+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Hac–Zekat ve Oruç Forumunda Hayvanların ve madenlerin zekatı ne kadardır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  Hayvanların ve madenlerin zekatı ne kadardır
  Hayvanların ve madenlerin zekâtı ne kadardır hakkında bilgi


  Koyun ve keçi türünün nisabı 40, sığır türünün 30 ve develerin nisabı 5'tir. Bunun üzerindekilere belli sayı artışına göre zekât gerekir. Ancak hayvan türlerinin üretici zekâtına tâbi olması için, yılın yarısından çok bir süreyle mubah mera'larda otlaması gerekir, bu çeşit hayvana "sâime" denir. Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: "Sâıme oian koyunların sayısı kırka ulaştığı zaman yüz yirmiye kadar bir koyun verilir. Yüz yirmiyi aşınca, iki yüze kadar iki koyan, iki yüzü aşınca üç yüze kadar üç koyun, üç yüzü aşınca her yüz tane için bir koyun verilir."349

  Hayvanları alıp satmak üzere elde bulunduran kimse, %2,5 üzerinden ticaret zekâtina tâbi olur.

  Eriyip kalıba dökülebilen maden türlerinde beşte bir üretici zekâtı gerekir. Bunlar Hanefîlere göre "ganimet hükmünde" olup, ganimetin beşte birinin verileceği yerlere verilir. Delil olarak şu ayet ve hadis zikredilir:

  "Biiiniz ki, ganimet olarak elde ettiğiniz şeylerin beşte biri Allah'ın, Rasûlü'nün ve yakınlarının, yetimlerin, düşkünlerin ve yolcunundur." (Enfâi, 8/41)
  "Rikâzda (define ve maden) beşte bir zekât vardır."350

  "Rikâz", Allah ya da kullan tarafından toprak alttna yerleştirilen maden veya değerli şeylerdir.

  349 Ebû Dâvûd, zekât, 5; Mâlik, Muvatta', zekât, 23; Dârimî, zekât, 4; Ahmed ibn Hanbel, age, I, 12.
  350 Buhârî, müsâkât, 3, zekât, 66; Ebû Dâvûd, itnâre, 40; Müslim, hudûd, 45, 46. 2. Abdulnasır
  Devamlı Üye

  Mal ve ticaret mallarında olduğu gibi helal kılınmış hayvanların gelirlerinden koyun ve keçi türünün nisabı 40 iken sığır türü hayvanların 30 develerin ise 5'tir.
+ Yorum Gönder