+ Yorum Gönder
Kişisel Sayfalar Özel Forumlar ve Gizliyara Özel sayfası Forumunda Türkiye'de bölgesel müzik türlerinin neler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Türkiye'de bölgesel müzik türlerinin neler
  Türkiyededi bölgesel müzik türlerinin neler olduğunu öğrenmek şistiyorum lütfen çok acill 2. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Müzik Türleri Nelerdir Yurdumuzdaki Müzik Türleri Nedir


  Türk müziği
  Klasik Türk müziği
  Mehter
  Türk Halk Müziği
  Oryantal dans
  Kanto
  Türkçe Tango
  Türk pop müziği
  Mevlevi
  Anadolu rock
  Rebetiko
  Türk Hip-Hop Müziği
  Arabesk müzik
  Arabesk-Pop Müzik
  Arabesk-rock
  Fantezi müzik
  R'n'Besk
  Türler
  Türk alternatif müzik
  Klasik türk müziği
  Oryantal
  Türk halk müziği
  Türk Hip-Hop Müziği
  Türk caz müziği
  Osmanlı ordu müziği
  Devlet Opera ve Balesi
  Türk pop müziği
  Türk dini müziği
  Anadolu rock

  Etnik müzik
  Ermeni Müziği
  Azeri Müziği
  Bosna Müziği
  Yunan Müziği
  Yahudi Müziği
  Kürt Müziği
  Pontus Müziği
  Roman Müziği
  Zaza Müziği
  Yöresel Halk Türleri
  Ege Müziği
  Rumeli Müziği
  Karadeniz Müziği
  Kıbrıs Müziği
  Osmanlı yöresel türleri
  Arnavut Müziği
  Arap Müziği
  Ermeni Müziği
  Balkan Müziği
  Kıbrıs Müziği
  Mısır Müziği
  Yunan Müziği
  Macar Müziği
  Kürt Müziği
  Pers Müziği
  Pontus Müziği
  Trakya Müziği

  Türk müziği, Türkler'in Orta Asya'dan beri geliştirdikleri, bugünkü özellikleri Selçuklu ve Osmanlı döneminde belirginleşen müzik Musiki, Osmanlı döneminde halk ve üst kültür çevrelerinde birbiriyle ilişkili, fakat karakterleri farklı iki ana dal olarak gelişmiştir Osmanlı'nın son dönemindeki modernleşme hareketleriyle Batı etkisi görülmeye başlanmış, bu etki Cumhuriyet döneminde daha da artmıştır

  Konu başlıkları

  * 1 İslamiyet Öncesi
  * 2 Geleneksel Türk Müziği
  o 21 Klasik Türk Müziği
  o 22 Halk Müziği
  * 3 Klasik Batı Müziği
  * 4 Popüler Müzik
  * 5 Dış bağlantılar

  İslamiyet Öncesi


  Türklerin İslamiyet'i kabullerinden çok önce dini törenleri yöneten şaman, kam ya da baksı, elinde belirli sesler çıkaran demir parçalarının bağlı bulunduğu bir değnekle topluluğu etkiliyordu Bu törenlerde davulun da önemli bir yeri vardır

  Çin'in kütüpane, Hun Türkleri'nde, Uygur Türklerinde, Selçuklular'da ve Osmanlılar'da müziğe büyük yer ve önem veriliyordu Ozanları ve kopuzcuları olmayan hiçbir Selçuklu ordusu yoktur

  Eski Türk Hakanlarının saraylarında ve ordugahlarında musiki takımları 9 kök denilen eserleri her gün çalardı

  Geleneksel Türk Müziği

  Geleneksel Türk müziği, Osmanlı döneminde halk ve üst kültür çevresinde gelişen olmak üzere ikiye ayrılır Geleneksel olarak Türk müziği çeşitli ortamlarda şöyle belirir:

  * Şehirlerde, saray çevresinde ve konaklarda

  Kâr, beste, semai, şarkı

  * Camilerde

  Ezan, dua, sela, tekbir, temcit, münacaat

  * Tekkelerde

  Naat, ayin, durak, ilahi, nefes, niyaz

  * Köylerde

  Türkü, bozlak, uzun hava, zeybek, oyun havası

  * Sınır boylarında

  Serhat türküsü

  * Kışlalarda

  Mehter müziği

  Halk müziği ve "klasik" Türk müziği arasında çok önemli bir bağ vardır Nitekim türkülerin pek çoğunda klasik musiki makamları kullanılmıştır Aynı şekilde, türkü, köçekçe, oyun havası, sirto, vb halk musikisi formları klasik Türk musikisinde kullanılmıştır İsmail Dede Efendi, Şakir Ağa, Şevki Bey gibi büyük klasik musiki bestekarlarının hemen hepsinin halk musikisi formlarını kullandıkları gözlemlenir

  Klasik Türk Müziği


  Ana madde: Klasik Türk Müziği
  Ana madde: Türk Sanat Müziği

  Osmanlılar yalnız musiki sanatına değil musiki ilmine de büyük önem verdiler Türk müziğinin Arap, Acem, eski Yunan ve Bizans asıllı olduğunu ileri sürenler vardır Ancak Klasik Türk Müziği genel nitelikleri bakımından Türk asıllıdır Osmanlı uygarlığı her alanda büyük bir sentez geliştirdiği gibi, Türk müziği potasında yerel pek çok renk bu müziğin parçası haline gelmiş ve bunun karşılığında da Osmanlı musikisi devletin kapsadığı topraklar ve ötesine büyük etkilerde bulunmuştur

  İstanbul'un alınmasından sonra Topkapı Sarayında kurulan Enderun Musiki Mektebi ve özel meşkhanelerde eğitime geçilmesiyle daha belirli olarak kurallaşan ve klasik bir müzik niteliği kazanan Klasik Türk Müziği altı dönemde incelenir Birinci dönem; hazırlayıcı dönemdir ve başlangıcından Meragalı Abdülkadir'e (1360-1435) kadar uzanan dönemdir İlk klasik dönem, ikinci klasik dönem, yeni klasik dönem gibi dönemlerden günümüze gelir Yeni klasik dönem oldukça önemlidir ve Dede Efendi'den Zekai Dede'ye (1825-1397) kadar uzanan kapsayan dizi, makamlar, usuller ve şekiller'den oluşur

  Halk Müziği


  Ana madde: Türk Halk Müziği

  Türk Halk Müziği örnekleri genelde sözlü olmakla beraber, sözsüz dans müziklerini de içerir

  Halk türkülerinin ölçülü olanına kırık hava, ölçüsüz olanına uzun hava denir Uzun havalar Anadolu'nun değişik bölgelerinde bozlak, türkmani, maya, hoyrat, divan, ağıt gibi adlarla anılır Bunlar genellikle Karacaoğlan, Emrah, Ruhsati, Sümmani ve daha birçok tanınmış halk ozanının deyişleri üzerine yakılmıştır

  Kırık havalar ise koşma, yiğitleme, güzelleme, taşlama, ninni ve daha başka adlar altında kümelenir Bunlar da genellikle gurbet, ayrılık, sıla hasreti, ölüm, askere gidiş, yiğitlik, düğün, çocuk sevgisi, kız kaçırma gibi köye has toplumsal bir olayı konu alır, sadelik, içtenlik, duygululuk gibi özellikler gösterir yerel renkler taşır Türk Halk Müziği'nin melodi yapısı incelendiğinde bu melodilerin ses genişlikleri bakımından bir oktav (sekiz ses sınırı) tamamlayan dizi ve tonaliteyi kesin şekilde belirtmeyen ikili ile beşli aralıkları içinde yaratılmış olduğu görülür Bununla birlikte dizi ve tonaliteyi belli eden sekizli ve daha geniş sınırlı melodiler de çoktur Basit ve birleşik ölçülerden başka aksak ölçüleri içeren Türk Halk Müziği, ezgiler ve formlardan oluşur

  Klasik Batı Müziği


  Türkiye'de Cumhuriyet Döneminde girişilen devrim hareketleri sanat konularına da yöneldi Daha çok Klasik Batı müziğine önem verildi

  1924'de Ankara'da Musiki Muallim Mektebi kuruldu Osmanlı sarayındaki müzik topluluğu başkente getirilerek Riyaseti Cumhur Filarmoni Orkestrası adıyla konserler vermesi sağlandı

  Yetenekli gençlerin Avrupa ülkelerine gönderilip yetiştirilmesi hareketi başladı İstanbul'da çalışmalarını sürdüren Darrültalimi Musiki adlı okul yeni bir yönetmelikle konservatuvar haline getirildi

  Çok sesli sanat müziğinde sesini Batı'da ilk duyuran Türk sanatçı Cemal Reşit Rey oldu Öğrenimlerini devlet adına yurtdışında yapan Ulvi Cemal Erkin, Hasan Ferit Alnar, Ahmet Adnan Saygun, Necil Kazım Akses dönüşlerinde Ankara Musiki Muallim Mektebi'nin öğretmen kadrosuna katıldılar Bu sanatçılar Türk Sanat Tarihinde sanat tarihinde Türk Beşleri olarak anıldılar Eserlerinde genellikle batı müziği ilkeleri halk müziğinden gelen ögelerle birleştirilmiştir Ahmet Adnan Saygun'un Özsoy adlı bir perdelik operası 1924'de Ankara Halkevi'nde sahnelendi Aynı bestecinin ikinci eseri Taşbebek de 1934'de başarı ile oynandı Opera ve bale temsillerini gerçekleştirmek amacı ile Ankara Devlet Konservatuvarı'na bağlı bir Tatbikat Sahnesi 1940 yılında çalışmalarına başladı Yetenekli gençlerin seçimi ile eğitime geçildi İzleyen yıllarda Ahmet Adnan Saygun' un Kerem, Nevit Kodallının Van Gogh ve Gılgamış, Sabahattin Kalender'in Nasrettin Hoca, Ferit Tüzün'ün Çeşmebaşı eserleri sergilendi Ankara'dan sonra İstanbul ve İzmir'de kurulan devlet konservatuvarları eğitime başladı

  1940 yılından bu yana genç yetenekler için uygun bir ortamın doğuşu yurtdışında da ün ve ilgi derleyen yorumcuların yetişip gelişmesini bağladı Soprano Leyla Gencer, bariton Orhan Günek bu hareketin öncüleri oldular Onları bas yorumcusu olarak Ayhan Baran, soprano Ferhan Onat ve soprano Suna Korat izlediler Enstrüman yorumcusu olarak piyanist Ergican Saydam, kemancı Ayla Erduran, Suna Kan, piyanist Ayşegül Sarıca, İdil Biret, Hülya Saydam ve Verda Erman yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da büyük ilgi gördüler

  Popüler Müzik

  1970'lerden sonra geniş halk kitelerine hitap eden müziktir Şu kategorilere ayrılır:

  *
  o Türk Pop Müziği
  o [[Türkçe Rock Müzik]))

  (türevleri; Alternatif rock, Anadolu rock, Karadeniz rock, Metal)

  *
  o Türkçe dans müziği
  o Türkçe jazz
  o Türkçe rap
  o Arabesk müzik (türevleri; Arabesk-Pop müzik, Protest müzik, Özgün müzik)
  o Fantezi müzik (türevleri; Fantezi-Pop müzik), Hafif Sanat müziği)

 3. HaKHaN
  Özel Üye
  Türkiye'de bölgesel müzik türlerinin nelerdir

  Trakya Havaları

  Trakya müziklerinde ağırlıklı olarak 9/8lik ritim kalıbı kullanılır.Nadirende olsa 4 zamanlı kalıplarda kullanılır.Trakya müziklerinde daha çok roman havaları mevcuttur.Ensturman olarak klarnet ve ritim ensturmanları kullanılır.Rumeli müziklerine bakıldığında yine 9 ve 4 zamanlı usuller görülür.Ensturman olarak daha çok akordiyon ve uzuki kullanılır.

  Ege Türküleri
  Ege denince akla Zeybek gelir.Mert,cesur,atılgan haksızlığa düşman olarak tanınıtlar.Kurtuluş savaşında gösterdikleri başarılar ünlerine ün katmıştır.Bölgenin oyun ve müzik türü zeybektir.Ensturman olarak bağlama,davul ve kemane kullanılır.

  Karadeniz Türküleri
  Karadeniz müziği halk müziğinin özelliklerini gösteren bir müzik türüdür.7'li ve 5 zamanlı usuller kullanılır.Dansına 'horon' denir.Ensturman olarak karadeniz kemençesi,tulum ve zurna kullanılır.

  İç Anadolu Müzikleri
  İç anadolu bölgesinde 4 zamanlı usuller yaygındır.Misket havaları yoğunluktadır.Bu yörede 'bozlaklar'mevcuttur.Bozlak acı ve hüzün anlatan şiirlerin serbest ritimli ezgilerle söylenmesidir.

  DoğuAnadolu Müzikleri
  Türk halkına özgü müzik türüdür.Bu bölgede uzun havalar mevcuttur bunlara 'maya' denir.Acı,hüzün,hasret anlatan 8 heceli şiirleri serbest ritimli ezgilerine denir.Bu bölgenin dansıda 'halay'dır.

  GüneyDoğuAnadolu
  Güneydoğu anadolu müzikleri bölgenin yöresel özelliklerini yansıtırlar.Türk halk müziğinde ritimsiz,sözlü müziğe uzun hava denir.güney anadolu bölgesinde Kerkükte uzun havalara hoyrak denir.

+ Yorum Gönder