+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Sosyal Devletin Tarihsel Gelişimi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Feyruşah
  Devamlı Üye

  Sosyal Devletin Tarihsel Gelişimi
  Sosyal Devletin Tarihsel Gelişimi


  Önceki bölümlerde de ifade edildiği gibi sosyal devletin ortaya çıkışıyla ilgili
  olarak farklı görüşler bulunmaktadır. Ancak devletin değişen niteliğini sosyal
  sınıfların mücadeleleri üzerinden anlamaya çalışan yaklaşımların açıklama gücü daha
  yüksek görünmektedir. Böyle bir perspektiften bakılınca batıda 17. ve 18. yüzyılda
  ortaya çıkmaya başlayan burjuvazinin siyasal taleplerinin giderek devletin niteliğini
  belirlediği görülmektedir.
  Sosyal devlet 19. yüzyıl.’da Avrupa’yı etkileyen iki temel olayın getirilerine
  sosyal tepkinin bir sonucudur. Bu iki olay 1789 Fransız Devrimi ve yine yakın
  dönemlerde meydana gelen Sanayi Devrimi’dir. Bu iki olayın ilki siyasal özgürlük
  talebini, ikincisi ekonomik özgürlük talebini ortaya koymuştur.
  Burjuvazinin egemenliğindeki yeni düzende eşitlik ve özgürlük temel
  kavramlar haline gelmiş, feodal dönemin ayrıcalıkları ortadan kaldırılmıştır. Ancak
  buradaki eşitlik ancak şekilsel bir hukuki eşitliktir. Eşitlik hakkı serbest rekabeti
  koruyan, burjuvazinin ekonomik haklarını güvenceye alan nitelikteydi, yani fiilen
  ancak belli bir sınıf için geçerliydi. Burjuvazinin ideolojik hegemonyası altında
  gelişen bu dönemin liberal bireyci devlet sisteminde, siyasal alanda kurulan
  demokratik düzene paralel olarak, sosyal ekonomik alanlarda da demokrasinin
  gerçekleşeceğine inanılmıştır. Bu haliyle de endüstri toplumu devlet müdahalesine
  ihtiyaç duyan bir toplumdur. Sosyal devlet endüstri çağının gerektirdiği sosyal
  müdahaleler devletidir.
  İktisadi liberalizm her bireye – başkalarının hak ve özgürlüklerine saygılı
  olmak kaydıyla tam bir hareket serbestîsi tanımıştır. Herkes mali kaynaklarını,
  yetenek ve olanaklarını dilediği biçimde kullanmakta tam bir özgürlüğe sahiptir.
  Devlet ise bireylerin ekonomik faaliyetlerine karışmayacak, yalnızca toplumda
  güvenliği ve düzeni sağlayan ve koruyan bir zabıta, polis görevi yapacaktır.
 2. Acil

  Sosyal Devletin Tarihsel Gelişimi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder