+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Harita Kadastro Forumunda Türk Devletleri Moğol İmparatorluğu Haritaları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Türk Devletleri Moğol İmparatorluğu Haritaları
  Türk Devletleri Moğol İmparatorluğu Haritaları


  mo-ol-mparatorlu-u-haritalar-.jpg


  Moğol İmparatorluğu’nun Kurulduğu Yer ve Zaman
  Moğolların anayurdu Kadırgan Dağlarının batısı ile Onan Kerulen ırmakları arasıdır. Moğollar, Asya’nın avcılık, toplayıcılık ve yağmacılıkla geçinen ilkel kültürlü orman kavmidir. Milâttan önceki asırlarda Türklerle çok sıkı bir temasa geçmiş ve Türklerin idaresinde uzun zaman kaldıkları için, onlardan pek çok unsurlar alarak gelişmişlerdir.

  Moğolların tarih sahnesine çıkışları sırasında (X.XII. yüzyıl), Moğolistan ve civarında yaşayıp birbirleriyle amansız bir mücadeleye girişen kavimler bulunuyordu. Bunlar, t rt iş ve Orhon nehirleri arasında ve Altay Dağlarının kuzeyinde olmak üzere en batıda Naymanlar, onların doğusunda Orhon civarında Kereyitler, onların kuzeyinde Merkitler, onların batısında Oyratlar ve Tatarlardı.

  Moğol İmparatorluğu’nun (Cengiz İmparatorluğu) Kuruluşu
  Boylar arasında devam eden savaşlar sırasında Yesugey Ba’atur, Merkiüerden evli bir kadını kaçırarak onunla evlenmişti (Cengiz’in anası). Merkitler, on yıl sonra Ye-sugey’i zehirleyerek öldürmüşlerdir (1164).

  Hö’elün hatun, çok büyük güçlüklerle çocuklarını büyütmeye gayret etmiştir. Dokuz yaşında yetim kalan ve rakipleri tarafından ortadan kaldırılmak istenen Temuçin mevzi savaşlarda başarı kazanarak, 1196da sınır boylan tarafından Cengiz unvanı verilerek Han seçilmiştir. Rakipleri olan Kereyitlerden Ong-Han ve Caricatlardan Camuka’yı (Camuha) ortadan kaldırarak bütün boylan birleştirmiş ve Onan Nehri kenarında toplanan büyük kurultayda. Büyük Han ilân edilmiştir. Bundan sonra devletin işlerini tanzim eden Casaklan (Yasa-Kanun) Kurultaydan geçirerek uygulamaya başlamıştır.

  Cengiz, kısa sürede Nayman, Oyrat ve Kırgızlan yenmiş(1206); Kuzey Çin’deki Hitay ve Tanguları da yenerek (1211) başkentleri Pekin’i almıştır.

  Doğu Türkistan’daki Uygurlar (1209), Yedi su bölgesindeki Kartuklar (1211) onu tanımışlardır. Bundan sonra dünyanın büyük kısmını içine alan, Asya ve Avrupa’yı ilgilendiren ve “Tarih boyunca, günümüze kadar kurulan devletlerin en genişi ve en büyüğü olan Moğol İmparatorluğu” dünyaya yeni bir düzen vermeye başlamıştır.

  Türk boylarının büyük bir kısmını itaati altına alan Cengiz, Türk-tslâm dünyasına yönelerek önce Harzemşahlar Devleti’ni ortadan kaldırıp Buhara veSemer-kant’ı aldı (1222). Batı Türkistan’a yönelerek Fergana’yı ve bütün Maveraünne-hir’i istilâ etti. Cengiz’in komutanlarından Cebe ve Subutay ile oğullan Cuci, Ögetay, Çağatay ve Toluy’un komuta ettiği Moğol orduları, tran üzerine yürüdüler. Her tarafı yakıp yıkarak Dicle kıyılarına dayandılar. Cuci’nin komutasındaki Moğol ordusu, Azerbaycan ve Kafkasya’yı alt üst ederek Kıpçak ili ile Doğu ve Güney Rusya’yı istilâ etti.

  Moğol ordusunun ikinci kolu Sibirya’ya, Kırgız ve Uygur ülkelerine girerek hakimiyetlerini kabul ettirdi.

  Cengiz ölmeden önce, doğuda Çin Denizi’nden, batıda Almanya sınırlarına: Kuzeyde Sibirya ortalarından, güneyde Himaliyalara kadar uzanan Moğol İmparatorluğu’nu dört oğlu arasında paylaştırdı. Kendisinden önce ölen büyük oğlu Cuci’nin çocuklanna Rusya ve Kıpçak illerini, Çağatay’a Türkistan ve İran’ı, küçük oğlu Tulu’ya ise geleneğe uygun olarak asıl yurdu (Moğolistan) verdi.

  Cengiz 72 yaşında iken ölünce (1227) yerine vasiyeti üzerine, üçüncü oğlu Öge-tay Büyük Kağan oldu. Ögetay ölünce, yerine oğlu Kiyuk Han kağan oldu. Onun da ölümünden sonra Kağanlık Cengiz’in küçük oğlu Tulu’nun oğlu Mengü’ye geçti. Disiplin ve tedbirli idaresi ile Cengiz’e benzeyen Mengü, kardeşlerinden Kubilay Han’ı Çin’in yönetimine, Hulagû Han’ı batıya gönderdi. Dokuz yıllık hükümdarlığı zamanında Anadolu Selçuklu Devleti’ni Moğollara bağladı. Abbasîleri ortadan kaldırdı, ölünce yerine kardeşi Kubilây Han kağan oldu. Onun zamanında Moğol lmparatorluğu’nun yerine;

  1- Kubilay veya Çin Moğol İmparatorluğu
  2-Çağatay veya Türkistan İmparatorluğu
  3- Kıpçak veya Altınordu Hanlığı
  4- İlhanlılar Devleti kuruldu
 2. Fatma
  Administrator

  Moğolistan yerli halkı olan moğollar Aslında asya kavimlerdendir. Orta asya'da kurulmuş en geniş imparatorluk moğol imparatorluğu dur.
+ Yorum Gönder


Moğol imparatorluğu,  mogol imparatorlugu,  orta asyada kurulan ilk türk devletleri haritası,  türk devletleri haritası,  tarihteki türk devletleri haritaları,  moğol imparatorluğu sınırları