+ Yorum Gönder
Sağlık Merkezi ve Fizik Tedavi Forumunda Bel Ağrısı, Omurga Kasları Ağrıları Siyatik Ağrısı Sırt Ağrısı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Bel Ağrısı, Omurga Kasları Ağrıları Siyatik Ağrısı Sırt Ağrısı
  Bel Ağrısı, Omurga Kasları Ağrıları, Siyatik Ağrısı, Sırt Ağrısı kısaca

  Lütfen arkadaşlar bana Bel Ağrısı, Omurga Kasları Ağrıları Siyatik Ağrısı Sırt Ağrısı hakkında bilgi verir misiniz?

  Bel ağrılarının büyük çoğunluğu, kasların omur-ga kemiklerine tutunma yerlerinde, eklem ve bağlar-da, kemik ve periosteum (kemiklerin etrafındaki in-ce zar)da, omurlar arasında bulunan kıkırdakların et-rafındaki hassas dokularda ve omurganın içindeki di-ğer yumuşak dokularda başlar. Saydığımız bütün bu yerler hassas sinir uçları ile donatılmıştır. Ayrıca, si-nirler kendileri tazyik veya gerilme halinde, siyatikte olduğu gibi nevrit ağrılarını verebilirler. Kemik için-deki omuriliğin, omurganın muayyen zarar ziyanı ve sakatlıklarıyla yakın ilişkisi vardır. Buna rağmen tüm bel ağrılarının kaynağı belde değildir. Sırt omurlarındaki ağrılar kalp, aort (kanı yürekten vücuda nakle-den büyük damar) veya akciğer düzensizliklerinden, bel omurlarıdaki ağrılarsa karın ve leğen (pelvic) hastalıklarından olabilir. Endişe ve depresyon yalnız mev-cut bir bel ağrısını artırmaz, yenisine neden bile ola-bilir. Bütün bu nedenlerden meydana gelen ağrılar omirilik ve beyinde etki altına alınır ve değişime uğrar.

  Ağrı, görme, dokunma, tatma ve işitme gibi temel bir duyu değildir, ama genellikle bazı faktörlerce ha-fifletilmiş ve şiddetlendirilmiş, değişik nahoş unsurların bir kokteylidir. Dokulardaki mekanik ve biyokim-yasal değişiklikler ne olursa olsun, yanıt hep komp-lekstir ve sonuç sadece endişe ve depresyon değil, bazen de hormon değişikliğidir. Ağrının hasta için ta-nıdığı anlam önemlidir. Eğer hasta bel ağrısının kan-serden ileri geldiğini düşünüyorsa, korku ve endişe-den ağrı daha da artar ve şiddetlenir. Şayet futbol oy-narken sadece bir burkulmadan ileri geldiğini biliyor-sa, bir sonraki oyunda oynayıp oynayamayacağını me-rak eden meraklı bir amatör ve çok yüksek paralar alan bir profesyonel olmadıkça, hasta çok daha az üzülür. Bazı hastalar ağrılara çok kızar ve onu Tanrı tarafından kendilerine karşı oynanmış ve hiç hak etmedikleri çirkin bir oyun olarak görürler. Genelde bu onların rahatsızlığını ve acılarını daha da artırır. Öte yandan bazıları duygusallaşmadan durumu kabul eder ve çok daha başarılı olurlar. Korku, kızgınlık, hüs-ran, küskünlük ve haksızlık duygusu çoğu ağrıları da-ha çok artırır. Araba ve iş kazalarının sebep olduğu bel ağrılarının çoğu, özellikle malûllük maaşı ve mah-keme kararları askıda kaldığı sürece ve halledilme-dikçe devam eder. Gelecek korkusu ve endişesi, bel ağrılarının devam etmesine neden olur. Bunlar orta-dan kalktığında sorun da kendiliğinden çözümlenir.Sağlıklı ve güçlü bir adaleli erkeğin sırtı ve beli sağlam bir kaslar yığınıdır. Kadınlar genellikle daha az adaleli görünebilirleri. Ancak kadınlarda genelde daha fazla şişman olduklarından, bu durum mevcut kasları gizler. Rubens'in tablolarında kadınlar, göründüklerinden çok daha adalelidirler. Ama genelde nor-mal bir erkek, normal bir kadından daha adalelidir.
 2. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Bel ağrısı nedenleri

  Bel ağrısına neden olan faktörler nelerdir? Bun-lar çoktur, ancak aşağıda anlatılanlar en yaygın olan-larıdır.

  Yorgunluk ve şişmanlık: Özellikle yüksek topuk-lu ayakkabılarla uzun süre ayakta durmak, bel ve sırt yorgunluğuna neden olabilir. Şişmanlık bu ağrıları da-ha da artırır; 18 kilo veya daha fazlasını taşımak her tür bel ağrısına neden olabilir. Oysa birçok insanın 5 kilogramdan 23 kilograma kadar vücudunda fazla-dan yağ taşıdığı görülür. Doktora, "21'inci yaş günü-mü kutlarken sadece 57 kiloydum, şimdi 89 kiloyum, her çocuk doğurduğumda 5 kg. alıyorum" diyen in-sanın omurgası, aslında 21'inci yaş gününü kutlar-ken sahip olduğu omurganın tamamen aynıdır. Ama şimdi etrafını gereksiz ve fazladan bir ağırlık sarmış-latır. Destek aynı, ama desteklenen dokular hatırı sa-yılır ölçüde artmıştır.
  Ayrıca, sağlığı yerinde olmayan kişiler, sağlıklı ve kuvvetli kişilere oranla daha çabuk yorulurlar. Ane-mi (kansızlık),diğer ağrılar, üzüntü, depresyon, kro-nik enfeksiyonlar, varisli damarlar ve hatta basur ke-yif bozucu ve genel sağlığımızı azaltıcı faktörler olup, vücudun yorgun düşmesine ve bel ağrılarının başla-masına neden olabilirler. Yorgunluktan bitkin kadın veya erkeğin, ağrıya ve acıya karşı koymaya daha az gücü vardır ve çabucak dayanıklılığını kaybeder. Üzüntü ve mutsuzluk yükü altındaki insanların da problemi aynıdır. Bu faktörlerin sonuncusu için aşa-ğıya bakın.
  Depresyon: Keder acıyı ve ağrıyı artırabilir ama depresyon kendiliğinden kronik bel ağrısı ile ilişkili-dir ve sebebi bile olabilir. Depresyon keyif bozucu-dur. Aşırı yorgunluğa neden olur, onu artırır ve hatta ağrı kesici ilaçların etkisini bile azaltır. Hepimiz sık sık ufak ağrı ve acılar çekeriz. Küçük nahoş duygu-lar, çıkış noktasında zaten yok edilir ve hissedilmez, özellikle akıl meşgul ve rahatsa. Ama depresyon du-rumunda, üzüntü, endişe, hoşnutsuzluk ve mutsuz-luk gibi duygular ortaya çıkar ve kuvvet kazanır. Ya-ni ufak tefek tatsızlıklar ağrılara dönüşür.
  Bu durum özellikle bel ağrıları için doğrudur. Bir psikiyatri kliniğine tedavi için devam eden depresyon-lu hastalar üzerine yapılan bir Amerikan araştırma-sında, hastaların yaklaşık yarısı, başlangıçta roma-tizmadan şikâyet etmişlerdir. Bu şikâyetler aslında geçirdikleri depresyondan ileri geliyor, hatta onun bir parçasıydı ve çoğu da bel ağrısı türündendi. Her kro-nik şikâyette, ağrı veya sancı, her tür faktörlerin bir karışımıdır. Ağrının ne anlama gelebileceği, ne kadar süreceği, ne kadar süre sizi işinizden alıkoyacağı v.s. hakkındaki gerçek korku, halsizlik, uykusuzluk, üzün-tü, korku ve bel ağrıları istisna teşkil etmezler. As-lında bel ağrıları, hayatta çok sık rastlanan ve içeriği çok değişik şeyler ihtiva eden karışık ağrılara güzel bir örnek teşkil ederler.

  Omurgadaki eklem, bağ ve kemik üzerine meyda-na gelen yaralar ve zorlamalar: Bunlar birkaç saat-te ve günde geçen ağrılara neden olurlar, ancak ba-zen bu ağrılar uzun sürebilir. "Spinal osteoarthritis" (omurgadaki dejeneratif değişiklikler) denen hasta-lık, günlük hayatın getirdiği ufak zedelenmelerden ve yaşlılık nedeniyle artış gösterir. Disk kaymaları, kı-rıklar ve çıkıklar gibi birçok zedelenmeler, bu artışa önemli ölçüde yardımcı olurlar. Büyük zedelenmeler büyük olasılıkla kronik ve uzun süreli bel ağrılarına neden olurlar, ama her zaman değil, bazen önemsen-meyen ufak zedelenmeler her şeyin başlangıcı kabul edilmelidir.

  Hastalıklar: Bel ağrılarının başka birçok nedeni vardır. Günümüzde, eskiye göre bunların daha az olu-şu sevindirici bir durumdur. Örneğin "tüberküloz" (ve-rem) ve diğer belkemiği enfeksiyonları. "Spondilit ankilozu" gibi bazı arterit (eklem iltihabı)ler, omur-ga, boyun ve bazen de kalçanın acıyarak sertleşme-sine neden olurlar. Bu bozukluk genellikle hasta ço-ğu kez erkek, 18-20 yaşlarındayken başlar. Ancak bu, bel ağrısının çok yaygın nedenlerinden biri değildir. Paget hastalığı, genellikle omurga, kafatası ve bacak kemiklerinin bazı yerlerde kalınlaştığı, bazı yerlerde inceldiği bir başka bozukluktur. Etkilenmiş kemiğin röntgeninde, bozuk düzenin karakteristik değişiklik-leri görülür. Paget hastalığı genellikle ağrıya neden olmaz ve tedavi edilmeden kendi halinde bırakılabilir. Ancak bazı vakalarda, kemikteki ufak ezik ve çat-laklar yüzünden sancı nöbetleri olabilir. "Osteoporoz" yani omurgadaki kemik dokularının in-celmesi, daha ziyade menopozdan sonra kadınlarda ve yaşlılarda görülür. Bazı insanlarda hiç ağrı yapmaz, bazılarında ise haftalarca sürebilecek korkunç ağrı-lara neden olur. Nedeni omurgadaki ezik ve kırık ke-miklerdir. Bu hastalıkta kemikler basık bir çiviyi an-dırır. Tedavi edilince ağrı yok olur.

 3. Gizli @ yara
  Özel Üye
  Uzun süreli hareketsizlik: Uzun süreli hareketsiz-lik özellikle eğer omurga daha önce zedelenmişse ve özellikle omurga uzun süre doğal olmayan veya zor-lanmış bir pozisyonda tutulmuşsa bel ağrılarına ne-den olabilir. Bu duruma örnekler şunlardır: Anormal ve kasılmış bir pozisyonda uzun süreli araba yolcu-lukları, yine uzun süre sere serpe uygun olmayan san-dalyelerde oturmalar (bel ağrılarından çok çekmiş İn-giliz şairi Alexander Pope bu durumu, "Çok rahat bir sandalyenin işkence aletinde gerilmiş" sözleriyle an-latır. Sürekli gergin veya hantal pozisyonlar (televiz-yon seyircilerinin ve briç oynayanların bel ağrıları).
  Birkaç yıl önce, sıcak ve nemli bir günde, Avust-ralya'nın Brislane kentinde, bel ağrıları üzerine bir konferans vermeye hazırlanırken, bütün slaytları ye-re düşürdüm. Bir gün sonraki konferans için çömelip onları toplamam, ayırmam ve uygun sıraya koy-mam iki saatimi aldı, ama hemen sonra başlayan bel ağrım 10 gün sürdü. Ertesi günü dinleyicilerin güç bela hareket edebilen bir adamın nasıl cesaret edip de kendilerine bel ağrıları üzerine konferans verdiği-ni merak etmiş olmaları gerekir. Başka bir vesileyle, bir hafta sonu tatili için yanında kaldığım erkek kar-deşim, pazar sabahı keyfimce yatakta yatıp dinlen-memi ve pazar gazetelerini okumamı söyledi. "Deği-şiklik olsun diye kalkma, yat. İyi gelir" dedi. Yatakta 2 saat beş yastığa dayanarak gazeteleri hantal han-tal karıştırmam sonucu meydana gelen bel ağrısı, be-ni öbür haftanın sonuna dek yatakta bıraktı. Bel ke-miğini anormal ve eğik bir durumda tutan yumuşak ve çökük bir yatak, daha önce var olan bir ağrının şid-detlenmesine veya yeni bir ağrının başlamasına bel-ki neden olabilecek en sık rastlanan sebeplerden bi-ridir. Birkaç kez tatil için evden uzakken, böyle çö-kük otel yatağından kalkıp yerde uyuduğum olmuş-tur. Hiç olmazsa yer sağlam ve düzdü, son derece de rahat.
 4. Zarafet
  Üye
  Bel ağrısı genellikle sık rastlanan bir semptomdur. Tek başına veya ağrı kesicilerle birlikte soğuk kompres uygulaması ağrınızın giderilmesine yardımcı olacaktır. Ağır bir yükü kaldırmayın. Yerden bişey alırken eğilmeyin, dizlerinizi kırıp çömelip alın. Bu tür basit önerilerle bel ağrısını engeleyebilirsiniz.

+ Yorum Gönder


omurga ağrısı,  omurga ağrıları,  omurilik agrilari,  omurga kasları,  omurga agrilari,  sırt ve omurilik ağrıları