+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Eski Misafir Soruları Forumunda sindirim neye denir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  sindirim neye denir
  sindirim neye denir 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Sindirim neye denir hakkında bilgi


  sindirim neye denir.jpg

  SİNDİRİM, besin maddelerinin hüc*reler tarafından kullanılabilmesi için daha küçük moleküllere par*çalanması olayı. Kimyasal bir olay olan sindirimde, hücre zarından geçemeyecek kadar büyük olan be*sin molekülleri suyla tepkimeye gi*rerek, daha küçük moleküllere ay*rılır (hidroliz). Sindirim enzimleri besin maddeleriyle tepkimeye gire*rek, hidrolizi hızlandırır. Kimi basit bitki ve hayvan organizmalarında, özellikle birhücrelilerde ve çokhücreli hayvanların akyuvarlar, katılgan doku hücreleri gibi serbest hücrelerinde görülen besin kofulu içindeki ya da hücrenin sitoplazmasındaki sindirime hücre içi sindirim denir. Karmaşık yapılı bitki ve hayvanlarda hücrelerin çoğu, doğrudan doğruya emilebilen be*sinlerin geçişmesi olan hücre dışı sindirimle beslenir. Burada hücre*ler sindirim enzimlerini dış çevre*ye salgılar ve sindirim olayı, me*kanik ve kimyasal süreçler olarak sindirim aygıtlarında gerçekleşir. Genel olarak bitkilerde özelleşmiş sindirim sistemi bulunmaz. Fakat Drosera (Böcekkapan) ve Dionea gibi yeşil bitkilerin besin olarak kullandıkları böcekleri yakalayabi*len değişik yapıda yaprakları var*dır. Dionea klorofili olduğundan, kendi besinini kendi yapar; ancak çoğu kez azottan yoksun bir çevrede yetiştiği için azot gereksini*mini böceklerden karşılar. Yapraklarıyla böceği yakaladıktan sonra, salgıladığı enzimlerle parçalar, par*çalanan bileşikler yaprak hücrele*rince emilir. Etçil bitkiler dışında bitkilerde sindirim çoğu kez bitki*nin içinde, kendi biriktirdiği yedek besinlerden yararlanılarak sağlanır. Az gelişmiş çok hücreli hayvanlar*da besinler özel boşluklar ya da borularda sindirilir. Sindirim boru*su bulunan hayvanlarda besinler, borunun ucundaki boğazdan girer, sindirilmeyen maddelerse arka uç*taki anüsten dışarı atılır. Ot yiyen ve geviş getiren memelilerde mide, işkembe, börkenek, kırkbayır ve şirden adlarını alan dört bölümden oluşur. İşkembede biriktirilen be*sinler, daha sonra yeniden ağıza getirilir ve uzun uzun çiğnenir (ge*viş getirme). Yeniden yutulan be*sinler börkeneğe geçer; kırkbayır, şirden ve ince bağırsak yoluyla iler*ler. Enzimler yardımıyla sindirim şirdende gerçekleşir. Etle beslenen memelilerde mide bölmeli değildir ve proteinlerin sindirimini sağlayan enzimler salgılar. İnsanda sindirim sistemi, her biri sindirimin farklı evrelerini gerçekleştiren bir dizi özelleşmiş bölgeden oluşur. Besin*ler sindirim aygıtı boyunca çeşitli fiziksel ve kimyasal olaylarla gide*rek daha küçük bileşimlere parça*lanır. Fiziksel parçalanma çeneler, dişler ve dilin hareketiyle büyük öl*çüde ağızda yapılır. Kimyasal par*çalanma ise. sindirim aygıtı boyun*ca. büyük moleküllü besin madde*lerinin yapısına su katarak onları küçük yapıtaşlarına parçalayan sin*dirim enzimlerince gerçekleştirilir, insanda sindirimin gerçekleştiği başlıca organlar, sırasıyla, ağız, mide, onikiparmak bağırsağı ve incebağırsaktır. Ağızda Sindirim: Dil*altı, çenealtı ve kulakaltı bezleri ağız boşluğuna özel kanallarla tükrük salgılar. Ağızda karbonhid*ratlardan nişastanın sindirimi ger*çekleşir. Tükrükte bulunan amilaz (pityalin) enzimi nişastayı maltoza parçalar. Besinler ağızdan yemek borusuna yutmayla geçer. Yemek borusundaki besinler borunun du*varlarındaki kasların dalgalı bir bi*çimde kasılıp gevşemesiyle (peristaltis) yolalır. Mideoe Sindirim: Protein sindiriminin ilk evresidir. Mideye gelen besin, tükruk bezle*rinin salgıları nedeniyle baziktir; büyük protein moleküllerinin par*çalanması için gerekli asit ortamı, mide duvarındaki salgı hücrelerinin salgıladığı hidroklorik asitle sağla*nır. Asit ortamının mideyi olumsuz etkilemesi, besinlerin asit yoğunlu*ğunu azaltması ve mukus salgısı*nın mide duvarını korumasıyla ön*lenir. Besin mideye geldiğinde, ki*mi hücreler gastrin hormonu çıkar*mak üzere uyarılır. Bu hormon da kan dolaşımı aracılığıyla hidroklo*rik asit salgılayan mide hücrelerini
+ Yorum Gönder