+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Felsefe Forumunda Din bir felsefe midir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Din bir felsefe midir
  Din bir felsefe midir?


  Din felsefesi hakkında bilgiler  Alınyazı mı ben mi yazıyorum?
  Ömer Sevinçgül

  Kur’an çevirisini okurken dikkatimi çekti... felsefenin ele aldığı temalarla Kur’anın temala-rı birbirine çok yakın ... felsefede düşünmenin önemi büyüktür ... ayet/erde de sürekli bu vur-gulanıyor ... "düşünün"falan deniyor ... ne der-sin, sence İslam da bir felsefe mi ..

  Önce, felsefe terimine el atalım ... Felsefe, hakikatin düşünce yoluyla araştırılması. Varlık, hayat, güzellik, ahlak ve ilahiyat gibi konulardaki düzenli düşünceler, bu düşünceleri der-leyip toplayan bilim alanı. Eskiden "filozofi" denirdi. Filozofi, sevgi anlamına gelen "filia" ile bilgi demek olan "sofia" kelimelerinin birleştirilmesiyle ortaya çıkmış bir terim. Bu düşü-nürlere "filozof' ya da "feylesof' denir. İslam dünyasında felsefe yerine "hikmet" terimi de kullanılmış. filozof kelimesi, "mütefekkir" yani "düşünür" anlamında da kullanılmış ...

  Felsefenin temel ilgi alanlarına bakalım...

  Birincisi, "Varlık" konusu. varlık nedir, bu evren nasıl var oldu, hayat nasıl çıktı ortaya ...

  İkin-ci konu, ahlak ... iyilik, kötülük, Bunlann sınırlan nerde başlar, nerde biter.

  Üçüncüsü, güzellik meselesi, estetik, sanat..

  Dördüncü-sü, ilahiyat... tanrı var mı, kanıtlan neler ...

  Bu temel konulan ana dallara benzetebiliriz, öbür konular bu dalların ayrıntıları ...

  Şimdi dine bakalım ... Din de aynı konulan içeriyor. İnce-leme, düşünme alanları aynı, ama yöntemleri, dayanakları ayrı ... Felsefe akıl ürünü ... insan-lık tarihinin düşünce serüveni. .. Her filozof ev-reni anlamaya çalışmış, temel konularda so-rular sorup cevaplar vermiş ... Eskiden bilim de felsefenin içindeydi, sonra ayırdı yolunu, kendi başına gelişti... neyse, bunun da uzun-ca bir öyküsü var, ama kalsın ...

  Felsefeleri iki temel gruba ayınrlar: düşün-ceci felsefeler, maddeci felsefeler. Özellikle maddeci filozoflar yapar bu ayrımı.. Dini de düşünceci felsefelerin içine koyarlar. Sonra, yanlış buldukları düşüncecilik akımlarını kendilerince çürütmeye çalışır, tanıtlar sıra-larlar. Dini düşünce de çürümüş olur böyle-ce! İslam söz konusu olunca tamamen yan-lıştır bu ayrım. Bir felsefe değildir ki İslam. düşünce eksenli felsefeler gibi "varlık, dü-şüncenin ürünüdür" türünden uç bir görüş ileri sürmez. İslam özgündür, onun kendi yöntemleri vardır. Vahye dayanır, ama akla da görev verir, düşünmesini ister onun. Dü-şünce vardır, evet, ama madde de vardır. Yaratılmıştır madde, kişinin düşüncesinden ibaret değildir. Ezeli değildir madde, bir baş-langıcı vardır, Allah’ın yaratmasıyla var ol-muştur. onun bir parçası da değildir üstelik, eseridir. maddeci felsefelerin, Allahı, ruhu, görünmez varlıkları reddeden, maddeden başka varlık tanımayan aşırılıklarından, da uzaktır İslam. vahiydir İslam’ın temeli ... yani Allah tarafından peygamberin kalbine ekilen bilgiler. Saf bir bilgidir bu, hakikattir, akla da uygundur. gerçi düşünceci felsefede de bir tanrı inancından söz edilir, ama sanal, felse-fi, zihin ürünü bir tanrı. İslam’ın tanrısı ise Allah tır, kendisini Kur’an vasıtasıyla tanımlamış, tanıtmıştır, Allah ...

  Evet, Kur’an "düşünün!". diyor, felsefe de öyle. ama birincide vahyin nuru var, aydınla-tıyor her yeri, akıl bu ışık altında görüyor gerçekleri. Felsefe ise, aklın sönük ışığıyla ye-tinmek zorunda. güneşle ateşböceği arasın-daki farkı düşün ...
  --------------------------------------------------------------------------------
  Kaynaklar:
  1)Alınyazı mı ben mi yazıyorum? Ömer Sevinçgül, Timaş Yayınları, 2004
 2. Feyruşah
  Devamlı Üye

  Tanrı, kurtuluş, ibadet, kurban, vahiy, dua, ayin gibi dinler tarihinin sembol konularını ele alan din felsefesi, dini tecrübelerin ve onun ifadesinin doğasını belirler. Din felsefesi dini konu edinen, dinin insanın var oluşunun kaynağı, insan doğasının ve kaderinin kaynağı ve değerleri ile ilgili sorunları ele alarak sorgulayan felsefe disiplinidir.
+ Yorum Gönder