+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Eski Misafir Soruları Forumunda Yatay geçiş yapmış bir öğrenci geldiği sene başarısız olursa okuldan atılır mı? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Yatay geçiş yapmış bir öğrenci geldiği sene başarısız olursa okuldan atılır mı?
  yatay geçiş yapmış bi öğrenci geldiği sene başarısız olursa okuldan atılır mı? 2. MEGASXL
  Devamlı Üye

  Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge

  yatay-ge-i-.jpg


  Amaç

  Madde 1- Bu Yönergenin amacı, eşdeğer öğretim programları uygulayan yükseköğretim kurumlarından, Üniversitemizin yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş koşullarını ve başvuruların değerlendirilmesine ilişkin esasları düzenlemektir.

  Dayanak

  Madde 2- Bu Yönerge, 21.10.1982 tarihli ve 17845 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” e dayanılarak hazırlanmıştır.

  Kontenjanlar

  Madde 3- Yatay geçiş kontenjanlarının tespiti :

  a)Yatay geçişlerde kontenjanlar; fakülteler ve yüksekokullarca geçişin yapılacağı sınıfın giriş yılındaki yükseköğretim kurumuna giriş kontenjanı ile, her sınıfta mevcut öğrenci sayısı arasındaki farkı aşmayacak şekilde tespit edilir. Ancak, bu sayı öğretim programını takip eden öğrenci mevcudu 50'ye kadar olanlarda 2, 50-100 arasında bulunanlarda 3, 100-150 arasında olanlarda 4, 150-200 arasında olanlarda 5 ve 200'den fazla olanlar için de 6'dan aşağı olamaz.

  b) Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından yapılacak yatay geçişler için belirlenecek kontenjanlar, bu maddenin (a) bendine göre tespit edilen kontenjanların 1/3 ünü aşamaz.

  İstanbul Üniversitesi Yükseköğretim Kurumlarının yönetim kurulları, her akademik yılda, kendi kurumlarına yapılan yatay geçiş başvurularını dikkate alarak; her öğretim yılı ve sınıf için, eşdeğer öğretim programı uygulayan çeşitli öğretim kurumlarına geçiş imkanı sağlamak amacıyla, öğrencilerin gelebileceği kurumların öğrenci kontenjanları esas alınarak kontenjan ayırabilir .

  Yurtiçinden ve yurtdışından yatay geçiş yapacaklar için belirlenen kontenjanlar, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ilan edilir ve bu kontenjanlara bağlı kalınır. Kontenjanların dolmaması halinde, dolmayan programların kontenjanları, diğer bir programa tahsis edilemez veya ek kontenjan verilemez.

  Güzel Sanatlar, Konservatuar ve benzeri öğretim kurumlarından, İstanbul Üniversitesine geçen öğretim üyelerine bağlı öğrencilerin yatay geçişleri , ilgili Yükseköğretim Kurumu Yönetim Kurulunun belirleyeceği kontenjan dahilinde kabul edilir.

  Yatay geçiş koşulları

  Madde 4 - Üniversitemiz Yükseköğretim Kurumlarına yatay geçiş koşulları şunlardır.

  a) Yatay geçiş yapabilmek için öğrenci, ayrılacağı yükseköğretim programında sorumlu olduğu tüm dersleri almış ve sınavlarını başarmış olmalıdır. Ayrıca, Bağıl Değerlendirme Sisteminde Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının (AGNO) en az 2,5, Bağıl Değerlendirme Sistemi dışında ise, Genel Not Ortalamasının (kaydının yapılacağı yarıyıla geçiş notları dahil) en az % 60 olması gerekir.

  b) Açıköğretim ve dışarıdan ( ekstern ) öğretim programlarından, örgün öğretim programlarına yatay geçiş yapılamaz.

  c) İkinci öğretim programlarından, yalnız başarı notu sıralamasında toplam sınıf mevcudunun ilk %10'u arasına giren ve bu maddenin (a) bendinde belirtilen koşulları taşıyan öğrenciler yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Ancak, bu öğrenciler, ikinci öğretim ücretini katkı payı olarak ödemeye devam ederler.

  d) Örgün öğretim öğrencileri, ikinci öğretim programlarına yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Yatay geçişin gerçekleşmesi halinde, bu öğrenciler ikinci öğretim ücretini öderler.

  e) İstanbul Üniversitesi Yükseköğretim Kurumlarının ilk ve son sınıflarına yatay geçiş yapılamaz.(Meslek Yüksekokullarının son sınıfları hariç(28.04.2006 tarihli, 26 nolu Senato toplantısıyla değiştirilmiştir.)) Ancak, İstanbul dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli olarak kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin sürekli olarak İstanbul'a atanmaları halinde, bakmakla yükümlü oldukları 25 yaşını geçmemiş çocukları, bulundukları öğretim programına kaydoldukları yıldaki puanları, girecekleri programın taban puanından yüksek olması ve bu hususun resmi belgelerle kanıtlanması koşuluyla, eşdeğer öğretim programının son öğretim yılı dışında her yarıyıla, öğretimin başlamasından itibaren en geç bir ay içinde yatay geçiş için başvurabilirler.

  f) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile diğer ülkelerin ,Yükseköğretim Kurulu kararlarıyla muadeleti kabul edilmeyen üniversitelerinden yatay geçiş yapılmaz.

  g) Lisans öğretimi süresince bir kez yatay geçiş yapmış öğrencilerin yatay geçiş talepleri dikkate alınmaz. Ana veya babası bu maddenin (e) bendinde ya da 5 inci maddenin (b) bendinde belirtilen koşulları taşıyan öğrenciler için bu kısıtlama geçerli değildir.

  Yurtdışından yatay geçiş koşulları

  Madde 5- Üniversitemiz Yükseköğretim Kurumlarına yurtdışından yatay geçiş koşulları şunlardır:

  a) Yurtdışından yatay geçişlerde , yatay geçiş yapılacak olan yükseköğretim kurumunun,Yükseköğretim Kurulu tarafından muadeleti kabul edilen kurumlar arasında olması gereklidir.

  b) Yurtdışından yatay geçiş yapacak öğrencinin yurtdışı yükseköğretim kurumunda, yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir yıl okumuş olması ve bu yönergenin 4 üncü maddesinin (a) bendinde belirtilen koşulları taşıması gerekir. İlk yıl sonunda sınav yapılmayan yükseköğretim kurumlarından ilk yıl sonunda yatay geçiş yapılamaz. Ancak , ana veya babası,devlet hizmetinde görevliyken, görevinin sona ermesi sebebiyle Türkiye'ye dönen ve İstanbul'da ikamet eden, işçi ise kesin dönüş yapan ve İstanbul'da ikamet eden öğrenci , yabancı dil sınıfı hariç en az bir yarıyıl okumuş ve yarıyıl sonu sınavlarını başarı ile vermiş olması halinde, yatay geçiş başvurusu yapabilir.

  c) Türk Dünyası ve Akraba Topluluklarında Türkçe öğretim yapılan üniversitelerden gelen ,eşdeğer yükseköğretim kurumlarının öğrencilerinin yatay geçiş talepleri, yurtdışı yatay geçişler arasında değerlendirilir.

  Başvuru

  Madde 6- Başvurular, dilekçeyle İstanbul Üniversitesinin ilgili yükseköğretim kurumuna, ilan edilen tarihler arasında yapılır. Dilekçede başvurulan öğretim programı belirtilir ve gerekli belgeler eklenir. Yurtdışından yapılan başvurularda ise, adayın ayrılacağı yükseköğretim kurumunu tanıtan katalog , öğretim planları ve öğrenci değerlendirme sistemi ile ilgili belgelerinde eklenmesi gerekir.

  Yatay geçişler yılda bir kez olmak üzere, en geç Eylül ayı sonunda sonuçlanmış olacak şekilde yapılır. Ana veya babası 4 üncü maddenin (e) ya da 5 inci maddenin (b) bendinde belirtilen koşulları taşıyan öğrenciler için bu kısıtlama geçerli değildir.

  Başvuruların değerlendirilmesi

  Madde 7- Üniversitemize yatay geçiş yapmak için başvuran öğrencilerin başvuru evrakları ilgili komisyon tarafından incelenir. Her eşdeğer yükseköğretim kurumu için ayrı ayrı olmak üzere, kendi aralarında başarı oranlarına göre sıralamaya tabi tutularak, o kuruma ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır. Bir kuruma ayrılan kontenjan dolmadığı taktirde, puan yüksekliği esas alınarak, kalan kontenjan diğer kurumlara tahsis edilebilir.

  Başvuruların ilgili öğretim programı kontenjanından fazla olması halinde, öğrenci sıralaması, öğrencilerin bulundukları öğretim programına kaydoldukları yıldaki puanlarının % 45 i ile, Bağıl Değerlendirme Sisteminde Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının (AGNO) % 55 inin toplamına göre yapılır. Bağıl Değerlendirme Sistemi dışındaki Genel Not Ortalaması (kaydın yapılacağı yarıyıla geçiş notları dahil) ile yapılan başvurularda, Genel Not Ortalamasının Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) karşılığı dikkate alınır.

  İntibak işlemleri

  Madde 8- Yatay geçişlerde , geçiş yapılan yükseköğretim kurumumuzun öğretim planı esas alınır. Öğrencinin, daha önce okuduğu yükseköğretim kurumunda alt yarıyıllardan almadığı dersler var ise alması sağlanır. Daha önce almış olduğu üst yarıyıllara ait derslerden ise muaf tutulur.

  Yürürlük

  Madde 9- Bu yönerge 2006-2007 öğretim yılından itibaren yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 10- Bu yönerge hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.
 3. Buğlem
  Devamlı Üye
  Yatay geçiş dönem arası yada dönem başı bir üniversiteden başka bir üniversiteye geçiş yapmak demektir ancak dediğin gibi okula yatay geçişle geldikten sonra ve başarısız olursa atılır diye bir kural yok çünkü oda artık o okulun bir öğrencisi oluyor ve diğer öğrencilerle aynı haklara sahiptir. Derslerden başarısız olursa alttan alır mezun olana kadar.
+ Yorum Gönder