+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Etkili iletişim unsurları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Etkili iletişim unsurları
  Etkili iletişim unsurları

  . ETKİLİ İLETİŞİM
  1.1. İletişimin Tanımı
  İletişim, bugünün toplumunun canı kanıdır.
  Hayatımızın ve projelerimizin iyi olmasında büyük önem taşır. Bir bilgi çağında yaşıyoruz. Çoğu insan iletişimi, nasıl konuşup yazacağını bildiği düşüncesiyle garanti gibi görüp basite alırlar. Aslında iletişimi farkında olduğumuzdan daha fazla kullanmaktayız ve ona bağımlıyız.
  İletişim; bilginin, fikirlerin, duyguların,becerilerin, simgeler kullanılarak iletilmesidir.
  İnsanın kendini sosyal bir varlık olarak ifade etmesi için iletişim zorunludur. İnsan, çevresi ile iletişim kurarak yaşar. Onun her davranışı, konuşması, susması, duruşu ve oturma biçimi,
  kendini ifade etmesi; yani çevresine mesaj iletmesidir.
  İletişim kurmaktaki asıl amaç, anlaşılabilir mesajların gönderilmesi ve karşı tarafın
  tutum ve davranışlarında değişiklik yapmaktadır. Eğer davranışlarda değişiklik meydana
  gelmemişse ileti var; ama iletişim yoktur.

  1.2. İletişimin Öğeleri
  İletişim sürecinin gerçekleşmesi için gerekli olan iki kişiden biri gönderici yani
  kaynak, diğeri ise alıcıdır. Gönderici, ilk olarak göndermek istediği mesajı fikir olarak
  zihninde oluşturur ve daha sonra bu fikri kodlar, yani sözcüklere, rakamlara, şekillere veya
  beden diline dönüştürür. İletişimde buna Sembol Oluşturma denir. Semboller belli kodlara
  dönüştürülerek iletişim kanalı vasıtası ile alıcıya gönderilir.
  Etkili iletişim.jpg

  İletişimin tam olarak gerçekleştirilebilmesi için, üç temel faktörün bulunması gerekir.
  İletişimin temel faktörleri; kaynak, alıcı ve mesajdır. Bu üç faktör temel olmakla birlikte dört
  faktör daha vardır ki onlar da kanal, kod, dönüt ve filtredir.
  Örnek:
  Yükselen işletmesinin müdürü Ahmet Bey, tüm çalışanlara “Önümüzdeki ay
  işletmemizde denetim yapılacaktır, herkes kolları sıvasın”. Şeklinde elektronik posta
  (mail)göndermiştir. Bu iletişimde öğeler şunlardır:
   Kaynak (verici) : Ahmet Bey,
   Alıcı (hedef) :Tüm çalışanlar,
   Mesaj (bilgi, haber) : denetimin yapılacağı,
   Kanal (araç) : İnternet
   Kod : Herkes kolları sıvasın!
   Filtre (algı) : Herkes denetime hazırlansın!
   Dönüt (Geribildirim): Herkesin sıkı bir şekilde denetime hazırlanması
  Eğer bütün çalışanlar denetim için işlerinde hazırlığa başlamazlarsa, iletişim amacına
  ulaşmamış olur.

  1.2.1. Kaynak (Gönderici)
  Gönderici, mesajın kaynağı, iletişimin başlatıcısıdır.
  Gönderici iletişimi başlatan veya iletiyi gönderendir.
  Gönderici olmadan iletişim kurulamaz. İletişimde en önemli
  sorumluluk göndericiye aittir. İletişim önce göndericinin
  zihnindeki düşüncelerle ortaya çıkar. Kaynak, sahip olduğu
  tecrübe ve bilgilere göre mesaj olarak iletecek bir düşünce
  oluşturur. Yani, mesajı iletmeden önce onu “kod”lar. Bir
  düşünceyi formüle eder ve mesaj kanalı kullanarak alıcıya
  gönderir. İletişimin başarılı bir şekilde gerçekleşmesinin
  temel koşullarından biri, göndericinin uygunluğudur.
  Gönderici mesajı, alıcının zihinsel algı yeteneğine göre
  kodlamalıdır. Alıcının algılayamayacağı bir mesaj, sadece
  bir gürültüdür.
  Kaynağın Taşıması Gereken Özellikler
  İletişim, kaynağın mesajı göndermeye başlaması ile ortaya çıkar. Kaynak, mesajı
  ileten kişi veya mesajın çıkış noktası olarak tanımlanabilir. İyi bir iletişim için kaynağın
  taşıması gereken özellikler vardır. Bu özellikleri kısaca şu şekilde belirtebiliriz:
   Kaynak bilgili olmalıdır.
   Kaynak kodlama özelliğine sahip olmalıdır.
   Kaynak bulunduğu konumdaki rolüne uygun davranmalıdır.
   Kaynak tanınmalıdır. Tanınmayan veya olumsuz tanınan kaynağın göndereceği
  mesajlar, alıcılar üzerinde gerekli etkiyi oluşturmaz.

  1.2.2. Mesaj (Bilgi, Haber)
  Mesaj, alıcı için uyaran olarak işlev gören bir sinyal, ya da sinyaller birleşimidir.
  İletişim, kaynağın gönderdiği mesajın alıcı tarafından algılanmasıdır. Düşünce, duyu ya da
  bilginin kaynak tarafından kodlanmış biçimi olarak tanımlanan mesaj, bir duygu veya
  düşünceyi aktarmayı isteyen kaynağın ürettiği sözel, görsel ve işitsel simgelerden oluşan
  somut bir üründür. Mesaj, göndericinin alıcıya gönderdiği veri iletileridir. Mesaj bir
  konuşma ise “duyulan”, mesaj yazılı ise “okunan”. mesaj jest ise “görülen” ve hissedilen
  bir mesajdır. Örneğin; işe geç gelen bir memura kaşlarını çatarak: “Günaydın!” diyen bir
  müdür, bir selamın ötesinde bir şeyler söylemektedir. Göndericinin sembollerini alıcı
  tanıyamıyorsa iletişim gerçekleşmez.
  Mesajın taşıması gereken özellikler:
   Mesaj anlaşılır olmalıdır. Anlaşılamayan söz, deyim ve mimiklerden oluşan
  mesajlar algılanamayacak iletişim sağlanmayacaktır.
   Mesaj açık olmalıdır. Kaynak göndereceği mesajla, alıcıdan ne istediğini
  belirtmelidir.
   Mesaj doğru zamanda iletilmelidir. Mesajın gönderileceği zaman iyi
  belirlenmelidir. Ayrıca, alıcıdan beklenen davranış da zamanlı olmalıdır.
   Mesaj uygun kanalı izlemelidir. Mesaj, uygun yolu izlemeden alıcıya varırsa,
  etkinliğini kaybeder; alıcı ile kaynak arasındaki ilişki yetersiz olur. Özel ilaveler
  veya davranışlarla, mesaj ek anlamlı hale getirilirse, kaynak üzerindeki etkisi
  istenilenin dışında gerçekleşir ve hedefte beklenmeyen düşünce ve davranışlar
  oluşturur.
   Mesaj, kaynak ve alıcı arasında kalmalıdır: Mesaj, kaynaktan alıcıya ulaşıncaya
  kadar değişik kişi ve kademelerden geçebilir. Yüz yüze olmayan iletişim bu tür
  mesajlara dayanır. Bu durumda asıl mesaj anlamının dışında algılanır.
  Çocukların oynadığı kulaktan kulağa oyununu hatırlayınız.

  1.2.3. Kanal (Araç)
  Kanal, sinyalleri taşıyan herhangi bir fiziksel araçtır. Kanal mesajın göndericiden
  alıcıya iletildiği yoldur. Işık dalgaları, radyo dalgaları, ses dalgaları, telefon kabloları ve sinir
  sistemi olabilir. İfade edilen uygunluk, mesajın türüne göre seçilecek kanalın uygunluğudur.
  Güzel şekilde inşa edilmiş bir karayolu, bir otomobil için önemlidir; ancak bir tren açısından
  hiçbir anlam ifade etmez. Bu bakımdan iletişimin gerçek anlamda sağlanabilmesi için
  mesajın uygun kanalla gönderilmesi önemli bir unsurdur.
  Örgütlerde iletişim kanalları, resmi ve gayri resmi olabilir. İşletme içindeki resmi
  iletişim kanalları; emir-komuta zinciri, öneri-şikayet kutuları, şirket dergisi ya da işletme
  toplantıları olabilir. Gayri resmi iletişim kanalları ise; dedikodu, söylenti haberleridir.
  İşletme dışı iletişim ise, iletişim ağları ile birbirine bağlı olan milyonlarca bilgisayar,
  insanlara ve örgütlere çok gelişmiş bir iletişim olanağı sağlamıştır.

  Ana kural, iletişimin etkili ve verimli olabilmesi için kullanılan aracın mesaja uygun
  olması gerekir. İnsanlar işitsel, görsel ve duygusal zekalı olabilirler. İletişimde mümkün
  olduğu kadar çok çeşitli kanal birlikte kullanılmalıdır.

  1.2.4. Alıcı (Hedef)
  Vericinin mesajını algılayan kişi alıcıdır. Alıcı tek veya
  çok kişi olabilir, belirli ve belirsiz olabilir. Ancak, mesaj birisine
  ulaşmamışsa iletişim olayı gerçekleşmemiş demektir.
  Kodlanmış mesajı alan ve kodunu açan kişi alıcıdır. Alıcı,
  mesajı taşıyan sembolleri algılayıp anlam vererek iletişimi
  sonlandırır ya da kendisi bir mesaj göndererek gönderici konumuna geçer. İletişimin
  gerçekleşmesi için en az iki kişiye ihtiyaç vardır. Bunlardan biri kaynak, diğeri alıcıdır. İnsan
  kendisiyle kurduğu iletişimin dışında, tek başına bir iletişim kuramayacağına göre, (düşünme
  ve hayal kurma, kişinin kendi kendisiyle kurduğu iletişimdir) mutlaka alıcı veya alıcılar
  gerekir. İletişimde gönderilen mesaj tek olmasına rağmen, aynı mesajın bir tek alıcısı
  bulunduğu gibi, bir çok alıcısı da bulunabilir. Aynı şekilde bir mesajın bir veya birçok
  göndericisi de olabilir. Mesajın alıcısı çoğaldıkça, mesaj aslından uzaklaşır ve iletişimde
  başlangıçta arzu edilen amaç gerçekleşmez.
  Alıcıların, aktif dinleyici olmasını engelleyen unsurlar ise, alıcının göndericiye karşı
  olan tutumu, güveni ve inancıdır. Bunlar mesajın farklı değerlendirilmesine neden olabilir.
  Etkin iletişim için alıcının taşıması gereken özelikler ise şunlardır:
   Alıcı mesajı algılayabilmelidir. Alıcı gönderilen mesajı algılayacak düzeyde
  olmalı, algılama engeli olmamalıdır.
   Ayrıca alıcının arzulu olması gerekir. Eğer alıcı, kaynağın gönderdiği mesaja
  karşı kayıtsız ise, mesaj algılanmayacak; iletişim gerçekleşse bile etkin iletişim
  olmayacaktır.
   Alıcı bilgili olmalı ve geri-besleme sistemine sahip olmalıdır.
   Alıcı seçici olmalıdır.
   Alıcı, bulunduğu konuma uyabilmelidir. Örneğin; öğrenci öğretmenin rehber
  olduğunu kabul ederse kaynağın isteklerini kabul edebilecek, ayrıca kendi
  davranışlarının sınırlarını bilecek ve mesajı etkin bir şekilde alabilecektir.
   Alıcı kaynak olabilme özelliği taşımalıdır. Zaman zaman alıcı, kaynak; kaynak
  ise alıcı durumuna geçer. Bu nedenle alıcının da kaynak olma özelliğini taşıması
  gerekir.

  1.2.5. Kodlama-Kod Açma
  Kodlama, basit bir el hareketinden, karmaşık bir matematik formülüne kadar çok geniş
  bir anlamı kapsayabilir. Bilginin, düşüncenin duygunun iletmeye uygun, mesaj haline
  getirilmesine Kodlama denir.


  Mesajın yorumlanarak anlamlı bir şekilde algılanması sürecine Kod-açma denir.
  Kodlamada anlam birliğine dikkat etmek gerekir. Verici alıcının kendisi gibi aynı anlamları
  vereceği sembolleri ve hareketleri kullanmalıdır. Örneğin, bazı ülkelerde başı öne eğmek
  “hayır” anlamına sağa sola sallamak “evet” anlamına gelir. Bu ülkelerin birinde yaşayan
  insanların ülkemize turist olarak gelmeleri halinde yanlış anlaşılmaların oluşması
  kaçınılmazdır
  Alıcının mesajı yorumlayıp anlamlı bilgilere dönüştürme süreci kod çözmeyi
  oluşturur. Bu süreç alıcının geçmiş tecrübelerinden, sembol ve hareketlere verdiği kişisel
  yorumlardan, beklentilerden ve anlam birliğinden etkilenir. Mesaj alıcının bildiği bir lisanla
  yazılmamışsa alıcı bunun kodunu çözemez. Mesela dilimizde gerçek anlamının dışında
  başka anlam ya da anlamlarda kullanılan sözcük veya cümleler vardır. “Avucunu yala” diyen
  bir kişiye, “Hayır, yalamam” demek mesajın anlaşılmadığını gösterir.
 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  1.2.6. Dönüt(Geri besleme)
  Dönüt, hedef alıcının kaynağın ilettiği
  mesaja verdiği cevap olarak adlandırılır.
  İletişim sürecinin son aşamasıdır. Geri
  besleme aracılığıyla kaynak, iletişimin etkin
  olup olmadığı konusunda bilgi edinir. Geri
  besleme ile iletişim süreci tersine döner ve bu
  sefer hedef kaynak, kaynak hedef durumuna
  geçer. Yüz yüze iletişimde hemen geri
  besleme alırız ki, buna Gecikmesiz Geri
  Besleme denir. Kitle iletişiminde ise iletişim
  sürecinde geri besleme almak belirli bir zaman
  sonra olduğu için buna da Gecikmeli Geri
  Besleme denir.
  Olumlu ve olumsuz olmak üzere iki tür geri beslemeden söz edilebilir. Olumlu geri
  besleme, kaynağın amaçlamış olduğu etkiye ulaşıldığını kaynağa bildirirken olumsuz geri
  besleme, kaynağa alıcı üzerinde amaçlanan etkinin sağlanmadığını söyler. Kaynak, bu
  noktada amaçladığı etkiyi elde etmek istediğinde, davranışını ve mesajını, aldığı olumsuz
  geri beslemeye göre yeniden düzenler.
  Ancak, bireyler ve kurumlar arasında çoğu kez tek yönlü iletişim uygulandığı izlenir.
  Daha doğrusu iletişim sürecinin gerçekleştirdiği düşünülürken ileti süreci gerçekleştirilir.
  İletişim süreci iki perdelik oyun gibidir. Birinci perdesi mesajın gönderilmesi, ikinci perdesi
  ise, mesajın kaynağına dönüşüdür.
  Geri Besleme İletişim Sürecine Ne Kazandırır?
   İletişimin amacına ulaşıp ulaşmadığını ortaya koyar.
   Mesajın amaçlandığı gibi; doğru zamanda, doğru hedefe, doğru anlamda ulaşıp
  ulaşmadığını ortaya koyar.
   Kaynağın başarılı olup olmadığını ortaya koyar.
   Mesajı iletmede kullanılan kanalın doğru olup olmadığını ortaya koyar.
   Geri beslemenin doğru şekilde, doğru araçlarla alınıp alınmadığını ortaya koyar.
   Süreç içinde hangi aşamada niçin başarısız olunduğunu ortaya koyar.
   Bir sonraki iletişim sürecinde kullanabileceğimiz bilgileri sağlar.
   Bir sonraki iletişim sürecini doğru bilgilerle oluşturmamızı sağlar.

  1.2.7. Filtre (Algılama ve Değerlendirme)
  Filtre, göndericinin ve alıcının kendine ulaşan mesajları değerlendirmeleriyle ilgilidir.
  Burada devreye algılama girer. Algı, insanın çevresindeki uyaranların, ya da olayların
  farkına varması ve onları yorumlaması sürecidir. Algı, kişinin belli bir bilgiyi duyma, anlama
  ve değerlendirme sürecidir.
  Kişinin içinde bulunduğu durum kişinin beklentilerini, geçmiş yaşamını, toplumsal ve
  kültürel unsurları algılama sürecini etkilemektedir. Bütün bu unsurlar, kişilerin aynı mesajı
  farklı yorumlamasına sebep olmaktadır. Algılamadaki farklılığı, dışsal ve içsel faktörler
  olmak üzere iki unsura bağlayabiliriz.
  Algılamada dışsal faktörler; farklılık, yoğunluk, sıklık, hareketlilik, tekrarlama,
  kontrast, yenilik, benzerlik gibi faktörlerdir.
  Algılamada içsel faktörler; kişilik, ihtiyaçlar, amaçlar, motivasyon, inançlar, değerler
  ve tutumlar, umutlar, beklentiler, arzu ve istekler, geçmiş tecrübeler ve alışkanlıklar gibi
  faktörlerdir.
  Mesajın tam olarak algılanabilmesi için, kaynak ve hedefin mesajı kodlayacak ve kodu
  çözecek düzeyde bilgi birikimine sahip olması gerekir. Mevlana’nın “Sen ne kadar bilirsen
  bil, senin bildiğin başkasının anladığı kadardır.” sözü iletişimde algılamanın önemini
  belirtmektedir.
  Eğer gönderici ve alıcı, sembollere aynı anlamı vermiyorlarsa, iletişim süreci kusurlu
  olur, bazen aynı uyarı farklı kişiler tarafından değişik şekilde algılanabilir.

  1.3. Etkili İletişim
  Her dönemde ve ortamda organize olmanın ve işleri yoluna koymanın en önemli
  unsurlarından biri, yaygın ve etkili iletişim sağlayabilme yeteneğidir. Etkili iletişim, bir
  zaman yönetimi unsurudur. İletişimde yeteri derecede açık olunursa, iletilmek istenen mesaj,
  etkin bir biçimde, alıcıya ulaşmış olur. İletişimi zayıf olanlar, sürekli olarak karışıklığa neden
  olurlar.
  Toplum yaşamı iletişimle daha güzel hale getirilir. Birey, grup ya da toplumların
  kendi aralarında kurdukları çeşitli ilişkileri düzenleyen kuralları, mevkileri gereğince tanıyıp
  onlara uygun davranışta bulunabilmeleri, kendi aralarında etkin bir iletişimin bulunmasına
  bağlıdır. Etkin iletişimin aşamaları şunlardır:

   Hedefi bilgilendirmek
   Hedefin tutum ve davranışlarını değiştirmek
   Hedefin tutum ve davranışlarını devam ettirmek
  İletişim sürecimizin etkin iletişim olmasını isteriz. Etkin iletişim sonucunda hedef
  üzerinde şu üç ana iletişim etkisinin oluştuğu görülür:
   Hedefin bilgi düzeyinde ortaya çıkan değişme
   Hedefin tutum ve davranışlarında görülen değişme
   Hedefin açık davranışlarında görülen değişme
   Bir iletişim etkinliğinin beş temel amacı vardır;
   İletilecek mesajın kodlanması ve iletilmesi
   Mesajın kodunun çözülmesi ve filtre edilmesi
   Mesajın algılanması ve değerlendirilmesi
   Mesajın kabul edilmesi
   Mesaj doğrultusunda alıcının harekete geçmesi
  Yukarıda sayılan unsurlar dikkate alındığında, iletişimin asıl amacının kaynağın
  gönderdiği mesajın, alıcı tarafından kodunun çözülüp algılanması değil, mesajın içeriği
  doğrultusunda alıcının mesaja göre olumlu geri bildirimde bulunmasını sağlamaktır.

  1.3.1. İletişimin Engelleri
  Etkili bir iletişim, iletişime engel olan faktörlerin ortadan kaldırılmasıyla mümkün
  olur. İletişimin engellerinden bazıları şunlardır.
   Algılama farklıları
   Dildeki farklılıklar
   Gürültü engeli
   Duygusal faktörler
   Sözlerle mimikler arasındaki uyumsuzluk
   Güvensizlik
   Alıcının duygu dünyasını ayarlayamamak
   Yetersiz bilgi
   Eksik pekiştirme
   Karmaşık ve aşırı teknik bir dil
   Yüz yüze iletişim olanağı bulamamak
   İletişimde farklı ve yetersiz kanal kullanmak
  gibi faktörler iletişimin engelleridir. Bu engellerin uygun araç ve yöntemlerle ortadan
  kaldırılması etkin iletişim olanağı sağlar.

  1.3.2. İletişimi Kolaylaştıran Yöntemler
  İletişimi kolaylaştırmak için “DİAA” formülünü kullanınız.
   Dikkatleri kazanın. Çok ilginç bir söz veya anekdot
  aktararak söze başlayın.
   İlgi çekin. Dinleyenlere konunuzun neden önemli
  olduğunu anlatın.
   Arzu yaratın. Sizin görüşlerinizi dinlemenin onlar
  için nasıl yararlı olacağını belirtin.
   Anlaşma sağlayın. Dinleyicilere, anlatacağınız şeyin
  onlar için de aslında ne kadar yararlı olduğunu kabul
  etmelerini sağlayın.
  İletişimi kolaylaştırmak için, alıcının iyi ve aktif bir dinleyici olması gerekir. Aktif
  dinleyici olabilmek için:
   Konuşmayı kesin, hiç kimse konuşarak dinleyemez.
   Konuşmacıya rahatlaması için kolaylık sağlayın.
   Konuşmacıya dinleme isteğinde olduğunuzu gösterin, başka şeylerle meşgul
  olmayın, saatinize bakmayın.
   Dikkati dağıtan şeyleri ortadan kaldırın. Parazit konuşmaları dinlemeyin.
   Konuşmacıyı empatik dinleyin, kendinizi onun yerine koyun,
   Sabırlı olun başka hiçbir şey düşünmemeye çalışın.
   Kendinizi rahat hissetmeye çalışın, hafif tutun, başka şeylerle oyalanmayın.
   Eleştiriyi sonraya bırakın, eleştiri iletişimi engeller.
   Soru sorun, konuşmacının mesajını başka sözcüklerle açıklayın.
   Konuşmayı bırakın, bu aşamada konuşmak çok çekici olabilir; ancak bunu
  yapmayın, konuşmacının sözünü bitirmesini bekleyin.
   İletişimi kolaylaştırmak için iletişimin engellerini ortadan kaldırın.
+ Yorum Gönder


etkili iletişim,  olumlu iletişim