+ Yorum Gönder
Gizliyara Güncel Konu Arşivi ve Ev Ödevleri Forumunda Parkinson hastalığı hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Parkinson hastalığı hakkında bilgi
  parkinson hastalığı hakkında bilgi 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  parkinson hastalığı hakkında bilgi

  parkinson hastalığı


  Hastalık adını 1617 senesinde adını,ilk teşhis ile birlikte James Parkinson’dan almıştır. Hastalığın görülme olasılığı binde bir’dir ve kesinleşmiş bir tedavisi yoktur,gerçekleştirilen uygulamalar yalnızca hastayı daha iyi hissettirmekte ve ömrünü biraz daha uzatmaktadır. Hastalığın ilk aşamadaki belirtileri çok yavaş ilerlemektedir ve gözle görülebilir nitelikte değildir fakat bir süre sonra belirtiler artar ve hastalık süreci tam anlamıyla başlamış olur. Yapılan araştırmalar hastalığın sebebini tam olarak ortaya koyamamıştır, beyinde dopamin salgılayan hücrelerin hasar görmesi sonucu hastalığın ortaya çıktığı en bilinen araştırmalardan bir tanesidir.

  Hastalığın Belirtileri Nelerdir?
  Hastalık çok sinsi ilerlemektedir ve belirtileri uzun zaman sonra ortaya çıkmaktadır, hastalığın başlıca belirtileri şunlardır;
  - Titremelerin artması ve hareketlerde gözle görülür bir yavaşlama
  - Hastanın yazdıklarının küçük ve okunaksız oluşu
  - Yavaş yürümek ve ayakları sürüyerek hareket etmek
  - Depresyon ve beraberinde getirdiği sıkıntılı ruh hali
  - Kısık sesli konuşmanın yanı sıra,ses kısılması
  - Terleme ve tansiyon düşüklüğü
  - Yürürken,vücudun hareketsiz olması(kolların sallanmaması)

  Bu belirtiler zaman anlamında kişiden kişiye değişmektedir. Hastalık 10 yıl gibi uzun bir zaman ilerler ve daha büyük sıkıntılara yol açar. Ölümcül bir hastalık değildir bunun yanı sıra felce de neden olmaz, hastalık genel olarak erkeklerde görülür ve 40 yaş üstünde daha sık rastlanır. Az önce belirttiğim gibi hastalık ölümcül değildir fakat kişinin yaşamını büyük ölçüde zora sokar ve hareket kabiliyetini yitirmesine neden olur.

  Tedavisi Nasıl Yapılır?
  Parkinson hastalığının tedavisinin kesin bir şekilde gerçekleşmediğini yazının başında vurgulamıştım, gerçekleştirilen tedavi yöntemleri, hastayı iyi hissettirmek ve yaşamını daha kolay sürdürmesini sağlamak amaçlı gerçekleştirilir. Ameliyat ya da cerrahi müdahale söz konusu değildir. İlaç tedavisi düzenli ve doktor kontrolünde uygulanır, parkinson hastalığı için birçok ilaç mevcuttur ve bu ilaçlar titremeyi, kasların hareketsiz kalmasını önlemek amaçlı kullanılmaktadır. İlaç tedavisinin sonu yoktur, kesildiği an da hastalık daha hızlı ilerleyecek ve rahatsızlıklar daha ileri seviyede olacaktır.

 3. Suskun Karizma
  Devamlı Üye
  Parkinson Hastalığı Belirtileri

  Parkinson hastalığının 4 ana belirtisi var

  Şimdi de isterseniz Parkinson hastalığının ana belirtile-rinden bahsedelim.

  Tıpta, "Parkinson sendromu" ile "Parkinson hastalı-ğını birbirinden ayırıyoruz. Tıp dilinde "sendrom" deni-len şey bir grup belirtinin bir araya gelmesi ile oluşan tab-lodur. Herhangi bir sendromun altında değişik sebepler, değişik hastalıklar yatabilir. Parkinson sendromunun 4 ta-ne belirtisi vardır. Bunlardan ilki; hareketlerin yavaşlama-sı. Hareketlerin yavaşlamasıyla da hareketin söz konusu olduğu her türlü işlevde bir fakirleşme, yavaşlama, ağırlaş-ma ortaya çıkar. Örneğin elini kullanmada bir güçlük, bir beceriksizlik, bir yavaşlama hissetmeye başlar hasta, "Ben yazı yazarken, yazımın giderek küçülmeye başladığını fark ediyorum. Özellikle düğmeleri açıp kapatırken zorluk çek-tiğimi hissediyorum. Şişe kapaklarım açıp kapatırken, döndürücü hareketleri yaparken, tıraş olurken bir becerik-sizlik, bir yavaşlama hissediyorum" der. Yukarda da bah-settiğim gibi hasta kendini iyi gözlemleyebiliyorsa, kaba kuvvetinde aslında bir sorun olmadığını, ancak eli kullan-makta, hareketlerin ahenkli ve uyumlu biçimde-yapılma-sında bir sorun olduğunu tarif eder. Eğer hastalık koldan başladıysa, hastanın söyleyeceği belirtiler genelde bu şekil-dedir. Hastalık bacaktan da başlayabilir. Bu sefer de hasta der ki, "Bir bacağımı sürter gibiyim, bir ayağımı kaldır-makta zorluk çekiyorum. Özellikle yüksek basamakları çı-karken, bazen o ayağım arkadan geliyor, takılıyor." Dışar-dan bakanlar, hastanın yürürken, bir tarafındaki kolunu sallamadığını da fark edebilirler. Bütün bunlar Parkinson sendromunun bir numaralı belirtisi olan hareketlerin ya-vaşlaması, tıp dilindeki adıyla, bradikinezi'nin belirtileri.

  iki numaralı belirti ne?

  Bütün kaslarda normalde olan hafif bir temel kasılma oranı vardır. Biz buna, "kas tonusu" diyoruz. Parkinson sendromunda kas tonusu artar. Hastanın bir kolunu ya da bacağını alıp oynattığımız zaman, direndiğini fark edersi-niz. Sanki kurşun bir boruyu bükermişçesine, tüm hareket boyunca direnç gösterir. Hastalar bunu, kas ağrıları, kas tutukluğu şeklinde algılarlar. Tıp dilinde biz buna rijidite deriz.

  Uç numara belirti şu ünlü titreme mi yoksa?

  Evet, kendine özgü, tipik bir titreme. Bu, kaba bir titre-medir ve prensip olarak istirahat halindeyken ortaya çıkar. Hasta kolunu ya da bacağını hiç kullanmazken, örneğin yanında ya da kucağında tutarken kaba salınımlar şeklin-de görülen bir titreme. Bazen sadece başparmak ile işaret-parmağını tutar. Biz buna "para sayma şeklinde titreme" veya "hap yapma şeklinde titreme" diyoruz. Bazen o ka-dar hafif olur ki hasta kendisi farkına varmaz. Yakınları fark ederler, "Senin elin titriyor" derler. Hasta bakar elinin titrediğini görür. Genelde eller kaldırılıp kullanılmaya baş-lanıldığı zaman, bu titreme, geçici de olsa kaybolur; el ve-ya kol belli bir konumda tutulmaya devam ederse tekrar ortaya çıkabilir. Bu yüzden de hastaların büyük kısmı, eğer çok şiddetli değilse, titremelerinden fazla şikayetçi ol-mazlar. Titreme hastanın işlevlerini bozmaktan ziyade has-ta için bir rahatsızlık yaratır. Başkalarının görmesinden çe-kindikleri için toplum içine çıkmaktan kaçınabilirler. Buna da tıp dilinde "istirahat tremoru" diyoruz.

  Parkinson Sendromunun Ana Belirtiler

  Yürümenin ve hareketlerin yavaşlaması, tutuklaşması, hareketleri başlatmada ve ince işlerde güçlük, yüzde donuklaşma (bradikinezi)
  Kas sertliği (rijidite)
  İstirahat halindeyken el veya bacak titremesi (tremor)
  Duruş ve denge reflekslerinde bozulma, vücudun öne doğru eğilmesi (postural bozukluk)

  Peki ya dördüncü belirti?

  Parkinson sendromunun dördüncü belirtisi ise, vücu-dun duruş ve tutuş reflekslerinde bozulma. İnsanlarda ayakta dururken yerçekimine karşı duran kaslarda sürekli bir kasılma ve bizim "duruş-tutuş refleksleri" dediğimiz refleksler olmasaydı insanlar bir torba gibi yığılıp kalırlar-dı. Bizi temel reflekslerimiz ve temel "kas tonusu" bizi ayakta tutar. Dengemizi aniden bozan bir etkiye maruz kaldığımızda düşmememizi sağlar. Mesela ayakta hareket-siz duran bir kimseyi, geriye doğru çektiğinizde hemen bir ayağını geriye doğru atar, kollarını öne doğru savurur ve dengesini tekrar sağlar. Biz buna "yakalama refleksi" di-yoruz. Parkinson sendromunda bu duruş ve tutuş refleks-lerinde bir sorun vardır. Onun için Parkinson hastasını ite-lediğiniz zaman, arkaya doğru ayağını atamayıp yere yıkı-labilir. Biz buna np dilinde "postural refleks bozukluğu" veya "postural bozukluk" diyoruz. Benzer şekilde hastala-rın ayakta duruşlarında da bir bozulma ortaya çıkar. Has-talar çok tipik olarak, öne doğru eğik dururlar, kollan da hafifçe bükülüp kendilerine doğru çekilmiştir. Böyle bir hastayı görür görmez daha ilk bakışta tanırsınız. Bu hasta-larda denge herhangi bir şekilde bozulduğu zaman, hasta tekrar normal duruşunu sağlayamayıp düşebilir. Bunu ba-zen hastalar şöyle tarif ederler: "Otobüste ayakta duru-yordum, aniden hareket etti. Hiçbir şey yapamadan kütük gibi yıkıldım" ya da, "Yokuş aşağıya gidiyordum birden dengemi sağlayamadım, arkamdan itilmiş gibi birden hız-lanmaya başladım ve düştüm."

  Bu 4 belirti bir araya geldiği zaman, biz bir "Parkinson sendromu"nun veya bir başka deyişle, Parkinsoniztn'in varlığından söz ederiz. Ancak Parkinson sendromu diye-bilmek için bu 4 belirtinin de bir arada olması şart değil. Bunlardan en az 2 tanesi bir aradaysa "Parkinson sendro-mu" tanısı konur.

+ Yorum Gönder