+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Hac–Zekat ve Oruç Forumunda Tarım ürünlerinden öşür vermenin şartları nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  Tarım ürünlerinden öşür vermenin şartları nelerdir
  Öşür nedir hakkında bilgi


  Öşür arazilerinden elde edilen tarım ürünlerinden zekâtın farz olması Kitap, sünnet ve icmâ delillerine dayanır. Allah Teâlâ şöyle buyurur: "Hasatgünü ürünün hakkını, zekâtını verin." (En'âm, 6/31). Ibn Abbas, bu ayetteki "hakkahû" sözcüğünün zekât anlamında olarak, öşür (onda bir) veya yarı öşür (yirmide bir)'i ifade ettiğini söylemiştir. "Ey imân edenler!

  Kazandıklarınızın helal olanından ve sizin için yerden çıkardıklarımızdan infak edin." (Bakara, 2/267). Zekâta "nafaka" denildiği gibi, çeşitli ayetlerde "infak etmek" zekât vermek anlamında kullanılmışür.351
  r-nedir.jpg
  Hz. Peygamber (salkllahu aleyhi ve seiiem) de şöyle buyurmuştur: "Yağmur veya kaynak suyu ile sulanan veya kendiliğinden sulak olar yerlerin ürünlerinden onda bir (öşür), hayvan gücü veya taşıma su ile sulanan topraklardan ise yirmide bir zekât gerekir."352
  "Irmaklar veya yağmur sularının suladığı topraklardan öşür, develer yardımıyla sulanan topraklardan yirmide bir zekât vermek gerekir." 353

  Tarım ürünlerinden öşür yükümlüsü sayılmak için akıllı olmak veya erginlik çağma girmiş bulunmak gerekmez. Buna göre çocukların veya akıl hastası olanların öşür toprakları için de zekât gerekir. Ayrıca toprağın "öşür arazisi" olması ve topraktan ürün elde edilmesi şarttır. Başlangıçta gayrimüslimlere bırakılan haraç arazisi ile İslâm toplumu için alıkonulan "miri araziler" için kira bedeli niteliğindeki haraç veya vergi yeterli oluyordu.

  Anadolu ve Rumeli toprakları ilk fethedildiğinde büyük ölçüde "miri arazi" statüsünde iken daha sonra, ekip biçenlere satılarak tapu ile temlik edilmesi veya sahipsiz toprakların izinli veya izinsiz "ihya" edilmesi sonucunda geniş topraklar şahısların mülkü haline gelmiştir. "Sırf mülk arazi" denilen bu topraklar da öşür arazisi niteliğinde olup zekâta tâbidir.

  Ebu Hanife'ye göre; tarım ürünlerinin zekâünda nisap aranmaz. Öşür topraktan insan gücü ile ekilip biçilen her çeşit üründen, sebze ve meyvelerden, azından da çoğundan da üretici zekâtı gerekir. Buğday, arpa, pirinç, baklagiller, karpuz, domates, biber, kavun, karpuz, hurma, şeftali, armut, üzüm ve benzeri yaş veya kuru ürünler böyledir. Bunun için bir yıl geçmesi de gerekmez. Yılda çift ürün alana çift öşür gerekir. Dayandığı delil:

  "Sizin için yerden çıkardıklarımızdan verin." (Bakara, 2/267) ayetinin mutlak anlamıdır.
  Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre ise, tarım ürünlerinde nisap yaklaşık bir ton (beş vask) olup, bundan daha az olan ürün çeşitlerinde öşür gerekmez. Ayrıca öşür gerekmesi için, ürünün bir yıl kadar dayanabilecek nitelikte olması gereklidir. Buna göre yaş sebze ve meyve türlerine öşür gerekmez. Ancak günümüzde soğuk hava deposu, şoklama, konserve gibi uygulamalarla yaş sebze ve meyvelerin dayanma süresinin uzatıldığı da dikkate alınmalıdır.

  Tarım ürünlerinden öşür verirken yıl içinde yapılan masraflar dikkate alınmaz. Bu masraflar toprak sahibine ait olan %90 veya %80 üründen karşılanmış olmakdır.
  Kiraya verilen toprağın öşrü Ebu Hanife'ye göre toprak sahibine, çoğunluk fakihlere göre ise kiracıya aittir. Sonraki Hanefî fakihleri bu konuda çoğunluğun görüşü ile fetva vermişlerdir.354 Ancak bu durumda toprak sahibinin öşrün verilmesini sağlayacak önlemleri alması gerekir.


  351 bk. Tevbe, 9/34.
  352 Buhârî, zekât, 55; Müslim, zekât, 8; Ebû Dâvûd, zekât, 5, 12; Tirmizî, zekât, 14; Nesâî, zekât, 25.
  353 Tirmizî, zekât, 14; Şevkânî, Neylü'l-Evtâr, IV, 139.
  354 Kâsânî, age, II, 56; İbn Kudâme, age, II, 728. 2. Gülşen
  Devamlı Üye

  Öşür tarım ürünleri için çıkarılan zekatı tanımlamak için kullanılmaktadır. Kuranı kerimde ve dini kitaplarda öşür çıkarmanın önemi üzerinde durulmaktadır. Toprak kiralık ise öşürü kimin çıkarması konusunda bu konuda bilgisi olan bir kişiye danışmak gerekmektedir.
+ Yorum Gönder