+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Yabancı uyruklu öğrenci hakları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Yabancı uyruklu öğrenci hakları
  yabancı uyruklu öğrenci hakları 2. Asel
  Bayan Üye

  yabancı uyruklu öğrenci hakları

  MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Maltepe Üniversitesi bünyesindeki birimlerin önlisans ve lisans düzeyindeki diploma programlarına, yabancı uyruklu öğrenci kabulüne ilişkin esasları belirlemektir.

  Kapsam
  MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, yabancı uyruklu öğrenci kabulüne ilişkin, kontenjan belirleme, başvuru, kabul ve değerlendirme koşullarını kapsar.


  Dayanak
  MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının konuya ilişkin 27.01.2010 tarih 383-3269 ve 384-3270 sayılı yazıları gereğince hazırlanmıştır.


  Tanımlar
  MADDE 4 – (1) Bu Yönergede geçen;
  a) Birim: Maltepe Üniversitesi bünyesindeki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,
  b) Birim Yönetim Kurulu: Maltepe Üniversitesi bünyesindeki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu Yönetim Kurulunu,
  c) KKTC : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini,
  d) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,
  e) YÖK : Yükseköğretim Kurulu’nu,
  f) Mütevelli Heyet Başkanlığı : Maltepe Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığını,
  g) Rektörlük: Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünü,
  h) Senato : Maltepe Üniversitesi Senatosunu,
  ı) Üniversite: Maltepe Üniversitesini,
  j) Program: Önlisans ve Lisans düzeyindeki diploma programını,
  k) Yönetim Kurulu: Maltepe Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
  l) Yabancı Diller Yüksekokulu : Maltepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu
  ifade eder.


  İKİNCİ BÖLÜM
  Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar


  Kontenjan
  MADDE 5 - (1) Yabancı uyruklu öğrenci kabul edecek birimlerin önlisans ve lisans düzeyindeki birinci (örgün) öğretim, ikinci öğretim ve uzaktan eğitim programlarına ayrılacak kontenjan ile özel koşullar Senato kararıyla belirlenir.
  (2) Senato kararı ile belirlenen kontenjan ve koşullar ÖSYM’ye bildirilir.
  (3) Yabancı uyruklu öğrenci kabulü için bir programa ayrılan kontenjana başvuru olmaması veya kontenjanın dolmaması halinde, dolmayan ya da başvuru olmayan kontenjanlar, Üniversitenin talebi halinde, YÖK onayı ile üniversitenin diğer program kontenjanlarına eklenebilir.

  Başvuru koşulları
  MADDE 6 - Üniversitenin yabancı uyruklu öğrenci kabul edeceğini ilan ettiği programlara, lise son sınıfta okuyan ya da mezun olmuş adaylar ile ek listede belirtilen sınavların birinden yeterli puanı sağlayan adaylar başvurabilir.

  a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla:

  1)Yabancı uyruklu olanların,

  2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının aldığı 5203 sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin,

  3) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra TC vatandaşlığına geçen çift uyrukluların,

  4) TC uyruklu olup lise öğreniminin son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların,

  5) KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanların,

  başvurularının kabul edilmesine,

  b) Adaylardan
 3. Asel
  Bayan Üye
  1) T.C. uyruklu olanların, (lise öğreniminin son üç yılını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç)

  2) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç),

  3) Uyruğundan birisi T.C. olan çift uyrukluların, (lise öğreniminin son üç yılını KKTC

  dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç)

  4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç),

  5) T.C. uyruklu olup lise öğrenimini K.K.T.C.’de tamamlayanların,

  başvurularının kabul edilmemesine, karar verilmiştir.

  Başvuruda kabul edilecek sınav türleri ve taban puanlar
  MADDE 7 - (1) Bu Yönerge çerçevesinde yapılan başvuruların değerlendirilmesi YÖK tarafından onaylanmış ekli listede belirtilen sınavlar esas alınarak yapılır. Ekte belirtilen sınavlara Senato kararı ile yeni sınavlar ve kabul esasları eklenebilir.
  (2) Bu sınavlardan üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların (SAT vs.) geçerlilik süresi 2 (iki) yıldır. Lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavların (Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi vs.) geçerlilik sürelerinde bir sınırlama yoktur.
  (3) Ekli listede belirtilen sınavlara girememiş veya belgesini alamamış yabancı uyruklu öğrencilerin lise mezuniyet derecesinin 100 üzerinden en az 60 veya bu orana eşdeğer puan olması gerekmektedir.

  Başvuru şekli ve başvuru belgeleri
  MADDE 8 – (1) Başvurular, Maltepe Üniversitesi Akademik Takviminde belirtilen tarihler arasında Maltepe Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen, e-posta ya da posta yoluyla yapılır.
  (2) Başvuru için aranan belgeler şunlardır;
  (a) Başvuru Formu (Application Form)
  (b) Lise Diplomasının veya başvuru tarihinde mezuniyet aşamasında olan öğrenciler için okullarından alacakları öğrenim durum belgesinin Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği.
  (c) Adayın lisede aldığı dersleri ve notlarını gösterir, resmi not belgesi (transkript) ile Türkçe tercümesi,
  (d) Ek listede belirtilen sınav sonuç belgesi bulunan adayların, sınav sonuç belgesinin kendi ülkesindeki noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği. ( Ekli listeyi görmek için TÜRKÇE veya ENGLISH tıklayınız.)

  Ön inceleme ve yerleştirme
  MADDE 9 - (1) Üniversitenin yabancı uyruklu öğrenci kabul edeceği programlara başvuran adayların ön incelemesi biçimsel olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından, değerlendirilmesi ve programlara yerleştirilmesi ise ilgili Fakülte Yönetim Kurulları’nca yapılır.
  (2) Ön inceleme sonucunda başvuru koşullarını taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
  (3) Başvuru koşullarını sağlamış olmak, programa yerleştirilme için hak doğurmaz.

  Kayıt süreci ve kayıt koşulları
  MADDE 10 - (1) Başvuru değerlendirme ve programlara yerleştirme sonuçları üniversitenin web sitesinde ilan edilir. Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylara başvuru sırasında beyan ettikleri adreslere birer “kabul mektubu” gönderilir.
  (2) Kayıtlar Üniversitenin web sitesinde ilan edilen tarihlerde ve ilgili birimlerce yapılır. Kayıt için adayların şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekir. Kayıt için gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir.
  (a) Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren belge,
  (b) Lise Diplomasının veya kayıt tarihinde diploması henüz hazırlanmamış yeni mezun öğrenciler için geçici mezuniyet belgesinin aslı ile kendi ülkesindeki noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi,
  (c) Lise Diplomasının, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Türk Dış Temsilciliklerinden alınmış Denklik Belgesinin onaylı örneği,
  (d) Adayın lisede aldığı dersleri ve notlarını gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesi (transkript) ile Türkçe tercümesinin kendi ülkesindeki noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,
  (e ) Ek listede belirtilen sınav sonuç belgesi bulunan adayların, sınav sonuç belgesinin aslı,
  (f) Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının ve Türkçe tercümesinin kendi ülkesindeki noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylanmış örneği,
  (g) Türk Dış Temsilciliklerinden alacakları “Öğrenim Vizesi”,
  (h) Varsa uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Belgesinin ve Türkçe Yeterlik Belgesinin ülkelerindeki veya en yakın Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,
  (ı) İkametgâh tezkeresi (Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde öğrenci bürosuna teslim edilmesi gerekir.)
  (j) 12 Adet 4,5x6,0 ebadında güncel fotoğraf.
  (k) Geçim Güvencesi Belgesi.

  Mali hususlar ve vize işlemleri
  MADDE 11 – (1) Eğitim-Öğretim ücreti (Eğitim Ücretleri Bilgisi İçin Tıklayınız) Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından her akademik yılın sonunda bir sonraki akademik yılda uygulanmak üzere belirlenir ve ilan edilen ödeme süresi içinde ödenir.
  (2) Üniversiteye kaydolacak yabancı uyruklu öğrencilerin, ülkemizde yükseköğretimlerini sürdürmeyi sağlayacakları miktarda maddi imkânlarının olduğunu geçim güvencesi olarak belgelemeleri gerekir. Geçim güvencesinin tutarı ve belgelenme şekli Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek, başvuru için gerekli belgelerle birlikte üniversitenin web sitesinde ilan edilir.
  (3) Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar Üniversite tarafından gönderilen kabul mektubu ile birlikte ülkelerindeki veya en yakın Türkiye Büyükelçiliği’ne başvurarak, üniversiteye kayıt yaptırabilmek için gerekli olan “ Öğrenim Meşruhatlı Vize” talebinde bulunurlar.

  Eğitim - öğretim dili
  MADDE 12 - (1) Üniversitede eğitim-öğretim dili Türkçe ve İngilizce’dir. Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan veya eğitiminde yabancı dil kullanılan programlara kayıt hakkı kazanmış öğrencilerin programın diline göre yabancı dil bilgileri, yapılacak bir yeterlilik ve düzey belirleme sınavıyla tespit edilir. Zorunlu yabancı dil yeterlilik, düzey belirleme sınavı, hazırlık sınıfı eğitimi ve muafiyetler “Maltepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı ve Yabancı Dil Dersleri Yönergesi” hükümlerine göre yapılır.
  MADDE 13 - (1) Eğitim-öğretim dili Türkçe olan programlara yerleştirilenlerin Türkçe yeterlilik düzeyleri; YÖK tarafından kabul edilmiş Türkçe eğitim veren merkezlerden (TÖMER vb.), alınan ve adayın başarılı olduğunu kanıtlayan bir belgeye veya eğitim-öğretim yılı başında üniversite tarafından yapılacak Türkçe yeterlik sınavındaki başarıya göre belirlenir.
  (2) Düzeyler:
  (A) Düzeyi: Türkçe düzeyi yeterlidir, kayıt hakkı kazandığı programa kaydı yapılır.
  (B) Düzeyi: Türkçe düzeyi yeterli değil, ancak kısa zamanda gelişebilir. Beraberinde Türkçe kursu almak koşuluyla kayıt hakkı kazandığı programa kaydı yapılabilir. Öğrenci bir sonraki eğitim-öğretim yılında kayıt yenileme sırasında Türkçe düzeyini geliştirdiğini belgelemelidir.
  (C)Düzeyi: Türkçe düzeyi yetersizdir. Öğrencinin kayıt hakkı kazandığı öğretim yılı sonunda, Türkçe yeterlik düzeyini (A) veya (B) düzeyine yükselttiğini bu maddenin birinci fıkrasında
  belirtilen yöntemlerden biriyle belgelemesi gerekir. (A) düzeyine yükseltenlere bu fıkranın birinci bendi, (B) düzeyine yükseltenlere ikinci bendi hükmü uygulanır.

  Yürürlük
  MADDE 15 – (1) Bu yönerge, Senatonun 25 /04 / 2011 tarihli ve 11 karar sayılı toplantısında kabul edilmiştir.
  (2) Bu yönerge ile birlikte Senatonun 22.02.2010 tarihli ve 4 sayılı toplantısında kabul edilen yönerge yürürlükten kalkmıştır.
  Yürütme
  MADDE 16 – Bu Yönerge hükümlerini Maltepe Üniversitesi Rektörü yürütür
+ Yorum Gönder