+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Manzum hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Manzum hakkında bilgi








  Manzum nedir


  Klasik Türk Edebiyatında bütün şairler tarafından ortak olarak kullanılan kalıplaşmış sanatlı sözlere manzum denir.

  Manzum; Özellikle duyguların, hislerin anlatildiqi yazı biçimidir. Dizelerden (mısralardan) oluşur. Dizeler alt alta sıralanır. Ölçü ve kafiyesi (uyağı) bulunur. Böyle yazılara manzume denir. Manzumelerin duygu ve heyecan yönünden yeterli olup bir sanat değeri taşıyanlarına şiir denir.

  Dizeler halinde yazılan yazılara verilen ad. dizeler halinde yazılan, uyaklı ve ölçülü olan her yazıya manzum yazı denir, ancak her manzum yazı şiir değildir. bir manzum yazının şiir değeri taşıyabilmesi için duygu ve heyecan yönünden yeterli olması, sanat değeri taşıması ve okuyan kişi üzerinde güzel duygular uyandırması gerekir.

  Manzume:

  -Ölçülü ve uyaklı manzum parçalardır.
  -Öğretici konular ve akılda kolay kalması istenen düşünceler bu nazım şekliyle yazılır.
  -Estetik kaygı taşımazlar.
  -Çağrışım yönü ve imgeleme zayıftır.
  -Manzum hikâyeler birer manzumedir.

  Manzum Hikayelerin Özellikleri:

  -Toplumu ilgilendiren olaylar işlenir.
  -Daha çok ders veren, eğitici, öğretici, etkileyici konular seçilir.
  -Ölçü ve uyağa dikkat edilir.
  -Anlam, alttaki dizelerde devam eder.
  -Karşılıklı konuşmalara yer verilir.
  -Dizelerin uzunlukları aynı olmayabilir.
  -Bu nazım şekli edebiyatımıza Tanzimat Dönemi’nden sonra girmiştir.

  Manzume ve Şiir Arasındaki Ayırıcı Özellikler:


  -Şiirde anlatılanları düz yazıyla ifade edemeyiz, manzumede anlatılanları düz yazıyla ifade edebiliriz.
  -Şiirde olay örgüsü yoktur, manzumede olay örgüsü vardır.
  -Şiirde bireysellik duygu ve çağrışım ön plandadır; manzumede toplumsal konular yaşanmış ya da yaşanabilecek olaylar işlenir.
  -Şiirde çok anlamlılık ve imge ağır basarken manzumede sözcükler genellikle gerçek anlamında kullanılır.
  -Manzumeler genellikle didaktik metinlerdir.

  Manzum Eser Nedir ?
  Bundan önceki yazılarda nesir ve nazım konularını işlemiştik. Bu bölümde Manzum eserler üzerinde duracağız. Böylece, nazımla ilgili daha geniş bilgiye sahip olacaksınız.

  Mısralardan meydana gelen ölçülü ve kafiyeli ürünlere nazım dendiğini hatırlayınız.

  Nazımla ortaya konmuş kısa ürünlere manzume, uzun ürünlere de manzum eser denir.
  Günümüzde nazım ve şiir kelimeleri aynı kavramı karşılar şekilde kullanılmaktadır.Şiirler de nazım şeklinde ortaya konur; fakat her nazım şiir değildir.

  Şiir, bizi bulunduğumuz ruh halinden alıp başka bir ruh haline götürebilen, içimizde güzel duygular uyandıran, mısralardan örülmüş ve sanat değeri taşıyan sözlerdir.

  Manzumelerde anlam bütünlüğü taşıyan en küçük parçaya nazım birimi denir.
  İki mısradan meydana gelen ve kendi arasında anlam bütünlüğü taşıyan nazım birimine beyit; ikiden fazla mısradan meydana gelen ve yine anlam bütünlüğü taşıyan nazım birimine Kıt’a veya bent ya da üçlük, dörtlük, beşlik … adı
  verilir.

  Belli bir ölçü ve kafiye düzeni ile örülmüş mısralardan meydana getirilmiş biçimine nazım şekli denir.

  Manzum eser örnek:
  ÇOBAN ÇEŞMESİ

  Derinden derine ırmaklar ağlar,
  Uzaktan uzağa çoban çeşmesi,
  Ey suyun sesinden anlıyan bağlar,
  Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi.
  “Göynünü Şirin’in aşkı sarınca
  Yol almış hayatın ufuklarınca,
  O hızla dağları Ferhat yarınca
  Başlamış akmağa çoban çeşmesi…”
  O zaman başından aşkındı derdi,
  Mermeri oyardı, taşı delerdi.
  Kaç yanık yolcuya soğuk su verdi.
  Değdi kaç dudağa çoban çeşmesi.
  Vefasız Aslı’ya yol gösteren bu,
  Kerem’in sazına cevap veren bu,
  Kuruyan gözlere yaş gönderen bu…
  Sızmadı toprağa çoban çeşmesi.
  Leyla gelin oldu, Mecnun mezarda,
  Bir susuz yolcu yok şimdi dağlarda,
  Ateşten kızaran bir gül arar da,
  Gezer bağdan bağa çoban çeşmesi,
  Ne şair yaş döker, ne aşık ağlar,
  Tarihe karıştı eski sevdalar.
  Beyhude seslenir, beyhude çağlar,
  Bir sola, bir sağa çoban çeşmesi…

  Faruk Nafiz ÇAMLIBEL
  (Han Duvarları)

  Türk Halk Edebiyatında Manzum Eserler
  Türk Edebiyatı, başlangıcından günümüze kadar, meydana getireni belli olan veya olmayan, genellikle yabancı etkilerden uzak, Türk halkı arasında yaşayan konuşma diliyle söylenmiş, halkın kültürünü, duygu ve düşüncelerini yansıtan edebiyata denir.

  Türk Halk Edebiyatı nazmı, halk içinden yetişen, adı bilinen veya bilinmeyen şairlerin hece ölçüsü ile ve özel biçimlerde meydana getirdikleri manzum ürünlerden oluşur.

  Türk Halk Edebiyatı nazmında; nazım birimi dörtlük, ölçü hece ölçüsüdür. Bunların istisnaları görülebilir.Belli başlı nazım şekilleri ise, türkü, mani, koşma, semai vb. ‘ dir.

  Türk Halk Edebiyatı, başlıca üçbölümden incelenmektedir.
  1- Anonim Halk Edebiyatı
  2- Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı
  3- Aşık Tarzı Halk Edebiyatı








 2. Nesrin
  Devamlı Üye





  Manzum demek bir diğer adı ile şiirde denilmektedir. manzum türü eserlerde duygu çok daha ağır basmaktadır. ve bu tür yazılar dizelerden oluşmaktadır. ayrıca bu dizeler art arda sıralanarak kıtaları oluşturur. bunun dışın da manzumlar ayrıca ölçü ve kafiyelerden de oluşmaktadır.




+ Yorum Gönder