+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda İnsan doğadan nasıl yararlanır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  İnsan doğadan nasıl yararlanır
  İnsan doğadan nasıl yararlanır  İnsan bulunduğu doğal çevrenin bir parçasıdır ve doğal çevreyi oluşturan doğal unsurlarla etkileşim içindedir Beslenme, giyinme ve barınma gibi bir çok temel ihtiyacı doğal çevre ile ilişkilidirİnsanlar toprağı işleyerek çeşitli ürünler elde eder Ancak bu ürünler yeryüzünün farklı bölgelerinde çeşitlilik gösterir

  Doğal Çevremizin Sınırlılığı
  Tarih boyunca insanlar do*ğal kaynakların sınırsız olabile*ceğini düşünmüşlerdir Bu da insanların uzun yıllar boyunca doğal kaynakları bilinçsizce kullanmasına yol açmıştırİhti*yaçların çeşitlenmesi, tüketi*me bağlı olarak doğa ve insan arasındaki dengeyi doğanın aleyhine bozmuş, doğal çev*renin tahribatıyla birlikte za*manla açlık ve fakirlik hızla iler*lemiş ve ekolojik dengede bo*zulmalar meydana gelmiştir
  - Topraklar; Erozyon, kentleşme ve kirlenme ile azalmakta
  - Ormanlar çeşitli nedenlerle yokedilmekte ve yerine yenisi oluşamamakta
  - Tatlı sular yanlış kullanımdan dolayı hızla kirlenmekte ve nüfusun hızlı artması ile tüketimi de artmakta
  - Su ürünleri; teknolojinin gelişmesiyle hızla tüketilmekte ve mercan resifleri zarar görmekte ve doğal denge bozulmaktadır
  Toprak ve Orman Sınırlılığı
  Toprak, üzerinde tüm canlıların barınıp yaşadığı ve beslenmesi için gerekli ürünlerin yetiştiği canlı bir varlıktır ve yaşamın kaynağıdır
  Toprak; hava, su ve diğer doğal kaynaklar gibi insan yaşamı için önem taşıyan kısıtlı bir değerdir Doğal değişim döngüsü içinde atık*ların emilmesini sağlayan bir filtre olma özelliği yanında organizmalar için yaşam alanı, madenler ve suyun saklanması içinde bir depo görevi görür Sosyoekonomik faaliyetler için mekânsal bir temel oluşturan toprak tarihî ve kültürel mirasımızın da üzerinde yer aldığı bir unsur olarak yararlı birçok özelliğe sahiptir
  Dünya nüfusunun artışı ve bununla birlikte beslenme ve konut gibi gereksinimlerin giderek art* ması, ekolojik dengenin her geçen gün bozulmasına neden olmaktadır
  İnsanlar tarafından tahrip edilen yağmur ormanları yenilenememektedir Bu bakımdan türce zengin orman örtüsü yerine tek türe dayalı düşük kaliteli ormanlar oluşmaktadır
  Şehirleşmenin Sınırları Ne Olmalı?
  Şehirleşme ve şehirlerin çevresine doğru genişlemesi, tarım alanlarını ve doğal yaşam alanlarını tehdit etmektedir Plansız şehirleşme sonucu pek çok canlı türü yok olmaktadır Nüfusun temel ihtiyaçları karşılanırken doğal kaynaklar gereken hassasiyet gösterilerek kullanılmalıdır Nüfusun ve şehrin büyümesinin doğaya minimum zarar verebilecek düzeyde sınırlandırılması gereklidir
  Doğanın Bilinçsizce Kullanımı
  Günümüzde bilinçsiz ve yasak avlanma yapmak önemli ekolojik sorunları ortaya çıkarmaktadır Bu nedenle birçok hayvanın nesli tükenmiştir Canlı türlerindeki hızlı tükenişin doğurabileceği sonuçların, nükleer bir savaşın etkilerine yakın ola*bileceğine dikkati çeken bilim çevrelerinin tahminlerine göre, 20-30 yıl içinde dünyadaki canlı türlerinin 1/5'inin tükenme tehlikesi altında bulunuyor
  Tarımda ve günlük hayatta kullanılan kimi maddeler bazı canlılar için ölümcül nitelik taşımakta, bu canlıların sonunu getirmektedir
  Su Ürünlerinin Sınırlılığı
  Okyanus yaşamı, suda yaşayan en küçük canlılardan balinalara kadar, değişik şekil ve boyutlardan oluşan mükemmel bir düzene sahiptir
  Dev gemiler, son teknoloji ekipmanlar kullanarak, balık sürülerini çok hızlı bir biçimde avlayabiliyor*lar Dip tarama yöntemleri mercan resiflerini ve diğer hassas ekosistemleri yok ediyor
  Okyanuslar ve barındırdığı canlılar, küresel ısınma ve iklim değişimi tarafından, geri dönülemez bir biçimde etkilenecek Örneğin, su sıcaklıklarındaki yükselme çok geniş mercan alanlarının ağarmasına ve ölmesine neden olacaktır
  İnsanın su kaynaklarına en önemli etkilerinden biri de fiziksel ve biyolojik kirliliktir Bu kirliliğe yol açan kaynaklardan bazıları; şehirlerin kanalizasyonları, endüstriyel atıklar, patlamalar, denizlere dökülen çöpler, madencilik, zirai pestisitler, kullanılmayan ısı kaynakları ve radyoaktif atıklardır
  Dünyada canlıların yaşam alanı olan biyosfer farklı ekosis-temlerden oluşmuştur Ekosistemlerin yapı ve işleyişinin bozulması beslenme halkalarının da bozulmasına yol açar Böylece bazı canlı türleri yok olur
  Çevrenin Önemi ve Korunması
  Çevre; insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak et*kileşim içinde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdır Bir ilişkiler sistemi olan çevrenin bozulması ve çevre sorunlarının ortaya çıkması, genellikle insan kaynaklı etkenlerin doğal den*geleri bozmasıyla başlamıştırİçinde bulunduğumuz yüzyıl; birçok teknolojik imkânı insanlığın hizmetine sunarken, bir yandan da insanlığın ortak mirası olan çevreden geri getirilmesi zor, hatta imkânsız olan varlıkları da alıp götürmektedir
  Çevreyi koruma fikrinin gelişimi Sanayi Devriminden sonra başlamıştır Toplumu çevre konusunda bil*gilendirmek, bilinçlendirmek, topluma olumlu ve kalıcı davranış değişiklikleri kazandırmak ve sorunların çözümünde fertlerin aktif katılımını sağlamak çevre eğitimi ile mümkün olabilir
  Çevre Koruma Projeleri
  Yurdumuzda doğal çevreyi korumaya yönelik çeşitli önlemler alınmakta, bunlarla ilgili proje çalış*maları yapılmaktadır Bunların en dikkat çekicilerinden biri de sulak alanlar ile ilgili hazırlanan projelerdir Örneğin, Uluabat Gölü ile ilgili uygulanan proje bunlardan biridir Bu projeyi tanıtmadan önce sulak alanlarla ilgili bazı özellikleri birlikte inceleyelim
  Sulak Alanlar
  Sulak alanlar, tropikal ormanlar gibi yeryüzünün en yüksek oranda oksijen üreten ekosistemleridir Sulak alanlar ve göller, ekosistemlerde görülen farklılıklar nedeniyle çok sayıda canlının yaşama imkânı bulduğu bioçeşitlilik alanlarıdır
  Türkiye sulak alanlar bakımından Avrupa ve Orta Doğu'nun en zengin ülkesidir
  İnsan doğası.jpg

  SINIRLI KAYNAKLAR
  Su Kaynakları Tükeniyor
  Yaşamın temel kaynağı olan su, hem ekosistemlerin devamlılığı hem de insan yaşamının devamı için vazgeçilmezdir Günümüz dünyasında su; tarımsal üretim, endüstriyel kullanım, enerji üretimi, ulusal güvenlik gibi konularda da önemli bir yere sahiptir Su rezervinin yeterli olması ekonomik ve sosyal kalkınmanın sürdürülebilirliği açısından önem arz etmektedir
  Dünyadaki tatlı su miktarı kısıtlıdır Nüfus artışına bağlı olarak artan su talebiyle birlikte su kaynaklar; miktar, kalite ve kullanım açısından ciddi sorunlarla karşı karşıyadır

  Dünyadaki su kıtlığının ana nedenleri:

  Yenilenebilir kaynak miktarının azlığı,


  Yanlış ve aşırı su kullanımı,


  Hızlı nüfus artışına bağlı olarak kişi başına düşen su miktarının azalması olarak özetlenebilir
 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Bereket Kaynağı : Toprak

  Hava ve su gibi, canlıların yaşaması için vazgeçilmez unsurlardan biri de topraktır Toprağın üst tabakası, insanların ve diğer canlıların beslenmesinde temel kaynaktır Ayrıca sanayi için de ham madde sağlayarak ekonomiye katkı sağlar Toprağın tarım dışı kullanılması, ağır metallerle kirlenmesi ve eroz*yon sonucu oluşan etkilerle kayıplara uğraması verimi düşürmektedir
  Yurdumuzda erozyonu önlemek, pek çok canlıya barınak oluşturmak, yer üstü ve yer altı sularının kay*bını en aza indirmek amacıyla ağaçlandırma projeleri yapılmaktadır Bunlardan en önemlisi olan, Çevre ve Orman Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen "Meşe Projesi" dir
  Meşe Projesi nedir?
  1998 yılından beri sürdürülen "Meşe Projesi" dünyanın en büyük ağaçlandırma projelerinden biridir Yurt çapında 1 milyon hektar sağlıklı meşe ormanları oluşturmayı hedefleyen "Meşe Projesi" meşe tohu*mu ekimi, meşe fidanı dikimi ve canlandırma kesimi (meşe rehabilitasyonu) çalışmalarından oluşmak*tadır
  Proje kapsamında başta halkımız olmak üzere pek çok sivil toplum kuruluşları, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî Eğitim Bakanlığı'nın destekleriyle 1998-2004 yılları arasında 640 milyon adet tohum toprakla buluştu Bu proje dünyamızın içinde bulunduğu küresel ısınma tehdidine karşı mücadeleye, Türkiye'nin katkı projesidir Bu proje günümüzde de devam etmektedir
  Meşe Ağacının Faydaları

  Yaprakları (Fotoğraf 2) ile toprağı besler, ıslah eder


  Ekolojik, ekonomik ve biyolojik öneme sahiptir


  Derin ve saçak kök sistemi ile toprağı korur, erozyonu önler


  Yer altı sularının, kaynakların ve akarsuların beslenmesini sağlar


  Çeşitli hayvanlara doğal barınak sağlar


  Ülkemizin her coğrafi bölgesine yayılmış 18 türü vardır


  Toprağın geçirgenliğini artırır, yağış sularını yer altına indirir


  TEMA Vakfı, 1992 yılında Türkiye'nin geleceğini tehdit eden erozyon ve çölleşme tehlikesine karşı toplumsal duyarlılığı arttırmak ve bu mücadelenin bir devlet politikası hâline getirilebilmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur

  Türkiye'nin Kaybolan Sulak Alanları
  1 Hatay'daki Amik Gölü, 1968'de başlatılan ve altı yıl
  süren ıslah çalışmaları sonucu kurutularak tarıma açılmıştır Bu nedenle yörenin iklimi değişmiş, yörede yağışlar ve seller meydana gelmiştir
  2 Burdur'daki Kestel Gölü de 1965 yılında tarımsal
  üretim için kurutulmuştur
  3 Kahramanmaraş'taki 7125 hektar alana sahip
  Gavur Gölü, 1950'li yıllardan itibaren sıtmayla
  mücadele ve tarım alanı elde etmek amacıyla yok
  edilmiştir
  4 Türkiye'nin en önemli göllerinden biri olan Akşehir
  Gölü'nün 350 km2 alanı 15 yıl önce âdeta çöl hâline gelmiştir Gölü besleyen akarsuların çeşitli nedenlerle kuruması, yer altından kontrolsüz su çekilmesi âdeta gölün sonunu getirmiştir Son yıl*larda bölgede iklim değişmeye başlamıştır

  1997 yılında 260 bin hektar alanı kaplayan Tuz Gölü, 2004 yılına gelindiğinde 7 yılda 100 bin hektar azalarak 160 bin hektara düşmüştür

  Konya Havzası'ndaki bir başka sulak alan olan Samsam Gölü de tarımsal amaçlı kurutulmuştur; ancak üzerinden yıllar geçmesine rağmen toprakların tuzlu olması nedeniyle burada hâlâ tarım yapılamamaktadır

  Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü, aşırı su çekilmesi nedeniyle tehdit altındadır Hotamış Sazlığı, su rejimine yapılan müdahaleler sonucu kurumuştur

  Konya Kapalı Havzası'ndaki Eşmekaya Sazlığı aşırı kullanım ve diğer nedenlerle kurumuştır Bundan dolayı burada yapılması planlanan ve yapımına başlanan baraj da tamamlanamamıştır

  Konya Havzası'ndaki binlerce hektarlık Suğla Gölü de tarım arazisi elde etmek için kurutulmuştur Bu nedenle kuşlar artık bölgeye uğramıyor

  Sultan Sazlığı, Türkiye'deki ilk 5 Ramsar alanından biridir Sazlık günümüzde çok sıkı korunmakla birlikte sanayi ve tarım alanlarından su kaynaklarına karışan atıklar nedeniyle büyük tehdit altındadır Bu alanda yaygın olarak saz kesimi yapılmaktadır

  Çevre Sorunlarının Boyutları ve Etkileri

  Çevre sorunları, günümüzde küresel, bölgesel ve yöresel etkilerinin yanı sıra gelecekte de olası et*kileri ile önemli bir tehdit oluşturmaktadır Çevre sorunları konusunda, devletlere, sivil toplum örgüt*lerine ve bireylere büyük sorumluluklar düşmektedir Bunun için yakın çevredeki sorunlardan başla*yarak dünyamızı küresel boyutta etkileyebilecek çevre sorunlarına karşı önlemler alınmalıdır

 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  İnsan doğa omadan bir hiç sayılmaktadır. doğa olmadan insan beslenemez bir çok ihtiyacınıda karşılayamaz. doğa iyiyecek içecek ve giyecek sunmaktadır. ayrıca insanın yaşamak için aldığı her nefesteki oksijenide doğa üretmektedir. bu yüzden doğa olmadan insan insan olmadan doğa olamaz.
+ Yorum Gönder


doğadan nasıl yararlanıyoruz,  doğadan nasıl yararlanırız,  dogadan nasıl yararlanırız,  Dogadan nasıl yararlanıyoruz ,  insanlar doğadan nasıl faydalanır,  insanlar doğadan nasıl yararlanır