+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Genel akademik ortalama nasıl hesaplanır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Genel akademik ortalama nasıl hesaplanır
  Genel akademik ortalama nasıl hesaplanır

  Bu sistemde öğrenci yarıyıllara göre değerlendirildiği için (tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi hariç) normal olarak her yarıyılda ders planında yer alan her derse en az bir ara sınav ve bir de yarıyıl sonu sınavı planlanır. Yapılması öngörülen en az bir ara sınava ek olarak; ödev uygulama ve haberli küçük sınavlar da yapılabilir. Bu durumda o dersin yarıyıl içi çalışmalarının birbirlerine göre ağırlıklarının nasıl belirleneceği önce bölüm veya programın akademik kurulunda daha sonra fakülte veya yüksekokul kurulunda görüşüldükten sonra uygulanır.

  2. Kayıt yaptırılan her dersin sınavına girilebilir mi? Yoksa bir dersin yarıyıl sonu sınavına girmek için belli koşullar var mı
  genel-akademik-ortalama-nas-l-hesaplan-r.png

  Sadece derse kayıt yaptırmış olmak yetmez. Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için o derse kayıt yaptırmanın yanı sıra devam şartını da sağlamış olmak ve derse bağlı uygulamalarda başarılı olmak dersin ara sınavına da girmiş olmak gerekir.

  3. Sınavların yarıyıl başarı notuna etkileri nasıl hesaplanıyor

  Yarıyıl içi çalışmalar ve tüm sınavlar 100 üzerinden verilen notlar ile değerlendirilir. Bir dersin yarıyıl sonu ham başarı notuna yarıyıl içi not ortalamasının etkisi ve yarıyıl sonu sınavının etkisi fakültelerce belirlenir

  4. Yarıyıl Sonu Sınavına girmek zorunlu mudur?

  Evet bir dersten başarılı olmak için Yarıyıl Sonu Sınavına girmenin yanısıra Yarıyıl Sonu Sınavından belirli bir limitin üzerinde ham puan almanız gerekmektedir.

  Ham başarı puanı 25.00 ın altında olan öğrenci doğrudan FF notu alarak o dersten başarısız olur.

  5. Sınav tarihlerini ne zaman öğrenebileceğiz?

  Akademik takvimde yer aldığı için yarıyıl sonu sınav tarihleri zaten bellidir. Ancak ayrıntılı sınav programı dersin kodunun ait olduğu ilgili bölüm veya program başkanlığınca düzenlenerek ilgili fakülte veya yüksekokul yönetimi tarafından onaylanır. Sınavların yer tarih ve saatlerini gösteren bu program ilgili fakülte/yüksekokullar tarafından ilan edilir.

  6. Bütünleme sınavı tüm fakülte ve yüksekokullarda yapılır mı?

  Hayır. Sadece yıllık program uygulayan Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinde dönem sonunda başarısız olan öğrencilere uygulanır.

  7. Sınıf geçme esası uygulayan Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerindeki öğrenci ilgili yıla ait derslerin birinden başarısız olursa bir üst sınıfa geçebilir mi?

  Hayır. Bir üst sınıftan ders alamaz. Sadece başarısız olduğu dersi/dersleri tekrarlar. Ancak bunlary başardıktan sonra üst sınıfa geçer.

  8. Sınavlar nasıl değerlendirilip notlanıyor?

  Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notunun hesaplanmasında kullanılacak olan ara sınav ve dönem sonu sınav notlarının ağırlıkları derslerin özellikleri de dikkate alınarak ilgili kurullarca Rektörlüğe önerilir. Ayrıca dersin öğretim elemanı dönem başında dersin içeriğini başarı notunun hesaplanmasına esas olacak her türlü hususu ilgili kaynaklarıve öğrencilere ders saatleri dışında ayıracağı zamanı kapsayan duyuruyu yapar.

  Ham başarı puany 25.00’ in altında olan öğrenci doğrudan (FF) notu alarak o dersten başarısız olur. Ham başarı puanı 25.00 ve üstünde olan öğrencinin başarı notu ise; sınıfın genel durumu aritmetik ortalamalar ve istatistiksel dağılım da dikkate alınarak Rektörlükçe hazırlanan yöntemlerden biri kullanılmak suretiyle aşağıda açılım ve katsayıları belirtilen harf notlarından biri olarak belirlenir. Bu değerlendirmeden sonra da 25.00 ve üstünde olan ham başarı puanlarının harf notu karşılıklarının (FF) olması mümkündür.

  9. Değerlendirmede Bağıl Değerlendirme Sisteminin (BDS) kullanılmadığı durumlar var mı?

  Özellikleri nedeniyle BDS ile değerlendirilemeyecek dersler vardır. Ancak hangi derslerin BDS dışında kalacağına Üniversite Senatosu karar verir.

  10. Bağıl Değerlendirme Sistemi (BDS) denilen değerlendirme şeklinin amacı nedir?

  BDS’nin amacı;

  · Öğrencinin ölçülen bilgi düzeyini değerlendirirken sadece bilgi düzeyini değil başta eğitimcinin performansı olmak üzere eğitime etki eden diğer faktörleri de hesaba katmak  · Sınav sonuçlarını standardize etmek her zaman ve her koşulda yapılan sınavların sonuçlarını karşılaştırılabilir hale getirmektir.

  11. BDS'de yapylan işlem nedir?


  Yapılan sınavın 100 puan üzerinden belirlenen değerlendirmesini (ki buna ham başarı notu denir) göreceli harf notuna dönüştürmektir.

  12. Kredili sistemde verilen notlar ağırlık katsayıları ve bu notların anlamları nedir?


  Harf Notu

  Katsayısı


  AA

  4.00


  BA

  3.50


  BB

  3.00


  CB

  2.50


  CC

  2.00


  DC

  1.50


  DD

  1.00


  FD

  0.50


  FF

  0.00
  Diğer İşaretler

  B : Kredisiz dersler için başarılı

  K : Kredisiz dersler için kalır

  D : Devamsız

  G : Girmedi

  M : Muaf

  S : Süren çalışma

  E : Eksik (takip eden dönemin ders kayıt tarihine kadar düzeltilmeyen (E) notu (FF)’ye dönüştürülür)

  Bir dersten (AA) (BA) (BB) (CB) (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Ayrıca bir yarıyıla/yıla ait not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler o yarıyıl/yıl (DC) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılırlar. Bu sonuç (DC+) olarak ifade edilir.

  (B) ve (K) notu ortalama hesaplarına dahil edilmez.

  (M) notu Üniversite dışından nakil yoluyla gelen veya ÖSYM synavy yatay ve dikey geçiş yolu ile Üniversiteye kaydolan öğrencilere evvelce almış oldukları ve denkliği bölüm başkanlığının önerisi üzerine ilgili yönetim kurulunca tanynan dersler için verilir. (M) notu ortalama hesaplarına dahil edilmez.

  13. Öğrencinin genel anlamda akademik başarısı nasıl belirleniyor?

  Her öğrenci için her yarıyıl sonunda Yarıyıl Akademik Not Ortalaması ve Genel Akademik Not Ortalaması hesaplanır.

  Yarıyıl Akademik Not Ortalaması öğrencinin kayıtlı olduğu yarıyılın ağırlıklı not ortalamasıdır.

  Genel Akademik Not Ortalaması öğrencinin üniversiteye girişinden itibaren kayıtlı bulunduğu bölümün veya programın ders planındaki derslerinin tümü göz önüne alınarak hesaplanan genel ağırlıklı not ortalamasıdır. Bu ortalamalar her yarıyılın sonunda ilgili birim tarafından hesaplanır

  Yarıyıl Akademik Not Ortalaması ve Genel Akademik Not Ortalaması ağırlıklı not ortalamaları ile hesaplanır. Ağırlıklı not ortalaması alınan derslerin kredileriyle derslerden alınan harf notlarının eşdeğeri ağırlık katsayılarının çarpımından elde edilen toplamın toplam krediye bölünmesiyle bulunur. Ağırlıklı not ortalaması virgülden sonra iki haneli olarak hesaplanır.  Örneğin bir öğrencinin bir yarıyılda kaydolduğu 5 ders ve bu derslerin kredi saat değerleri aşağıdaki gibi olsun:

  4 Kredilik A Dersi 3 Kredilik B Dersi 2 Kredilik C Dersi 2 Kredilik D Dersi ve 1 Kredilik E Dersi.

  Bu öğrencinin o yarıyıldaki toplam kredi yükü kaydolduğu derslerin kredi saatleri toplamı yani 4+3+2+2+1=12’dir.

  Öğrenci bu derslerden aşağındaki tabloda gösterilen harf notlarını almış olsun:


  1. Öğrenci başarısı nasıl ölçülüyor? Yapılacak sınavların bağlı olduğu esaslar var mı?

  Bu sistemde öğrenci yarıyıllara göre değerlendirildiği için (tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi hariç) normal olarak her yarıyılda ders planında yer alan her derse en az bir ara sınav ve bir de yarıyıl sonu sınavı planlanır. Yapılması öngörülen en az bir ara sınava ek olarak; ödev uygulama ve haberli küçük sınavlar da yapılabilir. Bu durumda o dersin yarıyıl içi çalışmalarının birbirlerine göre ağırlıklarının nasıl belirleneceği önce bölüm veya programın akademik kurulunda daha sonra fakülte veya yüksekokul kurulunda görüşüldükten sonra uygulanır.

  2. Kayıt yaptırılan her dersin sınavına girilebilir mi? Yoksa bir dersin yarıyıl sonu sınavına girmek için belli koşullar var mı?

  Sadece derse kayıt yaptırmış olmak yetmez. Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için o derse kayıt yaptırmanın yanı sıra devam şartını da sağlamış olmak ve derse bağlı uygulamalarda başarılı olmak dersin ara sınavına da girmiş olmak gerekir.

  3. Sınavların yarıyıl başarı notuna etkileri nasıl hesaplanıyor?

  Yarıyıl içi çalışmalar ve tüm sınavlar 100 üzerinden verilen notlar ile değerlendirilir. Bir dersin yarıyıl sonu ham başarı notuna yarıyıl içi not ortalamasının etkisi ve yarıyıl sonu sınavının etkisi fakültelerce belirlenir.

  4. Yarıyıl Sonu Sınavına girmek zorunlu mudur

  Evet bir dersten başarılı olmak için Yarıyıl Sonu Sınavına girmenin yanısıra Yarıyıl Sonu Sınavından belirli bir limitin üzerinde ham puan almanız gerekmektedir.

  Ham başarı puanı 25.00 ın altında olan öğrenci doğrudan FF notu alarak o dersten başarısız olur.

  5. Sınav tarihlerini ne zaman öğrenebileceğiz?

  Akademik takvimde yer aldığı için yarıyıl sonu sınav tarihleri zaten bellidir. Ancak ayrıntılı sınav programı dersin kodunun ait olduğu ilgili bölüm veya program başkanlığınca düzenlenerek ilgili fakülte veya yüksekokul yönetimi tarafından onaylanır. Sınavların yer tarih ve saatlerini gösteren bu program ilgili fakülte/yüksekokullar tarafından ilan edilir.  6. Bütünleme sınavı tüm fakülte ve yüksekokullarda yapılır mı?

  Hayır. Sadece yıllık program uygulayan Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinde dönem sonunda başarısız olan öğrencilere uygulanır.

  7. Sınıf geçme esası uygulayan Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerindeki öğrenci ilgili yıla ait derslerin birinden başarısız olursa bir üst sınıfa geçebilir mi?

  Hayır. Bir üst sınıftan ders alamaz. Sadece başarısız olduğu dersi/dersleri tekrarlar. Ancak bunlary başardıktan sonra üst sınıfa geçer.

  8. Sınavlar nasıl değerlendirilip notlanıyor?

  Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notunun hesaplanmasında kullanılacak olan ara sınav ve dönem sonu sınav notlarının ağırlıkları derslerin özellikleri de dikkate alınarak ilgili kurullarca Rektörlüğe önerilir. Ayrıca dersin öğretim elemanı dönem başında dersin içeriğini başarı notunun hesaplanmasına esas olacak her türlü hususu ilgili kaynaklarıve öğrencilere ders saatleri dışında ayıracağı zamanı kapsayan duyuruyu yapar.
 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Ham başarı puany 25.00’ in altında olan öğrenci doğrudan (FF) notu alarak o dersten başarısız olur. Ham başarı puanı 25.00 ve üstünde olan öğrencinin başarı notu ise; sınıfın genel durumu aritmetik ortalamalar ve istatistiksel dağılım da dikkate alınarak Rektörlükçe hazırlanan yöntemlerden biri kullanılmak suretiyle aşağıda açılım ve katsayıları belirtilen harf notlarından biri olarak belirlenir. Bu değerlendirmeden sonra da 25.00 ve üstünde olan ham başarı puanlarının harf notu karşılıklarının (FF) olması mümkündür.

  9. Değerlendirmede Bağıl Değerlendirme Sisteminin (BDS) kullanılmadığı durumlar var mı?

  Özellikleri nedeniyle BDS ile değerlendirilemeyecek dersler vardır. Ancak hangi derslerin BDS dışında kalacağına Üniversite Senatosu karar verir.

  10. Bağıl Değerlendirme Sistemi (BDS) denilen değerlendirme şeklinin amacı nedir?

  BDS’nin amacı;

  · Öğrencinin ölçülen bilgi düzeyini değerlendirirken sadece bilgi düzeyini değil başta eğitimcinin performansı olmak üzere eğitime etki eden diğer faktörleri de hesaba katmak  · Sınav sonuçlarını standardize etmek her zaman ve her koşulda yapılan sınavların sonuçlarını karşılaştırılabilir hale getirmektir.

  11. BDS'de yapylan işlem nedir?

  Yapılan sınavın 100 puan üzerinden belirlenen değerlendirmesini (ki buna ham başarı notu denir) göreceli harf notuna dönüştürmektir.  12. Kredili sistemde verilen notlar ağırlık katsayıları ve bu notların anlamları nedir?

  Harf Notu

  Katsayısı


  AA

  4.00


  BA

  3.50


  BB

  3.00


  CB

  2.50


  CC

  2.00


  DC

  1.50


  DD

  1.00


  FD

  0.50


  FF

  0.00  Diğer İşaretler  B : Kredisiz dersler için başarılı

  K : Kredisiz dersler için kalır

  D : Devamsız

  G : Girmedi

  M : Muaf

  S : Süren çalışma

  E : Eksik (takip eden dönemin ders kayıt tarihine kadar düzeltilmeyen (E) notu (FF)’ye dönüştürülür)

  Bir dersten (AA) (BA) (BB) (CB) (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Ayrıca bir yarıyıla/yıla ait not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler o yarıyıl/yıl (DC) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılırlar. Bu sonuç (DC+) olarak ifade edilir.

  (B) ve (K) notu ortalama hesaplarına dahil edilmez.

  (M) notu Üniversite dışından nakil yoluyla gelen veya ÖSYM synavy yatay ve dikey geçiş yolu ile Üniversiteye kaydolan öğrencilere evvelce almış oldukları ve denkliği bölüm başkanlığının önerisi üzerine ilgili yönetim kurulunca tanynan dersler için verilir. (M) notu ortalama hesaplarına dahil edilmez.  13. Öğrencinin genel anlamda akademik başarısı nasıl belirleniyor?

  Her öğrenci için her yarıyıl sonunda Yarıyıl Akademik Not Ortalaması ve Genel Akademik Not Ortalaması hesaplanır.  Yarıyıl Akademik Not Ortalaması öğrencinin kayıtlı olduğu yarıyılın ağırlıklı not ortalamasıdır.

  Genel Akademik Not Ortalaması öğrencinin üniversiteye girişinden itibaren kayıtlı bulunduğu bölümün veya programın ders planındaki derslerinin tümü göz önüne alınarak hesaplanan genel ağırlıklı not ortalamasıdır. Bu ortalamalar her yarıyılın sonunda ilgili birim tarafından hesaplanır

  Yarıyıl Akademik Not Ortalaması ve Genel Akademik Not Ortalaması ağırlıklı not ortalamaları ile hesaplanır. Ağırlıklı not ortalaması alınan derslerin kredileriyle derslerden alınan harf notlarının eşdeğeri ağırlık katsayılarının çarpımından elde edilen toplamın toplam krediye bölünmesiyle bulunur. Ağırlıklı not ortalaması virgülden sonra iki haneli olarak hesaplanır.  Örneğin bir öğrencinin bir yarıyılda kaydolduğu 5 ders ve bu derslerin kredi saat değerleri aşağıdaki gibi olsun:

  4 Kredilik A Dersi 3 Kredilik B Dersi 2 Kredilik C Dersi 2 Kredilik D Dersi ve 1 Kredilik E Dersi.

  Bu öğrencinin o yarıyıldaki toplam kredi yükü kaydolduğu derslerin kredi saatleri toplamı yani 4+3+2+2+1=12’dir.

  Öğrenci bu derslerden aşağındaki tabloda gösterilen harf notlarını almış olsun:

  Dersin

  Aldığı

  Harf Notu

  Dersin Kredisi X Harf Notu Ağırlığı


  Dersler

  Kredisi

  Harf Notu

  Ağırlığı
  A Dersi

  4

  AA

  4

  (4 x 4 = 16 )


  B Dersi

  3

  BA

  35

  (3 x 35 = 105 )


  C Dersi

  2

  BB

  3

  (2 x 3 = 6 )


  D Dersi

  2

  CC

  2

  (2 x 2 = 4 )


  E Dersi

  1

  DC

  15

  (1 x 1.5 = 1.5 )


  Yarıyılın Kredi Yükü :12  Yarıyıl Toplamı: 38


  Yarıyıl Toplamı 38

  : =3166667 =317(Yarıyıl Akademik Not Ortalaması)

  Yarıyılın Kredi Yükü 12  Tüm yarıyıllar için de aynı yöntem kullanılarak Genel Akademik Not Ortalaması hesabı yapılır.

  Gerek Yarıyıl Akademik Not Ortalaması ve gerekse Genel Akademik Not Ortalaması öğrencinin kredili derslerden aldığı (AA) dan (FF) ye kadar olan notların değerlendirmeye katılması ile belirlenir.

  14. Sınav sonuçlarının ilanı için belli bir süre var mı?

  Sınav sonuçları dersin öğretim elemanı tarafından sınav tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe teslim edilir.

  17. Synav sonuçlaryna itiraz etmek mümkün müdür?

  Evet synav sonuçlaryna itiraz etmek hakkynyzdyr. Ancak bunun belli bir süresi vardyr. Ytiraz ba?vurunuzu ara ve yaryyyl sonu synavlarynyn ilanyndan itibaren 7 gün içinde maddi hata dilekçesini ilgili fakülte/yüksekokula verir

+ Yorum Gönder