+ Yorum Gönder
Kişisel Sayfalar Özel Forumlar ve Gizliyara Özel sayfası Forumunda Hakların sınıflandırılması Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Hakların sınıflandırılması
  hakların sınıflandırılması konusunda test soruları 2. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  İnsan Haklarının Sınıflandırılması


  İnsan hakları , tarihsel gelişim süreci açısından incelendiğinde gerek ulusal, gerekse uluslararası literatürde pek çok ayrıma tabi tutulmuştur. Bu ayırımların başlıcaları şunlardır :


  Klasik insan hakları - İsteme hakları ayırımı
  Bireysel haklar - Kolektif haklar ayırımı
  İnsan hakları - Yurttaş hakları ayırımı
  Koruyucu haklar - İsteme hakları - Katılma hakları ayırımı
  Şekli haklar - Gerçek haklar ayırımı
  Kişisel haklar - Siyasal haklar - Ekonomik haklar - Kültürel haklar - Ödevler ayırımı
  Birinci kuşak haklar - İkinci kuşak haklar - Üçüncü kuşak haklar ayırımı İnsan haklarını ayrı bir tasnife tabi tutmadan Anayasada yapılan tasnifi yeterli bulan görüş.
  Bu sınıflandırmaların hepsi, az-çok keyfilik taşır ve hiç birinin genel kabul görmüşlüğünden söz edilemez. Ancak en çok karşılaşılan sınıflandırma olarak tarihsel gelişim açısından üç kuşaklı sınıflandırmadan söz etmekte fayda vardır.

  Birinci Kuşak Haklar (Klasik Haklar)

  Klasik haklar olarak da adlandırılan birinci kuşak hakların özelliği, bireyi korumaya yönelik (negatif statü hakları) haklar olmasıdır. Devleti sınırlandıran bu haklar, kişiye devletin, toplumun ve üçüncü kişilerin dokunamayacağı özel, bağımsız bir eylem alanı sağlar. Devlet, kişinin bu özel alanına giremez. Kişi bu alanda dilediğini yapar. Özgürlüğün içeriği, onu kullanan kişinin isteğine göre belirlenir. Ama bu, devletin bu alanda düzenleme yapamaması anlamına gelmez. Devlet, düzenleme yaparak özgürlüklerin kullanılmasını kolaylaştırır, ama sınırlandıramaz. Geleneksel haklar, iktidarın/devletin yetkilerinin sınırlandırılmasını amaçlar.

  Birinci kuşak haklar İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 3-21. maddeleri arasında başlıca şöyle sıralanmıştır:


  Yaşama ve özgürlük hakkı
  Kölelik yasağı
  İşkence yasağı
  Kişi olarak tanınma hakkı
  Hukuk önünde eşitlik
  Etkili bir hukuk yoluna başvurma hakkı
  Keyfi tutma yasağı
  Adil yargılanma hakkı
  Mahremiyet hakkı
  Seyahat özgürlüğü
  Sığınma hakkı
  Vatandaşlık hakkı
  Evlenme ve ailenin korunması hakkı
  Mülkiyet hakkı
  Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü
  İfade özgürlüğü
  Toplanma ve örgütlenme hakkı
  Katılma hakkı
  İkinci Kuşak Haklar (Sosyal Haklar)

  Ekonomik, Sosyal ve Kültürel haklar olarak da nitelendirilen ikinci kuşak hakların doğuşunun temelinde, sanayi devrimi; bu ekonomik ve sosyal dönüşümün yarattığı ve derinleştirdiği sosyal sınıflar arasındaki sosyal eşitsizlikler ve işçi sınıfının bu eşitsizliklere gösterdiği tepki ve eylemler vardır. 19. yüzyılda, eşitlik ve özgürlük herkese tanınmıştı ama herkes özgürlüklerden yararlanamıyordu. Bireylerin eşitlik ve özgürlüğü, soyut ve kuramsaldı. Buradan hareketle ortaya çıkan sosyal hakların uluslararası düzeyde tanındığı ilk belge İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’dir. İkinci kuşak haklar, başlıca şöyle sıralanabilirosyal güvenlik hakkı

  Çalışma, adil gelir ve sendika kurma hakkı
  Dinlenme hakkı
  Eğitim hakkı
  Kültürel yaşama katılma hakkı
  Sağlık, beslenme ve konut hakkı
  Grev ve toplu sözleşme hakkı
  Üçüncü Kuşak Haklar (Dayanışma Hakları)

  Dayanışma hakları da denilen üçüncü kuşak haklar, belli bir topluluk halinde yaşam anlayışını yansıtır. Ayırıcı özelliği, insan için gerekli olan dayanışma ortamını yaratabilmektir. Bu haklar, insancıl bir toplum yaşamı düşüncesinin anlatımıdır. Hem bireylere, hem de toplumun tümüne aittir. Bu hakların gerçekleşmesi için sadece devletin müdahalesi yeterli değildir, birey ve grupların da yani toplumda yaşayan herkesin de etkin biçimde katılımı ve çabası gereklidir.
  Üçüncü kuşak hakların oluşum süreci henüz tamamlanmamıştır. Dayanışma haklarını doğuran nedenlerin başında, bilimsel ve teknik ilerlemenin yarattığı sorunlar gelmektedir. Çevre kirliliğinin korkunç boyutlara ulaşması, nükleer silahların tüm insanlığı yok edebilecek bir savaş tehlikesine yol açması, ülkeler ya da bölgeler arasında çok büyük gelişme farklarının bulunması akla ilk gelen ciddi sorunlardır. Üçüncü kuşak haklar başlıca şöyle sıralanabilir:


  Barış hakkı
  Çevre hakkı,
  Halkların kendi kaderini tayin (self-determinasyon) hakkı
  Gelişme hakkı
  Herkesin insanlığın ortak mal varlığından yararlanma hakkı

+ Yorum Gönder