+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Hac–Zekat ve Oruç Forumunda Zekatın Fert Açısından Değerlendirilmesi Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Zekatın Fert Açısından Değerlendirilmesi Nedir
  Zekatın Fert Açısından Değerlendirilmesi Nedir Kısaca 2. Ebru
  Devamlı Üye


  Zekatın Fert Açısından Değerlendirilmesi
  Fert açısından zekâtın önemini, daha ayrıntılı inceleme im*kânını elde edebilmek için onu, yine iki kısma ayırarak tetkik edeceğiz:
  a-Veren açısından zekâtın önemi.
  b- Alan açısından zekâtın önemi.

  a- Veren Açısından Zekâtın Önemi:
  zekat-n-fert-a-s-ndan-de-erlendirilmesi.jpg

  İnsanlar, dinî ve ahlâkî müeyyidelerden uzak yaşayamazlar. Bir an için böyle yaşadıklarını düşünelim, o takdirde cemiyet fertlerini derhal menfaatler ve şahsî kaprisler kaplar; paraya ve maddeye karşı büyük bir sevgi ve bağhhk duygusu belirir. Mad*deye karşı beliren bu bağlılık, zamanla insanı maddeperestliğe kadar götürür; en iğrenç kötülükleri kazandırır; en gaddar cina*yet ve zulümleri işlettirerek, toplum için en büyük felâketleri hazırlar.
  Fertlerin, bu ihtiraslarını yenebilmeleri ve mala karşı ken*dilerinde beliren aşırı sevgilerini cemiyet hizmetine döndürmek suretiyle toplum yararına harcamalara alıştırmak için, Yüce İs*lâm Dini, müslüman zenginlere nakit paralarının kırkta birini (%2,5), toprak mahsullerinin onda birini (1/10) ve hayvanla*rın belli nisaba göre belli bir kısmını Kur'an-ı Kerîm'de beyan buyurulan yerlere vermelerini emretmiştir.
  Biz veren açısından zekâtın faydalarım aşağıda, maddeler halinde sunacağız. Bunun için de önce büyük müfessir Fahr er-Razî (v. 606/1210)'nin, hiçbir tefsir kitabında rastlanmayan ve sonradan bazı müfessirlerin kendisinden faydalandıklan anla*şılan şu önemli açıklamayı yapmaktadır
  .

+ Yorum Gönder