+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Psikolojiinin kuramları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Psikolojiinin kuramları
  Psikolojiinin kuramları 2. Asel
  Bayan Üye

  Psikolojiinin kuramları  Ego Psikolojisi
  Bireysel Psikoloji
  Hümanist (İnsancı) Psikoloji
  Kültürlerarası Psikoloji
  Modern Psikoloji
  Psikodinamik Yaklaşım
  Gestalt Psikolojisi
  Stres ve Kalp Hastalıkları
  Hipnoz ve Psikanaliz
  Psikanalitik Teori
  Psikanalizin Eleştirisi
  İlk Bilinçaltı Teorileri
  Çocukta Tik Problemi
  Çocukta Yeme Problemi
  Çocukta Otizm
  Çocukta Özgül Fobi
  Çocukta Yatağa İşeme
  Çocukta Uyku Problemleri
  Çocukta Psikososyal Stres
  Çocukta Psikotik Durumlar
  Antisosyal Kişilik Bozukluğu
  Çoğul Kişilik
  Bunama
  Bağımlılık
  Sorumluluk Atıfları
  Sivizm
  Sosyal Biliş
  Sosyal Algı
  Sosyal Karşılaştırma
  Sosyal Bulaşma
  Sosyallik
  Sosyal Mesafe
  Suçluluk
  Suçluluk
  Şöhret
  Şiddet
  Taklit
  Tabu
  Temel Kişilik
  Temel Hata
  Tepki
  Tepke (Refleks)
  Toparlanma
  Tutku
  Tutum Değişimi
  Tutum
  Tutum Ölçekleri
  Unutma
  Utanç
  Uyum
  Üst İletişim
  Yadsıma
  Yansımalı Düşünce
  Yanılsama
  Yansıtma
  Zevk-Gerçeklik İlkesi
  Zihniyet
  Zoraki Kabul
  Pozitif Düşünce
  Proksemi
  Pozitif İzlenim Eğilimi
  Prosedüral Adalet
  Proksemik Yasa
  Psikodiyagnostik
  Prototip
  Psikogalvanik
  Psikodrama
  Psikolojikleştirme
  Psikolojik Tepkime
  Psikopatoloji
  Psikopati
  Psikoterapi
  Psikosomatik
  Rasyonellik
  Rasyonel Tercih
  Refleksif Düşünce
  Referans
  Rol Beklentisi
  Rol
  Rol Oyunu
  Rol Çatışması
  Sağduyu
  Sahte Konsensüs Yanlılığı
  Sahte Biriciklik Yanlılığı
  Savunma
  Seçici Dikkat İlkesi
  Senkretizm
  Semptom
  Kaygı
  Katarsis
  Kendini Sunma
  Kendini Uyarlama
  Kendini Açma
  Kategorizasyon
  Kavramsal Düşünme
  Kendileme
  Kendini Kategorilendirme
  Kendini Değerlendirme
  Kıyas Düzeyi
  Kişisel Mekan
  Kimlik
  Kişisel Mesafe
  Kitle Psikolojisi
  Konformite
  Komplo Zihniyeti
  Korku
  Libido (Cinsel Dürtü)
  Koşutçuluk (Paralelizm)
  Mahrem İlişkiler
  Mahremiyet
  Mahrem Mesafe
  Manipülasyon
  Makyavelizm
  Motus Etkisi
  Moral Taciz
  Narkoanaliz
  Operasyonizm
  Norm
  Ortak Bilgi
  Otokratik Strateji
  Otistik Düşmanlık
  Otoriter Kişilik
  Öncelik Etkisi
  Öğrenilmiş Çaresizlik
  Öyküsel Kimlik
  Önyargı
  Öz Saygı
  Öz Farkındalık
  Öz Sevgi
  Öz Saygı İyimserliği
  Özel Muamele Stratejisi
  Özdeşleşme
  Özgürlük
  Özlem Düzeyi
  Paradoks
  Paradoksal İletişim
  Pigmalion Etkisi
  Günlük Psikoloji
  Gruplar Dinamiği
  Hawthorne Etkisi
  Hale Etkisi
  Heuristikler
  Haz
  Heyecansal Bilgi
  Heyecan
  Hipnoz
  Hipnotizma (Uyutum)
  İçedönüş
  İçebakış
  İhtiyaç (Gereksinme)
  İçtepi
  İletişim Duvarı
  İnakçılık (Dogmatizm)
  İletişim Ekolojisi
  İndirgemecilik
  İnanç
  İstem
  İzlenimde Polyanna İlkesi
  İzlenim Oluşumu
  Kaçınma
  Jung Kuramı
  Kapıyı Yüzüne Çarpma
  Kanaat
  Çatışma
  Çağrışım
  Davranış Senaryoları
  Çekim
  Desantrasyon
  Davranış Stilleri
  Doğuştancılık (Nativizm)
  Dijital İletişim
  Duyum
  Donma Etkisi
  Düş (Rüya)
  Dürtü
  Eğilim
  Efendi-Köle Diyalektiği
  Enformasyon
  Empati
  Estetik Kişi
  Epistemik İhtiyaç
  Etki
  Eşyanın Etki Alanı
  Etnosantrizm
  Etnopsikiyatri
  Faydacılık (Yararcılık)
  Faşizmin Kitle Psikolojisi
  Frankfurt Ekolü
  Fenotip
  Gecikmeli Etki
  Frustrasyon
  Gerçeklik İlkesi
  Gölgeolaycılık
  Gölgeolay
  Uykuda Kabus Bozukluğu
  Uykusuzluk (İnsomnia)
  İntihar
  Öfke
  Kompleks (Karmaşa)
  Merak Hastalığı (Hipokondri)
  Hastalık Hastalığı
  Adcılık (Nominalizm)
  Algısal Kabartma
  Algısal Belirginlik
  Alt Mantıklar
  Alışkanlık
  Alterite
  Alter Ego
  Analojik İletişim
  Alttan Gelen Etki
  Anı
  Angajman
  Anomi
  Anlak (Anlama Yetisi)
  Anti-Psikiyatri
  Arketip
  Ayna Etkisi
  Aşk
  Azınlık Etkisi
  Ayrımcılık
  Başarı Güdüsü
  Bastırma
  Biçimci Ruhbilim
  Bencilik (Egoizm)
  Bilişsel Bağışıklık
  Bilişsel Aktiflik Etkisi
  Bireyselcilik
  Bilişsel Karmaşıklık
  Birlikte Hatırlama
  Birincil Güdüler
+ Yorum Gönder