+ Yorum Gönder
Günlük Taze Haber ve Haberler Forumunda Sporda şiddetin nedenleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Sporda şiddetin nedenleri nelerdir
  Sporda Şiddetin Nedenleri
  Spor ve şiddet aslında bir arada kullanılmaması gerekirken, özellikle son zamanlarda maalesef birbirlerinden ayrılmaz bir hal almıştır. Bunun birçok farklı sebebi olmasına rağmen biz bu yazı dizilerinde özellikle en başta yer alan bazı sebeplerini ele alacağız.Spordaki şiddetin bir nedeni spor kulüplerinin ve bağlı oldukları federasyonların yapılarından ve teşkilatlanmasından kaynaklanmaktadır. Ülkemizde spor kulüplerinin birçoğu Dernek statüsünde faaliyet göstermektedirler.

  Derneklerin üyelik yapısındaki statükoculuk, kişilerin veya grupların derneklerin üyelik yapılarındaki filli egemenlikleri ve etkileri en üst düzeydedir.
  Derneklerin genel kurullarında ve seçimlerinde üyelerinin tam bir katılımı söz konusu değildir, daha çok o dönemde yönetimde yer alan kişi veya gruplara yakın kişilerin yönlendirilmesi ve katılımı ile gerçekleşmektedir. Böylece hali hazırda kulüp başkanı olan veya yönetimde var olan kişilerin istememeleri halinde, yeni farklı kişilerin kulüp yönetiminde söz sahibi olabilmeleri, yönetime seçilebilmeleri çok zordur. Özellikle birden fazla dönemde kulüp başkanlığı yapmış kişi ve yöneticilerin dönemlerindeki seçimlerde bu zorluk hat safhaya ulaşabilmektedir. Bu yapı sadece spor ile ilgili Derneklerde değil, hemen hemen bütün sivil toplum kuruluşlarında görülmektedir.Spor kulüpleri ile ilgili yasal bir düzenleme yapılarak spor kulüplerinin Dernek statüsünden çıkartılarak kişilerin sahibi olabileceği bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir.

  Spor kulüplerinin Dernek statüsünde üyelik esası ile yönetilmesi değil, şahsa veya bir tüzel kişiliğe bağlı özel şirket statüsünde yönetilmeleridir. Yani spor kulüpleri, gerçek veya tüzel kişilerin kendilerine ait malları olması gerekir. Bu veya benzeri bir yönetim sadece sporda şiddeti önlemeyecektir, aynı zamanda spor kulüplerinin mali durumlarını da disipline edecektir.
 2. Ebru
  Devamlı Üye

  Sporda şiddetin nedenleri

  Toplumun hemen hemen bütün kesimlerindeki var olan şiddet, farklı neden ve sonuç arzetse de, bunun başkalaşarak yeni ortam ve maskelerle ortaya çıktığını, giderek de arttığını gözlemliyoruz. Şiddetin kaynağında doğuştan var olan saldırganlık içgüdüsü olduğu kadar çocuklukta daha belirgin olan yönlendirilebilir özelliğini de hesaba katmak gerekir. Özellikle belirli bir hedefe yönelik eylemler, önceden planlanabilir şiddet duygusu ve hareketleri öğrenilebilir türdendir.
  Küreselleşme ve iletişim araçlarının gelişmesi ile adaletsiz gelir dağılımı, fırsat eşitliğinin olmaması veya en azından istenilen seviye de olmaması, emperyalist ulusların şiddet ve terörü yok etme iddia ve bahanesiyle dünya coğrafyasına yerleşmeleri, isyanları ve şiddet unsurlarını kendi lehine kullanma stratejilerini geliştirmeleri, her gün görsel ve yazılı basında dünyanın çeşitli yerlerinden şiddet görüntü ve haberlerinin aktarılması, özellikle gelişme çağında çocukları ve baskı altındaki zayıf veya ruhsal yönden zafiyeti olan insanlarımızı, gençlerimizi şiddet göstermeye itmektedir veya hazırlamaktadır.
  Ancak kısa vadede şiddetle mücadele için, nedenleri, etkileyen ve tetikleyen faktörleri bilmeyi ve bertaraf etmeyi gerektirmektedir. Şiddetin oluşma evrelerine bakacak olursak alınacak önlemleri daha rahat kavrayabiliriz.Birey, uygun bir ortamda nedenlerinin oluşmasıyla gerginleşir ya spontane ya da öğrenilmiş bir tepki göstermeye hazır hale gelir. Yeterli önlem yoksa caydırıcı, dışlayıcı unsur yoksa, tam tersine tatmin olmak, kendini kabul ettirmek, üstünlük sağlamak, aidiyet ve özdeşleşme duygusuyla, saygın bir yer ve saygı duyacağı bir grupta kabul görmek gibi ödüllerin de var olduğu kabulle bireysel yönlendirme ve teşvik varsa, grupsal eyleme dönüşür. Patlama yapar. Şiddet oluşur.
  Alınacak bütün önlemlerde gerek şahsiyeti ve gerekse toplum dinamiklerini iyi incelemek gerekmektedir. Şiddete başvuran kişilerde şu ortak özelliklere rastlanmaktadır:

  kıskançlık,

  yoğun bir kaybetme korkusu,

  korku ve endişe,

  başkalarının duygularını bastırma veya kontrol etme isteği,

  isteklerinde bencil, olmadığında aşırı tepki gösterme,

  kendi arzu, istek, duygu ve ihtiyaçlarını daha çok önemseme,

  gerçekçi olmayan beklentilere girme,

  aşırı alınganlık,

  özgüvenlerinin az oluşu, aslında içsel olarak inanmamaları,

  sorunlarının nedenlerini dışarıda arama,

  başkalarını suçlayarak sorunlardan kurtulma,

  kendilerini tanımama,

  yanlışlarını kabullenmeme, farketmeme,

  daima haksızlığa uğradığına inanma,

  duygusal değişimler,

  öğretici, yönlendirici, teşvik edici, baskıcı bir gruba ait olma

  alkol, uyuşturucu bağımlılığı veya ruhsal rahatsızlıklar.

+ Yorum Gönder


sporda şiddetin nedenleri kısaca,  sporda şiddetin nedenleri,  content