+ Yorum Gönder
Eğitimle ilgili Bilgiler ve Forumacil Misafir Soruları Forumunda insanda safra salgısının yapılmaması durumunda ortaya çıkan şey nedi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  insanda safra salgısının yapılmaması durumunda ortaya çıkan şey nedi
  insanda safra salgısının yapılmaması durumunda ortaya çıkan şey nedi 2. Leyla
  Devamlı Üye

  insanda safra salgısının yapılmaması durumunda ortaya çıkan şey nedi

  insanda safra salgısının yapılmaması durumunda ortaya çıkan şey hakkında bilgi

  Safra taşları, safrayı oluşturan maddelerin safrakesesinde çökmesiyle oluşur. Safrayı oluşturan bazı madde*lerin çökerek taş oluşturmasının ne*denlerini anlayabilmek için önce saf*ranın yapısı ve safrake sesinin işlevleri konusunda bilgi edinmek gerekir.

  SAFRA
  Safra suyun yam sıra safra asitleri, fosfolipitler, kolesterol, bilirubın gibi organik ve elektrolitler gibi organik [olmayan maddelerden oluşur.Safra asitleri bağırsakta kısmen yeIniden emilir ve kan yoluyla karaciğere [geri döner. Böylece bu maddelerin [dışkıyla vücuttan atılması sınırlanır.Normal bir insanın karaciğerinde [yapılan safradaki lipitlerin yüzde 15-|20'si fosfolipitlerden, yüzde 70 80'i safra asitlerinden, yaklaşık yüzde 8'i de kolesterolden oluşur. Safra lipitlerinin fiziksel - kimyasal özellikleri - Kolesterol suda ve yüzde 9O'ı su olan safrada çözünmez. Benzer biçimde fosfolipit molekülleri de suda çözünmeyen kristal bir yapı oluşturur. Buna karşılık safra asitleri molekülle*rinde hidrofil (suyu seven, emen) ve hidrofob (sudan kaçan) gruplar bulu*nur.


  Böylece "armdırıcı" bir özellik kazanan safra asitleri normalde suda çözünmeyen maddelerin çözünmesini sağlar. Safra asitleri molekülleri "mi*sel" adı verilen çok moleküllü küme lerle birleşme eğilimindedir. Misellerde safra asitleri moleküllerinin hidrofil bö*lümleri suya doğru, hidrofob bölümleri ise çok moleküllü kümenin içine doğru yönelir. Misellerin merkezi lipitlerin ve özellikle kolesterolün çözünmesine uy*gun özelliktedir. Fosfolipitler safra asit*leri kümelerinin aralarına yerleşerek misellerin boyutlarında büyümeye ne*den olur. Böylece "geniş" misellerin oluşmasmı ve kolesterolün daha kolay çözünmesini sağlarlar.osfolipitler ve safra asitleri koles*terolün safrada eriyik halde kalması için gerekli maddelerdir. Safranın çö-zünebilirlik derecesi kolesterol, safra asitleri ve fosfolipitlerin toplam mikta*rına değil, bunların göreli oranlarına bağlıdır.Normal koşullarda karaciğer hücre*lerinin salgıladığı safranın bileşimindeki safra asiti, fosfolipit ve kolesterol içeriği, kolesterolün kolayca çözünme*sine uygundur.

  Taş oluşumunu kolay*laştırıcı (litojen) nitelikteki safra ise kolesterol fazlası içerir ve safrakese-sinde çökerek taş oluşumuna yol aça*bilir. Taş yapıcı safra salgılanması ka*raciğerin safra asitleri salgısının azal*masına ve safrayla aşın miktarda ko*lesterol atılmasına bağlıdır. Taş yapıcı safra salgılanmasını ko*laylaştıran duruıfllar Taş yapıcı safra salgılanmasını ve kolesterol taş*larının oluşumunu kolaylaştıran birçok etken vardır.Kolesterollü safra taşı oluşumuyla yaş ve cinsiyet arasında kesin bir iliş*ki gözlenir. Safra taşı oluşumu çocuk*larda ender görülür; ergenlikten sonra özellikle de kızlarda sıklaşır ve doğur*gan çağdaki kadınlarda yüksek östrojen düzeyine bağlı olarak belirgin olçüde artar.Fazla kalori ve protein içeren be] sinler gelişmiş ülke insanlarında safra) taşlarının sık görülmesinin başlıca ne*denlerden biri olarak kabul edilir.
  Kimyasal katkı maddeleri içeren hazır yiyeceklerin yaygın tüketimi, özellikle genç ve-zayıf insanlarda kolesterol taşlarının oluşumunu kolaylaş*tıran etkenler arasında sayılmaktadır.

  SAFRA TAŞLARI
  Safra taşlarım oluşturan başlıca mad*deler kolesterol, bilirubin ve başta kalsiyum tuzlan olmak üzere tuzlardır Taşların özellikleri bileşimlerine göre değişir.Ağırlıklı olarak ya da yalnızca ko*lesterolden oluşan taşlar oldukça sert, grisan renkli, yuvarlak ve biraz tane*ciklidir. Genellikle büyük boyutlu ve tek olur.
  Bilirubin (pigment) taşlan koyu renklidir. Siyah olanlan daha sert, kahverengi olanlan yumuşaktır. Kah*verengi taşlar safra yollannda bulu*nur. Safraya rengini veren bilirubin, alyuvarlardaki hemoglobinin karaci*ğerde parçalanmasıyla oluşur ve saf*rayla bağırsağa taşınarak dışan atılır.Bazı taşlar karışık yapıdadır ve de*ğişik oranlarda kalsiyum, bilirubin ve kolesterol içerir. Bunlar en sık görü*len safra taşlarıdır. Koyu renklidirler. Her zaman çok sayıda bulunurlar.

  Karışık taşlar piramit biçiminde ve içer*diği kalsiyum miktanyla orantılı sert*liktedir. Safrakesesini tümüyle doldu*racak kadar çok miktarda birikebilir*ler. Bu durumda safrakesesi fıjminde petekli bir görünüm saptanır.Safra taşlan, safra akışını engelle*yerek safrakesesi koliği denen ağnh krizlere yol açar. Bu tür krizlerin baş*lamasında safrakesesinin kasılmasını uyaran aşın yemek ya da aşın yağlı beslenme etkili olabilir. Taş safrakese*si duvarım zedeleyerek safrakesesinin kasılmasına yol açabilir. Böylece saf*rakesesi içinde durmakta olan taş ha*rekete geçebilir.Taş safrakesesinin boynuna ya da safra yollarına doğru hareket eder ve ulaştığı noktalarda kas spazmlan biçiminde tepkiye yol açar. Tıkanma ne*deniyle safra akışı engellenir; ani ve şiddetli ağrı ortaya çıkar.

  BELİRTİLERİ
  Safrakesesinde kolik dışındaki belirti*lerle kolik belirtileri arasında bir ay-nm yapmak gerekir. Safra taşı çoğu insanda hiçbir belirtiye yol açmaz ve here safra taşı başlangıçta uzun süre sessiz kalır. Taşın varlığı birçok olgu*da başka organların radyolojik ya da ultrasonografik incelemesi sırasında ya da karındaki bir cerrahi girişimde rast*lantıyla saptanır.Kolik dışındaki safra taşı belirtileri basit kronik safrakesesi iltihabını (ko-lesistit) andırabilir.Belirtiler bazen anlaşılmaz ve önemsenmez. Hastada iştahsızlık ya da iştahla yemeğe başladıktan hemen sonra tokluk duygusu ve yiyeceğe kar*şı isteksizlik görülebilir. Yemekten sonra şişkinlik duygusu, gaz çıkarma ve sindirim güçlüğü safra taşlarının başlıca belirtileridir.
  Kızartmalar safra taşına bağlı sindi*rim güçlüğünü artıran ve yüksek oran*da yağ içermeleri nedeniyle safra kesesinin kasılmasını uyaran besinlerdir. Yemekten sonra sağ kaburga yayının altında hafif ağrıların ortaya çıkması hekimin tanı koymasını kolaylaştırır.

  TANI
  Sa. isi hastalığının tanısında kul-lanılaı iki temel yöntem radyografi ve ultrasonografidir.
  Radyolojik inceleme yapılmadan bir önceki gece hastaya safrakesesinde toplanan ve safrayı X ışınlarıyla görü*lebilir hale getiren bir ilaç verilir. Er*tesi gün çekilen filmde (kolesıstografi) safra taşlan görülebilir; ayrıca safrake-sesinin biçimi ve işlevi incelenebilir. İyi tedavi edilmemiş bir safrakesesi il*tihabı safrakesesinin sertleşmesine yol açabilir. Bu durumda safrakesesi küçü*lür, duvarları sertleşir ve safra depola*ma işlevini yitirir. Ama safra artık saf-rakesesine girmediğinden kolesistogra-fide görülemez. Safranın safrakesesine girişini bir taşın tıkamasıyla da aynı durum ortaya çıkar.
  Gerek bu durumda, gerekse daha önce safrakesesi alınmış kişilerde saf*ra yollarında taştan kuşkulanıldığında safrayı bütün yolu boyunca görülebilir hale getirecek iyotlu bir maddenin da*mar içine verilmesinden sonra radyo*lojik inceleme (kolanjiyografi) yapıl*malıdır.
+ Yorum Gönder