sir sör EFENDİ
  Sister sistır 1.KIZ KARDEŞ 2.HEMŞİRE 3.RAHİBE
  Sit sit OTURMAK
  Situation siçueyşn DURUM
  Size sayz BÜYÜKLÜK
  Skate skeyt BUZ PATENİ, PATEN AYAKKABISI
  Skateboard skeytboord KAY KAY
  Skeleton skelıtın İSKELET
  Ski skii KAYAK, KAYAK YAPMAK
  Skill skil YETENEK
  Skin skin DERİ
  Skirt skört ETEK
  Sky skay GÖKYÜZÜ
  Slang sleng ARGO
  Slave sleyv KÖLE
  Sleep sliip UYUMAK, UYKU
  Sleepy sliipi UYKULU, SAKİN
  Sleeve sliiv ELBİSE KOLU,SLEEVELESS = KOLSUZ (elbise,bluz v.b)
  Slide slayd KAYDIRAK (parkta), KAYDIRMAK
  Slide slayd DİA, SLAYT
  Slight slayt ÖNEMSİZ, KÜÇÜK
  Slim slim İNCE, ZAYIF
  Slim slim ZAYIFLAMAYA ÇALIŞMAK
  Slip slip YUVARLANMAK, KAYMAK DÜŞMEK
  Slope sloup EĞİM
  Slow slou YAVAŞ, YAVAŞLAMAK
  Small smol KÜÇÜK, UFAK
  Smash smeş ÇARPIP KIRMAK
  Smell smel KOKU, KOKLAMAK
  Smile smayl GÜLÜMSEMEK
  Smoke smouk 1.TÜTÜN İÇMEK (sigara vb.) 2.TÜTMEK 3.DUMAN
  Smooth smuuth DÜZGÜN, YUMUŞAK
  Snail sneyl SÜMÜKLÜBÖCEK
  Snake sneyk YILAN
  Sneeze sniiz HAPŞIRMAK
  Sniff snif BURNUNU ÇEKMEK
  Snore snoor HORLAMAK
  Snow snou KAR
  So sou 1.ÖYLEYSE, BU YÜZDEN 2.BU ŞEKİLDE 3.ÇOK
  Soap soup SABUN
  Society sısayıti SOSYETE, ÇEVRE, TOPLUM
  Socket sakıt SOKET, PRİZ
  Sofa soufı DİVAN , SOFA
  Soft soft YUMUŞAK
  Soil soil TOPRAK
  Soldier soulcır ASKER
  Solemn salım 1.CİDDİ 2.BAYILTICI
  Solid solid KATI, SERT
  Solve solv ÇÖZÜM BULMAK, ÇÖZMEK
  Some sam 1.BAZI, BİRKAÇ 2.YAKLAŞIK
  Somebody sambadi BİRİSİ
  Someone samwan BİRİ
  Sometimes samtaymz BAZEN
  Somewhere samweır BİR YER
  Son san ERKEK ÇOCUK, OĞUL
  Song song ŞARKI
  Soon suun YAKINDA (zaman açısından)
  Sore soor AĞRI VERİCİ
  Sorrow sarou ÜZÜNTÜ
  Sorry sori ÜZGÜN
  Sort sort ÇEŞİT
  Sort sort SIRALAMAK
  Soul soul RUH
  Sound saund 1.SES 2.MANTIKLI 3.TOPLAM
  Sound saund GİBİ GELMEK
  Soup suup ÇORBA
  Sour sauır EKŞİ
  Source soors KAYNAK
  South sauth GÜNEY
  Sow sou TOPRAĞA EKMEK
  Space speys 1.UZAY 2.BOŞLUK 3.YER
  Spade speyd 1.MAÇA (oyun kartlarında) 2.KÜREK
  Spare speyr EKSTRA, FAZLA, BOŞ, YEDEK
  Speak spiik KONUŞMAK
  Special speşl 1.ÖZEL 2.EN İYİ
  Speech spiiç KONUŞMA
  Speed spiid HIZ, HIZLI GİTMEK
  Spell spel 1.HARFLERİ SÖYLEMEK 2.BÜYÜLÜ SÖZCÜKLER
  Spend spend PARA HARCAMAK, HARCAMAK
  Spirit spırit 1.RUH, RUHSAL DURUM, 2.ALKOLLÜ İÇKİ 3.İSPİRTO
  Spite spayt 1.RAĞMEN 2.BİRİSİNE ZARAR VERME İSTEĞİ
  Splendid splendid NEFİS, HARİKA
  Split split İKİYE BÖLMEK
  Spoil spoil 1.ZARAR VERMEK 2.ŞIMARTMAK
  Spoon spuun KAŞIK
  Swim swim YÜZMEK
  Swing swing 1.SALLANMAK 2.GÜÇLÜ RİTİM
  Switch swiç AÇMAK, KAPATMAK (düğme)
  Sword sood KILIÇ
  Symbol simbl SEMBOL
  System sistım SİSTEM
  Table teybl 1.MASA 2.TABLO,LİSTE
  Tail teyl KUYRUK (kedi,uçak v.b)
  Tailor teylır TERZİ
  Take teyk TUTMAK,ALMAK,TAKE OFF=elbise çıkarmak,uçak kalkması
  Talk tolk KONUŞMA, KONUŞMAK
  Talkative tolkıtiv KONUŞKAN
  Tall tool UZUN
  Tame teym EVCİL, EVCİLLEŞTİRMEK
  Tank tenk 1.TANK (depo) 2.TANK (silah)
  Tap tep 1.MUSLUK 2.TIKLATMAK
  Tape teyp BANT, SELOTEYP
  Task task GÖREV
  Taste teyst TATMAK, TAD
  Tax teks VERGİ
  Taxi teksi TAKSİ
  Tea tii ÇAY
  Teach tiiç ÖĞRETMEK
  Teacher tiiçır ÖĞRETMEN
  Team tiim TAKIM, GRUP
  Tear tiır 1.GÖZYAŞI 2.DELİK (kumaş,kağıtta v.b) 3.YIRTMAK
  Telegram telıgrem TELGRAF
  Telephone telıfoun TELEFON
  Telescope telıskoup TELESKOP
  Television telıvijn TELEVİZYON
  Tell tel ANLATMAK, SÖYLEMEK
  Temper tempır 1.RUHSAL DURUM 2.KIZGIN
  Temperature temprıçır SICAKLIK
  Tender tendır 1.KOLAY ÇİĞNENEBİLEN 2.YUMUŞAK, İYİ HUYLU 3.İHALE
  Term törm 1.ZAMAN DİLİMİ 2.SÖZCÜKLER 3.SÖMESTR
  Terrible terıbl KORKUNÇ, KÖTÜ
  Terrific tırifik 1.KOCAMAN 2.ÇOK GÜZEL
  Terror terır 1.BÜYÜK KORKU 2.TERÖR
  Test test SINAMAK, DENEMEK, TEST
  Than den ...DEN ...DAN EKİ
  Thank thenk TEŞEKKÜR ETMEK
  That det O
  Theatre thiıtır TİYATRO
  Their theır ONLARIN
  Them them ONLARI
  Then then 1.ÖYLEYSE 2.O ZAMANDA 3.ONDAN SONRA,DAHA SONRA
  There theer 1.ORADA 2.VAR OLMAK (There is DALLAS on TV today.)
  Therefore deırfoor DOLAYISIYLA
  These diiz BUNLAR
  They dey ONLAR (çoğul üçüncü kişi zamiri)
  Thick thik 1.KALIN 2.SIK
  Thief thiif HIRSIZ
  Thin thin İNCE
  Thing thing ŞEY
  Think think DÜŞÜNMEK
  Thirsty thörsti SUSAMIŞLIK, SUSATAN
  This dis BU
  Thorough tharou 1.TÜMÜYLE 2.DİKKATLİ
  Those douz ONLAR
  Though dou NEDENSE
  Thought thoot DÜŞÜNCE
  Thread thred İP, İPİ İĞNEYE TAKMAK
  Threat thret TEHTİD
  Threaten thretın TEHTİD ETMEK
  Throat throut GIRTLAK, YEMEK BORUSU
  Through thruu İÇİNDEN, BAŞTAN SONA
  Throw throu FIRLATMAK
  Thunder thandır GÖK GÜRÜLTÜSÜ
  Thunderstorm thandıstorm FIRTINA
  Thursday thözdey PERŞEMBE
  Thus das BÖYLE, BÖYLECE
  Ticket tikıt BİLET
  Tidy taydi DÜZENLİ, DERLİ TOPLU
  Tie tay 1.BAĞ, BAĞLAMAK, BERABERE 2.BOYUNBAĞI KRAVAT
  Tight tayt SIKI, KOLAY AÇILMAZ
  Till til 1.KADAR 2.YAZAR KASA
  Time taym 1.ZAMAN 2.KERE 3.ZAMANLAMAK
  Timetable taymteybıl (zaman) TARİFESİ (gemi,uçak v.b)
  Tin tin 1.TENEKE 2.KONSERVE
  Tip tip 1.BAHŞİŞ, BAHŞİŞ VERMEK 2.ÖNERİ,TAVSİYE 3.UC
  Tire tayır YORMAK
  Tired tayırd YORGUN
  Tissue tişuu KAĞIT MENDİL
  Title taytl 1.BAŞLIK 2.UNVAN
  To tu ..e KADAR
  Toast toust 1.TOST, TOST YAPMAK 2.KADEH KALDIRMAK
  Tobacco tıbakou TÜTÜN
  Today tıdey BUGÜN
  Toe tou AYAK BAŞ PARMAĞI
  Together tıgedır BİRLİKTE
  Tomorrow tımarou YARIN
  Tongue tang DİL
  Tonight tınayt BU GECE
  Too tuu 1.ÇOK 2....DE ...DA EKİ
  Tooth tuuth DİŞ
  Top tap EN YÜKSEK, EN İYİ, ÜST, KAPAK
  Topic tapik KONU
  Total toutıl TOPLAM
  Totally toutıli BÜTÜNÜYLE
  Touch taç DOKUNMAK
  Vision vijn GÖRÜŞ, İMGE
  Visit vizit ZİYARET ETMEK
  Visitor vizitır ZİYARETÇİ, KONUK
  Vocabulary vıkebyulıri KELİME DAĞARCIĞI
  Voice vois SES
  Volume volyum HACİM
  Vote vout OY VERMEK, OY
  Voyage voyıc DENİZ YOLCULUĞU
  Vulgar valgır KABA, İLKEL
  Wage weyc SAAT ÜCRETİ
  Wait weit BEKLEMEK
  Waiter weytır GARSON
  Wake weyk UYANMAK, UYANDIRMAK
  Walk wolk YÜRÜMEK, YÜRÜYÜŞ
  Wall wool DUVAR
  Wander wandır DOLAŞMAK
  Want wont İSTEMEK, İSTEK
  War wor SAVAŞ
  Warm worm 1.ILIK, ILINDIRMAK 2.SEVECEN
  Warn worn UYARMAK
  Wash woş 1.YIKAMAK 2.KİRLİ ÇAMAŞIR
  Waste weyst 1.ARTIK, GEREKSİNİM DUYULMAYAN 2.BOŞA HARCAMAK
  Watch woç 1.İZLEMEK, SEYRETMEK, BAKMAK 2.KOL SAATİ
  Water wotır SU, SULAMAK
  Waterfall wotırfol ŞELALE
  Wave weyv 1.DALGA( deniz,radyo) DALGALANMA 2.EL SALLAMAK
  Way wey YOL, ROTA, YÖN
  We wi BİZ
  Weak wiik ZAYIF,ERKSİZ
  Wealth welth SERVET
  Weapon wepın SİLAH
  Wear weır GİYMEK
  Weather wedır HAVA;İKLİM
  Wednesday wenzdey ÇARŞAMBA
  Week wiik HAFTA
  Weigh weit AĞARLIK, TARTMAK
  Welcome welkam 1.AĞIRLAMAK, HOŞ GELDİN
  Well wel 1.İYİ 2.KUYU
  Well-Known wel noun ÜNLÜ, BİLİNEN
  West west BATI
  Wet wet NEMLİ
  What wat NE
  Whatever watevır HERNEYSE
  When wen NE ZAMAN
  Whenever wenevır 1.HERHANGİ BİR ZAMAN 2.NE ZAMAN Kİ ...
  Where weır NEREYE, NEREDE
  While wayl BU ARADA
  Whip wip KIRBAÇ
  Whistle wisl ISLI, ISLIK ÇALMAK, DÜDÜK
  White wayt BEYAZ, AK, BEYAZ TENLİ
  Who hu KİM
  Whoever huevır HERKİMSE
  Whole houl TÜM, BÜTÜN WHOLESALES = TOPTAN SATIŞ
  Whose huuz KİMİN
  Why way NEDEN, NİÇİN
  Wide wayd 1.GENİŞ 2.KENARDAN KENARA
  Widow wıdou DUL
  Wager wacır İDDİAYA GİRMEK
  Wagon wegın YÜK VAGONU, AT ARABASI
  Waist weyst BEL
  Waistcoat weystkot YELEK
  Wallet walıt CÜZDAN
  Walnut wolnat CEVİZ
  Warder woodır 1) BEKÇİ, MUHAFIZ 2) GARDİYAN
  Wardrobe wordroop GARDROP, BÜYÜK DOLAP
  Ware weyır EŞYA (Kitchen ware vb.)
  Warehouse weyrhaus DEPO
  Warrant warınt GARANTİ
  Wasp wasp ARI (Bal arısı değil)
  Water Proof wotır pruf SU GEÇİRMEYEN
  Water-Colours wotır kolırs SULU BOYA
  Whale weyl BALİNA
  What If wat if NE OLURDU..
  What's Its (His/Her) Name BİLMEM KİM (BİRİSİNİN ADINI UNUTMA)
  What's More wats mor BUNUN YANISIRA, ÜSTELİK
  What's What wats wat İŞİN ÖNEMİNİ BİLMEK (I know what's what)
  Wheel wiil TEKERLEK, ÇARK, TEKERLEKLİ BİR ŞEYİ ELLE İTMEK
  Whim whim KAPRİS
  Whisper wispır FISILDAMAK, FISILDAŞMAK
  Wind Screen wind skriin ARABA ÖN CAMI
  Windpipe windpayp NEFES BORUSU
  Windscreen Wiper windskriin way SİLECEK
  Wing wing KANAT (Kuş,uçak)(Left wing:Sol kesimi destekleyenler
  Wisdom wizdım AKIL
  Witch wiρ CADI
  Worship wörşip 1)TAPMAK, TAPINMAK, İBADET 2)HAYRANLIK, SAYGI
  Wrist rist BİLEK
  Zoom zum YAKLAŞTIRMAK

 3. Hozukcan
  Devamlı Üye
  Çok kullanılan ingilizce kelimeler

  Baby beybi BEBEK
  Back bek 1.ARKA 2.SIRT
  Backbone bekbon 1.SIRT KEMİĞİ 2.BİR İŞİN TEMELİ
  Background bekraund 1.FON, GERİ PLAN 2.TEMEL
  Backward bekvörd GERİYE DOĞRU
  Bad bed KÖTÜ
  Badly bedli 1.KÖTÜ 2.ÇOK FAZLA
  Bag beg ÇANTA
  Baggage begıc BAGAJ
  Bake beyk PİŞİRMEK
  Baker beykır FIRINCI
  Balance belıns 1.DENGE 2.BAKİYE
  Balcony belkıni BALKON
  Bored bord CANI SIKILMIŞ
  Born born DOĞMUŞ
  Borrow borou ÖDÜNÇ ALMAK
  Boss bos PATRON
  Both bouth İKİSİ
  Bottle botl ŞİŞE
  Bottom botım EN ALT, DİP
  Bow bou YAY
  Bowl boul TAS
  Box boks 1.KUTU 2.BOKS
  Boy boy ERKEK ÇOCUK
  Bra bra SUTYEN
  Brain breyn BEYİN
  Brass bras PİRİNÇ (metal)
  Brave breyv KORKUSUZ, CESUR
  Bread bred EKMEK
  Break breyk KIRMAK
  Breakfast brekfıst KAHVALTI
  Breath breth NEFES
  Breathe brith NEFES ALMAK
  Brick brik TUĞLA
  Bridge bric KÖPRÜ
  Brief briif KISA, ÖZETLİ
  Bright brayt PARLAK
  Bring bring GETİRMEK
  Broad brood GENİŞ
  Broadcast broodkast YAYIN (radyo ve T.V. yoluyla)
  Broom bruum SÜPÜRGE
  Brother bradır ERKEK KARDEŞ, AĞABEY
  Brown braun KAHVERENGİ
  Brush braş 1.FIRÇA 2.FIRÇALAMAK
  Budget bacıt 1.BÜTÇE 2.BÜTÇE YAPMAK
  Build bild İNŞA ETMEK, YAPMAK
  Building bilding BİNA
  Bulb balb AMPUL
  Bump bamp ÇARPIŞMA
  Bumper bampır TAMPON (araba)
  Bumpy bampi ENGEBELİ
  Bunch banç DESTE, DEMET
  Bungalow banglou BUNGALOV
  Burglar börglır HIRSIZ
  Burn börn YANMAK
  Burst börst PATLAMAK
  Bury böri GÖMMEK
  Bus bas OTOBÜS
  Bush buş ÇALI
  Business biznıs İŞ
  Busy bizi MEŞGUL
  But bat FAKAT
  Butcher butçır KASAP
  Butter batır TEREYAĞ
  Button batn DÜĞME
  Buy bay SATIN ALMAK
  By bay YANINDA, SIRASINDA, TARAFINDAN, ..E KADAR
  Cab keb TAKSİ
  Cable keybl 1.KABLO 2.TELGRAF
  Cage keyc KAFES
  Cake keyk KEK
  Calculate kalkuleyt HESAPLAMAK
  Calendar kelindır TAKVİM
  Call kol 1.ÇAĞIRMAK 2.TELEFON ETMEK 3.KISA ZİYARET
  Calm kaam SAKİN
  Camera kemıra KAMERA
  Camouflage kamuflaaj SAKLAMAK
  Camp kemp KAMP
  Campaign kempein KAMPANYA
  Campus kempıs KAMPÜS
  Can ken TENEKE KUTU
  Canal knal KANAL
  Cancel kensıl İPTAL ETMEK
  Cancer kensır KANSER
  Candidate kendidıt ADAY
  Candle kendl MUM
  Canteen kantiin KANTİN
  Capacity kpasiti KAPASİTE
  Capital kepıtl 1.BAŞKENT 2.BÜYÜK HARF 3.SERMAYE, ANAMAL
  Captain keptın 1.KAPTAN 2.YÜZBAŞI
  Capture kepçır 1.ELE GEÇİRMEK 2.HAPSE ATMAK
  Car kaar ARABA
  Caravan karavan KARAVAN
  Card kaad KART
  Cardigan kardigın HIRKA
  Care keyr DİKKAT, ÖZEN
  Career kariır MESLEK
  Carnival karnivıl KARNAVAL
  Carpenter karpıntır MARANGOZ
  Carpet kaarpıt HALI
  Carriage keriıc 1.FAYTON 2.VAGON
  Carry keri TAŞIMAK
  Case keys 1.KUTU,KAP 2.DAVA
  Cash keş NAKİT
  Castle kesl KALE
  Cat ket KEDİ
  Catch keç YAKALAMAK
  Cattle ketl BÜYÜKBAŞ HAYVAN
  Cause koz 1.NEDEN 2.NEDEN OLMAK
  Ceiling silign TAVAN
  Cell sel HÜCRE (hapis,beyin v.b)
  Cellar selır KİLER, BODRUM
  Century sençri YÜZYIL
  Connect konekt BİRLEŞTİRMEK
  Conquer konkuır İŞGAL ETMEK
  Conscience konşıns VİCDAN, BİLİNÇ
  Conscious konşıs BİLİNÇLİ
  Consider konsidır 1.GÖZ ÖNÜNE ALMAK 2.DÜŞÜNMEK
  Consideration konsidıreyşın DÜŞÜNÜŞ, TARTIŞ
  Consist kınsist OLUŞMAK
  Consul konsl KONSOLOS
  Consult kınsalt DANIŞMAK
  Consultation konslteyşın TOPLANTI, KONSÜLTASYON
  Contain konteyn KAPSAMAK
  Container konteynır KAP
  Content kontent TATMİN OLMUŞ
  Contents kontents İÇERİK
  Continuous kontinuıs SÜREKLİ
  Contrary kontrıri TERSİNE, ZIDDINA
  Contrast kıntrast KARŞILAŞTIRMAK
  Control kontroul KONTROL ETMEK, YÖNETMEK
  Convenience konvinyıns UYGUNLUK, KOLAYLIK
  Convenient konvinyınt ELVERİŞLİ, UYGUN
  Conversation konverseyşın SÖYLEŞİ
  Cook kuuk 1.AŞÇI 2.YEMEK PİŞİRMEK
  Cool kuul 1.SERİN 2.SERİNLETMEK, SOĞUTMAK
  Cop kap POLİS
  Copper kapır BAKIR
  Copy kopi KOPYALAMAK, TAKLİT ETMEK
  Corn korn 1. EKİN, MISIR 2.NASIR (tread on someone~s corns)
  Corner kornır KÖŞE
  Correct korekt 1.HATASIZ 2.DÜZELTMEK
  Cost kost MALİYET, MAL OLMAK
  Costly kostli PAHALI
  Cottage kotıc KÖY EVİ
  Cotton kotn PAMUK
  Cough kof ÖKSÜRMEK
  Council kaunsl KONSEY
  Count kaunt SAYMAK
  Country kantri 1.ÜLKE 2.KIRLIK ALAN
  Couple kapıl 1.ÇİFT (karı-koca v.b) 2.BİR KAÇ
  Courage karıc CESARET
  Course kors 1.GİDİŞAT 2.KURS
  Court kort 1.MAHKEME 2.KORT
  Cousin kazn KUZEN
  Cover kavır KAPLAMAK
  Cow kau İNEK
  Coward kauırd KORKAK
  i l a ç (yasak Kelime!) krek KIRMAK
  Crash kreş ÇARPIŞMAK (sertçe), ÇARPIŞTIRMAK
  Crazy kreyzi ÇILGIN
  Cream kriim 1.KREMA 2.KREM 3.KİRLİ BEYAZ
  Creation krieyşın YARATIŞ
  Creature kriiçır YARATIK
  Crime kraym SUÇ
  Criminal kriminl SUÇLU (yasa önünde)
  Criticize kritisayz ELEŞTİRMEK
  Crop krop ÜRÜN (toprak ürünü)
  Cross kros 1.KARŞIDAN KARŞIYA GEÇMEK,ÇAPRAZLAMA GİTMEK 2.HAÇ
  Crossing krosing GEÇİT
  Crossroads krosroudz KAVŞAK
  Crowd kraud KALABALIK
  Crown kraun TAÇ
  Cruel kruıl ZALİM
  Cruise kruuz 1.DENİZ GEZİSİ 2.KITALARARASI SİLAH
  Crush kraş KIRMAK (basarak)
  Cry kray BAĞIRMAK, AĞLAMAK
  Cube küub KÜP
  Cucumber küukambır HIYAR
  Cultivate kaltıveyt TOPRAKLA UĞRAŞMAK
  Culture kalçır KÜLTÜR
  Cup kap 1.FİNCAN 2.KUPA
  Cure küur İYİLEŞTİRMEK, TEDAVİ, İŞLEM
  Curiosity küriositi MERAK
  Curious küriyıs 1.MERAKLI 2.OLAĞANDIŞI
  Curl körl KIVIRMAK
  Current karınt 1.AKIM 2.CARİ 3.KUR
  Curse körs LANET
  Curtain körtn PERDE
  Curve körv EĞRİ
  Custom kastım GELENEK
  Customer kastımır ALICI, MÜŞTERİ
  Customs kastımz GÜMRÜK
  Cut kat KESMEK
  Cycle saykl BİSİKLET, TUR
  Dad ded BABA
  Daily deyli GÜNLÜK
  Dam dem BARAJ
  Damp demp NEMLİ
  Dance dens DANS
  Danger deyncır TEHLİKE
  Dangerous deyncrıs TEHLİKELİ
  Dare deyr 1.CESARETLİ OLMAK,CÜRET GÖSTERMEK 2.MEYDAN OKUMAK
  Dark dark 1.KARANLIK 2.KOYU 3.SİYAH TENLİ
  Dash deş 1.FIRLAMAK ANİDEN KOŞMAK 2.'-'işareti
  Date deyt GÜNÜN TARİHİ
  Daughter dotır KIZ ÇOCUK
  Day dey GÜN
  Dead ded ÖLÜ
  Deal diıl ALIP SATMAK (ticari), İŞ YAPMAK
  Dear diır 1.SEVGİLİ, SEVİLEN 2.PAHALI
  Death deth ÖLÜM
  Deceive dısiiv KANDIRMAK
  Doubt daut 1.ŞÜPHE 2.EMİN OLMAMAK
  Down daun AŞAĞISI
  Draw drov 1.ÇİZMEK (resim) 2.ÇEKMEK (çekmece)
  Dreadful dredfl KORKUNÇ, KÖTÜ
  Dreadfully dredfıli ÇOK
  Dream driim DÜŞ, HAYAL, RÜYA, RÜYA GÖRMEK
  Dress dres 1.GİYSİ 2.GİYİNMEK
  Drill dril 1.DELMEK 2.(tekrar tekrar) ÖĞRETMEK
  Drink drink İÇMEK
  Drive draıv ARABA KULLANMAK, SÜRMEK
  Drop drop 1.DÜŞÜRMEK, DÜŞMEK, BIRAKMAK 2.DAMLA
  Drug drag İLAÇ, UYUŞTURUCU
  Drunk drank SARHOŞ
  Dry dray 1.KURU 2.KURUMAK
  Due düu KADAR, VADE( borç )
  Dull dal 1.APTAL 2.KAPALI,
  Dust dast TOZ
  Duty düuti 1.GÖREV 2.GÜMRÜK VERGİSİ
  E.G. i ci ÖRNEĞİN (kısaltılmışı)
  Each iiç HER, HER BİRİ
  Eager iigır İSTEKLİ
  Ear iır KULAK
  Early örli ERKEN
  Earn örn PARA KAZANMAK
  Earnest örnıst CİDDİ
  Earth örth 1.DÜNYA 2.TOPRAK 3.TOPRAK PARÇASI
  Ease iiz KOLAYLIK
  East iist DOĞU
  Easy iizi KOLAY
  Eat iit YEMEK YEMEK
  Echo ekou EKO, AKİS
  Economical ikınomikl EKONOMİK
  Edge ec KENAR
  Editor editır EDİTÖR
  Educate ecukeyt EĞİTİM
  Effect ıfekt ETKİ
  Efficient ıfışınt ETKİN, İYİ ÇALIŞAN
  Effort efıt EFOR
  Egg eg YUMURTA
  Either.....Or.... aydır ... or YA.....YA.....
  Elastic ılestik ELASTİK
  Elbow elbou DİRSEK
  Elder eldır YAŞLI (daha yaşlı)
  Elect ılekt SEÇMEK
  Election ılekşın SEÇİM
  Electricity ılektrisiti ELEKTRİK
  Elegant elıgınt ŞIK
  Elementary elımentri TEMEL, BAŞLANGIÇ İÇİN
  Elephant elıfınt FİL
  Else els DAHA, BAŞKA
  Elsewhere elsver BAŞKA BİR YER
  Embassy embısi BÜYÜKELÇİLİK
  Emerge ımörc ÇIKMAK
  Emergency ımörcınsi ACİL DURUM
  Emigrate emıgreyt GÖÇMEN (kendi ülkesinden göçen)
  Employ ımploy ÇALIŞTIRMAK (parayla adam çalıştırmak)
  Employee ımployi ÇALIŞTIRILAN ADAM
  Employer ımployır İŞVEREN
  Employment ımploymınt İŞ
  Empty empti BOŞ
  Enclose ınklouz KAPATMAK, ETRAFINI KAPATMAK
  Encourage ınkarıc CESARETLENDİRMEK
  End end SON, BİTİRMEK
  Enemy enımi DÜŞMAN
  Energy enırci ENERJİ
  Engage engeyc 1.NİŞANLAMAK 2.İŞ VERMEK
  Engine encin MAKİNE
  Enjoy ıncoy EĞLENMEK
  Enough inaf YETER
  Enter enter GİRMEK
  Enterprise entıprayz GİRİŞİM
  Entertain entıteyn AĞIRLAMAK (konukları)
  Entertainment entıteynmınt EĞLENCE
  Entrance entrıns GİRİŞ
  Envelope ınvılop ZARF
  Equal ikuıl EŞİT
  Equality ikualiti EŞİTLİK
  Erect irekt KALDIRMAK
  Error erır HATA
  Escalator eskıleytır YÜRÜYEN MERDİVEN
  Escape ıskeyp KAÇMAK
  Especial ıspeşl ÖZEL, ÖNEMLİ
  Essential ısenşıl TEMEL, ÇOK ÖNEMLİ
  Establish ıstabliş KURMAK ,İNŞA ETMEK
  Estimate estımeyt TAHMİN ETMEK (hesaplayarak)
  Even ivın 1.HATTA 2.ÇİFT,BERABERE,DÜZGÜN
  Evening ivning AKŞAM
  Event ivent OLAY
  Eventually ivençuıli SONUNDA, NİHAİ
  Ever evır HERHANGİ BİR ZAMAN
  Every evri HER
  Evil ivl KÖTÜ
  Exact ıgzekt TAM
  Exactly ıgzekli KESİN OLARAK
  Exaggerate ıgzacıreyt ABARTMAK
  Examine ıgzamin İNCELEMEK, SINAV VERMEK
  Example ıgzempl ÖRNEK
  Excellent eksılınt ÇOK İYİ
  Except ıksept DIŞINDA, HARİÇ
  Exception ıksepşın İSTİSNA
  Flood flad SEL
  Floor floor YAPININ TABANI, KAT
  Flour flauır UN
  Flower flauır ÇİÇEK
  Fly flay 1.UÇMAK 2.SİNEK
  Fog fog SİS
  Fold fould KATLAMAK
  Follow folou İZLEMEK, TAKİP ETMEK
  Fond fond HOŞLANMAK, MEMNUN OLMAK
  Food fuud YİYECEK, BESİN
  Fool fuul 1.APTAL 2.APTALCA DAVRANMAK 3.KANDIRMAK
  Foolish fuuliş APTALCA
  Foot fuut AYAK
  For for İÇİN
  Forbid forbid YASAKLAMAK
  Force fors ZORLAMAK, ZOR, FORS
  Forecast forkast TAHMİN
  Forehead forıd ALIN
  Foreign forın YABANCI (ülke veya ırk)
  Forest forıst ORMAN
  Forget fıget UNUTMAK
  Forgive fıgiv BAĞIŞLAMAK, AFFETMEK
  Fork fork ÇATAL
  Form form ŞEKİL, ŞEKİLLENDİRMEK, FORM
  Former formır ÖNCEKİ ZAMAN
  Fortnight fortnayt İKİ HAFTA, ONDÖRT GÜN
  Fortune forçın 1.SERVET 2.ALIN YAZISI 3.TALİH
  Forward forvıd İLERİ
  Foundation faundeyşın 1.TEMEL 2.VAKIF
  Fountain fauntın FISKİYE
  Fountain-Pen fauntın pen DOLMA KALEM
  Fox foks TİLKİ
  Frame freym ÇERÇEVE
  Free frii ÖZGÜR, RAHAT, SERBEST, SERBEST BIRAKMAK
  Free frii BEDAVA, ÜCRETSİZ
  Freedom friidım ÖZGÜRLÜK
  Freeze friz DONMAK
  Fresh freş TAZE
  Friday fraydey CUMA
  Friend frend ARKADAŞ
  Friendly frendli DOSTÇA
  Fright frayt KORKU
  Frighten fraytn KORKUTMAK
  Frog frog KURBAĞA
  From from (...DEN, ...DAN) EKİ
  Front frant ÖN
  Frown fraun KAŞINI ÇATMAK,MEMNUN OLMAMAK
  Fruit fruut MEYVE
  Fugitive fiucitiv KANUN KAÇAĞI
  Full ful DOLU, TAMAMEN
  Fun fan EĞLENCE
  Fund fand FON, KULLANABİLİNİR MALİ KAYNAK
  Funny fani 1.KOMİK 2.GARİP
  Fur för KÜRK
  Furnish förniş DÖŞEMEK
  Further fördır DAHA
  Future füuçır GELECEK
  Gain geyn KAZANMAK
  Gallery gelıri GALERİ
  Gamble gembl KUMAR OYNAMAK, KUMAR
  Game geym OYUN
  Gang geng ÇETE
  Gap gep BOŞLUK, FARK
  Garage garaaj GARAJ
  Garden gadn BAHÇE
  Garlic gaalik SARIMSAK
  Gas ges GAZ
  Gate geyt BAHÇE KAPISI
  Gather gedır 1.TOPARLAMAK, TOPLANMAK 2.ANLAMAK
  General cenrıl GENERAL
  General cenrıl GENEL
  Generally cenrıli GENELLİKLE
  Generous cenrıs CÖMERT
  Genius ciniıs DAHİ
  Gentle centl NAZİK
  Gentleman centlmın CENTİLMEN
  Get get 1.ALMAK 2.ELDE ETMEK 3.ANLAMAK
  Gift gift 1.ARMAĞAN 2.YETENEK
  Gipsy cipsi ÇİNGENE
  Girl görl KIZ
  Give giv VERMEK
  Glad gled MEMNUN
  Gladly gledli ZEVKLE
  Glass glas CAM, BARDAK
  Glorious gloriıs PARLAK, ONURLU (parlak tarih)
  Glory glori ONUR, HEYECAN, GÜZELLİK
  Glove glav ELDİVEN
  Go go GİTMEK
  Goat gout KEÇİ
  God gad TANRI
  Gold gould ALTIN
  Golden gouldın ALTINDAN
  Goldfish gouldfiş AKVARYUM BALIĞI
  Good gud 1.İYİ 2.DEVAMLI ( uzun periyot )
  Good-Looking gud luking İYİ GÖRÜNÜMLÜ, YAKIŞIKLI
  Goose guus KAZ
  Gosh goş HAYRET!...
  Govern gavn YÖNETMEK, HÜKMETMEK
  Government gavınmınt HÜKÜMET
  Graduate grecueyt MEZUN (üniversite mezunu)
  Hostage hastıc ESİR, REHİNE
  Hostel hastl ÖĞRENCİ, TURİST KONAKLAMA YERİ
  Hot hat 1.SICAK 2.ACI ( yemekte )
  Hotel houtel OTEL
  Hour auır SAAT
  Hourly auıli SAAT BAŞI
  House haus EV
  Housewife haus wayf EV HANIMI
  Hover havır HAVADA KALMAK
  How haw NASIL
  However hauevır HER ŞEKİLDE
  Hum ham VIZILDAMAK, DUDAK KAPALI ŞARKI SÖYLEMEK
  Humble hambl ALÇAK GÖNÜLLÜ
  Humour hüumır GÜLDÜRÜ, MİZAH
  Hungry hangri AÇ
  Hunt hant AVLAMAK
  Hurry hari ACELE ETMEK
  Hurt hört YARALAMAK, YARALANMAK
  Husband hazbınd KOCA, ERKEK EŞ
  Ice ays BUZ
  Ice-Cream ays kriim DONDURMA
  Icy aysi ÇOK SOĞUK, BUZLU
  Idea aydiı FİKİR
  Ideal aydiıl YETKİN, İDEAL
  Identical aydentikl ÖZDEŞ, ÇOK BENZEYEN, AYNI
  Identify aydentifay BELİRLEMEK, TANIMLAMAK, TANIMAK, BELİRTMEK
  Idle aydl ATIL, BOŞ
  If if EĞER
  Ill il HASTA, HASTALIK
  Illegal illigıl KANUNSUZ
  Image imıc HAYAL, İMAJ
  Immediate immidiıt ANINDA, DERHAL
  Immense imens ÇOK BÜYÜK
  Immigrate imigreyt GÖÇMEN
  Impatient impeyşınt SABIRSIZ
  Impolite impolayt KABA, NAZİK DEĞİL
  Import import İTHAL ETMEK
  Importance importıns ÖNEM
  Important importınt ÖNEMLİ
  Impossible imposıbl OLANAKSIZ
  Impress impres ETKİLEMEK
  Impression impreşn ETKİ
  Improve impruuv GELİŞMEK, İYİYE GİTMEK
  Improvement impruuvmınt GELİŞME
  In in 1.İÇİNDE, İÇERİ, İÇERDE, İÇERİYE 2.POPÜLER
  In Order To in ordır to AMACIYLA, MAKSADIYLA
  Incident insidınt OLAY (önemsiz olay)
  Include inkluud KAPSAMAK
  Income inkım GELİR
  Incorrect ınkırekt HATALI, YANLIŞ
  Increase inkriiz ARTMAK
  Incredible inkredıbl İNANILMAZ, BÜYÜLEYİCİ
  Indeed indiid GERÇEKTEN
  Independent ındıpendınt BAĞIMSIZ
  Indicate indikeyt GÖSTERMEK, İŞARET ETMEK
  Indoor indor EV İÇİNDE, İÇERDE
  Industry indastri ENDÜSTRİ
  Inferior infiıriır AŞAĞILIK
  Influence ınfluıns ETKİ, ETKİLEMEK
  Inform infoom BİLGİ VERMEK
  Informal infoomıl RESMİ OLMAYAN,GAYRI RESMİ
  Information infımeyşın BİLGİ, ENFORMASYON
  Injure incır İNCİTMEK
  Ink ink MÜREKKEP
  Inn in 1.HAN 2.MOTEL
  Inquire inkwayr ARAŞTIRMAK
  Inquiry inkuaıri SORU
  Insect insekt BÖCEK
  Inside insayd İÇERİSİ
  Insist insist ISRAR ETMEK
  Inspect inspekt İNCELEMEK
  Inspector inspektır MÜFETTİŞ
  Install instol YERLEŞTİRMEK
  Instance instıns ÖRNEK
  Instead Of insted ov YERİNE
  Institute instıtüut ENSTİTÜ,KURULUŞ
  Instruction instrakşn YÖNERGE;TALİMAT
  Instrument instrumınt ENSTRÜMAN
  Intelligent intelicınt ZEKİ
  Intend intend PLANLAMAK, MAKSAT, NİYET
  Intention intenşın PLAN
  Interest interest 1.İLGİ DUYMAK, ENTERESE OLMAK 2. FAİZ
  Interesting intresting İLGİNÇ
  Intermediate intımidiıt ARADA
  International intıneyşınıl ULUSLARARASI
  Interpret intörprıt ÇEVİRİ, YORUMLAMAK
  Interrupt intırapt DURDURMAK, KESMEK(bir süre için), ARAYA GİRMEK
  Interval ıntıvl ARALIK, ARA
  Interview intıvüu RÖPORTAJ, GÖRÜŞME
  Into intu İÇİNE
  Introduce intrıdyus TANIŞTIRMAK
  Invalid invelid GEÇERSİZ
  Invent invent İCAT ETMEK, YARATMAK
  Invest invest YATIRIM YAPMAK
  Investigate ınvestıgeyt ARAŞTIRMA YAPMAK,ÇALIŞMAK
  Invite ınvayt DAVET ETMEK
  Iron ayrın 1.DEMİR 2.ÜTÜ
  Irregular ıregulır DÜZENSİZ
  Island aylınd ADA
  Issue işuu 1.BASKI 2.KONU 3.VERMEK
  Likely laykli BÜYÜK OLASILIKLA
  Line layn ÇİZGİ, SATIR, SIRA
  Link link BİRLEŞTİRMEK
  Lip lip DUDAK
  Liquid likuit SIVI
  List list LİSTE
  Listen lisın DİNLEMEK
  Little litıl KÜÇÜK
  Live laıv CANLI
  Live liv YAŞAMAK
  Lives layvz YAŞAMLAR
  Living living YAŞAM BİÇİMİ
  Load loud YÜK, YÜKLEMEK,SİLAH DOLDURMAK
  Local lokıl BÖLGESEL, YEREL
  Lock lok KİLİTLEMEK, KİLİT
  Long long UZUN
  Look luuk BAKMAK, BAKIŞ
  Loose luuz BOL, BAĞSIZ
  Lose luuz KAYBETMEK
  Loss los KAYIP, ZARAR
  Lot lot ÇOK
  Loud laud YÜKSEK SESLİ
  Love lav SEVGİ;AŞK
  Lovely lavli SEVİMLİ
  Low lov ALÇAK, DÜŞÜK
  Lower lovır AŞAĞIYA İNDİRMEK
  Luck lak ŞANS
  Lucky laki ŞANSLI
  Luggage lagıc VALİZ, YÜK
  Lunch lanç ÖĞLE YEMEĞİ
  Lung lang AKCİĞER
  Luxury lakşıri LÜKS
  Machine mışiin MAKİNE
  Machine-Gun mışiin gan MAKİNELİ TÜFEK
  Mad med DELİ
  Madam medım MADAM, BAYAN
  Magic mecik BÜYÜ
  Mail meyl POSTA
  Main meyn ANA, ESAS
  Make meyk 1.YAPMAK 2.ÇEŞİT
  Make-Up meyk ap 1.MAKYAJ 2.UYDURMAK
  Male meyl ERKEK
  Man men ADAM
  Manage menıc YÖNETMEK, KONTROL ETMEK
  Management menıcmınt YÖNETİM, İDARE
  Manager menıcır YÖNETİCİ, MENAJER
  Manner menır TAVIR, GÖRGÜ
  Many meni BİRÇOK
  Map mep HARİTA
  March març 1.MARŞ 2.YÜRÜYÜŞ 3.MART (ayı)
  Mark mark İŞARETLEMEK, İŞARET
  Market maakıt PAZAR, PİYASA
  Marry meri EVLENMEK
  Marvellous marvılıs ŞAHANE, HARİKA
  Mask mesk MASKE
  Mass mes KÜTLE, KİTLE, KALABALIK
  Master mestır UZMAN, ŞEF, SAHİP, HOCA
  Match meç 1.UYMAK, UYUŞMAK 2.MAÇ 3.KİBRİT
  Material metıriıl MALZEME, KUMAŞ
  Matter metır 1.MESELE 2.ÖNEMLİ OLMAK
  May mey 1.MAYIS 2.MAY BE = BELKİ
  Me mi BANA, BEN
  Meal miıl YEMEK
  Mean miin 1.ANL----- GELMEK,İSTEMEK,PLANLAMAK 2.CİMRİ
  Mean miin ORTALAMA
  Meaning miining ANLAM
  Means miins 1.STİL, YOL, YARDIM 2.PARA
  Meantime miintaym BU ARADA
  Meanwhile miinvayl BU ARADA, AYNI ANDA
  Measure mejır ÖLÇÜ
  Meat miit ET
  Mechanic mekanik MEKANİK
  Medal medıl MADALYA
  Medicine medisin İLAÇ, TIP
  Meet miit BULUŞMAK, KARŞILAMAK
  Meeting miiting TOPLANTI, MİTİNG
  Melody melodi EZGİ, MELODİ
  Melon melın KAVUN
  Melt melt ERİMEK
  Member membır ÜYE
  Memorable memırıbl UNUTULMAYACAK
  Memorandum memırendım NOT
  Memorial memoriıl BİR KİŞİNİN ANISINA YAPILAN YAPIT
  Memorize memırayz EZBERLEMEK
  Memory memıri HAFIZA
  Men men ADAMLAR
  Mend mend TAMİR ETMEK
  Mental mentıl ZİHİNSEL
  Mention menşın BAHSETMEK
  Merchant mörçınt TÜCCAR
  Mercy mörsi MERHAMET
  Mere miır SADECE,YALNIZCA
  Merry meri MUTLU
  Mess mes KARGAŞALIK,DAĞINIKLIK
  Message mesıc MESAJ
  Metal metıl METAL
  Meter mitır ÖLÇEK
  Method methıd METOT
  Metre mitr METRE
  Mice mays FARELER
  Nuisance nuusıns SIKINTI, DERT
  Number nambır SAYI, NUMARALANDIRMAK
  Nurse nörs HEMŞİRE, HASTABAKICI
  Nut nat 1.KURUYEMİŞ (fındık v.b) 2.SOMUN
  Oak ook MEŞE
  Obey obey SÖZ DİNLEMEK, İTAAT ETMEK
  Object ıbcekt İTİRAZ ETMEK
  Object abcekt NESNE, OBJE, AMAÇ
  Observation abzıveyşın GÖZLEM
  Observe ıbzörv GÖZLEM YAPMAK
  Obtain ıbtein TEDARİK ETMEK, SAĞLAMAK
  Obvious ıbvıyıs AŞİKAR
  Occasion ıkeyjn VESİLE
  Occupation aküpeyşın 1.MESLEK 2.İŞGAL
  Occupy aküpay İŞGAL ETMEK, OTURMAK, KAPLAMAK, MEŞGUL ETMEK
  Ocean ouşın OKYANUS
  October oktobır EKİM (ayı )
  Of ov İYELİK EKİ, NIN
  Off of YOK OLMAK, EKSİLMEK
  Offence ıfens 1.YASADIŞI İŞ 2.SALDIRI, OFENS
  Offend ıfend KIZDIRMAK, İNCİTMEK (birini)
  Offer ofır TEKLİF ETMEK
  Office ofis OFİS
  Officer ofisır SUBAY, MEMUR
  Official ofişl RESMİ
  Often ofn SIK SIK
  Oil oyl YAĞ, PETROL
  Old old ESKİ, YAŞLI
  On an ÜZERİNDE
  Once wans 1.BİR KEZ 2.BİR AN ÖNCE
  One wan BİR
  Only ounli SADECE, YALNIZCA
  Open oupın AÇIK, AÇMAK
  Operate opıreyt ÇALIŞMAK
  Operation opıreyşın 1.OPERASYON 2.AMELİYAT
  Operator opıreytır OPERATÖR
  Opinion opinyın DÜŞÜNCE
  Opportunity aporçüniti FIRSAT
  Opposite apızit ZIT,TERS
  Optimist aptimist İYİMSER
  Or or VEYA
  Orange orınc 1.PORTAKAL 2.TURUNCU
  Order oordır 1.EMİR 2.SİPARİŞ 3.DÜZEN, SIRA
  Ordinary oodnri SIRADAN, NORMAL
  Organ orgın 1.ORG 2.ORGAN 3.ORGANİZASYON, KURULUŞ
  Organize orgınayz ORGANİZE ETMEK
  Origin oricin KÖKEN, ORİJİN
  Other adır DİĞER
  Otherwise adırwayz 1.BAŞKA TÜRLÜ 2.YOKSA,AKSİ TAKTİRDE
  Ought oot ..MELİ ..MALI EKİ
  Our aar BİZİM
  Out aut DIŞARI
  Out-Of-Date aut ov deyt MODASI GEÇMİŞ, ESKİ
  Outline autlayn ANA HAT, ÖZETLEMEK
  Output autput ÇIKTI
  Outside autsayd DIŞARI
  Oven avn FIRIN
  Over ouvır 1.ÜSTÜNDE 2.BİTMEK
  Overcome ouvıkam ÜSTESİNDEN GELMEK
  Owe ou BORÇLU OLMAK
  Own on SAHİP OLMAK
  Owner ounır SAHİP
  Ox oks BOĞA
  Pack pek PAKETLEMEK
  Packet pekıt PAKET
  Page peyc SAYFA
  Pain peyn ACI, AĞRI
  Painful peynful AĞRILI
  Paint peynt BOYAMAK, BOYA
  Painter peyntır 1.RESSAM 2.BOYACI
  Pair peır ÇİFT
  Palace pelıs SARAY
  Pale peyl SOLUK,SOLGUN (renk)
  Pan pen TAVA
  Panic penik PANİK
  Paper peypır 1.KAĞIT 2.GAZETE 3.EVRAK, KİMLİK
  Paradise perıdays CENNET
  Paragraph perıgraf PARAGRAF
  Parcel paasl PARÇA
  Pardon paadn PARDON
  Parent perınt ANA BABA
  Park park 1.PARK 2.PARK ETMEK
  Parliament parlımınt PARLAMENTO
  Parrot perıt PAPAĞAN
  Part part KISIM, BÖLÜM ,AYIRMAK
  Part-Time part taym YARIM GÜN
  Particular pıtikülır YALNIZ, ÖZEL, TİTİZ
  Partner partnır 1.ORTAK 2.PARTNER
  Party paati PARTİ
  Pass pes GEÇMEK, GEÇİRMEK
  Passage pesıc PASAJ
  Passenger pesıncır YOLCU
  Passport pasport PASAPORT
  Password paswörd PAROLA
  Past pest GEÇMİŞ
  Patience peyşns SABIR
  Patient peyşnt 1.SABIRLI 2.HASTA
  Pay pey ÖDEMEK
  Payment peymınt ÖDEME
  Peace piis BARIŞ
  Present prizent SUNMAK
  President prezidınt BAŞKAN
  Press pres 1.BASKI 2.ÜTÜLEME 3.BASIN
  Press pres BASKI YAPMAK, BASMAK
  Pressure preşır BASINÇ, BASKI
  Pretend pritend GİBİ GÖZÜKMEK, TAKLİT YAPMAK
  Pretty priti 1.SEVİMLİ 2.OLDUKÇA
  Prevent privent KORUMAK
  Previous priiviıs ÖNCEKİ
  Price prays FİYAT
  Pride prayd ONUR,GURUR
  Priest priist RAHİP
  Prince prins PRENS
  Principal prinsipl 1.EN ÖNEMLİ 2.PRENSİP 3.ANA PARA (borçta)
  Print print 1.BASMAK(harfler vs.) 2.İZ
  Prison prizn HAPİS
  Prisoner priznır 1.MAHKUM 2.ESİR
  Private prayvıt ÖZEL
  Prize prayz ÖDÜL
  Probable prabıbl OLASI
  Problem prablım SORUN, PROBLEM
  Produce prodyus ÜRETMEK
  Product prıdak ÜRÜN
  Production prodakşn ÜRETİM
  Profession profeşn MESLEK
  Profit profit KAR
  Programme prougrem PROGRAM
  Progress prougres GELİŞME
  Promise promis SÖZ VERMEK
  Pronounce pronauns OKUNUŞUNU ÇIKARTMAK, TELAFFUZ ETMEK
  Proof pruuf KANIT
  Proper prapır UYGUN, DOĞRU
  Property prapıti MAL, MÜLK (bir işinin sahip olduğu), EŞYA
  Proposal propouzl PLAN, ÖNERİ
  Propose propouz 1.PLANINI AÇIKLAMAK 2.EVLİLİK TEKLİF ETMEK
  Protect prıtekt KORUMAK
  Protest protest PROTESTO
  Proud praud GURURLU
  Prove pruuv KANITLAMAK
  Provide provayd SAĞLAMAK, TEDARİK ETMEK
  Pub pab PAB, BİRAHANE
  Public pablik HALK (puplıc sector=devlet sektörü )
  Publish pabliş BASIM (bir yayını)
  Pull pul ÇEKMEK
  Pullover pulouvır 1.KAZAK 2.ARABAYI DURDURMAK, KENARA ÇEKMEK
  Pump pamp POMPA
  Punch panç 1.DELMEK 2.YUMRUKLAMAK
  Punish paniş CEZALANDIRMAK
  Pupil püupl 1.ÖĞRENCİ 2.GÖZBEBEĞİ
  Puppet papıt KUKLA
  Puppy papi GENÇ KÖPEK
  Purchase pörçıs SATIN ALMAK
  Purple pörpıl MOR
  Purpose pöpıs AMAÇ
  Push puş İTMEK
  Put put KOYMAK
  Puzzle pazl BULMACA, PROBLEM
  Pyjamas pıcaamız PİJAMA
  Quality kualıti NİTELİK, KALİTE
  Quantity kuantıti MİKTAR
  Quarrel kuarıl TARTIŞMAK, ATIŞMAK
  Quarter kootır ÇEYREK
  Queen kuiin KRALİÇE
  Question quesçın SORU, SORMAK
  Queue küu SIRA, KUYRUK
  Quick kuik ÇABUK
  Quiet kuayıt SESSİZ, SAKİN, HUZURLU
  Quite kuayt HEMEN HEMEN, YAKLAŞIK OLARAK
  Quiz kuiz KÜÇÜK TEST
  Rabbit rebit TAVŞAN
  Race reys IRK
  Race reys YARIŞMAK
  Radiator reydieytır RADYATÖR
  Radio reydio RADYO
  Rail reyl RAY
  Railway reylwey TREN YOLU
  Rain reyn YAĞMUR
  Raincoat reynkout YAĞMURLUK
  Raise reyz 1.YÜKSELTMEK 2.ZAM YAPMAK 3.YETİŞTİRMEK
  Range reync ARALIK, ALAN
  Rank renk 1.SIRA 2.RÜTBE 3.SOSYAL SINIF
  Rapid repid ÇABUK, HIZLI
  Rare reyr NADİR
  Rate reyt 1.HIZ 2. ORAN
  Rather radır EPEY, ÇOK DEĞİL
  Raw row 1.HAM 2.ÇİĞ
  Razor reyzır USTURA, TRAŞ MAKİNESİ
  Reach riiç ERİŞMEK
  Read riid OKUMAK
  Ready redi HAZIR
  Realize riılayz FARK ETMEK (idrak etmek )
  Really riıli GERÇEKTEN
  Reason riizn 1.NEDEN 2.AKIL
  Reasonable riiznıbl MAKUL
  Recall rikol ANIMSAMAK
  Receipt rısiit MAKBUZ
  Receive rısiiv 1.ALMAK 2.KARŞILAMAK
  Recent riisnt YAKIN ZAMANDA OLAN
  Reception risepşn 1.RESMİ DAVET 2.RESEPSİYON
  Recognize rekıgnayz TANIMAK
  Saddle sedl EĞER
  Safe seyf 1.GÜVENLİ, EMİN 2.KASA
  Sail seyl DENİZ YOLCULUĞU
  Sailor seylır DENİZCİ
  Sake seyk HATIR, UĞRUNA
  Salad selıd SALATA
  Salary selıri MAAŞ
  Sale seyl SATIŞ
  Salt solt TUZ
  Same seym AYNI, FARKSIZ
  Sand send KUM
  Sandal sendl SANDALET
  Sandwich sendwic SANDVİÇ
  Satisfy setısfay TATMİN ETMEK
  Saturday setırdey CUMARTESİ
  Save seyv 1.KORUMAK 2.TASARRUF ETMEK
  Say sey DEMEK, SÖYLEMEK
  Scale skeyl 1.ÖLÇEK 2.TART
  Scarce skers KIT
  School skuul OKUL
  Science sayıns BİLİM
  Scissors sizız MAKAS
  Score skoor SKOR
  Scrape skreyp KAZIMAK, SÜRTMEK, ARTIK, PİSLİK
  Scratch skreç 1.TIRMALAMAK 2.KAŞIMAK
  Scream skriim ÇIĞLIK
  Screen skriin 1.EKRAN 2.PERDE, PERDELEMEK
  Screw skru VİDALAMAK, VİDA, KAZIKLAMAK
  Sea sii DENİZ
  Search sörç ARAŞTIRMAK
  Seashore siişor DENİZ KIYISI
  Season siizn MEVSİM, SEZON
  Seat siit OTURULACAK YER
  Second sekınd 1.SANİYE 2.İKİNCİ
  Secret sikrıt GİZ, SIR
  Secretary sekrıtri SEKRETER
  Section sekşn KISIM, BÖLÜM
  See sii 1.GÖRMEK 2.FARK ETMEK 3.ANLAMAK
  Seed siid 1.TOHUM 2.ÇEKİRDEK
  Seek siik ARAMAK, SORUŞTURMAK
  Seem siim GÖRÜNMEK
  Seize siiz KAPMAK, HIZLA BİR ŞEYİ ELE GEÇİRMEK
  Seldom seldım ARA SIRA, SIK DEĞİL
  Select sılekt SEÇMEK
  Selection sılekşn SEÇİM
  Selfish selfiş BENCİL
  Sell sell SATMAK
  Semi semi YARI
  Send send GÖNDERMEK
  Sense sens DUYU
  Senseless senslıs 1.APTALCA 2.BİLİNÇSİZ
  Sensible sensibıl AKILLI
  Sensitive sensitiv DUYARLI, ALINGAN
  Sentence sentıns 1.CÜMLE 2.HÜKÜM GİYME,MAHKUM OLMA (A Life sentence)
  Separate seprıt AYRI, AYIRMAK
  September septembır EYLÜL
  s e r i a l (yasak Kelime!) siiriıl SERİ (T.V ,radyo,hikaye v.b )
  Serious siiriıs CİDDİ
  Sermon sörmın VAAZ
  Servant sörvınt HİZMETÇİ
  Serve sörv 1.HİZMET ETMEK 2.SERVİS YAPMAK
  Service sörvis SERVİS
  Set set AYARLAMAK, YERLEŞTİRMEK, HAZIRLAMAK
  Settle setl 1.DURUP DİNLENMEK 2.ALIŞMAK 3.YERLEŞMEK
  Settlement setlmınt ANLAŞMA
  Several sevrıl BİR KAÇ
  Severe sıviır SERT, CİDDİ
  Sew sou DİKİŞ DİKMEK
  Shade şeyd GÖLGE, GÖLGELEMEK
  Shadow şedou HARANLIK, GÖLGE
  Shadow şedou İZLEMEK (gizlice)
  Shake şeyk SARSMAK
  Shame şeym UTANÇ
  Shape şeyp ŞEKİL, FORM
  Share şeyr PAYLAŞTIRMAK, PAYLAŞMAK, PAY
  Sharp şarp 1.KESKİN 2.TAM T----- 3.ZEKİ
  Sheep şiip KOYUN, KOYUNLAR
  Sheet şiit 1.ÇARŞAF 2.İNCE TABAKA
  Shell şel 1.KABUK 2.BOMBALAMAK
  Shelter şeltır SIĞINMAK
  Shine şayn PARLAMAK, PARLATMAK
  Ship şip GEMİ, GEMİYLE YOLLAMAK
  Shirt şört GÖMLEK
  Shock şak ŞOK, ŞOK ETMEK
  Shoe şuu AYAKKABI
  Shoot şuut 1.ATEŞ ETME,ŞUT ATMA 2.FİLM ÇEKME 3.TOMURCUK
  Shop şap DÜKKAN, ALIŞVERİŞ YAPMAK
  Shopping şaping ALIŞVERİŞ
  Shore şoor KIYI
  Short şort 1.KISA 2.ANİDEN
  Shortly şortli 1.KISA BİR ZAMAN SONRA 2.KISACA
  Shot şat ATIŞ
  Shoulder şouldır OMUZ
  Shout şaut BAĞIRMAK
  Show şou GÖSTERMEK, GÖSTERİ
  Shower şauır 1.DUŞ, DUŞ ALMAK 2.SAĞANAK YAĞMUR
  Shut şat KAPATMAK (kapı,pencere v.b ) SHUT UP=SUS
  Shy şay UTANGAÇ
  Sick sik HASTA
  Side sayd 1.KENAR,YAN,TARAF SIDEEFFECT=YAN ETKİ 2.TARAF TUTMAK
  Sport sport SPOR
  Spot spat 1.KÜÇÜK YUVARLAK İŞARET 2.BEN (ciltteki) 3.LEKE
  Spot spat 1.LEKELEMEK 2.TANIMAK,AYIRMAK
  Spread spred YAYILMAK, YAYMAK
  Spring spring 1.İLKBAHAR 2.YAY 3.ÜSTÜNE ATLAMAK 4.PINAR
  Spy spay CASUS
  Square skueır KARE
  Staff staaf ELEMAN, MEMUR
  Stage steyc 1.EVRE SAFRA 2.SAHNE
  Stain steyn LEKELEMEK
  Stair steyr MERDİVEN
  Stamp stemp PUL, DAMGA, DAMGALAMAK
  Stamp stemp AYAKLA BASMAK, EZMEK
  Stand stend 1.AYAKTA DURMAK,BULUNMAK 2.STAND IN=DUBLÖRLÜK YAPMAK
  Standard standırd STANDART
  Star star YILDIZ
  Stare steyr UZUN SÜRE BAKMAK
  Start start BAŞLAMAK, BAŞLANGIÇ
  State steyt 1.DEVLET 2.DURUM
  State steyt SÖYLEMEK VEYA YAZMAK(bir şeyi)
  Station steyşn İSTASYON, DURAK
  Stay stey KALMAK
  Steady stedi SABİT
  Steal stiil ÇALMAK
  Steam stiim BUHAR
  Steer stiir DİDON, YÖNLENDİRMEK (bisiklet,motor,sandal,vs.)
  Step step 1.ADIM, ADIM ATMAK 2.ÜVEY
  Stick stik SOPA, BASTON
  Stick stik YAPIŞTIRMAK, DEĞDİRMEK, YAPIŞMAK
  Stiff stif KOLAY BÜKÜLMEYEN, SERT
  Still stil 1.HAREKETSİZ, SAKİN 2.HALA
  Stir stör 1.KARIŞTIRMAK (çay v.b) 2.HAREKET ETTİRMEK
  Stock stok 1.STOK, STOK YAPMAK 2.HİSSE SENEDİ
  Stocking stoking KADIN ÇORABI
  Stomach stomak MİDE
  Stone stoun 1.TAŞ 2.MEYVE ÇEKİRDEĞİ 3.(6.3)Kg.
  Stop stap STOP, DURMAK, NOKTA, DURAK
  Store stoor DÜKKAN, DEPOLAMAK
  Story stori ÖYKÜ ,HİKAYE
  Stove stouv SOBA
  Straight streyt DÜZGÜN, EN KISA YOLDAN
  Strange streync GARİP, TUHAF
  Straw strow 1.SAMAN 2.KAMIŞ (bardak için v.b) 3.HASIR
  Strawberry strowbri ÇİLEK
  Stream striim IRMAK
  Street striit CADDE
  Strength strength GÜÇ, KUVVET
  Stress stres BASTIRMAK(üzerine basa basa konuşmak), STRES
  Stretch streç 1.GERİNMEK,GERMEK 2.BİR KEREDE 3.TOPRAK PARÇASI
  Strict strikt KATI (katı kuralları olan)
  Strike strayk 1.GREV YAPMAK, GREV 2.VURMAK
  String string İP,TEL
  Strip strip SOYMAK, SOYUNMAK
  Stripe strayp 1.ŞERİT,ÇİZGİ 2.KIRBAÇ CEZASI
  Stroke strouk 1.ÇARPIŞ 2.FELÇ 3.OKŞAMAK
  Strong strong GÜÇLÜ
  Struggle stragl 1.KAVGA ETMEK 2.ÇABA
  Student studınt ÖĞRENCİ
  Study stadi ÇALIŞMAK, OKUMAK, İNCELEMEK
  Stuff staf 1.CİSİM , ŞEY 2.TIKIŞTIRMAK
  Stupid stüupid APTAL
  Subject sabcıkt 1.KONU 2.ÖZNE
  Submarine sabmıriin DENİZALTI
  Suburb sabörb BANLİYÖ
  Subway sabwey ALT GEÇİT , ALT YOL
  Succeed sıksiid 1.BAŞARMAK 2.YERİNİ ALMAK
  Success sıkses BAŞARI
  Succession sıkseşn ARDARDA ,DEVAMLI
  Such saç 1.BUNUN GİBİ 2.BU KADAR
  Suck sak EMMEK
  Sudden sadn ANİ
  Suffer safır ACI ÇEKMEK
  Sugar şugır ŞEKER
  Suggest sıcest ÖNERMEK
  Suggestion sıcesşn ÖNERİ
  Suit suut 1.YAKIŞMAK 2.UYGUN GELMEK 3.TAKIM ELBİSE
  Sum sam TOPLAM
  Summer samır YAZ
  Sun san GÜNEŞ
  Sunday sandey PAZAR (günü )
  Sunshine sanşayn GÜNEŞ IŞIĞI
  Suntan santen BRONZ RENGİ (ciltte)
  Super suupır SÜPER
  Superb supörb HARİKA, ÇOK GÜZEL
  Superstition supıstişn BATIL İNANÇ
  Supper sapır YEMEK (günün son yemeği)
  Supply sıplay SAĞLAMAK, MİKTAR
  Support sıport TAŞIMAK, YARDIM ETMEK, TARAF TUTMAK, DESTEKLEMEK
  Suppose sıpouz SANMAK
  Sure şuır EMİN, KESİN
  Surface sörfıs YÜZEY
  Surname sörneym SOYADI
  Surprise sıprayz 1.ŞAŞIRTMAK 2.SÜRPRİZ
  Surround sıraund ÇEVRELEMEK
  Suspect sıspekt ŞÜPHELENMEK
  Swallow swalou 1.YUTMAK 2. KIRLANGIÇ
  Swear sweır 1.YEMİN ETMEK 2.KÜFRETMEK
  Sweep swiip SÜPÜRMEK
  Sweet swiit TATLI
  Swell swel ŞİŞMEK, KALINLAŞMAK
  Tour tuır TUR
  Towards tıwordz DOĞRU (ona doğru, akşama doğru)çok yakın sonlarında
  Towel tauıl HAVLU
  Tower tauır KULE
  Town taun KASABA
  Toy toy OYUNCAK
  Trace treys İZ, İZ SÜRMEK
  Track trek İZ SÜRMEK, TAKİP ETMEK
  Trade treyd 1.TİCARET 2.İŞ
  Traffic trefik TRAFİK
  Train treyn 1.EĞİTMEK 2.STAJ YAPMAK 3.TREN
  Training treyning EĞİTİM,ÖĞRETİM
  Transfer trensför TRANSFER
  Translate trenzleyt ÇEVİRİ , TERCÜME
  Transport trensport TAŞIMACILIK
  Travel trevl YOLCULUK YAPMAK
  Tray trey TEPSİ
  Treasure trejır HAZİNE
  Treat triit 1.DAVRANMAK,MUAMELE ETMEK 2.TEDAVİ ETMEK 3.İKRAM
  Treatment triitmınt 1.DAVRANIŞ 2.TEDAVİ
  Tree trii AĞAÇ
  Trial trayıl 1.DENEME,TEŞEBBÜS 2.DURUŞMA 3.TRIALBALANCE = MİZAN
  Tribe trayb KABİLE
  Trick trik 1.HİLE,HİLE YAPMAK 2.OYUN (kağıt oyunları vb.)
  Trip trip 1.GEZİ 2.ÇELME TAKMAK
  Triumph trayamf ZAFER, UTKU
  Trouble trabl DERT, DERT ETMEK
  Trousers trauzız PANTOLON
  True truu DOĞRU, GERÇEK
  Trunk trang 1.AĞAÇ GÖVDESİ 2.SANDIK 3. FİL HORTUMU
  Trust trast GÜVENMEK
  Truth truth GERÇEK
  Try tray DENEMEK, DENEME
  Tube tüub TÜP
  Tuesday tüuzdey SALI
  Tune tüun 1.AKORD ETMEK, AYARLAMAK, 2.EZGİ
  Tunnel tanl TÜNEL
  Turkey törki 1.HİNDİ 2 TÜRKİYE
  Turn törn DÖNMEK, DÖNÜŞ 2.It's your turn=Sıra sende
  Twice tways İKİ KEZ
  Twist twist ÇEVİRMEK(kuvvetlice), KIVIRMAK,BURKULMAK
  Type tayp 1.ÇEŞİT, TİP 2.DAKTİLOYLA YAZMAK
  Typical tipikıl TİPİK
  Ugly agli ÇİRKİN
  Umbrella ambrela ŞEMSİYE
  Unable aneybl MUKTEDİR OLMAMAK
  Uncle ankl DAYI, AMCA
  Unconscious ankanşıs BİLİNÇSİZLİK
  Under andır ALTTA, ALTA
  Underclothes andıkloudz İÇ ÇAMAŞIRI
  Understand andıstend ANLAMAK
  Unemployment animploymınt İŞSİZLİK
  Unfair anfeir ADALETSİZ
  Unfavourable anfeyvırıbl HOŞA GİTMEYEN
  Unhappy anhepi MUTSUZ
  Unhealthy anhelthi SAĞLIKSIZ
  Uniform yuniform 1.ÜNİFORMA 2.TEK TİP
  Union yunyın 1.SENDİKA 2.BİRLEŞME
  Unite yunayt BİRLEŞMEK
  University yunivörsıti ÜNİVERSİTE
  Unknown announ BİLİNMEYEN
  Unless anles OLMADIKÇA
  Unlikely anlaykli AZ İHTİMALLE
  Unload anloud BOŞALTMAK (yük boşaltmak)
  Unlock anlok KİLİDİ AÇMAK
  Until antil KADAR (belli bir zamana kadar)
  Up ap 1.YUKARI 2.DİKİNE 3.TÜMÜYLE
  Up-To-Date ap tı deyt BUGÜNE KADAR
  Upper apır ÜST
  Upset apset 1.ENDİŞELENDİRMEK 2.DEVİRMEK
  Upstairs apsteız ÜST KAT, YUKARISI
  Upward apwıd YUKARIYA DOĞRU
  Urge ööc DÜRTME, (ısrar ederek ) YAPTIRMA ,ZORLAMAK
  Urgent ööcınt ACİL
  Us as BİZE
  Use yuus 1.KULLANIM 2.FONKSİYON
  Use yuuz KULLANMAK
  Useful yuusfl KULLANIŞLI
  Usual yujl OLAĞAN
  Vacant veykınt 1.BOŞ 2.AÇIK (bir iş yerinde)
  Vain veyn GEREKSİZ, BOŞUNA
  Valley veli VADİ
  Valuable velyubl DEĞERLİ
  Value velyu DEĞER
  Variety verayıti 1.FARK 2.ÇEŞİTLİLİK, ÇEŞİT
  Various veırıis DEĞİŞİK, ÇEŞİTLİ
  Vegetable vectıbl SEBZE
  Vehicle viikıl TAŞIT ARACI ( kamyon,TIR,araba v.b )
  Very veri ÇOK, TAM
  Veto viitou VETO, VETO ETMEK
  Victim viktım KURBAN, KAZAZEDE
  Victor viktır GALİP
  Victory viktri UTKU, ZAFER, YENGİ
  View viu GÖRÜNÜM, MANZARA
  Villa vilı VİLLA
  Village vilıc KÖY
  Vine vayn BAĞ
  Violent vaylınt KABA KUVVET KULLANAN, ŞİDDET
  Visa viizı VİZE
  Visible vizıbl GÖRÜNEN
  Wife wayf KARI (eş)
  Wig wig PERUK
  Wild wayd VAHŞİ
  Will wil 1.İRADE 2.İSTEK 3. VASİYET 4.GELECEK ZAMAN EKİ
  Win win KAZANMAK
  Wind waynd SARMAK, KURMAK (saat v.b )
  Wind wind RÜZGAR
  Window windou PENCERE
  Wine wayn ŞARAP
  Winter wintır KIŞ
  Wipe wayp SİLMEK, KURULAMAK (havluyla vs.)
  Wire wayır 1.TEL 2.TELGRAF
  Wireless wayılıs TELSİZ
  Wise wayz ZEKİ, AKILLI
  Wish wiş İSTEK, İSTEMEK
  With with İLE
  Withdraw withdro 1.ÇEKMEK 2.GERİ ÇEKİLMEK 3.SIZMAK
  Within widin İÇİNDE
  Without widaut SAHİP OLMAYARAK, YANINDA OLMADAN
  Witness witnıs TANIK, TANIKLIK ETMEK
  Wolf wulf KURT
  Woman wumın KADIN
  Wonder wandır 1.MERAK ETMEK 2.ŞAŞIRMAK
  Wonderful wandıfl ŞAŞIRTICI, HARİKA
  Wood wuud ODUN
  Wool wuul YÜN
  Word wööd SÖZCÜK, KELİME
  Work wörk ÇALIŞMAK, İŞ
  Worker wörkır İŞÇİ
  World wörld DÜNYA
  Worm wörm SOLUCAN
  Worry wöri ENDİŞELENMEK
  Worse wörs DAHA KÖTÜ
  Worst wörst EN KÖTÜ
  Worth wörth DEĞERİNDE OLMAK, DEĞERDE
  Wound wuund YARALAMAK, YARA
  Wrap rep PAKETLEMEK, SARMAK
  Wreck rek HURDA, ENKAZ ,ÇARPIŞMA,MAFOLMA
  Write rayt YAZMAK
  Wrong rong YANLIŞ
  X-Ray eks rey RÖNTGEN IŞINI, X IŞINI
  Yacht yat YAT (deniz taşıtı )
  Yard yard AVLU
  Year yiır YIL
  Yellow yelou SARI
  Yes yes EVET
  Yesterday yestıdey DÜN
  Yet yet HALA, ŞİMDİYE KADAR, HENÜZ
  Yield yiild 1.ÜRÜN VERMEK 2.DIŞARI VERMEK 3.TESLİM OLMAK
  Yoghurt yogıt YOĞURT
  Yolk youk YUMURTANIN SARISI
  Young yang GENÇ
  Your yoor SENİN, SİZİN
  Youth yuuth GENÇLİK
  Zero zirou SIFIR
  Zip zip FERMUAR
  Zone zon BÖLGE

 4. Hozukcan
  Devamlı Üye
  Sık kullanılan ingilizce kelimeler

  See Over siovır İMTİHAN ETMEK, ÇEK ETMEK
  Segment segmınt DİLİM (Pasta, portakal), DİLİMLEMEK, BÖLMEK
  Senate senit SENATO
  Senior sinyır YAŞÇA VEYA KIDEMCE BÜYÜK
  Sergeant sarcınt ÇAVUŞ
  Serviette sörviyet PEÇETE
  Set Off, Out set of,set aut t SEYAHATE BAŞLAMK, YOLA ÇIKMAK
  Set On set on ATAK
  Sex seks CİNSİYET, CİNS
  Shallow şelow SIĞ
  Shampoo şempuu ŞAMPUAN, BAŞ YIKAMAK
  Shark şark KÖPEK BALIĞI
  Sharp Shooter şarpşutır KESKİN NİŞANCI
  Shave şeyv TIRAŞ
  Shelf şelf RAF
  Shield şiild KALKAN, KILIF
  Shift şift 1)DEĞİŞTİRME 2)VARDİYE
  Shoelace şuu leys AYAKKABI BAĞI
  Shoot Down şut daun İMHA ETMEK, HAYIR CEVABI, OLUMSUZ
  Short Cut şortkat KESTİRME
  Shortage sortıρ YOKLUK, KITLIK
  Shrink şringk ÇEKMEK, KÜÇÜLMEK
  Significant sinifıkınt MANALI, ÖNEMLİ
  Signpost saynpost İŞARET DİREĞİ
  Silly sili BUDALA, APTAL
  Silo saylo SİLO, DEPO
  Sincere sinsiır İÇTEN, SAMİMİ, SAHTE OLMAYAN
  Temple tempıl TAPINAK
  Temporary temprıri GEÇİCİ
  Tempt tempt CEZBETMEK, ŞEYTANA UYDURMAK
  Tenant tenınt KİRACI
  Tend tend MEYİLLİ OLMAK
  Tent tent TENTE,ÇADIR
  Terminal termınıl TERMİNAL
  Terrace terıs BİTİŞİK EVLER
  Terrify terifay KORKUTMAK
  Territory teritri TOPRAK PARÇASI
  Theme thiim TEMA, KONU
  Theory thiori TEORİ
  Thermometer themomitır TERMOMETRE
  Third thöd ÜÇÜNCÜ
  Thirteenth thötiith ONÜÇÜNCÜ
  Thirtieth thötith OTUZUNCU
  Thoroughly thruili TAMAMIYLA, BÜTÜN İNCE DETAYLARIYLA
  Thoughtful thootful DÜŞÜNCELİ,ÖBÜRLERİNİ DÜŞÜNEN
  Thoughtless thootlıs DÜŞÜNCESİZ
  Thumb tham EL, BAŞ PARMAĞI
  Tick tik SAAT SESİ, OKEY İŞARETİ
  Tide tayd GEL-GİT OLAYI
  Tiger taygır KAPLAN
  Tiny tayni ÇOK KÜÇÜK
  Toilet toilıt TUVALET
  Token tokın 1)İŞARET 2)JETON
  Tomato tımaato DOMATES
  Ton tan TON (1000 kg.)
  Tone ton TON (SES,IŞIK vs.)
  Tool tuul ALET (Çekiρ, Balta vb.)
  Tooth Pick tuuth pik KÜRDAN
  Torch torρ 1)MEŞALE 2)EL FENERİ
  Torpedo torpiido TORPİL
  Tortoise tootıs KAPLUMBAĞA
  Torture torρır İŞKENCE, İŞKENCE ETMEK
  Tough taf ZOR, GÜÇ, SERT
  Tournament turnımınt TURNUVA
  Tradition tredişin GELENEK
  Tragedy trejedi TRAJEDİ
  Transform trensform BİR ŞEYİN ŞEKLİNİ DEĞİŞTİRMEK
  Transparent tresperint SAYDAM
  Trap trep TUZAK, KAPAN, YAKALAMAK
  Tremendous trimendıs ÇOK BÜYÜK, HARİKA
  Trigger trigır TETİK ( Who pulled triger? )
  Tripod traypod ÜÇ AYAKLI SEHPA, FOTOĞRAF SEHPASI
  Troop trup İNSAN VEYA HAYVA GRUBU, SÜRÜ
  Troops trups ASKERLER
  Truck trak KAMYON
  Tuition tuuşın ÖĞRETİM, ÖZEL DERS
  Tulip tüulıp LALE, LALE FİDANI
  Tummy tami MİDE
  Turban töbın TÜRBAN
  Turnkey törnkiy ANAHTAR TESLİM (proje vb.)
  Turnover törnovır CİRO (SATIS)
  Typist taypist DAKTİLODA YAZI YAZAN KİMSE
  Tyre tayr LASTİK
  Ufo yufo UNIDENTIFIEND FLYING OBJECT: TANIMLANMAMIŞ UÇAN CİSİM
  Undergo andırgo KATLANMAK, ÇEKMEK, BİR OLAYIN OLMASI
  Underline andırlayn YAZININ, KELİMENİN ALTINI ÇİZMEK
  Unfair anfeyır ADİL OLMAYAN
  Unit yunıt BİRİM, 1-9 ARASINDAKİ SAYILAR
  Up To You ap tu yu SANA KALMIŞ, NASIL İSTERSEN (It's up to you)
  Upon ıpon ÜSTÜNDE
  Upside-Down apsayd down TEPE TAKLAK, TERS DÖNMEK

  Brake breyk FRENLEMEK, FREN
  Branch branρ 1)DAL 2)ŞUBE,KOL
  Brand brend 1)MARKA 2)LEKELEMEK,KÖTÜ ÜN
  Brand-New brend niyu YENİ MODEL,YEPYENİ
  Break Down brek davn 1)ÇÖKÜŞ 2)AYIRMA,SINIFLAMA,DETAYLANDIRMA
  Break-Out brek aut 1)ANİDEN BAŞLAMA,PATLAK VERME(SAVAŞ)2)KAÇMAK(HAPİS)
  Breast brest GÖĞÜS
  Bribe brayb RÜŞVET
  Bride brayd GELİN
  Briefcase brifkeys İŞ ÇANTASI
  Brilliant brilyınt PARLAK,AKILLI
  Brochure brıuşır BROŞÜR
  Broken brıukın KIRIK
  Broker brıukır KOMİSYONCU,SİMSAR
  Brooch broş BROŞ, İĞNE
  Brother-In-Law bradır in lo KAYINBIRADER
  Brow brau ALIN
  Bucket bakıt KOVA
  Bull bul BOĞA
  Bullet bulıt MERMİ
  Bureau büuro BÜRO
  Bureaucracy bürakresi BÜROKRASİ
  By The Way bay dı vey BUNUN YANINDA, AKLIMA GELMİŞKEN
  Cabbage kebic LAHANA
  Cabin kebin KABİN
  Cabinet kebınıt KABİNE
  Calf kaıf 1)FİL veya BALİNA YAVRUSU, BUZAĞI 2)BALDIR
  Camel keml DEVE
  Canary kıneri 1) KANARYA KUŞU 2)KANARYA SARISI
  Cancellation kensıleyşın İPTAL
  Cannon kenın TOP (silah)
  Capable keypıbıl MUKTEDİR
  Carbon-Paper karbın peypır KARBON KAĞIDI
  Carefree keyfri ÖNEMSEMEYEN
  Careful keyrfıl DİKKATLİ
  Careless keyrlıs DİKKATSİZ
  Cargo kargo KARGO
  Carrier keriyır TAŞIYICI
  Carrot kerıt HAVUÇ
  Carryover keriovır DEVİR
  Cartridge kartrıρ KARTUŞ,ŞARJÖR
  Cash-Register keş-recıstır YAZAR KASA
  Casual keşuıl 1)PLANLANMIYAN (casual meeting) 2)NORMAL, SADE
  Caterpillar ketırpilır TIRTIL
  Cauliflower koliflavır KARNIBAHAR
  Caution koşın UYARI
  Cave keyv MAĞARA
  Cease siis DURDURMAK
  Cease-Fire siis-fayır ATEŞ-KES
  Celebration selibreyşın KUTLAMA
  Cement sıment ÇİMENTO
  Central sentrıl MERKEZİ
  Centre sentır ORTA, MERKEZ
  Cereal siyriyıl TAHIL, MISIR
  Chamber ρembır ODA (Chamber of commerce = Ticaret odası vb.)
  Champagne şempeyn ŞAMPANYA
  Channel ρenıl KANAL (TV, radyo gibi.)
  Chapter ρeptır BÖLÜM, KONU
  Charity ρerıti HAYIR SEVERLİK,YARDIM SEVERLİK
  Charlatan carlıtın ŞARLATAN
  Chart ρart TABLO,ÇİZELGE
  Charter ρartır 1)PATENT,BERAT,DEVLET ONAYLI 2)KİRALIK UÇAK,GEMİ vb.
  Chase ρeys KOVALAMAK
  Chat ρet ÇENE ÇALMAK,SOHBET
  Cheek ρiik 1)YANAK 2)POPO
  Cheeky ρiki YÜZSÜZ,KABA,KİBAR OLMAYAN
  Cheerful ρiirful NEŞELİ,ŞEN,MUTLU
  Chef şef AHÇI,ŞEF (Yalnız yiyecek konusunda )
  Cheque ρek ÇEK
  Chest ρest 1)GÖĞÜS 2)SANDIK
  Chest Of Drawers ρest of drewır ÇEKMECELİ DOLAP, KONSÜL
  Chestnut ρesnat KESTANE
  Chilli ciliy ÇOK ACI
  Chilly ρiliy RAHATSIZ EDİCİ SOĞUK
  Chimney ρimni BACA
  China ρaynı 1) ÇİN 2) ÇİNİ ,porselen v.b
  Chip ρip UFAK PARÇA
  Chocolate ρaklıt ÇİKULATA
  Choice ρoyıs SEÇİM, İSTEK, TERCİH
  Choke ρok 1)BOĞMA,TIKAMA (BOĞARAK ÖLDÜRMEK) 2)JİKLE
  Chop cop 1)KESMEK,YARMAK 2)PİRZOLA
  Chuckle ρakıl KIKIRDAMA
  Cigar sigaar PURO
  Circuit sörkıt DEVRE(Close cırcuıt TV,Short-cırcuıt=Kısa devre vb)
  Claimant klemınt MAHKEMEDEN HAK TALEP EDEN,DAVACI
  Clap klep ALKIŞLAMAK
  Clay kıley KİL
  Client klaynt MÜŞTERİ,MÜVEKKİL
  Climate klaymıt IKLIM
  Clinic klınik KLİNİK
  Clip klip KIRPMAK,KESMEK,KLİPS (Kağıt,saρ vb.)
  Cloth kloth BEZ ( a piece of cloth )
  Clown klaun PALYAÇO
  Clue klu İPUCU
  Clutch klaρ 1) DEBRİJAJ 2) KAVRAMA
  Co ko BERABER (Co-operate,Co-education)
  Co-Operate koopereyt BİRLİKTE ÇALIŞMAK
  Coast kost KIYI, SAHİL
  Cock kak 1)HOROZ,ERKEK KUŞ 2)ERKEKLİK ORGANI
  Cocoa koko KAKAO
  Despite dıspayt RAĞMEN
  Destination destıneyşın VARIŞ NOKTASI
  Detach ditaρ AYIRMAK
  Detective dıdektiv DEDEKTİF
  Dew düu KIRAĞI (nem)
  Diagram dayıgrım ŞEMA, DİYAGRAM
  Diameter dayametır ÇAP
  Dice days ZARLAR ( Tavla )
  Diet dayt REJİM, DİYET
  Digest daycest 1)HAZM ETMEK2)OLAYI KAVRAMAK 3)ÖZET,ANA FELSEFE,KURA
  Dim dim KISIK, SÖNÜK
  Dip dıp DALDIRMAK
  Directory direktiri REHBER (telefon vb.)
  Disaster dızastır FELAKET, AFET
  Disclose diskloz AÇIĞA, MEYDANA ÇIKARMAK, BİLİNMESİNİ SAĞLAMAK
  Disco disko DİSKO
  Disgust dısgast TİKSİNTİ
  Dismay dismey 1)SÜPRİZ 2)ÜZÜNTÜ
  Dismay dismey KORKU, DEHŞET
  Dispatch dispeρ SEVK ETMEK, YOLLAMAK
  Displace displeys YERİNDEN ÇIKARMAK (Kuvvet etkisi ile)
  Distinction dıstingşın KÜÇÜK FARKLILIK
  Dive dayv DALIŞ
  Diver dayvır DALGIÇ
  Divorce dıvöös BOŞANMAK
  Dominate domineyt HAKİM OLMA
  Donate doneyt BAĞIŞ YAPMAK
  Donation doneyşın BAĞIŞ
  Donor donır BAĞIŞ YAPAN,İYİLİK SEVER (organ, okul bağışı vb.)
  Doom duum KÖTÜ KADER,KÖR TALİH
  Doomsday duumsdey AHİRET GÜNÜ
  Dose dos BİR SEFERDE ALINAN İLAÇ MİKTARI
  Down Payment davn peymınt PEŞİN (Ödeme)
  Doze doz UYUKLAMAK, HAFİF UYKU
  Dozen dozen DÜZİNE
  Draft draaft 1)SURET, MÜSVEDDE 2)BANKA ÇEKİ, ÖDEME EMRİ
  Drag dreg SÜRÜKLEMEK
  Dragon dregın EJDERHA
  Drain dreyn LAĞIM, SU YOLU
  Drama draam DRAM
  Draught draaft HAVA AKIMI, CERYAN
  Draughts draafts DAMA OYUNU
  Drawer drovır ÇEKMECE, GÖZ
  Drawn droovn BOĞULMAK
  Drug drag UYUŞTURUCU MADDE,İLAÇ
  Drum dram 1)DAVUL 2)MAKARA 3)VARİL, BİDON
  Duck dak 1)ÖRDEK 2)BAŞINI EĞMEK
  Duckling dakling KÜÇÜK ÖRDEK
  Duel duyıl DÜELLO
  Dustbin dastbın ÇÖP TENEKESİ
  Dye day BOYA, BOYAMAK (Saç,kağıt vb.)
  Dynamite daynımeyt DİNAMİT
  Dynamo daynımu DİNAMO
  Dynasty dınısti HANEDANLIK
  Eagle igıl KARTAL
  Earthquake örthkweik DEPREM
  Eel iil YILAN BALIĞI
  Elapse ileps ZAMANIN GEÇMESİ (3 days have elapsed)
  Embark imbark 1)GEMİ YADA UÇAKLA GİTMEK 2)BİRŞEY YAPMAYA BAŞLAMAK
  Embarrassment imbarısmınt 1)SIKINTI 2)UTANMAK
  Embrace imbreys SARILMAK
  Emotion imoşın KUVVETLİ DUYGU
  Emphasis emfisıs ÖNEMLİ,ŞİDDETLİ VURGU
  Emphasize emfısays ÜZERİNDE DURMAK
  Emphatic imfetic KESİNLİKLE,MUTLAK,KESİN(Emphatic victory=Kesin Zafer
  Empire empayır İMPARATORLUK
  Enormous inormiyus KOCAMAN, İRİ
  Entitle intaytıl YETKİ VERMEK, HAK VERMEK
  Epitaph epitaf MEZAR TAŞI YAZISI
  Equalize ilkvılayz EŞİTLEMEK
  Equip ikvip DONATMAK
  Equipment ikvıpmınt TESİSAT,DONANIM
  Escort eskort KONVOY,REFAKAT
  Estate ısteyt 1) STEYŞIN ARABA 2) MAL, MÜLK, ARSA
  Evacuate ıveküueit 1)BOŞALTMA,TAHLİYE ETMEK 2)TEHLİKEDEN UZAKLAŞTIRMAK
  Evidence evidıns DELİL
  Evolution ivulişın EVRİM
  Ex eks SABIK, ESKİ (ex-wife, ex-president, ex-gırl friend)
  Exceed iksid AŞIRI
  Exclaim ikskleym BAĞIRMAK
  Exclusive iksklusiiv UMUMA AÇIK OLMAYAN, BAŞKALARIYLA PAYLAŞILMAYAN
  Execute eksikiyut YAPMAK, YERİNE GETİRMEK, İNFAZ ETMEK, İDAM ETMEK
  Exhaust igzoost 1)YORULMA,BİTME 2)EGZOS
  Exhibit igzıbit TEŞHİR ETMEK, GÖSTERMEK
  Exhibition ekzıbişın SERGİ
  Expand ıkspend 1)BÜYÜMEK,GENİŞLEMEK2)DAHA SAMİMİ VE KONUŞKAN OLMAK
  Expansion ıkspanşın 1) GENİŞLEME, BÜYÜME 2) GENİŞLEYEN KISIM, EK
  Experiment ıksperımınt DENEY
  Expire ikspayır SÜRENİN DOLMASI
  Explosive iksplıusiv PATLAYICI MADDE
  Export eksport İHRAÇ MALI, İHRACAT
  Extinguish ikstingwişh IŞIĞI VEYA ATEŞİ SÖNDÜRMEK
  Extreme ikstriim SON DERECE, AŞIRI
  Eyebrow aybrau KAŞ
  Eyelash ayleş KİRPİK
  Eyelid aylid GÖZ KAPAĞI
  Fable feybıl MASAL, EFSANE
  Fabulous febulıs HARİKA, İNANILMAZ
  Fact fek GERÇEK
  Fake feyk TAKLİT, SAHTE
  Imagination imecıneyşın TASAVVUR, HAYAL
  Imagine imecın TASAVVUR ETMEK, HAYAL ETMEK
  Imitate imiteyt ÖRNEK ALMAK, TAKLİT ETMEK
  Imitation imiteyşın TAKLİT
  Immoral imorıl AHLAKSIZ, EDEPSİZ
  Impair impeyır BOZMAK
  Implement ımplımınt 1)YÜRÜRLÜĞE KOYMAK 2)ALET
  Imply implay İMA ETME
  Impress impıres ETKİLEMEK
  Impressive impıresiv ETKİLİ,ETKİLEYİCİ
  Incentive insentiv TEŞVİK
  Incidentally insidentli BUNUN YANINDA (=By the way)
  Indefinite indefinıt BELİRSİZ
  Indefinitely indefinitli SONSUZ, SÜRESİZ
  Indemnify indemnifaı 1)TAZMİNAT ÖDEMEK, SÖZ VERMEK, ZARARI KARŞILAMAK
  Indemnity indemniti TAZMİNAT
  Index indeks İNDEX
  Individual indivicul AYRI, BİREY, FERT, KİMSE
  Indorse indoos ÇEKİ CIRO ETMEK,ONAYLAMAK
  Endorsement indoosmınt TASTİK,ONAY,CIRO
  Inevitable ınevıtıbl KAÇINILMAZ, HERHALDE OLAN
  Infinite ınfinit SONSUZ
  Inflammable inflemıbıl ATEŞ ALABİLİR
  Inflate infleyt ŞİŞMEK
  Inflation infleyşın ENFLASYON
  Inflexible infleksıbıl EĞİLMESİ ZOR, BÜKÜLMEZ, İNATÇI
  Initial inişıl İLK HARF, BİRİNCİ, BAŞTAKİ,PARAF
  Initiative inişıtiv İLK HAREKET,BAŞLATMA,İNSİYATİF(Take the initiative)
  Inject incekt ŞIRINGA YAPMAK
  Innocent inısınt SUÇSUZ, MASUM
  Insecure insikuır EMNİYETSİZ
  Insolvent insolvınt MÜFLİS
  Inspire inspayır AKLA, FİKRE GETİRME, ESİNLEME, İLHAM GELMESİ
  Instant instınt HIZLI,DERHAL
  Insulate insuleyt İZOLE ETMEK
  Insult insalt HAKARET ETME, ONUR KIRMA
  Intangible intencıbıl MANEVİ,MADDİ OLMAYAN,INTANGIBLE ASSET=MADDİ,VARLIK
  Intense intens DERİN ÜZÜNTÜ, GÜÇLÜ DUYGU
  Intensive intensiv YOĞUN (Labour intensive:Emek yoğun)
  Interfere interfir 1)KARIŞMA MÜDAHELE ETME 2)PARAZİT YAPMA (tv,radyo)
  Intestines intestinz BAĞIRSAKLAR
  Invade inveyd İSTİLA ETMEK
  Invoice invoys FATURA
  Involve involv İŞE DALMAK,KARIŞMAK,GEREKTİRMEK,İÇERMEK
  Ironically ayronikli TAM AKSİ OLMA,İNADINA(İnadına tatilde yağmur yağdı.)
  Irritate iriteyt KIZDIRMAK, SİNİRLENDİRMEK, TAHRİŞ ETMEK (deri vb.)
  Itch itρi KAŞINDIRMAK
  Item aytım BİRİM
  Jack cek 1)KRİKO 2)VALE (Oyun kağıdında) 3)TORPİL YAPTIRMAK
  Jackal cekıl ÇAKAL
  Jacket cekıt CEKET
  Jaguar ceguar JAGUAR
  Jar caar KAVANOZ
  Jeans ciinz JİN, KOT PANTOLON (Pamuklu)
  Jelly celi JÖLE
  Jellyfish celifiş DENİZANASI, MEDÜS, SU MEDÜSÜ
  Jockey cokey COKEY
  Jubilee cubılii JÜBİLE
  Keen kiin KESKİN (Keen on:hoşlanmak)
  Ketchup ketρıp KETÇAP
  Kidnap kıdnep ZORLA KAÇIRMAK (İnsan, hayvan vb.)
  Kidney kidniy BÖBREK
  Kin kin AİLE, AKRABA
  Knight nayt SİLAHŞÖR, ŞOVALYE, SATRANÇTA AT
  Knob nob TOKMAK, TUTACAK
  Label leybl ETİKET
  Laboratory lıborıtri LABORATUVAR
  Ladle leydıl KEPÇE (Yemek)
  Lamppost lembpost SOKAK LAMBASI
  Lampshade lempşeyd ABAJUR
  Lane leyn DAR YOL, ŞERİT (Oto yolda vb.)
  Lash leş KAMÇI, BİRŞEYİ ANİ VE HIZLI SALLAMAK
  Launch lonρ BİRŞEYE BAŞLAMAK, ROKET FIRLATMAK
  Laundry-Basket londıribeskıt ÇAMAŞIR SEPETİ
  League liıg BİRLİK, LİG
  Leak liik AKINTI, SIZMAK
  Lease liis BELİRLİ BİR ZAMAN İÇİN KİRALAMA
  Lecture lekρır DERS, KONFERANS VERMEK
  Length length UZUNLUK
  Lettuce letıs SALATA, KIVIRCIK
  Lever liivır KALDIRAÇ, MANİVALA
  Liar layır YALANCI
  Lick lik YALAMAK
  Lid lid KAPAK
  Lighter laytır ÇAKMAK
  Limit limit HAT, SINIR, LİMİT
  Liquidate likvideyt TASFİYE ETMEK, ÖLDÜRME, KURTULMAK, BAŞINDAN ATMAK
  Literature litricır EDEBİYAT
  Litter litır ÇÖP,DAĞINIKLIK
  Liver livır KARACİĞER
  Loaf lof BÜTÜN EKMEK, VAKTİ BOŞA GEÇİRMEK
  Loan lon ÖDÜNÇ VERMEK, BORÇ VERMEK, BORÇ
  Lobster lobstır İSTAKOZ
  Locate lokeyt KURMAK,YERLEŞTİRMEK
  Lonely lanliy YALNIZ, KİMSESİZ
  Lorry lori KAMYON
  Loyal loyıl SADIK
  Loyalty loyıltiy SADAKAT,BAĞLILIK
  Magazine magızin 1)SİLAH DEPOSU 2)MAGAZİN 3)ŞARJÜR (SİLAHIN)
  Magnet magnit MIKNATIS
  Palm paam 1)AVUÇ 2)PALMİYE AĞACI
  Panel penıl PANEL
  Pants pents 1)DON 2)PANTOLON (AmE)
  Parachute perışut PARAŞÜT
  Parade pıreyd RESMİ GEÇİT
  Participate partısipeyt BAŞKALARIYLA BİRLİKTE ÇALIŞMA, OYNAMA, KATILMA
  Passive pesiv PASİF, EYLEMSİZ
  Pasta pesti MAKARNA (Hamurdan yapılan şeyler)
  Paste peyst BEYAZ TUTKAL, MACUN, HAMUR
  Pastime pastaym HOŞ İYİ ZAMAN
  Path peth PATİKA, KÜÇÜK YOL
  Patrol petrol DEVRİYE
  Patron petrın 1)DESTEKLEYİCİ KİŞİ 2)DEVAMLI MÜŞTERİ
  Pause poz MOLA, ARA
  Paw poo HAYVAN PENÇESİ
  Pea pii BEZELYE
  Peach piiρ ŞEFTALİ
  Peak pik ZİRVE, TEPE
  Peanut pinat YER FISTIĞI
  Pearl pörl İNCİ
  Peasant peznt ÇİFTÇİ, KÖYLÜ KESİM
  Pedal pedıl PEDAL
  Pedestrian pidestriın YAYA GİDEN
  Peel piil KABUK SOYMAK (Meyve)
  Penknife pen nayf ÇAKI
  Pension penşın EMEKLİ MAAŞI
  Perfume pörfyüüm PARFÜM
  Peril peril BÜYÜK TEHLİKE
  Period periid 1)ÇAĞ, DEVİR, PERİOD 2)ADET (hali)
  Permanent pörmınınt DEVAMLI,SÜREKLİ
  Persist pesist DEVAM ETMEK
  Pessimist pesimist KÖTÜMSER
  Petrol Station petrıl steyşın BENZİNCİ
  Philosophy fılosıfi FİZOLOFİ
  Physical fizıkıl FİZİKSEL
  Picket pıkıt GREV GÖZCÜSÜ, FABRİKA ÖNÜNDE BEKLEME
  Pickle pıkıl TURŞU
  Pillow pilow YASTIK
  Pillowcase pilokeys YASTIK KILIFI
  Pinch pinρ ÇİMDİKLEMEK, SIKIŞTIRMAK (Kapıya vb.)
  Pincers pinρırs 1)KERPETEN 2)KISKAÇ (Yengecin v.b.)
  Pioneer paynır ÖNCÜ
  Pistol pıstıl TABANCA
  Pity piti ACIMAK (What a pity : Ne yazık)
  Plastic plestik PLASTİK
  Platform pletform 1)PLATFORM, YÜKSEKÇE YER, KÜRSÜ 2)PERON
  Playground pleygraund OYUN SAHASI
  Plum plam 1)ERİK 2)BONBON SEKERİ
  Plumber plamır MUSLUK TAMİRCİSİ
  Pole pol 1)KUTUP 2)DİREK, KAZIK
  Porcelain poselın PORSELEN
  Porter pootır 1)HAMMAL 2)KAPICI
  Postage postıρ POSTA ÜCRETİ
  Poverty povitı FAKİRLİK
  Power Of Attorney pavır ıv atörn VEKALETNAME
  Power-House pauwırhaus 1)ELEKTRİK SANTRALI 2)OLAĞANÜSTÜ ENERJİYE SAHİP ŞEY
  Precious presis KIYMETLİ, ÇOK SEVİLEN
  Precisely prısayzlı KESİNLİKLE, TAM MANASIYLA
  Prescription priskrıpşın REÇETE
  Preserve prizörv KORUMAK,KONSERVE YAPMAK
  Primarily pramırili ANA OLARAK
  Primary praymeri 1)ÖNCELERİ,ESKİDEN 2)ANA,BAŞ-Primary cause 3)İLK OKU
  Primitive primitiv 1)İLKEL 2)BASİT, MODASI GEÇMİŞ
  Priority payoriti ÖNCELİK
  Privilege privılıρ İMTİYAZ
  Process proses İŞLEM
  Prohibit prıhibit YASAKLAMAK
  Promote prımot 1)İLERLEME,TERFİ ETME 2)TANITIM(Ürün vb.Satış iρin)
  Promotion primoşın TERFİ
  Propeller prıpelır 1)İLERİYE YÜRÜTEN ŞEY 2)VAPUR VEYA UÇAK PERVANESİ
  Proportion propoşın ORANTI
  Prosecute prasıkyut TAKİP ETMEK, KAVUŞTURMAK, DAVA AÇMAK, SUÇLAMAK
  Prostitution prostıtuşın FUHUŞ
  Proverb provörb ATA SÖZÜ
  Provocation prıvıkeyşın KIŞKIRTMA
  Provoke prıvok KIŞKIRTMAK, KIZDIRMAYA NEDEN OLMAK
  Publicity pablısiti İLAN, REKLAM, YAYINLAMA
  Pull Up pull ap ARACI DURDURMAK
  Pulse pals NABIZ, VURUŞ
  Pumpkin pampkin KABAK
  Punctual pankρuıl TAM ZAMANINDA
  Pure püur SAF, TEMİZ
  Purse pöös KÜÇÜK EL ÇANTASI
  Pyramid piramit PİRAMİT
  Qualified kwolifayd EHLİYETLİ, KALİFİYE
  Quota kwotı KOTA, KONTENJAN
  Quote kwot AKTARMA, SÖYLEME
  Racket rekit RAKET
  Radar reydır RADAR
  Railing reiling BAHCE PARMAKLIKLARI
  Ram rem 1)KOÇ 2)VURMAK, TOSLAMAK
  Rash raş 1)HIZLI, ACELE 2)ÇİL
  Rat ret SIÇAN
  Rear rıir 1)YETİŞTİRMEK(insan,kuş,bitki) 2)ARKA,ARKA TARAF
  Recession riseşin DURAKLAMA, GERİLEME, EKONOMİDE DURGUNLUK
  Recipe resipi YEMEK TARİFİ
  Recollect rekılekt HATIRLAMAK
  Reconcile rekınsaıl UZLAŞMA, ANLAŞMA YAPMAK
  Reconciliation rekınsilieyşin UZLAŞMA
  Referee refiri HAKEM
  Singular singulır ACAİP, TEK, EŞSİZ
  Siren saırın SİREN
  Skim skim KÖPÜK, YAĞINI ALMAK (Süt, yoğurt), ANA FİKRİ ALMAK
  Skull skal KAFATASI
  Slice slays DİLİM, DİLİMLEMEK
  Slipper slipır TERLİK
  Slot slot UZUN, DÜZ DELİK, BOŞLUK, JETON KOYMA YERİ vb.
  Smart smart 1)AKILLI 2)AÇIKGÖZ 3)ŞIK
  Smuggle smagıl KAÇAKÇILIK (Gümrük,iρki,esrar v.b.)
  Snack snek KÜÇÜK, HIZLI YENİLEN YEMEK
  Snag sneg PÜRÜZ
  Snub snab KÜÇÜMSEMEK,HAKİR GÖRMEK
  So Far so far ŞİMDİYE KADAR (=Up to now)
  Soak sok ISLATMAK
  Soccer sokır FUTBOL
  Social soşıl SOSYAL
  Sock sak 1)ÇORAP 2)VURMAK,KIRMAK 3)PUT A SOCK IN IT = SUSMAK
  Solidarity soliderıti DAYANIŞMA
  Sophisticated sofistikeyt İNCELİKLİ SOSYAL HAYATTAN BİLGİSİOLAN,UKALA,KARIŞIK
  Souvenir suuvenır HATIRA
  Span spen 1) İKİ LİMİT ARASINDAKİ ŞEY, ZAMAN VB. 2) KARIŞ
  Spanner spenir SOMUN SIKMA ALETİ(Adjustable spanner=İngiliz anahtar
  Spectacular spektıkulır GÖRÜLMEYE DEĞER
  Spectator spekteytır İZLEYİCİ (Maρ vb.)
  Speedometer spidamıtır HIZÖLÇER
  Spice spays BAHARAT
  Spider spaydır ÖRÜMCEK
  Spill spil DÖKMEK,SAÇMAK (Sıvı)
  Spiral spiral SPİRAL
  Spit spit TÜKÜRMEK
  Splash splaş SIÇRATMA
  Squash skwaş 1)BİR ÇEŞİT OYUN 2)SIKIŞMAK
  Squeeze skwiiz SIKIŞMAK, SIKIŞTIRMAK, SIKMAK
  Stabilize stebilayz DENGELEME,SAPTAMA
  Stable sıteybıl 1)AHIR 2)İSTİKRARLI (Stable goverment)
  Stadium stedyum STADYUM
  Stall stool 1)KÜÇÜK DÜKKAN, TEZGAH 2)VAKİT KAZANMA
  Stapler steipılr ZIMBA (Tel)
  Stationery steyşınery KIRTASİYE
  Statue statüü HEYKEL
  Steak steyk BONFİLE
  Steel stiil 1)ÇELİK 2)BÜYÜK GÜÇ
  Steep stiip 1)HIZLI YÜKSELME veya DÜŞME, GENİŞ AÇI 2)ÇOK FAZLA
  Step Child step ρayld ÜVEY ÇOCUK
  Sterile sterayl 1)AMELİYATLA KISIR ETMEK 2)BAKTERİ
  Sterilize sterilayz KISIRLAŞTIRMA, MİKROPLARDAN ARITMA
  Stethoscope stethıskop GÖĞÜS DİNLEME CİHAZI, STETESKOP
  Steward stüvıd 1) ERKEK HOSTES 2) KAHYA (çiflik vb.)
  Stock Certificate stok sertifikeyt HİSSE SENEDİ
  Stool stuul TABURE
  Storm stoom FIRTINA
  Strain streyn GERMEK, SÜZMEK, İNCİLTMEK, ÇOK GÜÇ, ZOR
  Strainer streynır SÜZGEÇ
  Strap strep TUTACAK, ASKI (Elbise, Ayakkabı)
  Stretcher streρır SEDYE
  Structure strakρır YAPI
  Studio stüudio SÜTÜDYO
  Stutter statır KEKELEMEK, KEKEME
  Style stayl SİTİL
  Submit sıbmit 1)REYİNE,ONAMASINA BIRAKMA 2)TESLİM OLMA,BOYUN EĞME
  Subscribe sebskrayb 1)ABONE PARASI ÖDEME 2)SÜREKLİ PARA YARDIMI YAPMAK
  Subsidize sabsidayz YARDIM ETME (In scholl you can buy subsidized meats)
  Subsidy sabsidiy YARDIM, SÜBVANSİYON (Devletten)
  Substance sabstıns MADDE, CEVHER
  Substitute sabstitüvt VEKİL TAYİN ETME, YERİNE GEÇME
  Subtract sabtrekt ÇIKARMAK (6-3=3)
  Sufficient sefişınt YETERİNCE
  Suicide suisayd İNTİHAR (Commit suicide : İntihar etmek)
  Suitcase suitkeys BAVUL (Elbise iρin)
  Summary samiri ÖZET
  Summit samit ZİRVE
  Sunset sanset GÜNEŞİN BATIŞI
  Superior süperiyır DAHA İYİ, ÖNEMLİ, AKILLI
  Supervise süpervayz DENETLEME, GÖZLEM
  Supplies sıplayz ERZAK, MAL
  Suppress sıpres 1)BASKI ALTINA ALMA,SİNDİRME 2)YAYINLANMASINI ÖNLEME
  Supreme süupriim YÜCE, ÜSTÜN
  Surgeon söcın CERRAH
  Surgery söcırı AMELİYAT
  Surrender sırendır TESLİM OLMAK (To yield)
  Suspend sıspend ASKIYA ALMAK, DURDURMAK
  Suspension sıspenşın ASMA,ASILMA (Suspensıon Brıdge : Asma köprü)
  Suspicion sıspışın ŞÜPHE
  Swan swan KUĞU
  Sweat swet TER,TERLEMEK
  Sweater swetır SÜVETER
  Swollen swolın ŞİŞMİŞ
  Syrup sırıp ŞURUP
  Tablet teblit TABLET
  Taboo tabuu AYIP, ARGO, TABU
  Talent telınt 1)KABİLİYET (ÜSTÜN) 2)SEKSİ CAZİBESİ OLAN KADIN
  Tan ten TEN RENGİ
  Tangerine tengerin MANDALİNA
  Tape-Measure teip-mejır MEZURA
  Target tergıt HEDEF
  Tariff terif TARİFE, FİAT LİSTESİ
  Tart tart 1)TURTA,TART,PASTA 2)ASİT TADI3)SOKAK KADINI,FAHİŞE
  Tease tiiz 1)KIZDIRMA,YÜZ VERİP SONRA SIRT ÇEVİRME2)KABARTMA(SA
  Technique teknik TEKNİK
  Teenager tiineρır 13-19 YAŞ ARASI
  Urban ööbın ŞEHİRSEL, KENTE AİT (Urban Life : Şehirsel yaşam)
  V.I.P. viaypi (VERY IMPORTANT PERSON), ÇOK ÖNEMLİ KİŞİ
  Vacation vekeyşın TATİL
  Vacuum cleaner vakuum klinır ELEKTRİK SÜPÜRGESİ
  Van ven MİNİBÜS
  Vanilla venilı VANİLYA
  Vaporize veipırayz BUHARLAŞMAK
  Vase vaaz VAZO
  Veil veil DUVAK
  Vein veyn DAMAR
  Velvet velvıt KADİFE
  Venture venρır MACERA, RİSK (Genelde iş hayatında)
  Verb vörb FİİL
  Verdict vördikt HÜKÜM
  Vertical vörtıkıl DİKEY
  Vest vest ATLET, FANİLA
  Vet vet VETERİNER
  Via vaı GEÇEREK,ORADAN (We go from London to Van via Paris.)
  Viable vaıbıl GEÇERLİ (But in practice it wouln't be viable)
  Vice vays 1)YARDIMCI, LİDERİN YARDIMCISI 2)MENGENE
  Vicious Circle vişıs sörkıl KISIR DÖNGÜ
  Victimize viktımayz KURBAN ETMEK (Grubun suρunu bir kişiye yüklemek.)
  Vinegar vinıgır SİRKE
  Violin vaılın KEMAN
  Vital vaytıl ÇOK ÖNENEMLİ
  Volcano volkeno VOLKAN,YANARDAĞ
  Volleyball volıbol VOLEYBOL
  Voluntary volıntri GÖNÜLLÜ
  Vomit vamit KUSMAK
  Vowel vavıl SESLİ HARF (a,e,i)
  Vulnerable valnıbıl ZAYIF, KORUMASIZ
  Vulture valρır 1)AKBABA 2)HARİS KİMSE


+ Yorum Gönder


ingiliz veil balina nasil aklimda kalir,  Bra student tu ow so.tercüme.,  zum zum lek mi wes tak pateni,  pliz leave me alone sad imeges my dear dayris ,  bollywood.bold.fasn.so.imaj,  hevi soldur nizen toz