+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Materyalizm nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Materyalizm nedir


  Materyalizm nedir ilgili bilgi  Materyalizm: Yalnızca maddenin gerçek olduğunu, madde ve maddenin değişimleri dışında hiçbir şeyin varolmadığını, varlığın madde cinsinden ol¬duğunu öne süren görüş; yer kaplayan, giril¬mez, yaratılmamış ve yok edilemez, kendin¬den kaim olan, harekete yetili maddenin, evrenin biricik ya da temel bileşeni olduğu¬nu savunan varlık anlayışı.
  materyalizmnedir.jpg

  Evrendeki tek tözün madde olduğunu, varlığın fiziki bir nitelik taşıdığını ve evrende tinsel bir tözün bulunmadığını öne süren görüş, ve indirgemeci bir öğreti olarak ma¬teryalizm yalnızca maddeye varlık yükler, zihin ya da ruba bağımlı bir gerçeklik ya da ikinci dereceden bir varlık verir veya ruhun hiçbir şekilde varolmadığını öne sürer. Ger¬çek dünyanın, halleri ve ilişkileri itibariyle değişen maddi şeylerden meydana geldiğini savunan maddecilik, maddi bir şey ya da nesneyi ise, sadece mekan ve zaman içinde olma, şekil, büyüklük, kütle, katılık, sıcak¬lık türünden fiziki özellikler sergileyen bir şey olarak tanımlar.
  Materyalizm, buna göre, fiziki bilimlerin belli fenomen öbeklerini yalnızca fiziki ko¬şullara yönelerek açıklama çabasında olan materyalist metodolojisinden de yararlana¬rak, realist bir bakış açısıyla, İnsan varlıkları¬na duyu deneyinde sunulan dünyanın, rasyo¬nel bir biliş tarzının kendilerine erişemediği şeyleri gizleyen fenomenal bir fantezi olma¬yıp, temel gerçeklik olduğunu savunan, do¬ğadan ayrı bir kendinde şeyler dünyasının, doğanın ötesinde, dinin, önsezilerimize ve duygularımıza müracaat eden, ama akıldan destek bulmayan geleneksel batıl inançlara başvurmak suretiyle varlığını bildirdiği tür¬den doğaüstü bir dünyanın varolmadığını öne süren görüşe karşılık gelir.
  Vahye ve vahye dayanan dine, geleneksel olarak kutsanan batıl inançlara, ciddi araştır¬ma ve argümanlardan çok arzuların sonucu olan kanaatlere karşı olumsuz bir tavır takınan ve tinsel bir gerçeklik olarak Tanrı’nın hiçbir şekilde varolmadığını savunan bakış açısını ifade eden materyalizm, daha özel olarak da, 2- Değerler alanında maddi zengin¬lik ve refahın, bedensel tatminlerin ve du¬yumsal hazların İnsanın elde etmesi ya da ulaşması gereken en temel değerler olduğu¬nu savunur. Söz konusu popüler anlamı için¬de materyalizm, İnsan varlığında, kendisini hazcı bir kişisel çıkar ve madde duygusuyla harekete geçiren doğuştan bir psikolojik me¬kanizmanın bulunduğunu ifade eder.
 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Materyalizm ve Maddecilik Hakkında Kısa Bilgi

  Materyalizm veya maddecilik, varlığın yapısı hakkında belli bir tavrı yansıtan bir görüştür Materyalist filozoflara göre var olan her şey, bize başka türlü görünse bile ya madde, ya da maddi bir şeydir
  Yani bu demektir ki madde olarak görünmeyen şeyler de maddeye indirgenebilir Varlığın temeli, maddedir ve her şey maddi bir şeye indirgenebilmektedir

  Bütün bunların dışında, çeşitli materyalist filozofların farklı madde anlayışları vardır Bu bağlamda, materyalizmin çeşitli türlerinden söz etmek mümkündür.

+ Yorum Gönder


MATERYALİZM İLGİLİ RESİMLER