+ Yorum Gönder
Kadın Forumu ve Gebelik ve Annelik Forumunda Hamilelik yaşı hesaplama Naegele Formülü Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  Hamilelik yaşı hesaplama Naegele Formülü
  Hamilelik yaşı hesaplama; Naegele Formülü

  hamilelik-ya-hesaplama-naegele-form-l-.jpg
  Gebelik Yaşı Tayini

  Gebeliğin başlangıcı, avumun döllenmesidir. Bu olayın tam zamanlaması ge-nellikle yapılamaz. Buna karşılık klinik yargılarda gebelik süresi en önemli paramet-relerden biri olduğundan, gebelik yaşının doğru saptanması, Prenatal bakımın en önemli öğelerindendir. Gebeliğin süresinin saptanmasında oldukça doğru sonuç ve-ren birkaç yöntem vardır.

  Hamilelik yaşı hesaplama; Naegele Formülü

  Gebeliğin ortalama süresi, döllenmeden itibaren yaklaşık 266 gündür. Döl-lenme tarihi genellikle bilinmediğinden, klinikte gebelik süresinin ölçümünde, son adetin ilk gününden yararlanılır. Geniş kapsamlı birkaç çalışmanın verilerine gör, son adetin ilk gününden itibaren hesaplandığında gebeliğin ortalama süresi279-282 gündür. Döllenme zamanının tahmininde kullanılan pratik bir yöntem, naegele for-mülüdür. Son normal adetin ilk gününe 7 gün ekleyip 3 ay geriye gidilir ve takribi do-ğum tarihini saptamak için 1 yıl eklenir, örneğin soı normal adetin ilk günü 5 Mayıs 1992 ise, TDT 12 Şubat 1993 olacaktır. Adet dönemleri 28günc mçok belirgin biçim-de farklı olanların TDTini daha doğru hesaplanması için 266 g ılük ortalama gebe-lik süresinden yararlanılır.

  İlk fetal hareketlerden hesaplama (Gebelik Süresi)

  Annenin fetal hareketi algılanması, gebelik süresi hakkında kaba bir fikir vere-bilir. Hareketler, multipçjrda genellikle 16-18. haftalarda, primiparada bu süreden bir-kaç hafta sonra gerçekleşir. Bu yöntem, diğer prametrelerin doğrulanmasında kulla-nılabilir, fakat tek başına sağlıklı bir ölçü oluşturmaz.

  Gebelik yaşı; Fundus yüksekliği

  Uterusun büyümesi gebelik süresince izlenebilir ve fundus yüksekliği, gebelik yaşının tayininde kullanılabilir. Fundus genellikle pubis semfısini, son ar! jn 12 haf-ta sonra aşar. 16. haftada, semfıs-göbek arasındadır ve 20. haftada gc. eğe eny 36. haftada fundus sternumun alt ucundadır ve multiparada doğum başlangıcına ka-dar burada kalabilir. Primi-gravidada fundus, gebeliğin sonuna doğru biraz aşağı i-nebilir.
  Aynı gebelik tarihlerinde fundus yüksekliği hastadan hastaya büyük farklar gösterir. Burada gösterilenler, en sık atlananlardır. Bir pratik kural! Beşinci gebelik ayında, fundus tam göbekte veya biraz yukarısındadır.

  Uterus fundusu yüksekliği ile gebelik yaşı arasında ilişki bulmak için değişik çalışmalar yapılmıştır. Bunlardan bir tanesi Mc. Donald formülüdür. Fundus-semfis arası mesafenin (cm cinsinden) 3,5'a bö-lünmesi, altıncı aydan sonra, gebelik ayının yaklaşık hesaplanmasına yarar. Diğer bazı araştırmacılar, idrar torbası boşken cm. cinsinden hesaplanan semfisfundus mesafesinin 20-31. haftalar arası gebelik haftasını verdiğini öne sürmüştür. Bu yön-, temler, gebelik yaşını tam doğru verebilecek nitelikte olmamakla beraber her Prenatal ziyarette ölçûlmeleri, gebelik yaşına ilişkin diğer klinik belirtilerle karşılaştı-rıldığında, doktorun belli noktalara dikkatinin çekilmesine yarayabilir. Fundus bekle-nenden alçaktaysa, gebeliğin sanıldığından ufak olduğundan veya oligohidramnios varlığından şüphe edilebilir. Fundus beklenenden yüksekte ise, daha büyük bir ge-belik, polihidramnios veya ikiz gebelik düşünülebilir. Uterus beklenen hızla büyümüyorsa intrauterin büyüme geriliğinden kuşkulanılabilir.

  Beklenen büyüme hızından sapmalar, gebelik anomalilerine işaret edebilece-ğinden, her Prenatal vizite funda! yükseklik kaydedilmelidir.

  Ultrason

  Gebelik yaşının klinik yöntemlerle tahmini, düzenli adet gören ve son adetinin ilk gönünü hatırlayan kadınlarda yararlı ve doğruya yakın olmakla beraber, obstetrik bakımdan sorumlu kişi sıklıkla yetersiz klinik bilgiyle gebelik yaşını saptamak zo-runda kalmaktadır, örneğin, oral kontraseptif kesiminin ardından veya emzirirken gebe kalanlarla adetleri düzensiz olanlar, son adetin ilk gününü bilmeyebilir veya gebeliğin ilerlemiş bir evresinde ilk doktor ziyaretini yapabilir.

  Ultrasonografideki son gelişmeler, fetus yaşı ve büyümesine ilişkin tayinleri geçerli sınırlar içinde verebilmektedir. Gebelik yaşının doğru tayini prenatal bakımın en önemli hedeflerindendir.
 2. HAYAT
  Devamlı Üye

  İLK ZİYARETTE PRENATAL BAKIM BAŞLANGIÇ ÖYKÜSÜ VE MUAYENE

  Ofestetrik değerlendirmede ilk adım, hastanın genel hikayesinin kaydı ve ay-rıntılı fizik muayenedir. Bu değerlendirmeler, mevcut anomalilerin ve gebeliği etkile-yebilecek geçmiş olayların aydınlatılmasına özen gösterilerek gerçekleştirilmelidir.
  Bir anne adayı beklenen menstruasyonun görülmediği günden başlayarak en geç 2-3 hafta içinde doktora başvurulmalı ve gebeliğin son ayına kadar 3-4 hafta, son ay ise 1 hafta ara ile kontrol edilmelidir.

  HİKAYENİN ALINMASI

  Hikayede gebeliğe zarar verebilecek etkenlerin taranması önemlidir. Yeterli bir doğum öncesi bakım verebilmek için aşağıdaki bilgiler, ilk değerlendirme sırasın-da tüm gebe kadınlar için toplanmalıdır.

  1- ŞİMDİKİ GEBELİK

  Son menstrual periyodun ilk günü; Doğum tarihinin tam olarak hesaplanma-sını sağlar.
  Son menstrual perioddan bu yana, kramp, kanama yada lekelenmenin varlığı
  Kadının gebeliğine karşı tutumları (gebelik planlanmış mı? isteniyor mu?)
  Son menstruasyon tarihinden itibaren yaşadığı bireysel gebelik belirti ve bulguları (bulantı - kusma, sık idrarlar çıkma, yorgunluk, göğüslerde hassa-siyet vb.)

  2. ÖNCEKİ GEBELİKLER


  Gebeliklerin sayısı
  Sponton yada isteyerek yapılan abortuslann sayısı
  Yaşayan çocuk sayısı
  önceki gebeliklerin süresi, eylemin ve doğumun süresi, doğum şekli (vajinal, forseps yada vakum c/s) ve komplikasyonlar.
  önceki çocukların perinatol durumu; apgar skoru, doğum ağırlıkları, büyüme ve gelişme durumu komplikasynlar, beslenme şekli (emzirme, biberon)
  Kan grubu ve Rh faktörü
  Doğum öncesi eğitim alıp almadığı

  3. JİNEKOLOJİK HİKAYE

  Geçirdiği enfeksiyonlar (vajinal, servikal, tutal), seksüel yolla bulaşan hastalıklar
  Geçirdiği cerrahi girişimler
  İlk menarş yaşı
  Menstruasyonun süresi, sıklığı ve düzeni
  Dişmenore hikayesi
  Seksüel hikaye
  Kontraseptif hikaye
  Son pap-smear tarihi, pap smear de herhangi bir anormal bulgunun bulunup bulunmadığı.

  4. ŞİMDİKİ TIBBİ HİKAYE


  Ağırlık, boy
  Kan grubu ve Rh faktörü
  Genel sağlık durumu, beslenme ve egzersiz alışkanlığı (tipi, süresi, sıklığı)
  Halen kullandığı ilaçlar yada gebe kalmadan önce kullandığı ilaçlar (reçete-siz satılan ilaçlar da dahil)
  Önceki yada şimdiki günlük alkol, tütün yada kafein kullanımı
  İlaç yada diğer maddelere olan alerjileri
  Bu gebeliğine ilişkin potansiyel terajenler; viral enfeksiyonlar, ilaç kullanma, x-ray muayeneleri, cerrahi girişimler, evde kedi beslerce (olası toksopiazma kaynağı)
  Diabet, hipertansiyon, kardiavasküler, renal problemler gibi kronik hastalıkla-rın varlığı.
  Immünizasyonun kaydı (özellikle rubella)
  Herhangi anormal semptamlarm varlığı.

  5. GEÇMİŞ TIBBİ HİKAYE

  Çocukluk hastalıkları
  Herhangi bir hastalık durumu nedeniyle tedavi aldı mı? Hastahaneye yattımı?
  Cerrahi girişimler
  Kanama bozukluğu veya kanamaya eğilim

  6. AİLENİN TIBBİ HİKAYESİ

  Diabet, kardiovasküler hastalık, hipertansiyon, hematolojik rahatsızlıklar, tü-berküloz, prekklemsi, eklemsi
  Çoğul doğumların varlığı
  Konjenital hastalık yada anomali hikayesi
  Ruhsal hastalık hikayesi .
  Sezeryan doğum varlığı
  Ebeveynlerin yr "a kardeşlerin ölüm nedeni

  7. DİNSEL VE KÜLTÜREL HİKAYE


  Kendi sağlık bakımını yada çocuğununkini etkileyebilecek davranışları var mı?

  8. MESLEKİ HİKAYE


  Meslek
  Gebeliğini olumsuz etkileyebilecek mesleki yaşam.

  9. EŞİNİN HİKAYESİ


  Genetik durumlar yada hastalıkların varlığı Yaş
  önemli sağlık problemleri
  Önceki veya şimdiki alkol, ilaç veya sigara kullanımı
  Kan grubu ve Rh faktörü
  Meslek
  Eğitim düzeyi
  Gebeliğe karşı tutumu

  10. BİREYSEL BİLGİLER


  Yaş
  Eğitim düzeyi
  Yaşam koşullarının stabilitesi
  Ekonomik düzey
  Ev koşulları
  Fiziksel ya da ruhsal rahatsızlık
  Destek sistemleri
  Sağlık sisteminin yetersiz yada aşırı kullanımı
  Doğumu takiben çocuğun bakımı için planlar.
 3. HAYAT
  Devamlı Üye
  BAŞLANGIÇTAKİ LABORATUAR İNCELEMELERİ

  Gebeliğin başlarında birkaç temel laboratuar testi yapılmalıdır.
  Tam kan analizi, hemotokrit, hemoglobin, eritrosit indeksleri, trombosit sayımını içerir.

  Kan grubu tayinleri, kan grubu ve Rh saptanmasını kapsar. Tüm hastalarda
  antikor taraması yapılmalıdır. Nüfusun yaklaşık %1'inde kural dışı antikorlar bulunsada, bunların birkaçı fetal eritroblastosise yol açabilir.
  Tüm hastalarda sitiliz için seralojik test yapılmalıdır. Ayrıca önceden yapıl-mamışsa rubella antikorları aranmalıdır.

  Temiz bir idrar numunesinde, ve protein aranmalıdır. Hastada belirgin bulan-tı- kusma varsa idrarda keton aranmalıdır. Hastaların tümünde ya bir kantitalif idrar kültürü veya belirgin bakteri üri arayan testlerden biri yapılmalıdır.

  RİSK DEĞERLENDİRMESİ

  Risk değerlendirmesi, sağlık sorumlusunun, kadının, fetusun, bebeğin veya ailenin, prenatal bakım amaçlarına ulaşamayacak kadar yüksek riske sahip olduğu-na ve girişim gerektirebileceğine karar vermense yardımcı bir süreçtir. Böyle bir risk değerlendirmesinin başlıca öğeleri, ayrıntılı öykü alımı, kapsamlı bir fizik muayene ve laboratuar testleridir. Risk değerlendirmesi, gebelik öncesi dönemde başlayıp do-ğum eylemi ve doğuma kadar sürmelidir. Risk faktörleri, bir veya birkaç olumsuz rep-rodüktif sonuca yol açtıkları bilenen özelliklerdir. Bunların hastalık ön belirtileri veya nedenleri olması koşul değildir; olumsuz sonuçlar açısından ortalamanın üstünde bulunan kadınları belirlemeye yaradıklarından, yüksek riskle bağlantılı kabul edilir. Bu kadınların tanınmaları olanakların daha verimli kullanılmasına yarar.

  öykü veya fizik muayenede olumsuz sonuçlarla bağlantılı olabilecek faktörle-re ağarlık verilir. Bu sistemle sağlık sorumlusu yüksek riskli hastaların belirlenmesine yardım eder ve bu hastaların gebelik süresince bakımlarının organizasyonunu sağ-lar.

  HASTA EĞİTİMİ

  İlk prenatal ziyaret sağlık sorumlusuna, prenatal bakımın çok önemli bir öğe-sini başlatma şansını verir: Hasta eğitimi, genellikle, hastanın olaysız bir gebelik ge-çireceği ve komplikasyonsuz bir doğum yapabileceği söylenebilir. Buna karşılık, sık ziyarette saptanan risk faktörleri varsa, hastayla bu konu tartışılmalıdır. Hastaya ay-rıca gebelikteki tehlike işaretleri anlatılmalıdır:
  Vajinal kanama
  İnatçı kusma
  Titreme veya ateş
  Dişüri
  Abd-----l ağrı veya Uterus krampları
  Yüz veya parmakların şişmesi
  Baş dönmesi, mental konfüzyon, gözlerde beneklerin uçuşması (şiddetli preeklemsi belirtileridir.)
  Oligürü (Preeklemsi belirtisi olabilir.)
  Kullanılan analjeziklere yanıt vermeyen baş ağrısı
  Vajinal sıvı gelmesi
  Fetal hareketlerin kuvveti veya frekansında azalış.
  Uterus Kontraksiyonları, pelvis içi basınç veya vajinal akıntı değişimlerini kapsayan erken doğum eylemi işaretleri.
  Anne adayına, diet, egzersiz uyku, dışkılama alışkanlıkları, sigara içimi, alkol alımı, ilaç kullanımı ve cinsel ilişki hakkında bilgi verilmelidir. Gebelik tanısı konduğu zaman hastanın edinmesi gereken tüm bilgiyi, ilk ziyarette aktarmak imkansızdır. Bu dönemde hastaya yayınlar verilmelidir. Bunlar ya sağlık sorumlusu tarafından özel olarak hazırlanmıştır veya halka yönelik bu konuda yazılmış kitaplardır. Ayrıca hastaya sorularını sormak, endişe ve korkuları varsa bunlardan bahsetmek için şans ve-rilmelidir.

  SONRAKİ ZİYARETLERDE PRENATAL BAKIM

  CMastetrik hastaların sonraki ziyaretleri birincisi kadar ayrıntı gerektirmese de, ana içerikleri aynıdır. Her prenatal ziyarette, belli ölçümlen alınmalı, son ziyaretten o yana hikayesi dinlenmeli, hasta muayene edilmeli, eğitime zaman ayrılmalı ve has-taya soru sorması, onu düşündüren konuları tartışması için fırsat verilmelidir.

  VÜCUT AĞIRLIĞI

  Her renatal ziyarette hastanın ağırlı kaydedilmelidir. Kısa diyet öyküsü, belli başlı besir yetmezliği veya fazlalığı varsa ortaya koyacaktır.

  KAN BASINCI

  Normalde gebeliğin ikinci trimesterinde hem sistolik, hem diastolik kan basın-cında hafif düşüş görülür ve üçüncü trimesterde bu değerler gebelik öncesi/ başlan-gıcı değerlerine yeniden ulaşır. Temelde hipertansif hastalığı olanların preeklemsi insidansı artar ve preeklemsinin ilk belirtisi genellikle kan basıncının gebelik öncesi değerinin üstüne çıkması ve hipertansiyondur. Üçüncü trimesterdeki 140/90 karı ba-sıncı veya diastolikteki 15 mmHg artışı dikkat çekmeli ve derinlemesine değerlen-dirmeye yöneltmelidir.

  İDRAR ANALİZİ

  Vajinal salgının bulaşması sonucu, idrarda eser protein görülebilir. Kaide ola-rak proteinüri değerlendirme gerektirir ve hipertansiyon varlığında preeklemsiyi dü-şündürür. Hipertansiyon bulunmadığında, 5 g/gün üstündeki proteinüri, genellikle nefrotik sendroma işaret eder., Hipertansiyon yokluğunda, ararda ufak miktarda pro-tein varlığı, vajinal veya üriner enfeksiyon belirtisi olabilir. Hastaların yaklaşık %15'inde üri bulunur ve bunun anomaliye işaret etmesi şart değildir. Bu bulgu, ge-nellikle glamerul fitrasyon hızının artışı ile birlikte un fubuler reabsorbsiyo-nunun bo-zulması sonucunda saptanır. Yine de diyabet olasılığı unutulmamalıdır ve inatçı ürîsi olan gebeler, glukoz intoleransı açısından incelenmelidir.

  DİĞER OBSTETRİK MUAYENELER

  Her prenatal muayenede, fetal kalp atımları dinlenmeli, hızı ve ritmi saptan-malıdır.
  Vajinal muayene, gebeliğin herhangi bir evresinde, sağlanacak bilginin gebeliğin izlenmesi ve uygulanacak tedavi için gerekli olduğu hallerde yapılabilir.

  GEBELİKTE UYGULANAN DİĞER TESTLER

  Maternal Serum Alfa-Fetoprotein Taraması
  Glukoz Tolerans Testi
  Hepatit B taramasıİnsan Immun - Yetmezlik Virüsü (HIV)
 4. Eleman
  Devamlı Üye
  Hamilelik yaşı şu şekilde hesaplanabilir. Son adet tarihinizin üstüne 7 gün ekleyip üç ay geri döndüğünüzde ortalama doğum yapacağınız günü bulmuş olursunuz. Mesela 12 aralık son adet tarihiniz 12 nin üstüne 7 ekleyip şimdi üç ay geri dönün bulduğunuz tarih ortala doğum yapacağınız tarihtir.

+ Yorum Gönder


naegele formülü,  gebelikte bebek alçaktaysa ne yapilir