+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Oğuz Yabgu Devleti Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Oğuz Yabgu Devleti
  Oğuz Yabgu Devleti  Oğuzlar 10. asrın ilk yarısında, kışlık merkezi Yeni-kent olan bir devlet kurmuşlardı. Başta Yabgu bulunuyor. Kül Erkin ünvanlı bir başbuğ ona naiplik yapıyor, orduyu Su-başı idare ediyordu. Yabgu Devleti nin komşuları Peçenekler ve Hazarlar la münasebetinin pek dostane olmadığını gösteren deliller vardı.

  İbn-i Fadlan (10. asrın ilk çeyreği) ve El-Mes'udi ye göre, aralarında savaş eksik değildi. Harezm in yerli hanedanı Afrigiler Oğuz baskısı altında idiler. Oğuzlar ın doğudaki komşuları Karluklar ile de mücadele halinde oldukları, aralarındaki savaşlardan birinde, Oğuz Yabgusu nun ölmesinden anlaşılıyor.

  Diğer taraftan Kaşgarlı Mahmud, Oğuzlar la Çiğiller arasında köklü bir düşmanlıktan bahseder. Kuzeyde Kimekler ile ise bazen dostça, bazen hasmane münasebetler devam edip gidiyordu. Bu Oğuzlar, umumî Türk adı yanında, yine siyasî bir isimlendirme olarak Türkmen adını da taşıyorlardı ki, Müslüman ülkelerine geldikten sonra İslam kaynaklarında bu isimle de anılmışlardır.

  Oğuz Yabgu Devleti nin tarihi hakkında başkaca açık bilgiye rastlanılmıyor. Son Oğuz Yabgusu olarak Ali Han adında birini zikreden ve Selçuklular ın ilk zamanlarında bunları can düşmanı olarak Tuğrul ve Çağrı Beyleri hayli uğraştırdığını bildiğimiz meşhur Çend hakimi Şah-melik i de Ali Han ın oğlu olarak gösteren Reşidü d-din in (14. asrın ilk çeyreği) bu malumatı destanî mahiyette görülmektedir.

  Oğuz Toprakları
  10. asrın ilk yarısında Oğuzlar Seyhun bozkırları ile, o civardaki Karacuk (Farab) ve Sayram (isticab)
  şehirleri havalisinde görünmekte idiler. İslam coğrafyacılarına (Al-Balhi, İstahri, İbn Havkal) ve Hududü l-
  Alem e göre Oğuzlar ın sahası batıda Hazar denizine (bu denizin doğusundaki yarım ada bu sebeple Türkçe Mankışlak adını almıştır), güneyde Gürgenç şehri ile, bunun kuzey-batısındaki Cit kasabasına ve
  Baratekin in kasabasına (Aral gölünün güneyinde), Maveraünnehir de Buhara nın kuzeyine, Karacuk
  dağlarının eteğindeki Sabran şehrine kadar yayılmıştı ve Karacuk dağlarından Hazar a uzanan yarı çöle
  Oğuz bozkırı (Mafazü l-Guziya) denilmekte idi
 2. Acil

  Oğuz Yabgu Devleti isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder