+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Forumacil Misafir Soruları Forumunda işletmeyle ilgili ingilizce makaleler var mı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  işletmeyle ilgili ingilizce makaleler var mı
  işletmeyle ilgili ingilizce makaleler var mı 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  İŞLETMELERDE FİNANSAL PERFORMANS ANALİZİ
  Mustafa ACAR*
  ÖZET
  Bu yazıda tarımsal işletmelerde finansal performansın nasıl ölçülebileceği ve analiz edilebileceği
  konusu irdelenmektedir. İlkin finansal performans ölçümü ve analizinin neden önemli olduğuna
  değinilmekte, ardından finansal performansın ölçülebilmesi için ihtiyaç duyulan verilerin ana
  unsurları, referans değerler ve kârlılık, likidite, borç ödeme gücü ve verimliliğin anahtar ölçütleri
  olarak rasyolar üzerinde durulmaktadır. Daha sonra rasyoların hesaplanması ve bir işletmenin finansal
  performansının değerlendirilebilmesi için eldeki rasyo değerlerinin referans değerlerle karşılaştırılması
  konusu tartışılmakta ve sağlıklı veri tabanına olan ihtiyacın önemi vurgulanmaktadır.
  Anahtar kelimeler: Tarımsal İşletmeler, Finansal Performans Analizi
  GİRİŞ
  Bir işletmenin varlığını devam ettirebilmesi ve büyümesi rakipleriyle
  baş edebilme yeteneğine, yani rekabet gücüne bağlıdır. İşletmenin rekabet gücünün
  sağlıklı biçimde tesbit edilebilmesi de sözkonusu işletmenin finansal performansının
  ölçülmesi ve analiz edilmesini gerektirmektedir. Bu çerçevede bu yazı uzun
  dönemde tarımsal işletmelerin sağlığı için hayati önem taşıyan finansal performans
  analizinin, gerektiğinde karmaşık muhasebe tekniklerine ve profesyonel analizcilere
  başvurmadan nasıl yapılabileceği konusunda kimi yararlı ipuçları sağlamayı
  denemektedir. İlk olarak konunun neden önemli olduğuna değinilmekte, ardından
  finansal performans ölçümü için ne tür verilere ihtiyaç duyulduğu konusu tartışılmaktadır.
  Daha sonra anahtar finansal karşılaştırma araçları olan bazı rasyolar gözden
  geçirilmekte ve finansal performansın ölçülmesi için gerekli verilerin sistemli
  hale getirilmesine yardımcı olacak tablolara yer verilmektedir. Son olarak da eldeki
  veriler ve hesaplanan rasyolardan yola çıkarak finansal performansın nasıl analiz
  edilebileceği üzerinde durulmaktadır.
  Modern dünyada iktisadi işletmelerin toplumsal hayatın yönlendirilmesinde
  ne kadar merkezi bir öneme sahip oldukları herkes tarafından kabul edilmektedir.
  Sermaye piyasasının gelişmesi, para-kredi kuruluşlarının fon kullandırmada
  daha sağlam temellere dayanma ihtiyacı ve işletmelerin büyüme eğilimi günümüzde
  finansal analizi son derece önemli bir konuma oturtmuştur (Akgüç, 1995:3).
  İşletmelerde sağlıklı karar alma, planlama ve denetim işlevlerinin etkin biçimde
  yürütülebilmesi düzenli aralıklarla finansal analiz yapılmasını kaçınılmaz
  kılmaktadır. Bu nedenle işletme yöneticilerinin en önemli sorumlulukları arasında
  finansal performansın ölçülmesi ve analizi gelmektedir. Bu sorumluluğun başarılı
  * Yrd. Doç. Dr., Kırıkkale Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü.

  --------------------

  ANALYSIS OF BUSINESS FINANCIAL PERFORMANCE
  Mustafa ACAR *
  ABSTRACT
  This paper can be measured and analyzed how the financial performance of agricultural enterprises can be
  examined the subject. First, why is important to financial performance measurement and analysis
  descriptions are given, then the data needed to measure the financial performance of the main
  elements, reference values and profitability, liquidity, solvency and efficiency of the power of the key criteria
  ratios as suggested. Then, calculate ratios, and an entity
  Comparison of reference values for assessing the performance of the available values of ratio
  emphasizes the importance of the subject being discussed and the need for accurate data base.
  Key words: Agricultural Business, Financial Performance Analysis
  INTRODUCTION
  Continued existence and growth of a business competitors fro
  the ability to cope, that is, depends on the strength of competition. Business competitiveness
  financial performance of the business in question will be detected in a healthy manner
  requires the measurement and analysis. In this context, this article is long
  vital to the health of agricultural enterprises in the financial performance
  analysis, if necessary, and professional analysts complex accounting techniques
  to provide some helpful tips on how to do without resorting to
  tries. First, the issue touches upon why it is important, then
  What kind of data needed to measure the financial performance of the debate.
  Then some of the key financial ratios of the comparison tools reviewed
  being required for the measurement of financial performance data and system
  will help to make the tables are given. Finally, the available
  Based on the data and the calculated ratios to analyze financial performance
  be emphasized.
  The direction of economic enterprises in the modern world of social life
  central to how they have been accepted by everyone.
  Development of capital market, money-lending institutions fund kullandırmada
  and the need for a more solid foundation to withstand growing trend of businesses today
  understood well is an extremely important position in the financial analysis (Akgüç, 1995:3).
  Businesses healthy decision-making, planning and control functions effectively
  periodically conduct financial analysis in the inevitable
  makes. For this reason, the most important responsibilities of managers between
  is the measurement and analysis of financial performance. Success of this responsibility
+ Yorum Gönder


ingilizce işletme makaleleri