+ Yorum Gönder
Bilgi Arşivi ve Genel Bilgiler Forumunda Ketonların Kimyasal özellikleri Nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Ketonların Kimyasal özellikleri Nelerdir
  ketonların kimyasal özellikleri nelerdir kısaca 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Ketonların Kimyasal Özellikleri Nelerdir Hakkında Bilgi

  Ketonlar, bir organik fonksiyonel grubun ve bu grubu içeren bileşiklerin genel adıdır.
  Hoş kokulu,küçük molekülleri suda çözünen, organik bileşikler için çözücü olan maddelerdir.Parfüm ve sabun üretiminde k1ullanılır.Merkezdeki karbon atomuna çift bağla bağlanmış bir oksijen (karbonil) ve aynı karbona bağlanmış iki karbon atomundan oluşur. Bu iki karbon atomu alifatik veya aromatik bir bileşiğe ait olabilir.Ketonlar yapılarındaki karbonil grubunda hidrojen(H) bulunmadığı için yükseltgenmezler.İndirgendiklerinde ise sekonder alkolleri oluşturur.NH3,HCN,NaHSO3 ve H2O ile ketonlar katılma tepkimesi verir. Ketonlar kapalı olarak R1(CO)R2 şeklinde gösterilir.
  Organik sentezlerde çeşitli ketonlar büyük bir yer tutarlar ve önemli bir bileşik sınıfıdır. Aseton (dimetil keton veya propanon), günlük hayatta bilinen bir keton bileşiğidir.

  Karbonil grubuna iki alkil grubunun bağlı olduğu organik bileşikler sınıfı. Ketonların en basidi dimetil keton da denilen asetondur. (CH3–CO-CH3) Karbonil grubu bulundurması bakımından Ketonlar aldehitlere benzerler. Fakat aldehitlerde karbonil grubuna, bir alkil yerine bir hidrojen bağlanmıştır.

  Ketonlar genel olarak karbonil grubuna bağlı alkillere bağlı olarak adlandırılır. Bir kısmının da özel isimleri vardır. CH3-CO-CH3, dimetil keton şeklinde adlandırıldığı halde özel ismi aseton’dur. Cenevre adlandırma sistemine göre, ihtiva ettiği karbon sayısının Latincesinin sonuna “on”eki getirilerek adlandırılır. Ayrıca oksijenin bağlı olduğu karbonun kaçıncı olduğu rakamla gösterilir. Mesela CH3-CH2-CO-CH2-CH3 pentanon 3’tür. Aynı zamanda dietil keton olarak da adlandırılır.

  Ketonlar, karbon, hidrojen ve oksijen ihtiva ederler. Fakat ketonik karakter gösteren birçok kompleks bileşikler vardır ki, bunların yapısında substitüentler ( hidrojenin yerine girmiş grup veya elementler) bulunur. Hidrokarbon radikalı alifatik veya aromatik olabilir. Hatta karbonil grubunun karbonu bir halkada olan ketonlar da vardır.

  Bazı hallerde karbona bağlı olan hidrojen, karbonil grubunda bulunan oksijenin yanına göç eder ve -CO-CH2 grubu -C(OH)= CH-şeklini alır.
  Ketonlar, sekonder (ikincil) alkollerin oksidasyonundan elde edilir. Bu oksidasyona dehidrogenasyon da denir ve asetik asit içinde kromtrioksid ile yapılır.
  Sekonder alkollerin fazla aseton ile birlikte ısıtılmasıyla karboksili asidin kalsiyum tuzunun destilasyonu ile elde edilir. Ayrıca her ketonun kendine has elde edilişi vardır.

  Ketonların Özellikleri: Küçük moleküllü ketonlar çok akışkan sıvıdırlar ve karakteristik kokuya sahiptirler. Suda çözünürler. molekül büyüdükçe sudaki çözünürlük giderek azalır. Büyük moleküllü (karbon sayısı çok olan) ketonlar katıdır. Ketonlar indirgen değildir. (Karbonil grubu bulunduran alde hitler indirgendir). Buna göre ketonlar oksitlenemez. Hidrojen ile reaksiyona girerek sekonder alkolleri meydana getirirler. sodyum hidrojen sülfit (NaHSO3), amonyak, siyanür asidi ve Grignard bileşikleri (R-Mg-X) ketonlarla katılma reaksiyonu verirler. Aromatik ketonların en çok bilinenleri asetofenon (C6H5-C-CH3) ve benzofenon (C6H5-C-C6H5)

+ Yorum Gönder


ketonların özellikleri,  ketonların kimyasal özellikleri,  grignardla tepkimeler,  ketonlar nelerdir