+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Emeviler devri hakkında yazı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  Emeviler devri hakkında yazı
  EMEVİLER DEVRİ (661 - 750)

  Hz. Ali'nin öldürülmesinin ardından tek kalan Muaviye'nin başlattığı devirdir. Hz. Ali taraftarları olan Kufeliler oğlu Hasan'ı halife olarak kabul etmişlerdi. Ancak Hasan, Muaviye ile başa çıkamayacağını bildiği için halifeliği kabul etmemişti. Muaviye daha önce Hasan'a hilafet makamından uzak durması karşılığında çok yüklü bir para önermişti. Fakat Hasan Medine'ye çekilerek huzurlu bir hayat sürmeyi tercih etmişti. Hasan'ın varlığından rahatsız'olan Muaviye bir harem entrikası ile Hasan'ın 669'da öldürülmesini sağlamıştır. Gerçek Emeviler dönemi bu tarihte başlamış oluyordu.

  Hz. Osman zamanında Suriye valisi olan Muaviye'nin kurduğu Emevi Devleti, Türkistan'dan Fransa'ya kadar geniş bir alana İslam kültür ve uygarlığını götürmüştür. Bu dönemde Hz. Osman'ın son yıllarında duran İslam fetihleri yeniden başlamıştır.xd

  • Kuzey Afrika'da yapılan fetihler sonucu Tunus ele geçirilmiş ve Afrikiyye Eyaleti kurulmuştur.
  • 674'te Meveraünnehir'e girilerek burada yaşayanlar vergiye bağlanmıştı.
  • Irak dolaylarındaki Araplar Doğu'daki Nişa-bur şehrine yerleştirilmiş ve Horasan vilayeti kurulmuştur.
  • Akdeniz'de Girit ve Rodos Adaları üzerine seferlere çıkılmıştır.
  • İstanbul ilk kez kuşatılmış ancak başarılı olunamamıştır.
  • İlk devlet arşivi oluşturulmuştur.
  • İlk posta örgütü kurulmuştur.
  • Muaviye devlet kurumlarında birçok geleneksel görüşü yıkmıştır. Bizanslıların teşkilatlarından örnekler alarak yenilikler yapmıştır.
  • Muaviye ölmeden önce oğlu Yezid'i veliaht olarak bırakarak Halifelik makamının veraset yoluyla babadan oğula geçmesi geleneğini başlatmıştır (680).
 2. Ömer
  Devamlı Üye

  Yezid (680 - 684)

  Hasan'ın küçük kardeşi Hüseyin 680 yılında Yezid'in halifeliğini tanımayan, kendisini halife olarak kabul eden Iraklı taraftarlarının isteği üzerine, akrabaları ve küçük bir korumayla Medine'den Kufe'ye doğru yola çıkınca; Irak'taki Emevi komutanı Ömer Bin Vakkas tarafından Kerbela'da durdurulmuş ve tüm kafileyle birlikte öldürülmüştür. Kerbela Olayı adı verilen bu olayın ardından Müslümanlar Şii ve Sünni olarak kesin bir ayrılık yaşamıştır. Kuzey Afrika'nın Atlas Okyanusu kıyıları fethedilmiş ancak elde tutulamamıştır.
 3. Ömer
  Devamlı Üye
  Abdülmelik (685 - 705)

  Yezid döneminde başlayan, II. Muaviye ve Mervan dönemlerinde süren iç karışıklıklar Abdülmelik'i çok uğraştırmıştır. Bu karışık durumu El-Haccac düzeltmiştir. Mekke'de Halifelik sıfatını kullanan Abdullah İbn-i Zübeyr, El-Haccac tarafından ortadan kaldırılmıştır. El-Haccac ayrıca Kufe'de Hz. Ali taraftarlarının ve Haricilerin Emevi idaresini ortadan kaldırmak için yaptıkları gizli propagandaları da önlemiştir. Onun zamanında,

  • Kabe onarılmıştır.
  • İlk İslami sikke bastırılmıştır. Böylece o zamana kadar geçerli olan Bizans Dinarı ve Sasani Dirhemi artık kullanılmamaya başlamıştır.
  • Arapça resmî devlet dili olarak kabul edilmiştir.

  UYARI
  Bu gelişmeler Emevilerin giderek bir Arap Devleti hâline geldiğini göstermektedir.

 4. Ömer
  Devamlı Üye
  Emevi Devleti'nin Yıkılma Nedenleri

  • Arap milliyetçiliğine dayalı bir siyaset izlemeleri
  • Merkezî kontrolün sağlanamaması
  • Halktan ağır vergiler alınması
  • İyi yöneticiler tarafından yönetilememesi
  • Horasan İsyanı ile Şiilerin baskısı
  • Halifeliğin hanedana dönüştürülmesi
  • Emevi ailesinde geçimsizliklerin başlaması
  • Arapların Peygamber ailesine olan bağlılıkları

 5. Ömer
  Devamlı Üye
  ABBASİLER DEVRİ (750 - 1258)

  Hz. Muhammed'in amcasının soyundan gelen Ebu'l Abbas; Horasanlıların ve Şiilerin yardımıyla Emevilere karşı büyük bir isyan hareketine başlamıştır (747). Ebu'l Abbas Kufe'yi ele geçirerek 749 yılında burada halifeliğini ilan etmiştir. Ebu'l Abbas'ın orduları Emevilerle Zapsuyu yakınlarında yaptığı savaşı kazanınca 750 yılında Şam'a girmiş ve burada Emevi soyundan gelen herkesi katletmiştir. Bu katliamdan sadece Abdurrahman Bin Muaviye kurtulmuş ve daha sonra İspanya'ya ulaşmayı başararak burada Emevi hilafetini Endülüs Emevileri adıyla devam ettirmiştir.

 6. Ömer
  Devamlı Üye
  Ebu'l Abbas (750 - 754)

  Kufe başkentli Abbasi halifeliği kurulmuştur. 751 yılında Talaş Savaşı'nda Türkler, Müslümanlara yardım ederek Türk-Müslüman dostluğunu başlatmıştır. Talaş Savaşı'nın sonunda Orta Asya'nın Çinlileşmesi engellenerek, Müslümanlaşması süreci başlamıştır. Türkler bu savaşın sonunda kitleler hâlinde İslamiyet'i kabul etmeye başlamışlardır. Ebu'l Abbas, Emevilerin "Arap Devleti" özelliğini yıkarak "İslam Devleti" olma yolunda önemli adımlar atmıştır.

 7. Ömer
  Devamlı Üye
  El-Mansur (754 - 775)

  Hanedanın kuruluşunda önemli pay sahibi olan Şiiler ve Türk komutan Ebu Müslim etkisiz hâle getirilmiştir. 762 yılında Bağdat şehri inşa edilmeye başlanmış ve başkent hâline getirilmiştir, iran kökenli Bermekiler vezirlik kurumunu Abbasi Devleti'ne getirmişlerdir.

 8. Ömer
  Devamlı Üye
  El-Mehdi (775 - 785)

  Bizans üzerine seferler düzenlenmiş ve Bizans ağır bir vergiye bağlanmıştır.

  Harun Reşit (786 - 809)

  Devlet en parlak çağını yaşamıştır. Öncelikle Bermekilerin güçlenmesi engellenmiştir. Frank Krallığı ile karşılıklı çıkarlara dayanan ilişkiler kurulmuştur. Abbasiler Şarlman'ı Endülüs Emevileri'ne, Franklar ise Harun Reşid'i Bizans'a karşı dost olarak kabul etmişlerdir. Bizans bu dönemde yine vergiye bağlanmıştır. Türkler devlet kadrolarında önemli görevler almaya başlamışlardır.

 9. Ömer
  Devamlı Üye
  Harun Reşit (786 - 809)

  Devlet en parlak çağını yaşamıştır. Öncelikle Bermekilerin güçlenmesi engellenmiştir. Frank Krallığı ile karşılıklı çıkarlara dayanan ilişkiler kurulmuştur. Abbasiler Şarlman'ı Endülüs Emevileri'ne, Franklar ise Harun Reşid'i Bizans'a karşı dost olarak kabul etmişlerdir. Bizans bu dönemde yine vergiye bağlanmıştır. Türkler devlet kadrolarında önemli görevler almaya başlamışlardır.

 10. Ömer
  Devamlı Üye
  El-Vasık

  Ülke topraklarında Abbasilere bağlı gibi görünen birtakım devletçikler kurulmuştur. Tahıriler, Saffariler, Samaniler, Tuluniler, Akşidler, Hamda-niler, Büveyhiler, Fatımiler, Eyyubiler ve Memlükler gibi devletçiklere Tevaif-i Müluk (Meliklerin Tayfası) denmiştir. Bu devletçiklerin ortaya çıkması Ab-basilerin otoritesinin ortadan kalktığının göstergesi olmuştur.
  Abbasi Halifeliği'ni içinde bulunduğu kötü durumdan kurtaranlar Selçuklulardır. 1055 yılında Bağdat'a giren Selçuklular, Şii Fatımilerin Abbasi-lerin üzerindeki etkisini ortadan kaldırarak halifeliğin devamını sağlamıştır.

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu