+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Zeka Nasıl ölçülür Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Zeka Nasıl ölçülür
  zeka nasıl ölçülür kısaca 2. Ebru
  Devamlı Üye

  Zeka Nasıl Ölçülür Hakkında Bilgi

  Zekâ genel olarak uzmanlar tarafından yapılan ve değerlendirilen zekâ testleri yoluyla ölçülür. Ülkemizde yaygın olarak uygulanan zekâ testleri aşağıda kısaca açıklanmıştır.

  Stanfort Binet Zeka Testi


  Stanford-Binet testinin 15 farklı alttesti sözel yargılama, soyut/görsel yargılama, niceliksel yargılama ve kısa süreli bellek olmak üzere dört tür zihinsel yeteneği ölçecek şekilde düzenlenmiştir. Başlangıçta el becerileri ve resimli araçların kullanımını içeren somut soru maddeleri düzey ilerledikçe yerini giderek sözel ağırlıklı ve soyut nitelikteki soru maddelerine bırakmaktadır.

  Stanford-Binet Zekâ Ölçeği 2 yaşından, ileri yetişkinlik yaşına değin uzanan yaşdüzeylerini temsil eden soru maddelerinden oluşmaktadır. 2 ve 5 yaşları arasında yaşdüzeyleri 6 aylık dilimlere ayrılmıştır (2 – 2, 6 yaş, 3 - 3, 6 yaş gibi). Her yaş grubunda yer alan soru maddeleri o yaş grubundaki çocukların yaklaşık yarısının yapabileceği zorluk düzeyindedir. Test uzman kişiler tarafından bireysel olarak uygulanır. Bu test bir görüşmeye benzer. Standart uygulamaya, deneğin beklenen zihinsel yaşının daha altındaki sorularla başlanır. Eğer denek bu sorularda başarısız olursa başarılı oluncaya kadar bir önceki düzeyler denenir. Başarılı olunan düzey deneğin temel yaşı olarak kabul edilir. Temel yaş belirlendikten sonra uygulayıcı daha yüksek düzeylere geçmeye başlar ve bu işlem denek testin kalan kısmında tümüyle başarısız oluncaya kadar sürer. Başarısız olunan düzeyde test sona erer. Testin puanlanmasından sonra uygulayıcı, temel yaşın üzerindeki geçilen her testten alınan puanı o yaşa ekleyerek zekâ yaşını bulur.

  Goodenough-Harris Adam Çizme Testi

  Goodenough Zekâ Testi, çocukların resimsel betimlemelerinin kendileri ve başkalarına ilişkin algılarını ortaya koyduğu sayıltısına dayanmaktadır. Yani bu test 3-10 yaş grubundaki çocukların yaptığı resimler ile zekâlarını ölçmek için geliştirilmiştir.

  Bu testte önce çocuktan bir adam, sonra bir kadın ve sonra da kendi resmini yapması istenir. Çocuk resmi kendi kendine yapar, sonra resimde görülen yanılgılara ve resmin yapılış biçimine göre Goodenough Zekâ Testi’ndeki ölçüler çerçevesinde resmin her bir kısmı için puan verilir. Sonra bu puanlar toplanır, toplam puanın karşılığı olan zekâ yaşı önceden hazırlanmış olan puan çizelgesinden bulunur. Böylece çocuğun zekâ bölümü, Zekâ Bölümü = Zekâ Yaşı / Takvim Yaşı x 100 formülü ile saptanır.

  Wechsler Zekâ Testi (WISC-R)

  WISC-R, sözel ve performans olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Her bölümde toplam 6 alt test bulunmaktadır. Sözel Alt testler; Genel Bilgi, Benzerlikler, Aritmetik, Sözcük Dağarcığı, Yargılama ve Sayı Dizileridir. Performans Alt testler ise Resim Tamamlama, Resim Düzenleme, Küplerle Desen, Parça Birleştirme, Şifre, Labirenttir.

  Genel Bilgi Alt testi kolaydan zora doğru sıralanmış olup kişinin yaşadığı kültürde öğrenebileceği bilgilere ilişkin 30 soruluk bir alt testtir. Öğrenme yoluyla kazanılan genel kültür dağarcığı ile dili kullanma ve konuşma becerisini ölçer.

  Benzerlikler Alt testi kavramsal ve mantıksal yargılama becerisi ve çağrımsal düşünebilme yeteneğini ölçen, somuttan soyut kavramlara doğru giden ve iki kavramın ne açıdan benzediğine ilişkin soruları içeren 17 maddeden oluşur.

  Aritmetik Alt testi temel aritmetik bilgisi, soyut sayı kavramları üzerinde akıl yürütebilme becerisi, sözel bellek kullanımı, dikkatini yoğunlaştırma ve çeldiricilerden kurtulabilme becerisini ölçen, akıldan çözülmesi istenen 18 sorudan oluşur.

  Yargılama Alt testi kişinin pratik bilgi, sosyal yargılama, bilgilerini organize etme, sosyal yaşama uyum becerilerini ölçen 17 sorudan oluşur.

  Sayı Dizileri Alt testi kısa süreli belleğin kapasitesi ve bellekte anında çevirme becerisini ölçen ikiden yediye kadar olan sayıları içerir. Birinci bölümde deneğin sayıları düz yönde, ikinci bölümde ise ters yönde tekrarlaması istenmektedir.

  Sözcük Dağarcığı Alt testi çocuğun bildiği sözcük sayısını ve ifade becerisini ölçmeyi hedefler.

  Performans Alt testlerinden Resim Tamamlama Alt Testi, çevresel uyarıcıları algılama kapasitesi, çevreye ve ayrıntılara duyulan ilginin düzeyi, görsel uyanıklığın ve belleğin gücünü ölçen 26 resimden oluşur.

  Resim Düzenleme Alt testi, neden-sonuç ilişkilerini kavrayabilme ve sentez yapma yeteneğini, sosyal süreçleri, tahmin ve planlama gücü ile espri yeteneğini ölçen 12 maddeden oluşan bir alt testtir.

  Küplerle Desen Alt testi performans hızı, görsel algı-motor koordinasyon yeteneği, sözel olmayan yargılama becerisi, analitik düşünme yeteneği, üç boyutlu düşünebilme, rotasyon yeteneği ve algısal örgütleme kapasitesini ölçen 11 maddeden oluşur. Parçadan bütüne gitme yeteneği, algısal örgütleme kapasitesi, algı hızı, deneme-yanılma yöntemini kullanma becerisi, üç boyutlu düşünebilme, içgörü ve sezgi gücünü ölçmeyi amaçlayan Parça Birleştirme Alt testinde, parçalara ayrılmış 4 şeklin birleştirilmesi istenmektedir.

  Şifre Alt testinde, sayı veya şekiller belirli işaretlerle eşleştirilmiştir. Denekten 2 dakikalık süre içerisinde olabildiğince hızlı bir şekilde bir eşleme ilkesi dahilinde tepkide bulunması istenir. Bu alt test yeni bir görevi öğrenebilme kapasitesini, görsel algı ile motor koordinasyon yeteneğini, dikkati toplama ve sebat gösterme yeteneğini ölçer.

  Labirent Alt testi denekten, giderek karmaşıklaşan 9 labirentten çıkış yolunu doğru olarak bulması istenir. Daha ziyade özgül öğrenme güçlüğünü ayırt etmede kullanılan bir alt ölçektir.

  WISC-R’ da sözel alt testlerden elde edilen standart puanların toplamından bireyin sözel puanı, performans alt testlerden elde edilen standart puanların toplamından performans puanı elde edilir. Sözel ve performans puanların toplamı ise toplam puanı oluşturur.

+ Yorum Gönder