+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Kimlik kavramı alt ögeleri dil din ırk Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Kimlik kavramı alt ögeleri dil din ırk
  Kimlik kavramı alt ögeleri dil din ırk


  Kimlik kavramı alt ögeleri dil din.jpg
  Son zamanlarda özellikle iktidar tarafından alt ve üst kimlik ile ilgili

  tanımlamalarda aslında Türkiye cumhuriyetinin resmi düşüncesini temsil eden

  'Türk'kavramının, tc vatandaşlığı ile sınırlı, azınlık veya kime denir kime

  denmez, kimi objektif kimi subjektif ve kapsayıcı bir kimlik tanımı olduğu

  tezi sık sık duyulur olmaktadır. Bu görüşün kısmen kavram

  kargaşasından,kısmende tarihi olgulara karşı eksik bilgilenmelerden

  kaynaklandığını kanısındayım.  'TC vatandaşı olan herkes Türktür'şeklinde objektif(hukuki) tanımı ile,Türk

  dilini,kültürünü, ulusal ülküsünü benimseyen herkes Türk'tür şeklindeki

  subjektif(iradi)arasında ciddi anlam ve kapsam farkı bulunmaktadır.Işte

  takiyenin hakim olduğu son dönemdeki söylemlerin aslında söyledikleri ikinci

  iradi savdır.Hukuki değil.'Ya sev Ya terk et'mantığından farkı yoktur.Bir

  takım muğlak ve istisnai ifadeler dışında iktidarın AB koşullarında

  oluşturduğu kimlik tanımı özünde resmi ideoloji ve günlük kullanım dilinden

  farklı değildir.Bulgaristan,Yunanistan vb. olan bir takım Türklerin

  bulunduğu bilinmektedir.Buna karşı Türk vatandaşı olan gayrımüslümlere Türk

  denmesi kulağa doğal gelen bir terim değildir..Azınlıkların Türk olmadıkları

  var sayılmaktadır.  Ama Türk vatandaşları olmayan bazı Türk ve Türk unsurların varlığı kabul

  edilmektedir.  Aslında resmi tarih itibarı ile bakarsak,resmi ideoloji Türk ve Türk milleti

  terimlerine üç ayrı anlam yüklemiştir.Her üç anlam farklı vurgularda da olsa

  resmi ideoljinin anlayışını ifade etmektedir.Kimilerinin AB normları dediği

  gibe de, değil aksine içinden çıkılmaz bir kavram kargaşası halinde içiçe

  geçmiş kimi ümmet,kimi,türk,kimi türk islam,bu içegeçmişlikte,mantıklı bir

  kimlik değerlendirlimesi yapılması hemen hemen imkansızlaşmaktadır.Tabii bu

  islam reaksiyonun içine Kürtlerde girmektedir.Kürtler dili,kültürü,ulusal

  reaksiyonları itibarı ile kürttürler.Azınlık mı asli unsurlar mı kimlik

  bazında ayrı bir kafa karışıklığı yaratmaktadır.Kürtler,Aleviler diğer

  Türkiyeli vatandaşları Türk olmayan unsurları dini(Islami),Siyasi Cumhurun

  içine nasıl sokacaksınız,Etnik tanım olarak Türk mü Türkiyeli mi?Gelde çık

  işin içinden!..  Dini tanım 1919-22 arası sürdürülen Milli Mücadelenin hareket noktası,din

  ideolojik dayanağıdır.1923 den sonrası cumhuriyetin ilanından sonra islam

  dışlanınca, Kürtlerde bu unsurun dışına çıkmaktadır.Bu kopuş Kürt sorununu

  siyasi noktaya itmektedir. Itilmiştir de.Şeyh Sait ve Dersim 38 Direnişi bu

  siyasi noktada Şeyh Sait ile islami kopuşu,Koçgiri ve dersim 38 hem siyasi

  olup,hemde kısmi mezhepsel Kızılbaşlık ayırımı ile(Alevi-Kürt) Türk

  dilini,kültürünü ve ulusal ülküsünü benimsemeden yada bu realiteye uymayan

  gerçeklikleri ile ikinci bir kopuştur.Üçüncü son şekil ise Etnik tanım ki

  ,etnik tanım herkesi Türk olarak görmek ki, daha problamatik ırkçı görüş ki

  bu da 38 den sonra filili teorik olarak ise 1932 yılında tarih

  çalışmalarında netleşir.Bu yüzden Türk tarih ve dil teorileri,sayın

  Hallaçoğlunu başında olduğu kurumun o dönemlerde kalan zoraki sentez

  çabalarının bir ifadesidir günümüze yansıyan,Kürt-Alevileri Ermedir, gibi

  savsatalardır.  Dini tanım içindeki sınır genelde Araplar hariç islami eksenlere

  oturtulmuştur.Türk deyimi geçmez..

  23 nisan 1920 BMM açılışında Atatürk 'zevat yalnız türk değildir,yalnız

  çerkez değildir,yalnız kürt değildir,yalnız laz değildir.Fakat hepsinde

  islamiyedir.' demiştir.Yani milli mücadele içinde Türkiyeli ,sonrasında ise

  Türk milleti kavramı köprüyü geçene kadar kullanılmıştır.  Her şeye rağmen din hep kullanıla gelmektedir.Şu anda olduğu gibi Türk islam

  reaksiyonu tekbir nidaları ve sonucunda mhp ve akp birlikteliği ortak

  payanda oluşturmaktadır.Türkçe konuşan türkçe ibadet yapan Rum gibi gayri

  müslümler sürülmüş ve şiddet uygulanmıştır.Buna mukabil ırk ve anadil unsuru

  baz alınarak balkan ve rumeli müslümanları Türk sayılmaktadır.  Kim ne derse desin millet kavramı din ile örtüşmektedir.Oysa ırk ve dil

  anlamında Türklük ile alakası olmayan boşnak ve çerkezler dinleri itbarı ile

  müslüman olmalarından dolayı çok kolay Türk sayılmaktadırlar.  Günümüzde 'Kürt'kavramı kimliği üzerinden oluşan belirsizliklerde,kasıtlı

  çarpıtmalarla birlikte,toplumsal bilince damgasını vurmuş bu kavram yatıyor

  olabilir.  Sonuç olarak Cumhurriyetin 'Türk'tanımı; din,siyasi inanç ve ırk

  unsurlarının içiçe girdiği,muğlak lastikli bir kavrama dönüşmüştür.Gerek

  devletin gerekse toplumun kollektif bilincinde yer etmiş olan Türk

  kavramı,üç unsurun hiçbirinden soyutlanamaz.  Farklı siyasi eyilimler Chp, siyasi cumhurriyetçi tanımı,mhp ırkçı,akp

  islami tanımı vaya birini birini ön plana çıkarabilirler.Ama şu gerçek ki

  türkiyeli halklar, kürt halkıda dahil dini tanım daha egemendir.

  Her üç unsuru savunanlar,tezlerini Atatürk' e dayandırıyorlar ve

  cumhuriyetin kurucusunu tanık gösteriyorlar.  Işte ırk ve din temeline dayalı ulus kavramı türk islam kavramını Atatürk'ün

  görüşleri ile yüzleşme durumunda kalmak zorunda kalmaktadırlar.Buda kimlik

  tanımlarının açmazlarını ve kafa karışıklıklarını beraberinde

  getirmektedir.Resmi tarih dışına çıkıp gayri resmi tarih yapılamayacağını ve

  tanımların samimiyetsiz olduğunu takiye kültürüne yansıttığını

  göstermektedir.  Birde yoğun olarak Aleviler Türktür, Kürt , Alevisi yoktur,vb benzeri tarihi

  ve mantıki tutarsızlıkların sırıttığı soyca Kürt olan ve olmayanlar veya

  bazı kürtlerin mesela sunni Kürtlerin Alevi kürtlere oranla daha Kürt ,hatta

  Alevilerin daha Türk, olduğu kabul edilmek gerekecektir.Eğer Türk ırkı üstün

  vasıflarını eğitim yoluyla değil 'asil kanı'yoluyla kazanıyorsa,bundan,soyu

  karışmamış bir Türk'ün karışık oranla daha üstün vasıflara sahip olduğu

  sonucu çıkar.Cumhurriyetçi tanıma güvenerek Türk dilini,kültürünü ve

  ülküsünü benimsemek ile Türküm diyebileceğini sanmış ve bundan dolayı mutlu

  olmuş bir kürt Alevisi asla Türk ulusuna mal edilemez.Akla gelecek her türlü

  etnik unsuru türk ilan etmek safsatadan öte olgusal dayanıksızlık içinde

  mantıken çürüktür.Anadoluda her unsuru Türk azletmek,yada kökenlidir demek,o

  zaman Türk,Kürt olmanın ayıredici özelliği kalmaz.  Tarih boyunca Anadolu çevresinde yaşamış olan kavimlerin bir ırka

  kanıtlamaya hasredemeyiz.  Bir ulusa mensup vatandaş olmanın koşulu bir ulusal ülküyü benimsemek ise,o

  halde o ülküyü ve uzantılarını benimsemeyi 'ya se ya terk 'zorlamasını

  reddeden bir kimse mantıken vatansız veya vatan haini olmak zorundadır.Temel

  vatandaşlık hakları,siyasi bir ideale sadakat koşuluna bağlanmıştır.Idealin

  sınırları ne kadar geniş ve esnek çizilirse çizilsin,sonuçta ülküye ve

  lidere sadakatinden duyulan kuşku herkesi vatan hainliği ile karşı karşıya

  bırakır.  Işte bu noktada itibarı ile vatansızlık hainlik siyasi mücadelenin ana

  silahları haline gelecektir.Temel vatandaşlık hakları sürekli

  sorgulanacak, totaliter devletin kanlı ve paranoyak uslubu tüm topluma hakim

  olacaktır.Nitekim son zamanlarda başlayan linç girişimleri ve hezeyanlar

  göstermektedir ki milli kimlik alt üst kimlik takiyelerinin,kan ve felaket

  coğrafyasına dönüştürdüğünden, uslubun samimeyetsizliği kimlik aidiyeti

  saygınlığını yitirmesine yol açmaktadır
 2. Acil

  Kimlik kavramı alt ögeleri dil din ırk isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder