+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Her Telden Eğitim Konuları Forumunda Ses Değişikliği Görülen Bazı Kelimelerin Yazımı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Zeyneb
  Bayan Üye

  Ses Değişikliği Görülen Bazı Kelimelerin Yazımı
  Ses Değişikliği Görülen Bazı Kelimelerin Yazımı Hakkında

  „Ünlü daralması görülen Türkçe kelimeler:


  söyle-yor→söylüyor,
  anla-yor→anlıyor,
  yaşa-yor→yaşıyor,
  de-yor→diyor
  de-e→diye
  de-en→diyen,
  de-e-lim→diyelim,
  ye-en→yiyen,
  ye-ince→yiyince,
  ye-ecek→yiyecek,
  kork-ma-yor→korkmuyor,
  gel-me-yor→gelmiyor

  Birden çok heceli olan kelimelerde de sadece söyleyişte daralma vardır, atlayarak (→atlılan), başlayan (→başlıyan), yaşayacak (─yaşıyacak),
  atlamayalım (─atlamıyalım), gelmeyen (─gelmiyen), gizleyeli (─gizliyeli)

  „Ünlü düşmesi olan kelimeler:


  ağız→ağzı, burun→burnu, koyun (bağır, döş)→koynuna, alın→alnı,
  oğul→oğlu, gönül→gönlüm, beniz,→benzi, ömür→ömrüm, cürüm→cürmü,
  hüküm→hükmü, fikir→fikri
  ileri-le-mek→ilerlemek, koku-la-mak→koklamak,
  kavuş-ak→kavşak, uyu→uyku, devir-→devril-
  nerede→nerde, burada→burda, şurada→şurda

  kayıp→kaybolmak, emir→emretmek, keşif→keşfetmek, sabır→sabretmek

  gönülden gönüle, ağıza, buruna, babadan oğula örneklerindeki gibi ekte geniş ünlü varsa hece düşmesi olmayabilir.

  oyunu, koyunu vb. hece düşmesi olmayan kelimelerdir.

  Özel isimlerde –hâliyle- hece düşmesi olmaz:

  Gönül’e, Ömür’ü

  „ Ünsüz türemesi görülen kelimeler:

  aff→af→affetmek, affı
  hiss→his→hissetmek, hissi
  zann→zan→zannetmek ,zannı
  redd→ret→reddetmek, reddi
  şıkk→şık→şıkkı,
  zemm→zem→zemmetmek,
  hall→hal→halli, halletmek

  fiat→fiyat, faide→fayda, zaif→zayıf,
  repertuar→repertuvar, lâboratuar→lâboratuvar,
  konservatuar→konservatuvar, tual→tuval, tualet→tuvalet

  Bu kelimelere benzeyip de ünsüz türemesi görülmeyen kelimeler:

  Duayen, fail, faiz, fuar, fuaye, kuaför, lâik, puan, suare

  „ Ünsüz düşmesi görülen kelimeler:

  Türkçede ikiz ünsüz bulunmaz. Bu yüzden Arapçadan dilimize geçmiş olan ve sonunda ikiz ünsüz bulunduran kelimeler yalın durumunda kullanıldığında ünsüzlerden biri düşer.

  hakk→hak, redd→ret, hiss→his, zann→zan, zemm→zem, hall→hal, şıkk→şık, afv→af

  Alıntı kelimelerden ft, st ünsüz çiftleriyle bitenlerin bir kısmında t sesi söyleyişte düşme eğilimi gösterse de yazıda korunur. Çift, rast, serbest

  Farsça “hane” kelimesiyle yapı> birleşik kelimelerde “ha” hecesi korunmalıdır.

  Hastahane, pastahane, postahane, muayenehane, yazıhane, sarphane, dökümhane, yatakhane, yemekhane, dershane, eczahane

  Fransızca’dan dilimize girmiş olan sürpriz kelimesindeki r, yazıda da konuşmada da korunur.

  „ n→m değişimi görülen kelimeler:

  Türkçe veya yabancı kelimelerde b’den önce gelen n sesi m’ye dönüşebilmektedir.

  saklanbaç→saklambaç, dolanbaç→dolambaç, anbar→ambar, canbaz→cambaz, anber→amber, çeharşenbe→çarşamba, pencşenbe→perşembe, çenber→çember, sünbül→sümbül, penbe→pembe, tenbel→tembel, menba→memba

  İstanbul, Safranbolu, Zeytinburnu, düzenbaz, sonbahar, bin bir, binbaşı, onbaşı gibi kelimelerde söyleyişte m’ye doğru bir kayma olmasına rağmen yazda yine “n” olarak korunur.

  „ i→ı dönüşümü görülen bazı Arapça kelimeler. Bunlarda “k” sesi daima kalın okunur. inkılâp, inkıyat

  „ b→p değişmesine uğratı> Arapça kelimeler:

  “s”den sonra gelen “b”, “p”ye dönüşür. Nispet, ispat, kispet, müspet, naspetmek, tespit, tespih “s”den sonra gelmeyen “b”ler ise olduğu gibi kalır.

  Makbul, ikbal, tatbik, teşbih

  „ c→ç değişmesi görülen ve görülmeyen Arapça kelimeler:

  eçhel, içtihat, içtimaî, meçhul mescit, tescil, teşci

  „ d→t değişmesi görülen yabancı kelimeler

  Farsça “-dar” soneki bulunduran kelimelerde d, t’ye dönüşür.

  emektar, minnettar, silâhtar, taraftar

  Bazı Arapça kelimeler: metfun, methal, methiye, tetkik

  Bazı Arapça kelimelerde “d” korunmuştur: takdim, takdir (taktir farklı anlamdadır), takdis, tasdik, tekdir

  „ “din” kelimesiyle kurulmuş Arapça isimler: Seyfettin, Necmettin, Hayrettin

  „ “abd” kelimesiyle kurulmuş olan ve “u”lu veya “ü”lü kullanı> Arapça isimler:

  Abdullah, Abdurrahman
  Abdülkadir, Abdülkerim, Abdülaziz, Abdülhamit, Abdüsselâm
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Türkçemizde birden fazla ses olayı vardır bunlar;ünlü düşmesi ,ünlü türemesi,benzeşme ,türeme gibi daha bir çok olay vardır. bu ses olaylarının nerelerde görüldüğünü daha iyi göstermek için kelime eklerine ayrılır.
+ Yorum Gönder