+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Forumacil Misafir Soruları Forumunda Sinemanın Topluma Kazandırdığı Değerler Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Sinemanın Topluma Kazandırdığı Değerler Nelerdir
  Sinemanın Topluma Kazandırdığı Değerler Nelerdir 2. Mine
  Devamlı Üye

  Sinemanın Topluma Kazandırdığı Değerler Nelerdir

  Sinema'nın Toplum üzerindeki etkisi
  Sinema, bugün, televizyon ve internetten sonra kitle iletişim araçları içersinde en etkin olanlarından birisidir. Kitle iletişim araçları içersinde film, en yaygın olan, okuma yazması olmayan kimselere bile kolayca hitap edebilen, kolay anlaşılabilen hareketli resim, söz veya yazı ve müzikle oluşmuş bir anlatım olanağına sahiptir

  Özellikle halk eğitimi açısından sinema, genel kültürü arttırıcı bir araçtır. Halkın bilgi, görgü ve davranışlarını değiştirici etkisi büyüktür. Konuşmak, yurdu tanımak, yeme içme, giyinme gibi çeşitli durumlarda davranış değişikliğini olumlu yönde etkileyebilecek bir araçtır.

  Sinema bir ülkenin toplumsal problemlerini de aksettirir. Gençlik sorunları, mülkiyet, aile, cinsel sorunlar, işçi sorunları, göçler, kadın, suçluluk, siyasal sorunlar gibi problemleri ele alarak 'bunları olumlu yönde işleyebilir7. Hatta bunların yanlış ve gerçek olmayanlarının eleştirisini yaparak, bazı hal çareleri de önerebilir. Fakat bunu yaparken hiçbir zaman tek taraflı olarak toplumdaki belli çevrelerin, belli ve alışılagelmiş ve sırf kendi çıkarlarını, kendi sınıflarının çıkarlarını koruyan, kendi hâkimiyetlerini sürdüren ve pekiştiren bir biçimde sunulmamak şartıyla. Bizdeki uygulama çoğunlukla üst sınıfların değerlerini aksettirme biçiminde gelişmiştir.

  Diğer yandan film yayını, seyircilerden, okuma veya dinlemeye nazaran mukayese edilmez derecede daha az bir çaba istediği için kitlelerin eğitiminde etkili olmaktadır. Fikir ve kanaatlerin yayılma ve açıklanmasında önemli rolü rolayısiyle kitleleri etkilemektedir. Bugünün seyircisi, piyasaya çıkmış romanları okumaktansa onların filme alınmasını bekleyip filmini görmeyi bu nitelikleri dolayısiyle tercih etmektedir. Yine halk eğitiminde, sinema, belli bir kültürün norm, tutum ve değer yargılarını eleştirip övmek ya da yermek suretiyle haber verici bir görev yapmaktadır. Bu da kitlelerin bilgisini arttırıcı bir rol oynamaktadır

  Sinema, toplumda yaşanan değişmeleri, çalışmaları, beklentileri yani toplumsal dinamiği, "sanatsal gerçekliği" içinde temsil eder. İdeoloji olgusu çok tartışmalı bir sorunsaldır, ideolojiye yaklaşımlar "yanılsama/yanlış bilinç" ve dünyayı anlamlandıran düşünceler, inançlar bütünü olarak iki grupta toplanır, ideolojinin işlevi toplumsal gerilimleri, çelişmeleri gizlemektir. Bunun için de kültürel temsilleri kullanır. Sinema da bu kültürel temsillerden biridir. Sinema-ideoloji ilişkisi, sinemanın perdede gerçeğin izlenimini yaratması ve böylece egemen ideolojiyi yeniden üretmesi bağlamında tartışılmıştır.

  12 Eylül 1980 darbesi, Türkiye toplumunda ve siyasal yaşamında "milattan önce, milattan sonra" gibi tarihsel bir dönüm noktası oluşturur. Darbe, tüm demokratik kazanımlara "baskı","yasak" ve bunların sonucu oluşan "depolitizasyonu" içeren temel karakteristik özellikleriyle son vermiştir. Her kültürel temsil/üretim gibi, sinema da ait olduğu toplumdan soyutlanamaz. Türk Sinemasının "12 Eylül Filmleri"nin toplumsalla bağları incelendiğinde, "Türk insanının darbe karşısındaki tavrı, kimlik arayışları ve hesaplaşmaları" karşımıza çıkmaktadır. 12 Eylül filmlerinde ya darbe öncesi ya da sonrası temsil edilmiştir. Darbenin temsiline hiçbir filmde rastlanılmamıştır. Bu filmlerde umutsuz, karamsar bir tabloda yenik, kaçan ya da değişen değerler doğrultusunda değişen insanlar çizilmiş, filmlerde geleneksel değerlere ve mistizme yönelim saptanınıştır. Bu filmlerde temsil edilen dönem, tarihsel ve toplumsal bağlamından soyutlanmıştır.
+ Yorum Gönder