+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Polinomlar ile ilgili Sorular ve Çözümleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Polinomlar ile ilgili Sorular ve Çözümleri
  Polinomlar ile ilgili Sorular ve Çözümleri

  ao, a1, a2 ........an R ve n - N olmak üzere

  P(x) = an xn + an–1xn–1 + an–2xn–2 + ..... + a1x + ao biçimindeki çok terimlilere polinom denir.
  3x3 + 2x2 – 5x + 3 bir polinomdur.
  2 x4 – 3x2 – 6x + 3 bir polinomdur.
  –3 x2 + 5x – 1 polinom değildir.
  x3 – x–2 + x + 4 polinom değildir.
  Bir polinomun derecesi en büyük dereceli terimin derecesidir.
  Örneğin x3 – 3x2 + 4 üçüncü dereceden bir polinomdur.
  P(x,y) = x5 + x2y2+ x4y2 + y3 – x gibi iki bilinmeyenlerin üsleri toplamıdır.
  Örneğin yukarıdaki polinomda x4y2 teriminin derecesi 4+2 = 6 dır.
  Bir P(x) polinomunun derecesini d ( P(x) ) biçiminde göstereceğiz.
  Örneğin, x4 – 2x3 + 5x2 + x + 3 ise
  d ( P(x) ) = 4 dür.

  İki polinomun eşitliği (denkliği):

  O iki polinomun derecelerinin aynı ve aynı dereceden terimlerinin katsayılarının eşitliği ile tanımlanır.
  P(x) = ax3 + bx2 + cx + d
  Q(x) = 2x2 – 3x + 4
  iken,
  P(x) = Q(x) ise:
  ax3 + bx2 + cx + d = 2x2 – 3x + 4 den
  a = 0, b = 2, c = –2 ve d = 9 bulunur.

  POLİNOMLARDA TOPLAMA – ÇIKARMA

  Toplama ve çıkarma aynı dereceden terimlerin toplama veya çıkarılması ile yapılır.

  ÖRNEK :
  P(x) = 2x3 + 3x2 – 5x + 4
  Q(x) = 5x2 + 6x2 + 5
  ise P(x) + Q(x) ve P(x) – Q(x) ifadelerinin eşitlerini bulunuz?

  Çözüm :
  P(x)+Q(x) = (2x3 + 3x2 –5x + 4) + 5x3+6x2+5
  = 7x3 + 9x2 – 5x + 9
  P(x)-Q(x) = (2x3 = 3x2 – 5x+4) – (5x3+6x2+ 5)
  = 2x3 + 3x2 – 5x + 4 – 5x3 – 6x2 – 5
  = –3x3 – 3x2 – 5x – 1

  POLİNOMLARDA ÇARPMA

  a) Tek terimli bir polinomun çok terimli bir polinomla çarpımını yapmak için çarpmanın toplama üzerine dağılma özelliği uygulanır.
  Örneğin;
  3x2(2x3 – 3x2 + 5x – 3) = 6x5 – 9x4 + 15x3 – 9x2 dir.

  b) Çok terimlilerin çarpımında, birinci polinomun her terimi ikinci polinomun her terimi ile ayrı ayrı çarpılır. Bunların toplamı alınır.
  Polinomların çarpımında, çarpımın derecesi, çarpanların dereceleri toplamına eşittir.
  d(P(x) . Q(x)) = d(P(x) + d(Q(x) ) dır.

  ÖRNEK :
  P(x) = x2 – 2x + 1
  Q(x) = x3 – 3x2 ise P(x). Q(x) = ?

  Çözüm :
  P(x) . Q(x) = (x2 – 2x + 1) (x3 – 3x2)
  = x5 – 3x4 – 2x4 + 6x3 + x3– 3x2
  = x5 – 5x4 = 7x3 , 3x2

  ÖRNEK :
  P(x) = x3 – 7x
  Q(x) = x3 + 7x ise P(x) . Q(x) = ?

  Çözüm :
  P(x) . Q(x) = (x3 – 7x) . (x3 + 7x)
  = x6 + 7x4 – 7x4 – 49x2
  = x6 – 49x2

  ÖRNEK :
  P(x) = x12 + x3 + x2 + 2x + 1
  Q(x) = xn + xn–1 + x
  ( P(x) . Q(x) ) ın derecesi 15 ise n kaçtır?

  Çözüm :
  d ( P(x) . Q(x) = d ( P(x) ) + d(Q(x)) olduğu için
  15 = 12 + n  n = 3 tür.

  ÖRNEK :

  polinomunun derecesi kaçtır?

  Çözüm :
  n + 24 ve 8n doğal sayı olmalıdır. Buradan n = 2 ise
  2+24 = 1 ve 82 = 4 bulunur.
  O halde polinom
  P(x) = 3x + 2x4 = 3x2 + 4 biçimindedir. Azalan kuvvetlere göre sıralanırsa
  P(x) = 2x4 + 3x2 = 3x + 4 dür.
  P(x) in derecesi 4 olarak bulunur.

  Polinomlarda bazı özel çarpımlar vardır. Bunlara özdeşlikler de denir. Bu çarpımları ezbere bilmek gerekir. Bunları tersinden kullanarak çarpanlara ayırmaları yaparız.

  ÖZDEŞLİKLER :

  1) (x – y) (x + y) = x2 – y2
  2) (x – y) (x2 + xy + y + y2
  3) (x – y) (x3 + x2y + xy2 + y4) = x4 – y4
  4) Genel olarak
  (x–y) (xn–1 + xn–2y + xn–2 y2 +...+ xyn–2 + yn–1)=xn–yn dir.
  5) x + y ≠ 0 koşulu ile
  (x + y)0 = 1
  (x + y)1 = x + y
  (x + y)2 = x2 + 2xy + y2
  (iki terimli toplamın karesi: birincinin karesi + birinci ile ikincinin çarpımının iki katı + ikincinin karesidir.)
  (x + y)3 = x3 + 3x2y + 3xy2 + y3
  (İki terimin toplamının küpünü siz yukarıdaki gibi ifade edin.
  (x + y)4 = x4 + 4x3y + 6x2y2 + 4xy3 + y4 dür.
  Terimlerde xin üzeri bir azalırken y nin üzeri bir artarak sıra ile yazıldığına dikkat ediniz. Kat sayıları paskal üçgeninden bulunur.
  Paskal üçgeni:

  Örneğin (x + y)5 in açılımı istense 5. derece (6. sıra) karşısında bulunan sayılar sıra ile katsayı olarak alınırlar ve,
  (x+y)5 = x5 + 5xy4 + 10x3Y2 + 10x2y3 = 5xy4 + y5 olarak bulunur.
  6) x – y ≠ 0 için
  (x – y)0 = 1
  (x – y)1 = x – y
  (x – y)2 = x2 – 2xy + y2
  (x – y)3 = x3 – 3x2y + 3xy2 – y3

  ----------------------------------------------------------------------------------------

  2. Kaynak

  POLİNOMLAR

  TANIM

  n bir doğal sayı ve a0, a1, a2, ... , an – 1, an birer gerçel sayı olmak üzere,

  P(x) = a0 + a1x + a2x2 + ... + an – 1xn – 1+anxn

  biçimindeki ifadelere x değişkenine bağlı, gerçel (reel) katsayılı n. dereceden polinom (çok terimli) denir.

  TEMEL KAVRAMLAR

  P(x) = a0 + a1x + a2x2 + ... + an – 1xn – 1+anxn

  olmak üzere,

  Ü a0, a1, a2, ... , an–1, an in her birine polinomun terimlerinin katsayıları denir.

  Ü a0, a1x, a2x2, ... , an–1xn – 1, anxn in her birine polinomun terimleri denir.

  Ü Polinomun terimlerinden biri olan a2x2 teriminde x in kuvveti olan 2 ye bu terimin derecesi denir.

  Ü Polinomu oluşturan terimler içerisinde derecesi en büyük olan terimin katsayısına polinomun baş katsayısı, bu terimin derecesine de polinomun derecesi denir ve

  der [p(x)] ile gösterilir.

  Ü Değişkene bağlı olmayan terime polinomun sabit terimi denir.

  Ü a0 = a1 = a2 = ... = an = an–1 = 0 ise, P(x) polinomuna sıfır polinomu denir. Sıfır polinomunun derecesi tanımsızdır.

  Ü a0 ¹ 0 ve a1 = a2 = a3 = ... an – 1 = an = 0 ise, P(x) polinomuna sabit polinom denir. Sabit polinomunun derecesi sıfırdır.

  Her polinom bir fonksiyondur. Fakat her fonksiyon polinom olmayabilir.

  Buna göre, fonksiyonlarda yapılan işlemler polinomlarda da yapılır.

  ÇOK DEĞİŞKENLİ POLİNOMLAR

  P(x, y) = 3xy2 – 2x2y – x + 1

  biçimindeki ifadelere iki değişkenli polinomlar denir. Bu polinomda aynı terimdeki değişkenlerin üsleri toplamından en büyük olanına polinomun derecesi denir.

  POLİNOMLARDA EŞİTLİK

  Aynı dereceli en az iki polinomun eşit dereceli terimlerinin katsayıları birbirine eşit ise bu polinomlara eşit polinomlar denir.

  Ü P(x) polinomunun katsayıları toplamı P(1) dir.

  Ü P(x) polinomunda sabit terim P(0) dır.

  Herhangi bir polinomda; kat sayılar toplamı bulunurken o polinomda değişkenler yerine 1 yazılır. Sabit terim bulunurken o polinomda değişkenler yerine 0 (sıfır) yazılır.

  P(ax + b) polinomunun; kat sayıları toplamı

  P(a + b) ve sabit terimi P(b) dir.

  Ü P(x) polinomunun;

  Çift dereceli terimlerinin kat sayıları toplamı:'dır.

  Tek dereceli terimlerinin kat sayıları toplamı:'dır.

  POLİNOMLARDA İŞLEMLER

  1. Toplama ve Çıkarma

  P(x) = anxn + an – 1xn – 1 + an – 2xn – 2 + ...

  Q(x) = bnxn + bn – 1xn – 1 + bn – 2xn – 2 + ...

  olmak üzere,

  P(x) + Q(x) = (an + bn)xn + (an – 1 + bn–1)xn – 1 + ...

  P(x) – Q(x) = (an – bn)xn + (an – 1 – bn–1)xn – 1 + ...

  olur.

  2. Çarpma

  İki polinomun çarpımı, birisinin her bir teriminin diğerinin her bir terimi ile ayrı ayrı çarpımlarından elde edilen terimlerin toplamına eşittir.

  3. Bölme

  der [P(x)] ³ der [Q(x)] ve Q(x) ¹ 0 olmak üzere,

  P(x) : Bölünen polinom

  Q(x) : Bölen polinom

  B(x) : Bölüm polinom

  K(x) : Kalan polinomdur.

  Ü P(x) = Q(x) . B(x) + K(x)

  Ü der [K(x)] < der [Q(x)]

  Ü K(x) = 0 ise, P(x) polinomu Q(x) polinomuna tam bölünür.

  Ü der [P(x)] = der [Q(x)] + der [B(x)]

  Polinomlarda bölme işlemi, sayılarda bölme işlemine benzer biçimde yapılır.

  Bunun için;

  1) Bölünen ve bölen polinomlar x in azalan kuvvetlerine göre sıralanır.

  2) Bölünen polinom soldan ilk terimi, bölen polinomun ilk terimine bölünür.

  3) Bulunan bu bölüm, bölen polinomun bütün terimleri ile çarpılarak, aynı dereceli terimler alt alta gelecek biçimde bölünen polinomun altına yazılır.

  4) Bulunan sonuç, bölünen polinomdan çıkarılır. Fark polinomuna da aynı işlem uygulanır.

  5) Yukarıdaki işlemlere, kalan polinomun derecesi bölen polinomun derecesinden küçük oluncaya kadar devam edilir.

  KALAN POLİNOMUN BULUNMASI

  Kalan polinomu, klasik bölme işlemiyle ya da aşağıdaki 3 yöntemden biri ile bulabiliriz.

  1. Bölen Birinci Dereceden İse

  Bir polinomun ax + b ile bölümünden kalanı bulmak için, polinomda değişken yerine yazılır.
  P(x) in x – b ile bölümünden kalan P(b) dir.

  • P(mx + n) nin ax + b ile bölümünden kalan

  Bölen Çarpanlara Ayrılıyorsa

  Bölen çarpanlara ayrılıyorsa, her çarpan sıfıra eşitlenir. Bulunan kökler polinomda yazılarak kalan bulunur.

  P(x) polinomunun a(x – b) . (x – c) ye bölümünden kalan mx + n ve bölüm polinom Q(x) ise,

  P(x) = a(x – b) . (x – c) . Q(x) + mx + n olur.

  P(b) = mb + n ... (1)

  P(c) = mc + n ... (2)

  (1) eşitliği ile (2) eşitliğinin ortak çözümünden m ve n bulunur.

  Bölen polinomun derecesi n ise kalan polinomun derecesi en fazla (n – 1) dir.

  3. Bölen Çarpanlarına Ayrılamıyorsa

  Bölen çarpanlarına ayrılamıyorsa aşağıdaki 2 yöntem sırasıyla uygulanarak kalan polinom bulunur.

  1) Bölen polinom sıfıra eşitlenerek en büyük dereceli değişkenin eşiti bulunur.

  2) Bulunan ifade bölünen polinomda yazılır.

  • P(x) polinomunun ax2 + bx + c ile bölümünden kalanı bulmak için P(x) polinomunda x2 yerine yazılır.

  4. P(x) Polinomu (ax + b)n İle Tam Bölünüyorsa, (n Î N+, n > 1)

  P'(x) : P(x) polinomunun 1. türevidir.)

  P(x) = axn + bxm + d ise,

  Pı(x) = a . nxn–1 + b . mxm–1 + 0

  Pıı(x) = a . n . (n – 1)xn–2 + b . m(m –1).xm–2 dir.

  P(x) polinomunun (x – a) ile bölümünden elde edilen bölüm Q(x) ve kalan k1, Q(x) polinomunun (x – b) ile bölümünden kalan k2 ise,

  P(x) in (x – a) (x – b) ile bölümünden kalan

  K(x) = (x – a) k2 + k1 olur.

  G. BASİT KESİRLERE AYIRMA

  a, b, c, d, e, f A, B birer reel (gerçel) sayı olmak üzere,

  eşitliğinde A yı bulmak için, A nın paydasının kökü bulunur.

  eşitliğinde A yı bulmak için, A nın paydasının kökü bulunur.

  Bulunan bu değer eşitliğin sol yanında A nın paydası atılarak elde edilen de yazılır.

  Aynı işlemler B için de yapılır. Buna göre,

  DERECE İLE İLGİLİ İŞLEMLER

  m > n olmak üzere,

  der[P(x)] = m

  der[Q(x)] = n olsun.

  Buna göre,

  1) der[P(x) ± Q(x)] = m dir.

  2) der[P(x) . Q(x)] = m + n dir.

  3) P(x) in Q(x) ile bölümünden elde edilen bölüm polinomu B(x) ise, der[B(x)] = m – n dir.

  4) k Î N+ için der[Pk(x)] = k . m dir.

  5) der[P(kx)] = m, k ¹ 0 dır.
 2. Zahra
  Üye

  Polinomlar matematik ve Bilim alanında sıkça görülmekte olan ifadelerdir. Matematik de Polinom ifadesi belirli sayıda belirsiz değişkenden oluşmaktadırlar. Polinomlar genellikle Problemlerin çözümün de kullanılmaktadırlar.
+ Yorum Gönder