+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Tarih Test Soruları ve Cevapları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Tarih Test Soruları ve Cevapları
  1. Tarih, geçmişte insanların yaşadığı olayları inceleyen, bu olayların yorumunu yapan bir bilim dalıdır.

  Tarihin tanımını bu şekilde yapan bir tarihçi özellikle aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır?

  A) Tarihin sosyal bir bilim dalı olmadığını
  B) Tarihin yalnızca olaylardan ibaret olmadığını
  C) Tarihin insan davranışlarını incelediğini
  D) Savaşların, göçlerin tarihin konusuna girdiğini
  E) Tarihî olayların evrensel nitelik taşıdığını
  2. 375 yılında Avrupa'ya yoğun bir Türk göçünün yapılmasıyla Kavimler Göçü gerçekleşmiş; Avrupa'nın etnik, dinî, siyasi yapısı değişmiştir.
  Yalnız bu bilgiye göre tarihin,

  I. zaman belirtme,
  II. neden - sonuç ilişkisi kurma,
  III. objektiflik

  özelliklerinden hangilerine yer verilmiştir?

  A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve II E) II ve III

  3. Tarih araştırmasında sırasıyla; kaynak araması, tasnif (sınıflandırma), tahlil (inceleme), tenkid (eleştirme), terkip (sentez) yapılması tarih bilimi ile ilgili,

  I. Araştırmalarında belirli yöntemler kullanmıştır.
  II. Tarafsızlık ilkesi göz önünde tutulmuştur.
  III. Mutlak bilgilere ulaşmıştır.

  yargılarından hangilerini kanıtlar niteliktedir?

  A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

  4.Bir milletin, bir devletin tarihini, diğer milletlerin ve devletlerin tarihinden tamamen ayırarak bağımsız bir şekilde incelemek neredeyse imkânsızdır.
  Bu anlatım, insanlık tarihinin aşağıdaki özelliklerinden hangisini vurgulamaktadır?

  A) Bütünlük B) Nesnellik
  C) Çok yönlülük D) Tarafsızlık
  E) Süreklilik

  5. Tarihî olaylar zaman ve mekân tarafından şartlandırılmaktadır.
  Bu durum tarih biliminin,

  I. geçmişi incelemek,
  II. kaynaklara dayandırmak,
  III. olaylar arası bağlantı kurmak

  özelliklerinden hangilerini doğrudan vurgulamaktadır?
  A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

  6. I. Büyük Selçuklularla Bizans imparatorlu-
  ğu arasında yapılan Pasinler Savaşı tarihî bir olaydır.
  II. Anadolu'nun zamanla bir Türk yurdu haline gelmesi ise tarihî bir olgudur.
  Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi tarihî olayı en iyi şekilde açıklar?

  A) Tarihî olay kısa bir zaman diliminde meydana gelir.
  B) Tarihî olayın tekrarı mümkün değildir.
  C) Tarihî olayla ilgili deney ve gözlem yapılamaz.
  D) Tarihî olaylar neden-sonuç ilişkisi içinde incelenir.
  E) Tarihî olaylar dünyayı yakından ilgilendiren sonuçlar doğurur.

  7. Aşağıdakilerden hangisi tarihin devirlere ayrılma nedenini en iyi şekilde açıklamaktadır?

  A) Tarih boyunca kurulan devletlerin hangi coğrafyalarda hüküm sürdüğünü ortaya çıkarmak
  B) İnsanlık tarihinin bilinmeyen yönlerini aydınlığa kavuşturmak
  C) İnsanların zaman içinde meydana getirdikleri kültür düzeylerini diğerlerinden ayırmak
  D) İnsan topluluklarının içinde yaşadıkları doğal çevre ve ekolojik şartların hayata etkisini kanıtlamak
  E) İnsanların geçmişten ders almasını sağlamak

  8.
  İlk Çağ uygarlıklarını, sırasıyla; Mezopotamya, Mısır ve Anadolu olarak belirten bir tarihçi, bu sınıflandırmayı yaparken, verilen uygarlıkların,
  I. yazılı döneme geçiş süreçleri,
  II. bulundukları coğrafi bölgeleri,

  III. dünya uygarlığına katkıları özelliklerinden hangilerini esas almıştır?

  A) Yalnızl B) Yalnız II

  C) Yalnız III
  D) I ve III E) II ve III


  9. İlk İnsanlar etrafında olup biten pek çok olayı kendi bilgileriyle açıklayamadığı için bunların nedenini doğaüstü güçlere bağlamıştır.
  Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisini ortaya çıkarmıştır?

  A) Tabiat B) Din C) Ticaret
  D) Hukuk E) Üretim  10. Tarih öncesi devirlerden Cilalı Taş (Neolitik) Devrinde; mülkiyet, ticaret, organize savunma gibi kavramların ortaya çıkmasında,

  I. avcılık,
  II. tarım,
  III. yerleşik hayat


  gibi faaliyetlerden hangileri etkili olmamış-tır?

  A) Yalnızl B) Yalnız II C)Yalnız III D) I ve III E) II ve III


  11. İnsanlar tarih öncesi devirlerden Neolitik (Cilalı Taş) Devirde, kaba ve ağır çanak çömlekler yaparken; Kalkolitik Devirde daha zarif, üzeri boyalı ve motiflerle süslü seramikler yapmışlardır.


  Sanat anlayışındaki bu değişiklik,
  I. bilgi birikiminin artması,
  II. sanat anlayışının gelişmesi,
  III. insanların benzer gereksinimlerinin olması nedenlerinden hangileriyle açıklanabilir?

  A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve II E) I, II ve III

  12.
  Maden Devrini yaşayan eski bir yerleşme merkezinde; bakır, altın, gümüş, tunç ve demirden yapılmış eserler bulunmuştur.
  Buna göre bu yerleşme merkezinde,

  I. demir üzengiler,

  II. gümüş paralar,
  III. bronz kılıçlar


  gibi eserlerden hangilerine rastlandığı söylenemez?
  A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III

  13. Eski bir yerleşmede yapılan kazılar sonucunda "bir yüzü çivi, diğer yüzü resim yazısıyla yazılmış siyasal içerikli belgelere" rastlanması aşağıdakilerden hangisini doğrulamaktadır?


  A) Madencilikte ileri gidildiğini
  B) İki farklı toplumu ilgilendiren gelişmeler yaşandığını
  C) Yazının kullanılmasına yeni başlandığını
  D) Ticaretin gelişme gösterdiğini
  E) Uluslararası barışın korunduğunu
  14. Eski bir yerleşmede ele geçirilen buluntular olarak aşağıda verilenlerden hangisi yerleşme halkının uluslararası ticarette geliştiğine kanıt olarak gösterilebilir?

  A) Silindir şeklindeki mühürler
  B) İçi taş örmeli kubbeli mezarlar
  C) Bir yüzü Arapça diğer yüzü Çince yazılı paralar
  D) Bitki motifli duvar resimleri
  E) Tahıl öğütmek için kullanılan taşlar

  15.
  Collingvvood'a göre tarih, insanın kendisini bilmesi içindir. Kendinizi bilmek insan olarak kendi doğanızı bilmek anlamına gelir. Kendinizi bilmeniz ilk olarak bir insan olmanın ne demek olduğunu, ikinci olarak ne tür bir insan olduğunuzu ve son olarak, insanın siz olduğunu bilmek anlamına gelir.
  Collingvvood'a göre, tarihin değeri aşağıdakilerden hangisinde açık olarak belirtilmiştir?
  A) Tarihin değeri psikoloji biliminden yararlanmasından gelir.
  B) Tarihin değeri psikoloji ve sosyolojiden faydalanmasından gelir.
  C) Tarihin değeri insanın geçmişte ve şimdi ne olduğunu öğretmesinden kaynaklanır.
  D) Tarihin değeri, geçmişi incelemesinden gelir.
  E) Tarihin değeri insanı incelemesinden gelir.


  16. Kayseri yakınlarındaki Kültepe Höyüğü'nde yapılan kazılar sonucunda elde edilen kalıntılardan bazıları şunlardır:
  I. Asurlu tüccarlara ait alım - satım, borç ve gümrük ile ilgili belgeler
  II. Boyayla bezenen çanak - çömlek parçaları
  III. Hasır ve lif dokumaları

  Bunlardan hangileri Kültepe'de yazının kullanıldığını kanıtlar niteliktedir?
  A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve II E) II ve III

  17.
  Eski bir yerleşim merkezinde yapılan kazıda toprağın en alt katından, en üst katına kadar sırasıyla; altın kaplar, tunç heykeller ve demir zırhlar bulunmuştur.
  Buna göre, bu yerleşim merkezinde yaşayan insanlar için,

  I. Maden Devrini sırasıyla yaşamışlardır.
  II. Tarihsel gelişime uygun bir hayat sürdürmüşlerdir.
  III. Ateşten faydalanmışlardır, yargılarından hangilerine ulaşılamaz?
  A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

  18.
  Göçebe yaşamdan yerleşik yaşama geçişin,
  I. toplumsal sınıflaşmanın yaşanması,
  II. özel mülkiyet anlayışının gelişmesi,
  III. topluluk hâlinde yaşamın başlaması

  sonuçlarından hangileri toplumsal yasaların yapılmasını gerekli kılmıştır?
  A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve III E) I, II ve III

  Cevaplar
  1. B 2. D 3. D 4. A 5. A 6. A 7. C 8. A 9. B 10. A 11. D 12. B 13. B I 14. C 15.C 16. A 17. B 18. E 2. Acil

  Tarih Test Soruları ve Cevapları isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder