+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda İlk Müslümanların Türk Devletleri İle İlgili Sorular ve Cevapları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ömer
  Devamlı Üye

  İlk Müslümanların Türk Devletleri İle İlgili Sorular ve Cevapları
  İlk Müslümanların Türk Devletleri

  1.Türk - İslam devletlerinde,
  I. Karahanlı hükümdarlarının Han,
  II. Gazneli hükümdarlarının Sultan,
  III. Anadolu Selçuklu hükümdarlarının Şah unvanı kullandıkları görülmüştür.

  Türk hükümdarlarının farklı unvanlar kullanmalarında aşağıdakilerden hangisinin etkisi vardır?

  A) Yönetim şekli
  B) Etnik yapı
  C) Hukuk anlayışı
  D) Veraset sistemi
  E) Merkezî devlet anlayışı

  2. Karahanlıların ilk Müslüman - Türk devleti olduğu dikkate alınırsa,
  I. ordu,
  II. hukuk,
  III.yönetim anlayışı

  konularının hangilerinde Hun ve Göktürk-lerle benzer özellikler taşıdığı savunulamaz?

  A) Yalnız l . B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III

  3.Türklerin yoğun olarak yaşamadığı yerlerde kurulan Türk devletlerinde,
  I. yerli dilin resmî dil olarak kullanılması,
  II. yerel yöneticilerden bürokraside yararlanılması,
  III. yerli halktan daha fazla oranda vergi alınması

  uygulamalarından hangileri devletle halk arasındaki bütünleşmeyi kolaylaştırmıştır?

  A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve II E) II ve III

  4.Gazneli Mahmud'un ölümünden sonra ikiz oğullarından Muhammed sultan olmuş ancak ordu komutanları Şehzade Mesut'un sultan olmasını sağlamıştır.
  Bu durum Gaznelilerle ilgili olarak,

  I. Askerî temellere dayalı bir devlet özelliği göstermişlerdir.
  II. Belirgin bir veraset anlayışına sahip değillerdir.
  III. Yönetimde asker bürokratların etkisi vardır.

  yargılarından hangilerini doğrular?

  A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III

  5.Abbasilerde otorite boşluğunun ortaya çıkmasıyla Mısır'daki Türk vali tarafından Tolu-noğulları devleti kurulmuş ve bu devlet Mısır'a Türk kültürünün altın devrini yaşatmıştır.

  Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

  A) Tolunoğullarının Mısır'da diğer Türk devletlerinin kurulmasına yardımcı olduğu
  B) Mısır'da Türk kültürünün Tolunoğullarıyla yayıldığı
  C) Abbasilerin siyasi etkinliğinin azaldığı
  D) Türklerin Abbasi devlet kadrolarında yer aldığı
  E) Türk - Arap ilişkilerinin bu dönemde geliştiği


  6. Türk - İslam devletleri zamanında,
  I. Lonca teşkilatları kurulması,
  II. tüccarlara kredi verilmesi,
  III. vakıflar kurulması,
  IV. medreseler kurulması

  çalışmalarından hangileri toplumsal dayanışmayı sağlamaya yöneliktir?

  A) Yalnızlll B) I ve II C) II ve III
  D) III ve IV E) I, III ve IV

  7. I. Abbasilerde, halifeden sonra gelen idari
  kadroların başında vezirlik kurumu bulunuyordu.
  II. Tolunoğlu Devleti'nin kurucusu olan Tolu-noğlu Ahmet ise vezirlik makamına yer vermemiştir.

  Tolunoğlu Ahmet, bu davranışıyla aşağı-dakilerden hangisini amaçlamıştır?

  A) Abbasileri örnek almadığını göstermeyi
  B) Devlete ekonomik tasarruf sağlamayı
  C) Bağımsız bir devlet olduğunu ispat etmeyi
  D) Merkezî otoritesini korumayı
  E) Türk kültürünü yaymayı

  8. Talaş Savaşı'nın,

  I. Türk - Müslüman dostluğunu başlatması,
  II. Türklerin Müslüman olma sürecini başlatması,
  III. Çin'in dışında da kâğıt fabrikalarının kurulması

  sonuçlarından hangileri Türk - İslam ve Hıristiyan Batı dünyasında önemli kültürel gelişmeleri de beraberinde geliştirmiştir?
  A) Yalnız l B) Yalnız I I C) Yalnız I I I
  D) I ve II E) II ve III

  9. Türklerin; Islamiyeti kabul etmeye başladıkları dönemde daha çok hattatlık, oymacılık, kakmacılık ve nakkaşlık gibi süsleme sanatlarına ilgi duyması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

  A) İslamiyet'in Ortadoğu'da ortaya çıkması
  B) Süsleme sanatlarının zengin alıcı bulması
  C) Sanatçıların devlet koruyuculuğunda bulunması
  D) Resim ve heykelciliğin yasaklanmış olması
  E) Türklerin İslam sanatını geliştirmesi

  10. Büyük Selçuklu devleti tarafından Abbasile-rin başkenti Bağdat'ta açılan Nizamiye Medresesinin eğitim ilkeleri, sonraki zamanlarda Türk - İslam devletleri tarafından da benimsenmiştir.
  Bu durum Nizamiye Medresesi'nin,

  I. pozitif bilimlerle de eğitim vermesi,
  II. halifenin onayıyla açılması,
  III. Nizamülmülk tarafından kurulması özelliklerinden hangileriyle ilgilidir?

  A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve I

  11. I. Büyük Selçuklularla Bizans İmparatorluğu arasında yapılan Malazgirt Savaşı tarihî bir olaydır.
  II. Anadolu'nun zamanla bir Türk yurdu hâline gelmesi ise tarihî bir olgudur.

  Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi Tarihî olguyu en iyi şekilde açıklar?

  A) Tarihî olgu.bir süreç içinde meydana gelir.
  B) Tarihî olgunun tekrarı mümkün değildir.
  C) Tarihî olguyla ilgili deney ve gözlem yapılamaz
  D) Tarihî olgular neden - sonuç ilişkisi içerisinde incelenir.
  E) Tarihî olgular dünyayı yakından ilgilendiren sonuçlar doğurur.

  12. Büyük Selçuklu devletinin egemenlik sahasında feodal beyliklerin ortaya çıkmasında,

  I. merkezîyetçiliğin güçlenmesi,
  II. ikta sisteminin uygulanması,
  III. yönetimde İran etkisinin başlaması gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur?

  A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

  13. Orta Çağda Ortadoğu'ya hükmeden Türk- İslam devletlerinde merkezi otoritenin zayıflaması üzerine atabeylikler ve beylikler ortaya çıkmıştır.
  Bu durum,

  I. etnik farklılıklar,
  II. siyasal birlik,
  III. saltanat hukuku

  konularının hangilerinde olumsuz sonuçlar doğurmuştur?

  A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) II ve İli E) I, II ve III

  14.
  Selçuklularda Türk halkı Türkçe konuşmasına rağmen Arapça eğitim alıyor, dilek ve şikâyetlerini ise Farsça bildiriyordu.
  Bu durum,

  I. yazı dili ile konuşma dili arasında fark oluşması,
  II. saray ile halk arasındaki siyasal bağın güçlenmesi,
  III. Türk dilinin gelişiminin zayıflaması sonuçlarından hangilerini doğurmuştur?

  A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve İli E) I, II ve III

  15. Anadolu Selçuklu döneminde,

  I. Danişmentoğullarının mağlup edilmesi,
  II. Doğu Anadolu'daki beylik ve devletlerin himaye altına alınması,
  III. Çakan beyliğinin himaye altına alınması
  gelişmelerinden hangileri Anadolu siyasi birliğini sağlamaya yöneliktir?

  A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) II ve III E) I, II ve III

  16. Durum I: Mısır'da Şiiliği benimseyen Fatimi-ler, Büyük Selçukluları zayıflatmak amacıyla bir terör örgütü olan Batınileri desteklemişlerdir.
  Durum II: Günümüzde Türkiye'yi zor durumda bırakmak isteyen bazı Avrupa ülkeleri Türkiye'deki terör örgütlerini desteklemişlerdir.
  Bu iki duruma bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

  A) Mezhep ayrılıklarının günümüzde de devam ettiği
  B) Avrupa ve Türkiye'nin aralarında sorunlar olduğu
  C) Terör faaliyetlerinin bazı devletlerin güçlenmesine neden olduğu
  D) Devletlerin kendi çıkarları doğrultusunda hukuk dışı faaliyetleri desteklediği
  E) Etnik farklılıkların mezhep ayrılıklarını körüklediği

  17. Türklerin ve İranlıların islamiyet'i kabul etmelerine rağmen milli benliklerine sahip çıkmalarında,

  I. köklü bir kültüre sahip olmaları,
  II. Araplara siyasal üstünlüklerini kabul ettirmeleri,
  III. Arapça'yı ibadet dili olarak kabul etmeleri faktörlerinden hangileri etkili olmuştur?

  A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III


  CEVAPLAR
  1.B 2. B 3. D 4. E 5. A 6. A 7. D 8.C 9. D 10. A 11.A 12. B 13.A 14. D
  15. E 16. D 17. A 2. Acil

  İlk Müslümanların Türk Devletleri İle İlgili Sorular ve Cevapları isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder