+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Ege üniversitesi öğrenci hakları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Ege üniversitesi öğrenci hakları
  ege üniversitesi öğrenci hakları 2. Asel
  Bayan Üye

  ege üniversitesi öğrenci hakları

  EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM
  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam
  Madde 1 — Bu yönerge; Ege Üniversitesine kayıtlı öğrencileri temsil etmek, haklarını gözetmek, etkili bir iletişim kurarak öğrencilerin beklenti ve isteklerini yönetim organlarına iletmek ve öğrencilerin eğitim-öğretim konusundaki kararlara katılımını sağlamak amacıyla oluşturulan öğrenci konseyinin kuruluş, yetki ve çalışma esaslarını düzenler.
  Dayanak
  Madde 2 — Bu yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim kanununun 7. ve 65 inci maddeleri ile Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.
  Tanımlar
  Madde 3 — Bu Yönergede geçen;
  a) Ege Üniversitesi Öğrenci Konseyi: Ege Üniversitesinde öğrencilerin kendi aralarında demokratik usullerle kurdukları öğrenci birliğini,
  b) Bölüm/Program/Anabilim Dalı Öğrenci Temsilcisi: Fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitülerindeki her bir bölüm/program/anabilim dalı öğrencilerinin, kendi aralarından, bulundukları bölüm/program/anabilim dalı öğrencilerini, Öğrenci Konseyinde temsil etmesi için seçtiği öğrenciyi,
  c) Bölüm/Program/Anabilim Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu: Fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitülerindeki bölüm/program/anabilim dalı öğrenci temsilcilerinden oluşan kurulu,
  d) Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisi: Fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitülerindeki bölüm/program/ anabilim dalı öğrenci temsilcilerinin, kendi aralarından, bulundukları fakülte/ yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulu veya enstitü öğrencilerini Öğrenci Konseyinde temsil etmesi için seçtiği öğrenciyi,
  e) Öğrenci Konseyi Genel Kurulu: Fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu ve enstitü öğrenci temsilcilerinden oluşan kurulu,
  f) Öğrenci Konseyi Kurultayı: Fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu ve enstitü öğrenci temsilcilerinin katılımıyla, her yıl güz yarıyılı içinde gerçekleştirilen Öğrenci Konseyinin genel kurul toplantısını,
  g) Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu: Öğrenci Konseyi Kurultayı’nda gündem maddelerinin yönerge hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesi için Öğrenci Konseyi Genel Kurulunca seçilen kurulu,
  h) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu: Öğrenci Konseyinin yönetim organını,
  i) Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu: Öğrenci Konseyinin denetleme organını,
  j) Öğrenci Konseyi Başkanı: Öğrenci Konseyinin ve Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu’nun başkanını,
  ifade eder.
  İKİNCİ BÖLÜM
  Genel Hükümler
  Öğrenci temsilcileri seçimlerine ilişkin genel esaslar
  Madde 4 — Öğrenci Konseyi üyelerinin belirlenmesi ve organlarının oluşturulması için yapılacak seçimler, rektörlük tarafından belirlenen bir süre ve program içerisinde ilgili yılın güz yarıyılı içinde gerçekleştirilir. Bu süre ve program içerisinde yapılan seçimlerde, bir birimde herhangi bir nedenle sonuç alınamaz ise, o birimde temsilci seçilmemiş olur. Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrenciler, seçim tarihinden en az bir hafta önce adaylıklarını ilan ederler ve seçimlerin yapılacağı tarihten bir önceki günün mesai bitimine kadar seçim kampanyasını yürütebilirler.
  Öğrenci temsilciliği adaylarında aranacak şartlar
  Madde 5 — Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır:
  a) İlgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitünün kayıtlı öğrencisi olması,
  b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,
  c) Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırılmasını gerektiren yüz kızartıcı bir suç işlememiş olması.
  d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması.
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Öğrenci Konseyi Organları
  Öğrenci konseyi organları
  Madde 6 — Öğrenci Konseyi Organları, "Bölüm/Program/Anabilim Dalı Öğrenci Temsilcisi", "Bölüm/Program/Anabilim Dalı/Öğrenci Temsilcileri Kurulu", "Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisi", "Öğrenci Konseyi Genel Kurulu", "Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu", "Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu", "Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu" ve "Öğrenci Konseyi Başkanı"ndan oluşur.
  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Bölüm, Program, Anabilim Dalı Öğrenci Temsilcisi
  Öğrenci temsilcisi seçimi
  Madde 7 — Bölüm/Program/Anabilim Dalı Öğrenci Temsilcisi:
  a) Fakülte, yüksekokul veya konservatuvarlarındaki her bir bölüm,
  b) Meslek yüksekokullarındaki her bir program,
  c) Enstitülerindeki her bir anabilim dalı dalı,
  d) Bölümlerindeki program/anabilim dalına öğrenci alınan fakülte, yüksekokul veya konservatuvarlarda ise, her bir program/anabilim dalı öğrencilerince, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl için seçilir.
  Bölüm/program/anabilim dalı öğrenci temsilcilikleri seçimlerinde, seçimin yapılabilmesi için birinci tur seçimlerde seçimin yapıldığı bölüm/program/anabilim dalına kayıtlı öğrencilerin (varsa ikinci öğretim öğrencileri dahil) en az %60’ ının, ikinci turda ise en az %50’sinin seçime katılması şarttır. İlk iki turda seçim yapılamaz ise üçüncü turda katılma şartı aranmaz.
  Bölüm/Program/Anabilim Dalı Öğrenci Temsilcisinin seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere, ilgili bölüm/program/anabilim dalı bir ay içerisinde aynı usülle yeni bir temsilci seçilir.
  Öğrenci temsilcisinin görevleri
  Madde 8 — Bölüm/Program/Anabilim Dalı Öğrenci Temsilcisinin görevleri şunlardır:
  a) Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalında Öğrenci Konseyi çalışmalarını yürütmek,
  b) Öğrenci Konseyi organlarının aldığı kararları temsil ettiği birimde duyurmak ve uygulamalarını izlemek,
  c) Fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitülerin Bölüm/Program/Anabilim Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu toplantılarına katılmak ve bu toplantılarda kendi bölüm/program/anabilim dalı öğrencilerini temsil etmek,
  d) Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalındaki öğrenci sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü için Öğrenci Konseyinin ve yükseköğretim kurumunun ilgili yönetim organlarına iletmek,
  e) Kendi bölüm/program/anabilim dalı öğrencilerini, öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,
  f) Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalındaki öğrencilerle bu birimlerin yönetim organları arasında iletişimi geliştirmek,
  g) Temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalındaki öğrenci etkinliklerini koordine etmek,
  h) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında temsil ettiği bölüm/program/anabilim dalının akademik toplantılarına katılmak.
  BEŞİNCİ BÖLÜM
  Bölüm, Program, Anabilim Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu
 3. Asel
  Bayan Üye
  Öğrenci temsilcileri kurulu
  Madde 9 — Bölüm/Program/Anabilim Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu:
  a) Fakülte, yüksekokul veya konservatuvarlarında bölüm,
  b) Meslek yüksekokullarında program,
  c) Enstitülerinde anabilim dalı,
  d) Bölümlerindeki program/anabilim dalına öğrenci alınan fakülte, yüksekokul veya konservatuvarlarında ise, program/anabilim dalı öğrenci temsilcilerinden oluşur ve yükseköğretim kurumunun ilgili akademik birimlerinde Öğrenci Konseyi çalışmalarını
  yürütür. Bölüm/Program/Anabilim Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
  Bölüm/Program/Anabilim Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu, ilgili Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu veya Enstitü Öğrenci Temsilcisinin başkanlığında ayda en az bir defa toplanır. Toplantı gündemi, yeri ve tarihi en az yedi gün önce kurul başkanı tarafından öğrenci temsilcilerine duyurulur. Kurulun toplanabilmesi için temsilci üye sayısının salt çoğunluğunun katılımı, karar alabilmesi için de yapılacak açık oylamada katılanların salt çoğunluğunun oyu gereklidir. Oyların eşitliği durumunda başkanın oyu belirleyicidir.
  Öğrenci temsilcileri kurulunun görevleri
  Madde 10 — Bölüm/Program/Anabilim Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulunun görevleri şunlardır:
  a) Öğrenci Konseyi’nin aldığı kararların, temsilcilerce birimlerinde duyurulması için çalışmalar yapmak ve uygulamalarını izlemek,
  b) Bölüm/program/anabilim dallarının sorunlarını tartışmak ve karara bağlamak,
  c) Bulundukları fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulu ve enstitülerde ortak öğrenci etkinlikleri oluşturmak ve koordine etmek,
  d) Bölüm/program/anabilim dalları öğrencileri arasında iletişimi geliştirmek için çalışmalar yapmak,
  e) Bölüm/program/anabilim dalları öğrencileri ile ilgili birimlerin akademik ve yönetim organları arasındaki iletişimi geliştirmek için çalışmalar yapmak,
  f) Çalışmaları ile ilgili raporlar hazırlamak ve arşiv oluşturmak.
  ALTINCI BÖLÜM
  Fakülte, Yüksekokul, Konservatuvar, Meslek Yüksekokulu,
  Enstitü Öğrenci Temsilcisi
  Öğrenci temsilcisi
  Madde 11 — Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisi:
  a) Fakülte, yüksekokul veya konservatuvarlarındaki bölüm,
  b) Meslek yüksekokullarındaki program,
  c) Enstitülerindeki anabilim dalı,
  d) Bölümlerindeki program/anabilim dalına öğrenci alınan fakülte, yüksekokul veya konservatuvarlarda ise, program/anabilim dalı öğrenci temsilcilerince, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla seçilir. Öğrenci konseyindeki temsilcilik görevi devam ettiği sürece kurumdaki temsilcilik görevi de devam eder. Sadece bir bölüm/program/anabilim dalı bulunan fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulu veya enstitülerde, var olan Bölüm/Program/Anabilim Dalı Öğrenci Temsilcisi, söz konusu fakülte/yüksekokul/konservatuvar/meslek yüksekokulu veya enstitünün temsilcisi olarak görev yapar.
  Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisinin seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere, yükseköğretim kurumunun ilgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitüsünde bir ay içerisinde aynı usülle yeni bir temsilci seçilir. Yeni temsilci seçilinceye kadar, fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitü öğrenci temsilciliğine, yükseköğretim kurumunun ilgili fakülte yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitüsündeki Bölüm/Program, Anabilim Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu üyelerinin kendi aralarından seçeceği bir üye vekâlet eder.
  Öğrenci temsilcisinin görevleri
  Madde 12 — Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Öğrenci Temsilcisinin görevleri şunlardır:
  a) Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitüde Öğrenci Konseyi çalışmalarını yürütmek,
  b) Öğrenci Konseyi organlarının aldığı kararları, temsil ettiği fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitüde duyurmak ve uygulamaları izlemek,
  c) Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitüde öğrenci sorunlarını belirlemek ve bunların çözümü için Öğrenci Konseyi’nin ve yüksek-öğretim kurumunun ilgili yönetim organlarına iletmek,
  d) Bulunduğu fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitünün öğrencilerini, öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,
  e) Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitüde öğrenci etkinliklerini koordine etmek,
  f) Temsil ettiği fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitüdeki Bölüm/Program/Anabilim Dalı Öğrenci Temsilcileri Kurulu toplantılarına başkanlık etmek ve kurulda alınan kararları yükseköğretim kurumunun ilgili yönetim organlarına
  iletmek,
  g) Öğrencilerle ilgili konuların görüşülmesi sırasında, temsil ettiği fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitünün yönetim kurulu ve akademik kurul toplantılarına katılmak.
  YEDİNCİ BÖLÜM
  Öğrenci Konseyi Genel Kurulu
  Öğrenci konseyi genel kurulu
  Madde 13 — Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu ve enstitülerinin öğrenci temsilcilerinden oluşur ve Öğrenci Konseyinde en yüksek karar organıdır.
  Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun toplanabilmesi için üyelerinin salt çoğunluğunun toplantıya katılması gerekir.
  Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, her yıl en az bir kere ve birincisi Kasım ayında olmak üzere "Öğrenci Konseyi Kurultayı" adıyla olağan olarak toplanır ve Öğrenci Konseyi organlarını oluşturur.
  Öğrenci Konseyi Kurultayı ve gündemi, Öğrenci Konseyi Başkanı tarafından en az on beş gün önce üyelere yazılı olarak bildirilir. Yapılan duyuru üzerine bu Yönetmelikte belirtilen toplantı yeter sayısı sağlanamadığı takdirde duyuru işlemi aynı şekilde tekrarlanır.
  Öğrenci Konseyi Genel Kurulunda organların oluşturulması kararları, toplantıya katılanların salt çoğunluğu, gizli oylama ve açık sayım ile; bunların dışındaki kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ve açık oylama ile alınır.
  Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun kararı veya Genel Kurul üyelerinin 1/4'ünün yazılı başvurusu üzerine Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Bu durumlarda Genel Kurul toplantısı en geç on beş gün içerisinde gerçekleştirilir. Öğrenci Konseyinin olağanüstü yapılan Genel Kurul toplantılarını ve gündemini Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu belirler ve yürütür.
 4. Asel
  Bayan Üye
  Öğrenci konseyi genel kurulunun görevleri
  Madde 14 — Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun görevleri şunlardır:
  a) Öğrenci Konseyi Başkanını seçmek,
  b) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyelerini seçmek,
  c) Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu üyelerini seçmek,
  d) Öğrenci Konseyinin Ege Üniversitesi öğrencilerinin sorunlarını tartışmak ve karara bağlamak,
  e) Öğrenci Konseyinin dönem hedeflerini belirlemek.
  SEKİZİNCİ BÖLÜM
  Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu
  Öğrenci konseyi kurultayı divan kurulu
  Madde 15 — Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu, her yıl olağan olarak Kasım ayında düzenlenen Öğrenci Konseyi Kurultayında Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerinin, üyelerini, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla seçtiği bir başkan ve iki başkan yardımcısından oluşur. Divan Kurulu üyeleri, Öğrenci Konseyi Yönetim ve Denetleme Kurulu seçimlerinde aday olamazlar.
  Öğrenci konseyi kurultayı divan kurulunun görevleri
  Madde 16 — Öğrenci Konseyi Divan Kurulunun görevleri şunlardır:
  a) Öğrenci Konseyi Kurultayı’nda gündemi yürütmek,
  b) Öğrenci Konseyi başkanlığı ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliği seçimlerine aday olacaklar için ayrı ayrı seçim pusulası hazırlamak,
  c) Öğrenci Konseyi başkanlığı ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliği seçimlerinin gizli oylama ve açık sayım ile gerçekleştirilmesini sağlamak,
  d) Öğrenci Konseyi başkanlığı ile Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliği seçimlerinin oylama sonuçlarını ve seçilenleri, Öğrenci Konseyi Kurultayında ilan etmek. Kurultayı, yeni seçilen Öğrenci Konseyi Başkanının konuşması ile kapatıp, kapanış bildirgesini hazırlayarak rektörlüğe sunmak.
  DOKUZUNCU BÖLÜM
  Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu
  Öğrenci konseyi yönetim kurulu
  Madde 17 — Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerinin, üyelerini, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve iki yıl için seçtiği; başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, halkla ilişkiler ve bilişim sorumlusu, dış ilişkiler sorumlusu, çalışma grupları sorumlusu, eğitim sorumlusu ve sağlık, spor ve kültür sorumlusu olmak üzere toplam dokuz öğrenciden; Öğrenci Konseyi Genel Kurulu’nda bu sayıyı oluşturacak yeterli temsilci olmaması durumunda başkan, genel sekreter, eğitim sorumlusu ve sağlık, spor ve kültür sorumlusu olmak üzere beş öğrenciden oluşur. Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu’na karşı sorumludur.
  Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu Başkanının yönetiminde ayda en az bir kez toplanır. Kurulun toplantı gündemi, yeri ve tarihi en az yedi gün önce başkan tarafından Yönetim Kurulu üyelerine duyurulur. Kurulun toplanabilmesi için kurul üye sayısının salt çoğunluğunun katılımı, karar alabilmesi için de yapılacak açık oylamada katılanların salt çoğunluğunun oyu gereklidir. Başkanın toplantılara katılamadığı durumlarda başkan yardımcısı, başkan yardımcısının olmadığı hallerde başkanın belirleyeceği bir Yönetim Kurulu üyesi bu görevi yürütür ve oy kullanabilir. Oylarda eşitlik durumunda başkanın oyu, başkanın olmadığı toplantılarda bu görevi yürüten başkan yardımcısı veya Yönetim Kurulu üyesinin oyu belirleyicidir.
  Öğrenci konseyi yönetim kurulunun görevleri
  Madde 18 — Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
  a) Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun aldığı kararların uygulanmasını sağlamak,
  b) Öğrencilerin sorunlarını belirlemek, görüş ve düşüncelerini yükseköğretim kurumunun ilgili yönetim organlarına iletmek,
  c) Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yaparak, toplumsal duyarlılık projeleri geliştirmek ve bu projelere yükseköğretim kurumu içerisinde öğrenci katılımını teşvik etmek,
  d) Ulusal ve uluslararası "Eğitim ve Gençlik Programları"na öğrenci katılımına yönelik çalışmalar yapmak,
  e) Ulusal ve uluslararası öğrenci birlikleri ve organizasyonları ile ilişkileri geliştirmek,
  f) Yemek, ulaşım, barınma, kafeterya, öğrenci toplulukları, burs, eğitim, sanat, kültür ve spor alanlarında çalışma grupları oluşturmak ve bunların işlerliğini sağlamak,
  g) Çalışmaları hakkında Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerini bilgilendirmek,
  h) Ulusal Öğrenci Konseyinin kararlarını izlemek ve gerektiğinde Üniversitemizde duyurmak,
  i) Gerçekleştirilen çalışmaların raporlarını hazırlamak ve arşiv oluşturmak.
  ONUNCU BÖLÜM
  Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu
  Öğrenci konseyi denetleme kurulu
  Madde 19 — Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu tarafından, görev süresi bitmekte olan ve öğrenciliği en az iki yıl daha devam edecek olan Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyeleri arasından, yeterli Yönetim Kurulu üyesi olmaması durumunda, aynı şartlarda, Genel Kurul üyeleri arasından, seçime katılanların, salt çoğunluğuyla ve iki yıl için seçilir. Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu, bir başkan ve iki üyeden oluşur.
  Öğrenci konseyi denetleme kurulunun görevleri
  Madde 20 — Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulunun görevleri şunlardır:
  a) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun bu yönerge ve Öğrenci Konseyi Genel Kurulu kararlarına göre çalışıp çalışmadığını denetlemek,
  b) Yaptığı çalışmalar hakkında Rektörlüğü ve Öğrenci Konseyi Genel Kurulunu bilgilendirmek.
  ONBİRİNCİ BÖLÜM
  Öğrenci Konseyi Başkanı
  Öğrenci konseyi başkanı
  Madde 21 — Öğrenci Konseyi Başkanı, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu tarafından, kurul üyeleri arasından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl için seçilir.
  Konsey Başkanının seçilme niteliklerini kaybetmesi veya herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde
  kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usülle bir ay içinde yeni bir başkan seçilir. Yeni başkan seçilinceye kadar Öğrenci Konseyi Başkanlığına Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyelerinin kendi aralarından seçeceği bir üye vekâlet eder.
  Öğrenci konseyi başkanının görevleri
  Madde 22 — Öğrenci Konseyi Başkanının görevleri şunlardır:
  a) Ege Üniversitesi öğrencilerini ulusal ve uluslararası öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,
  b) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirlemek ve bu toplantılara başkanlık yapmak,
  c) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunca alınan kararların duyurulmasını sağlamak ve uygulanmasını izlemek,
  d) Görev süresi bitiminde bir yıllık faaliyet raporunu bir sonraki Öğrenci Konseyi Kurultayında sunmak,
  e) Öğrenciler ile ilgili konuların görüşülmesi sırasında Rektörün daveti üzerine senato ve yönetim kurulu toplantılarına katılmak.
  Başkanın katılamadığı durumlarda, başkan yardımcısı veya başkanın belirleyeceği bir yönetim kurulu üyesi toplantılara katılır.
  ONİKİNCİ BÖLÜM
  Çeşitli ve Son Hükümler
  Öğrenci konseylerinde görev yapan öğrencilerin harcırah giderlerinin karşılanması
  Madde 23 — Ulusal Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Konseyleri organlarında görev yapan başkan ve diğer öğrenci temsilcilerinin, bu Yönerge esasları doğrultusunda yurt içi; bütçe olanakları ölçüsünde de yurt dışı görevlendirilmeleri, Rektörlükçe yapılır.
  Öğrenci konseylerinin çalışmalarının koordinasyonu ve yürütülmesi
  Madde 24 — Öğrenci konseyi çalışmalarını Ege Üniversitesi Rektörlüğü ile koordine etmek ve gerektiğinde ilgili Kurul ve kurumların onayını almak suretiyle T.C. Anayasasına ve yürürlükteki diğer mevzuata uygun olarak yürütmek zorundadır.
  Öğrenci temsilciliklerinin ve organlardaki görevlerin süresi
  Madde 25 — Öğrenci Konseyindeki öğrenci temsilciliklerinin ve organlardaki görevlerinin süresi iki yıldır.
  Öğrenci temsilciliği görevinin sona ermesi
  Madde 26 — Mezuniyet veya başka bir nedenle Ege Üniversitesinden ilişiği kesilen ya da 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre, haklarında uzaklaştırma veya çıkarma cezası kesinleşen öğrencilerin, üyeliği ve buna bağlı tüm görevleri sona erer.
  Öğrenci konseylerine oda, araç ve gereç tahsisi
  Madde 27 — Öğrenci Konseyi’ne, bu Yönergede yer alan görevleri gerçekleştirmek amacıyla Rektörlükçe uygun görülen bir oda tahsis edilir ve çalışmaları için gerekli araç ve gereç sağlanır.
  Yürürlükten kaldırılan yönerge
  Madde 28 – 16/12/2003 tarihli ve 22/6 sayılı Senato kararıyla kabul edilen Ege Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.
  Yürürlük
  Madde 29 — Bu Yönerge, Üniversite Senatosu’nun 06/12/2011 tarih ve 22/5 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, bu tarihten itibaren yürürlüğe girmiştir.
  Yürütme
  Madde 30 — Bu Yönerge hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.

+ Yorum Gönder