+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Cumhuriyet üniversitesi öğrenci hakları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Cumhuriyet üniversitesi öğrenci hakları
  cumhuriyet üniversitesi öğrenci hakları 2. Asel
  Bayan Üye

  cumhuriyet üniversitesi öğrenci hakları

  MADDE 1 – (a) Bu Yönergenin amacı; Cumhuriyet Meslek Yüksekokulunda yapılacak olan Uzaktan Eğitim Programları öğrencilerinin kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.
  Kapsam
  MADDE 2 – (a) Bu Yönerge; Cumhuriyet Meslek Yüksekokulunda yapılacak olan Uzaktan Eğitim Programları öğrencilerinin kayıt ve kabulüne, eğitim ve öğretime, sınavlar ve değerlendirme esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.
  Dayanaklar
  MADDE 3 – (a) Bu yönerge 2547 sayılı yasanın 12 nci maddesinin c, d, f, h bentleriyle, Yüksek Öğretim Kurulu’nun 14.12.1999 tarih ve 23906 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Üniversiteler Arası Bilgi ve İletişim Teknolojisine Dayalı Uzaktan Yükseköğretim Yönetmeliği, 25.02.2011 tarih ve 27857 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6111/170, 6111/171 ve 6111/172 Sayılı Kanunla Değişik 44 ve 46.maddesi ve 21.07.1997 tarih ve 23056 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Cumhuriyet Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.
  Tanımlar
  MADDE 4 – (a) Bu Yönergede;
  a) Üniversite : “Cumhuriyet Üniversitesi”ni,
  b) Senato: “Cumhuriyet Üniversitesi Senatosu”nu,
  c) Meslek Yüksekokulu : “Cumhuriyet Üniversitesi Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu”nu,
  d) Yüksekokul Kurulu: “Cumhuriyet Üniversitesi Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu Kurulu”nu,
  e) Sunucu : “Cumhuriyet Üniversitesi, Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu”nu,
  f) Öğrenci : “Cumhuriyet Üniversitesi, Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu Uzaktan Eğitim Programlarına kayıtlı öğrenciler” i,
  g) Program: “Cumhuriyet Üniversitesi, Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu Uzaktan Eğitim Programları”nı,
  h) Yönetmelik: “Cumhuriyet Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”ni
  ifade eder.
  ĠKĠNCĠ BÖLÜM
  Eğitim-Öğretimle Ġlgili Esaslar
  Eğitim-Öğretim Yılı
  MADDE 5 – (a) Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu Uzaktan Eğitim Programlarında eğitim ve öğretim, ilgili kurulların kararlaştırdığı ve Senatonun onayladığı akademik takvime göre yürütülür.
  Eğitim-Öğretim Türleri
  MADDE 6 – (a) Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu Uzaktan Eğitim Programlarında, bu Yönerge kapsamında iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı uzaktan eğitim-öğretim yapılır.
+ Yorum Gönder