+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Amatör Kaside örnekler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Amatör Kaside örnekler
  Amatör Kaside kısa örnekler


  sideler, sıklıkla birini övmek ya da yermek amacıyla yazılan şiirlerdir. Daha çok din ve devlet büyüklerini övmek amacıyla yazılan divan edebiyatı şiirlerdir. Kaside şairlerine kaside-gü (kaside söyleyen), kaside-sera ya da kaside-perdaz (kaside yazan) denir. Çok katı bir kalıpla yazılan kasideler, 6 bölümden oluşur.

  Türk edebiyatında 13. Yüzyıl itibariyle kullanılmaya başlanmıştır. Nazım birimi beyittir. Beyit sayısı 33-99 arasında değişir. Kasidenin ilk beyitine matla denir. Şair kasidesi içinde matlayı tekrar ederse tecdid-i matla denir. Matlayı birden çok tekrar ederse bu zat-ül metali veya zül metalidir. Kasidenin son beyitine makta, şairin mahlasının bulunduğu beyite taç beyit denir. Kasidenin en güzel beyiti beyt-ül kasid olarak isimlendirilir.

  Kasidenin Bölümleri

  1. Nesip (Teşbib)

  Kasidenin ilk bölümüdür, şiir yönünden en ağır bölümdür. Genelde 15-20 beyit olur. Şair bu bölümde betimleme yapar; kadın, kış, at, bahar vs.
  Baharın tasviri yapılıyorsa: Bahariye, kışın tasviri yapılıyorsa: Şitaiye, temmuzun tasviri yapılıyorsa: Temmuziye, ramazanın tasviri yapılıyorsa: Ramazaniye, atın tasviri yapılıyorsa: Rahşiye, hamamın tasviri yapılıyorsa: Hamamiye. Değişik tasvirler yapılır. Yani kasidenin tasvir bölümüdür.

  2. Girizgah

  Nesip bölümünden methiye bölümüne geçerken söylenen ve basamak görevinde olan beyitlerdir. Şair bu bölümde övgüye başlayacağını haber verir. 1-2 beyitten oluşur.
  3. Methiye
  Kasidenin sunulduğu kişinin övüldüğü bölümdür. Şiir yönü çok zayıf, dil yönü diğer bölümlere göre çok ağırdır.
  4. Tegazzül
  Gazel söyleme anlamına gelir, bütün kasidelerde olması zorunlu değildir. Methiyeden sonra şair bir fırsatını düşürüp aynı ölçü ve uyakta bir gazel söyler, buna tegazzül denir.
  5. Fahriye
  Şairin kendini övdüğü bölümdür. Fahriyeyi en seven şair Nefi’dir.
  6. Tac
  Şairin kendisi hakkındaki yeni düşüncelerini söylediği bölümdür. 2-3 beyit bulunur. ‘Nefi’ çok kullanır.(Tac bir bölüm değil sadece şairin isminin geçtiği beyittir)
  7. Dua
  Kasidenin son bölümüdür. Birkaç beyit olur. Şair burada övdüğü kişinin başarılı, uzun ömürlü, talihinin iyi olması yönünde dua eder.
  Kaside ve Tarihsel Önemi

  Kasideler, sosyal ve kültür tarihi araştırmacısı için önemli bir belge ve bilgi kaynağı olarak değerlendirilebilirler. Resmî tarihi vesikalar kadar, edebî metinlerin de tarih araştırmacısı için önemli bir belge olduğunu ispatlayacak mühim kaynaklar arasındadır.

  Kasideler, ideal devlet adamı profili çizme, sosyal ve ekonomik konularda devrin özelliklerini yansıtma, sosyal hayatın değişik sahnelerini anlatma, tarihî şahsiyetlerin biyografik bilgilerine katkıda bulunma, siyasal ve kültürel tarihin pek çok değişik safhası için yazılmış edebi eserlerdir.

  Örnek Kasideler

  Kaside

  Bu şehr-i Sitanbûl ki bî-misl ü behâdır
  Bir sengine yekpâre Acem mülkü fedâdır

  Bir gevher-i-yekpâre iki bahr arasında
  Hurşîd-i cihân-tâb ile tartılsa sezâdır

  Altında mı üstünde midir cennet-i a’lâ
  Elhak bu ne hâlet bu ne hoş âb u hevâdır

  İnsâf[ı] değildir anı dünyâya değişmek
  Gülzâr[ı]ların cennete teşbîh hatâdır

  İstanbul’un evsâfını mümkün mü beyân hiç
  Maksûd[ı] hemân sadr-ı kerem-kâra senâdır

  Ez-cümle Nedîmâ kulun ey Âsaf-ı devrân
  Müstağrak-ı lütf u kerem ü cûd u atâdır
  NEDİM  KASİDE-Yİ HÜLYA
  ‘ Sevgili eşime ithaftır ‘

  Ey divane bülbül gel bahara er
  Açılmış goncaya sen de gönül ver.

  Ruhuna hoş gelen bir türkü gibi
  Seni saracak aşk rüzgarı eser.

  Kırmızı renkleri bir kadeh gibi
  Açılmış goncalar beni okşa der.

  Dayanılmaz arzu varsa içinde
  Kanatlarında güç, eksik olmaz fer.

  Nereye koyarım diye düşünme
  Sinenin üstüdür güzel olan yer.

  Tatlı nağmelerle bezenmiş sözler
  Kalbin derinine sevdayı eker.

  Sevda öyle bir şey ki anlamazsın
  İnceden inceye bir derdi döşer.

  Unutmak istersin güzelliğini
  Sen istedikçe o derine iner.

  Bir bedeli vardır güzel sevmenin
  Aşık olan çile çekerek öder.

  Meyhanelerini mesken tutarsın
  Sarhoşu olan ten kendinden geçer.

  Sarılır kadehin ince beline
  Yudum yudum içer, arzuyla öper.

  Her damla düştükçe alevlenir kor
  Baktığın yerlere hayali düşer.

  Divanedir artık taşıdığın can
  Harı söndürmeye çöllere gider.

  Leyla’yı arayan gözlerin artık
  Kumların üstünde Mecnun’a döner.

  Her adım attığın yerde o vardır
  Serabına doğru seni sevkeder.

  Hülya’yı öveyim tatlı sözlerle
  Ne güneş doğacak artık ne kamer.

  Güneş doğmayınca sabah olmaz
  Günün ilk ışığı olmaz da seher.

  Çalkalanan deniz dalgalarında
  Yol göstermeyecek artık bir fener.

  Azgın dalgalarda yol gösterecek
  Tam gönlüme göre istenen rehber.

  Ne kadar derinde olsa da yine
  Aranıp çıkartmak istenir cevher.

  İnciler dizilmiş olur sineye
  Bulununca onun gibi mücevher.

  Ziyasından yoksun kalmış yıldızlar
  Gece karanlıkta Hülya’yı bekler.

  Aşk yarama merhem olacak ilaç
  Dünyada Hülya’dır, ahrette kevser.

  Ey divane bülbül onu övmeye
  Sözler yetmez gayri, o tek şaheser.

  Ey Dermani sende maarifet var
  Çile sardıranı sevmektir hüner.

  Kulunu seversin Yaradan için
  Her sevgi içinde Allah’ı gizler.

  Çektiğin çilenin sevabı varsa
  Hem ahirete, hem dünyaya yeter.

  Günahtan arınmış olanlardan ol
  Kurulunca Hak’kın önünde mahşer.

  Günahı çok olan sana bakınır
  Aşık olan canı gıbtayla izler.

  Ey Allah’ım gonca gülün dalında
  Sonsuza dek eksik olmasın amber.

  Hidayet eyle sen güzel kuluna
  Kalbime karşı hep olsun münevver.

  Şahadeti eksik etme dilinden
  Hak’kın üzerine olsun mukadder.

  Yanlışa düşüp de bocalamasın
  Tek kılavuz olsun ona Peygamber.

  Onun sevgisi var benim kalbimde
  Benim sevgim onda olsun muteber

 2. Acil

  Amatör Kaside örnekler isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder