+ Yorum Gönder
Frmacil İslamiyet ve Hadisler Forumunda Hadisler arasında kuvvet bakımından farklılıklar var mıdır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  Hadisler arasında kuvvet bakımından farklılıklar var mıdır

  Kuvvet durumuna göre hadis çeşitleri nelerdir


  Hadisler ravilerinin sayısına göre; mütevâtir, meşhur ve ahad olmak üzere üçe ayrılır. Ahad haber de sahih, hasen ve zayıf kısımlarına ayrılır.

  a) Mütevatir hadis; yalan söyleme konusunda birleşmesi ak-len mümkün olmayan bir kalabalık tarafından nakledilen hadislerdir. "Kim bilerek bana yalan söz isnat ederse, ateşteki yerine hazırlansın."40 hadisini yüzden fazla sahabe naklettiği gibi "Ab-destte kuru kalan topukların vay ateşten çekeceğine!"41 hadisini on iki sahabe nakletmiştir. Amelî sünneder arasında mütevatir olanı çoktur. Abdest, namaz ve haccm ifa seldi gibi. Mütevatir hadisin sübutu kesin olup, onunla amel etmek farz olur. Bu çeşit hadisler; umum ifade eden ayetleri tahsis ve mutlak anlamı olan ayederi de takyit eder.

  b) Meşhur hadis; Rasûlüllah'dan (saikikhu aleyhi ve seiiem), birkaç kişinin rivayet ettiği, ikinci ve üçüncü hicret asrından itibaren tevatür derecesinde nakledilen hadislerdir. Meselâ, "Ameller niyetlere göredir." hadisini Hz. Peygamber'den başlangıçta yalnız Hz. Ömer rivayet etmiş, daha sonra bunu tevatür derecesine ulaşan râvîler nakletmişlerdir. Meşhur sünnet, kesine yakın bir bilgi sağlar. Bu da, umum bildiren ayederi tahsis ve mutlakı da takyit edebilir. Meselâ; miras ayetinde, vasiyede bırakılacak mal miktarına ve kimlere vasiyet edileceği hususuna bir sınırlama getirilmemiştir. Allah'ın elçisi, "mirasçı olacak olana vasiyet yoktur" hadisiyle, vasiyet yapılacaklara sınır getirdiği gibi, mal varkğının vasiyede ancak üçte birinin başkalarına bırakılabileceğini bildirerek de, vasiyet miktarına bir sınırlama getirmiştir. Nitekim hasta yatağında olan Sa'd ibn Vakkas' İÜ (radiyallahu anh), tek varisi olan kızı için kalacak mirası çok bulması ve çoğunu vasiyede başkasına bırakmak istemesi üzerine, Allah elçisinin durumu öğrenince, üçte birden fazlasına izin vermemiş ve bir kimsenin kızı bile olsa, mirasçısını başkalarına muhtaç durumda bırakmak yerine, varlıklı bırakmasının daha hayırlı olduğunu büdirmiştir.42 Bu hadisler, meşhur hadis kuvvetinde olup, vasiyet konusunda sınırlayıcı hüküm getirmiştir.

  c) Ahad haber ise; bir-iki veya daha fazla sahabe tarafından rivayet edilen ve meşhur hadis derecesine ulaşamayan hadislerdir. Sünnetin büyük çoğunluğu bu yolla nakledilmiştir.
  Ebu Hanife'ye göre, ahad haberin delil olması için, ravinin güvenilir ve adaletli olması yanında, İslâm fıkhını bilen ve rivayet ettiği hadisle amel eden bir kimse olması gerekir. İmam Mâlik ise, böyle bir hadisi, Medinelilerin ameline uygun düşmesi halinde delil olarak kabul eder. Ahad sünnet "kesin ilim" ifade etmez, "zan" ifade eder. Bu yüzden inanç konularında bu çeşit hadislere dayanılmaz. Ancak yukarıdaki şartları taşıyan ahad hadislerden çıkarılan hükümlerle amel etmek gerekir.


  40 Buhârî, ilim, 38; cenâiz, 33; enbiyâ, 50, edeb, 109; Müslim, zühd, 72; Ebû Dâvûd, ilim, 4; Tirmizî, firen, 70, ilim, 8, 13; tefsîr, 1; menâkıb, 19; İbn Mâce, mukaddime, 4; Dârimî, mugaddime, 25, 46; Ahmed ibn Hanbel, age, II, 47, 83, 125, 150.
  41 Buhârî, ilim, 3, 30, vüdû, 27, 29. Hz. Peygamber abdest alırken topukların arkasını yıkamayan bir topluluğu görünce bu sözü söylemiştir.
  42 Buhârî, cenâiz, 37, menâkıb, 49, merdi, 16; Müslim, vasiyye, 5; İbn Mâce, vesâyâ, 5; Mâlik, Muvatta', vasiyye, 4.
 2. Acil

  Hadisler arasında kuvvet bakımından farklılıklar var mıdır isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder