+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda 9. Sınıf Dil ve Anlatım Ses Olayları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  9. Sınıf Dil ve Anlatım Ses Olayları

  Ünlü Türemesi


  Kimi sözcükler ek alırken sözcük ile ek arasında bir ünlü ortaya çıkar. Buna ünlü türemesi adı verilir.

  “Azıcık aşım, kaygısız başım.” cümlesinde “az” sözcüğü “-ak” ekini alırken arada “ı” ünlüsünün türediğini görüyoruz: güpegündüz, gencecik, biricik vb. sözcüklerinde de ünlü türemesi vardır.

  Ünlü Düşmesi

  Türkçede iki heceli olan ve ikinci hecesinde dar ünlü (ı, i. u, ü) bulunan kimi sözcüklere ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde sözcüğün ikinci hecesindeki dar ünlü düşer. Buna ünlü düşmesi ya da hece düşmesi denir.

  Akıl-ım > aklım

  Şekil-ini > şeklini

  Boyun-u > boynu

  Birleşik sözcüklerde iki sözcüğün birleşimi sırasında ünlü düşmesi görülebilir.

  Cuma ertesi > cumartesi

  Kayın ana > kaynana

  Kahve altı > kahvaltı

  “etmek, olmak, eylemek” yardıma eylemleriyle yapılan birleşik fiillerde de ünlü düşmesi görülebilir.

  Kayıp olmak > kaybolmak

  Kayıt etmek > kaydetmek

  Seyir etmek > seyretmek

  Bazı sözcüklerin türetilmesi sırasında ünlü düşmesi görülür.

  sıyır-ık > sıyrık

  ayır-ıl-an > ayrılan

  devir-ik > devrik

  buyur-uk > buyruk

  Ünlü Daralması

  Türkçede “y” ünsüzünün daraltıcı bir özelliği vardır. Buna göre “a, e” düz – geniş ünlüleriyle biten sözcüklere şimdiki zaman eki “-yor” getirildiğinde, sözcüğün sonundaki düz – geniş ünlüler daralarak “ı, i, u, ü” ye dönüşür. Buna ünlü daralması denir.

  “Annemin kaç gündür yüzü gülmüyor.” cümlesinde “gülme-” fiiline “-yor” şimdiki zaman eki getirilmiş ve fiilin sonundaki “e” ünlüsü daralarak “ü”ye dönüşmüştür. Dolayısıyla ünlü daralması olmuştur.

  Yaşa-yor > yaşıyor

  Bilme-yor > bilmiyor

  Ye-y-enler > yiyenler

  İste-yor > istiyor

  sözcüklerinde de ünlü daralması olmuştur.

  Ünsüz Benzeşmesi

  Sert ünsüzlerle biten sözcüklerden sonra “c, d, g” yumuşak ünsüzleriyle başlayan bir ek geldiğinde, ekin başındaki yumuşak ünsüzler sertleşerek “ç, t, k” olur. Buna ünsüz benzeşmesi veya ünsüz uyumu denir.

  “Her işte bir hayır vardır.” cümlesinde “iş” sözcüğü “ş” sert ünsüzüyle bitmiştir. Sonra da sözcüğe “-de” hâl eki getirilmiştir. Sözcüğün sonundaki sert ünsüzden dolayı ekin başındaki “d” yumuşak ünsüzü sertleşerek “t” olmuştur. Dolayısıyla “işte” sözcüğünde ünsüz benzeşmesi vardır.

  Seç-gi – > seçki

  Simit-çi > simitçi

  1955-de > 1955-te

  sözcüklerinde ünsüz benzeşmesi vardır

  Ünsüz Yumuşaması

  Türkçede “p, ç, t, k” sert ünsüzleriyle biten sözcüklerin sonuna ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde sözcüğün sonundaki sert ünsüzler yumuşayıp “b, c, d, g, ğ” olur. Buna ünsüz yumuşaması denir.

  p > b

  ç > c

  t > d

  k > ğ’ye dönüşür.

  “Bu, bardağı taşıran son damlaydı.” cümlesinde “bardak” sözcüğüne ünlüden oluşan “-i” hâl eki gelmiş ve sözcüğün sonundaki sert ünsüz olan “k”, yumuşayarak “ğ ‘ye dönüşmüştür. O hâlde “bardağı” sözcüğünde ünsüz yumuşaması olmuştur.

  “Kardeşim bu rengi çok sever.” cümlesinde “renk” sözcüğüne “i” ünlüsü gelmiş ve sözcüğün sonundaki “k” ünsüzü “g ‘ye dönüşmüş, yani ünsüz yumuşaması olmuştur.

  ilaç-ı - > ilacı

  armut-un > armudun

  dolap-ım > dolabım

  icat-ı > icadı

  sözcüklerinde de ünsüz yumuşaması vardır.

  Sert ünsüzle biten sözcüklerle “etmek, olmak” yardımcı eylemlerinin oluşturduğu birleşik fiillerde ünsüz yumuşaması görülür.

  Kayıp etmek > kaybetmek

  Kayıt olmak > kaydolmak

  Tek heceli sözcüklerde genellikle ünsüz yumuşaması olmaz.

  Kaç-a > kaça

  Süt-ü > sütü

  sözcüklerinde ünsüz yumuşaması olmamıştır. Ancak,

  Çok-u > çoğu

  Renk-i > rengi

  sözcüklerinde ünsüz yumuşaması olmuştur.

  Özel isimlerde ünsüz yumuşaması konuşma sırasında olsa bile bu, yazıda gösterilmez.

  “Zonguldak’ın nesi meşhur?” cümlesinde özel isim olan “Zonguldak’ın” sözcüğü konuşma sırasında “Zonguldağın” biçiminde telaffuz edilir. Ancak bu yumuşama, görüldüğü gibi, yazıda gösterilmez.

  Türkçeye yabancı dillerden geçmiş “sanat, hukuk, hürriyet vb.” sözcüklerde ünsüz yumuşaması görülmez.

  Ünsüz Türemesi

  “Affına sığınıyorum.” cümlesinde “af” sözcüğü ünlüyle başlayan bir ek alırken ikinci bir ünsüz (f) türemiştir. İşte “af, zan, his, şık vb.” sözcüklerin sonuna ünlüyle başlayan bir ek gelirse sözcüğün sonunda bir ünsüz daha ortaya çıkar. Buna ünsüz türemesi denir.

  Zan-ımca > zannımca

  His-ine > hissine

  Af-ı > affı

  sözcüklerinde de ünsüz türemesi olmuştur.

  “etmek, olmak” yardımcı eylemleriyle yapılan bileşik fiillerde de ünsüz türemesi görülebilir.

  Ret-etmek > reddetmek

  Af-etmek > affetmek

  Hal-olmak > hallolmak

  Ünsüz Düşmesi

  “k” ünsüzüyle biten kimi sözcükler, ek aldığında sözcüğün sonundaki bu ünsüz bazen düşer. Buna ünsüz düşmesi denir.

  “Alçacık bir ağacın altında oturduk.” cümlesinde “alçacık” sözcüğünde ünsüz düşmesi olmuştur. “Alçak” sözcüğü “-cık” ekini alırken sözcüğün sonundaki “k” ünsüzü düşmüştür.

  Ufak-cık > ufacık

  Büyük-cek > büyücek

  sözcüklerinde de ünsüz düşmesi olmuştur.

  Kaynaştırma Ünsüzleri

  Türkçede iki ünlü yan yana bulunmayacağından ünlü ile biten bir sözcüğe yine ünlü ile başlayan bir ek geldiğinde araya “y, ş, s, n” kaynaştırma ünsüzlerinden uygun olanı (koruyucu ünsüzler) girer.

  “O, konuşmayı pek sevmezdi.” cümlesinde “konuşma” sözcüğü ünlüyle bitmiştir. Bu sözcük “ı” ekini almıştır. İki ünlü yan yana bulunamayacağından, araya “y” kaynaştırma ünsüzü girmiştir.

  Annesi, yirmişer, elmaya sözcüklerinde de kaynaştırma ünsüzü vardır.

  n>m Değişmesi

  Türkçede kullanılan bazı kelimelerdeki b ünsüzünden önce gelen n ünsüzü m’ye dönüşür:

  saklanbaç, penbe, çenber, anbar, saklambaç, pembe, çember, ambar

  Yukarıdaki sözcüklerde n ünsüzü m’ye dönüşmüştür.
 2. Acil

  9. Sınıf Dil ve Anlatım Ses Olayları isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


9.sınıf dil anlatımses olayları