+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda Kira ve kiracı ile ilgili dilekçe örnekleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HAYAT
  Devamlı Üye

  Kira ve kiracı ile ilgili dilekçe örnekleri
  Kira ve kiracı ile ilgili dilekçe örnekleri

  Kira ve kiracı ile ilgili dilekçe örneği

  NOTERLİĞİNE  KEŞİDECİ :

  VEKİLLERİ :

  MUHATAP :

  K O N U :

  A Ç I K L A M A :  1- Sayın muhatap, yukarıda adresiniz olarak belirtilen yerde ikamet etmektesiniz. …… yılı aidat bedeli aylık ……… YTL’dır. …… yılına ait, ………, ………… ve ………….. ayları olmak üzere toplam …….. YTL ödenmemiş aidat borcunuz bulunmaktadır.

  2- Genel Kurul toplantısında, Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca ödenmeyen aidat borçlarına aylık % 10 gecikme faizi uygulanmasına; aidat borcunu ödemeyen kat malikleri hakkında icra takibine geçilmesi hususunda yöneticiye yetki verilmesine karar verilmiştir.

  3- Sayın muhatap, işbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ………..YTL aidat borcunuzu % 10 gecikme faizi ile birlikte olmak üzere ………. YTL olarak ödemenizi, aksi takdirde aleyhinizde icra takibine geçileceğini ve Kat Mülkiyeti Kanundan doğan sair hakların kullanılacağını, bu uğurda yapılacak her türlü masraf ve avukatlık ücretinin de tarafınıza ait olacağını ihtar ederiz.

  Sayın Noter; üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını, tebliğ şerhi verilecek diğer nüshasının ise tarafımıza verilmesini talep ederiz.

  Saygılarımızla,

  Keşideci Vekili
 2. HAYAT
  Devamlı Üye

  NOTERLİĞİ’NE

  KEŞİDECİ :
  VEKİLLERİ :
  MUHATAP :
  KONU : Haksız rekabet teşkil eden işlem ve eylemlere son verilmesi.
  A Ç I K L A M A :
  1- Sayın muhatap, .--- markası müvekkil şirkete ait tescilli ve tanınmış markadır. Yani kırk yılı aşkın süredir---- markası, müvekkil şirketin ticari varlığına ait olarak gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında tanınmış markadır.
  2- Müvekkilin ticari iş ve ilişki içinde olduğu firmalar ve genel olarak müşteri çevresinden gelen bilgiler doğrultusunda yapılan araştırma sonucu müvekkil firma ile aynı alanda ticari faaliyet yaptığımız, ---. ibaresini marka ve firma adı olarak kullandığınız, basılı evraklarınızda; kartvizitinizde, ambalajlarınızda ve hatta mamullere yapıştırdığımız marka etiketinde --- kelimelerini kısaltılmış firma adı olarak kullandığınız tespit edilmiştir.
  3- --- ibaresi, müvekkil şirkete ait tescilli ve uzun süredir tanınmış-meşhur olan ---- markası ve şirketin ticaret unvanı konusunda iltibas yaratacak niteliktedir. Müvekkilin müşteri çevresinde ---- ibaresi .--- olarak algılanmaktadır. Bilindiği üzere Türk Ticaret Kanunu’nun 56. maddesinde, “aldatıcı hareket veya iyi niyet kurallarına aykırı sair suretlerle iktisadi rekabetin her türlü suistimali” haksız rekabet olarak tanımlanmıştır. Yine 57. maddenin 5. fıkrasında, “başkasının emtiası, iş ve mahsulleri, faaliyeti veya ticaret işletmesiyle iltibas yaratan başkasının haklı olarak kullandığı ad, unvan, marka, işaret gibi tanıtma vasıtalarını kullanma” iyi niyet kurallarına aykırı ve haksız rekabet olarak tanımlanmıştır.
  4--- ibaresinin şirket unvanı ve marka gibi kullanılması, haksız rekabet teşkil etmekte ve müvekkil şirkete zarar vermektedir. Başkalarının emek ve masraf yapmak suretiyle elde ettiği haklı şöhreti kullanmak ve bu benzerlikten yararlanmak serbest rekabet ilkelerine aykırı, haksız, zarar verici ve hukuken yasaklanmış bir durumdur.
  Sayın muhatap, işbu ihtarnamenin tebliğinden itibaren 10 (on) gün içinde haksız rekabet teşkil edecek tüm davranışlarınıza son vermenizi, Ticaret Siciline kayıtlı da olsa .--. ibaresinin şirket unvanından çıkarılmasını, --- ile iltibas olşuturacak .--. ibaresinin başka hiçbir surette de kullanılmamasını, aksi halde aleyhinizde haksız rekabetin tespiti ve meni ile maddi ve manevi tazminat davaları açılacağını, bu ibarenin kullanıldığı belge ve mallar konusunda hukuki ve cezai yaptırımlarını talep edileceği, bu uğurda yapılacak tüm masraflar ile avukatlık ücretinin tarafınıza ait olacağı ihtar olunur.
  Sayın Noter, üç nüshadan ibaret bu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını ve tebliğ şerhi verilecek diğer nüshasının da tarafımıza verilmesini talep ederiz. --

  Keşideci Vekili

 3. HAYAT
  Devamlı Üye
  NOTERLİĞİ’NE

  KEŞİDECİ :
  VEKİLLERİ :
  MUHATAP :
  KONU : Muaccel kira borcunun ödenmesi ihtarı.
  A Ç I K L A M A :
  1- Sayın muhatap, mülkiyeti müvekkile ait yukarıda adresiniz olarak gösterilen yerdeki taşınmazı ..//. başlangıç tarihli yazılı kira sözleşmesine dayanarak kiracı sıfatı ile kullanmaktasınız. Kira sözleşmesi 4 yıllık olup bu dönemin aylık kirası 2.000.-YTL’dır.
  2- Yazılı sözleşmeye göre aylık kiralar her ayın birinde net ve peşin olarak ödenmesi gerekmektedir. Ancak sözleşme hükmüne aykırı olarak bugüne kadar aylık kiraları çoğunlukla gününde ödememektesiniz. Müvekkilin şifahi uyarılarına rağmen sözleşmeye aykırılık oluşturan bu tutumunuz devam etmektedir. Bugün itibarıyla Temmuz 2006 ayı kira bedeli de halen ödenmemiş bulunmaktadır.
  3- Sözleşmenin özel şartlar bölümünde aylık kiraların herhangi birinin gününde ödenmemesi halinde dönem sonuna kadar olan tüm kira bedellerinin muaccel olacağı kararlaştırılmıştır. Buna göre dönem sonuna kadar olan aylık kiraların tamamı muaccel olduğundan 10.000.-YTL ödemeniz gerekmektedir.
  Sayın muhatap, işbu ihtarnamenin tebliğinden itibaren 30 gün içinde 10.000.-YTL muaccel kira borcunuzu 01.07.2006 tarihinden itibaren işleyen avans faizi ile birlikte ödemenizi; aksi halde temerrüt koşulları oluşacağından akdin feshi ve mecurun tahliyesi için aleyhinize dava açılacağını, birikmiş kira alacaklarının tahsili için de icra takibi başlatılacağını, bu uğurda yapılacak tüm giderler ile avukatlık ücretlerinin de tarafınıza ait olacağını ihtar ederiz.
  Sayın Noter, üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin birer nüshasının muhatap kısmında isim ve adresleri gösterilen kiracılara ayrı ayrı tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını, tebliğ şerhi verilecek diğer nüshasının ise tarafımıza verilmesini talep ederiz. ..//.

  Keşideci Vekili

 4. HAYAT
  Devamlı Üye
  KEŞİDECİ :
  VEKİLLERİ :
  MUHATAP :
  KONU : Arızalı sulama sisteminin müvekkilin bahçesine, konutuna ve eşyalarına verdiği zararın tazmini ve gerekli önlemlerin alınması hakkında son ihtardır.
  A Ç I K L A M A :
  1- Sayın muhatap, müvekkilimiz Tesislerinizin bitişiğinde bulunan iki dönüm arazi içindeki konutunda yaklaşık otuz yılı aşkın süreden beri ikamet etmektedir. Müvekkilimizin konutu spor sahasına ön cephesi yönünden komşudur.
  Çim alanın sulanması için kurulmuş olan sulama düzenine ait fıskiyelerden müvekkilin konutuna yakın olan iki tanesinin dönerek tazyikli su fışkırtırken zaman zaman müvekkilin taşınmazına ve konutuna yönelip kilitlendiği, büyük zararlara yol açtığı, hacim ve tazyiki itibarıyla devamlı potansiyel bir tehlike durumunda olduğu defalarca yetkililere yazılı ve sözlü olarak iletilmiş ancak kalıcı bir sonuç alınamamıştır. Tüm bu girişimlerin sonuç vermemesi ve önemli boyutta maddi ve manevi zararların ortaya çıkması üzerine müvekkil hukuk büromuza müracaat etmiş ve Temmuz 2005 ayından itibaren bu konu tarafımızdan takibe alınmıştır.
  2- Bilindiği üzere Medeni Kanun’un 2. maddesi uyarınca herkes haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kuralına uymak zorundadır. Yine Medeni Kanun’un 737 ve devamı maddeleri uyarınca herkes taşınmaz mülkiyetinden doğan yetkilerini kullanırken ve özellikle işletme faaliyetini sürdürürken komşularını olumsuz şekilde etkileyecek taşkınlıklardan kaçınmakla yükümlüdür. Komşuluk hukukuna riayet etmek ve başkalarına zarar verici davranışlardan kaçınmak medeniyet ölçüsü olduğu gibi aynı zamanda yasa buyruğudur. Gereken hassasiyeti göstereceğinize ve yasal sorumluluklarınızı yerine getireceğinize halen inandığımızdan yargı yoluna gitmeden durumu son ve bir kez daha ileterek uyarmak uygun bulunmuştur.
  Sayın muhatap, işbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren bir hafta içinde müvekkilimizin zararını nakden tazmin etmenizi, aynı süre içinde zarar veren fıskiyeleri iptal etmenizi ve gerekli tedbirleri almanızı aksi halde aleyhinize yasal yollara müracaat edileceğini ve bu uğurda yapılacak her türlü masraf ile avukatlık ücretinin de tarafınıza ait olacağını ihtar ederiz.
  Sayın Noter, üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını, tebliğ şerhini havi diğer nüshasının da tarafımıza iadesini talep ve rica ederiz. ./../.

  Keşideci Vekili


 5. HAYAT
  Devamlı Üye
  CEVAP VEREN (KEŞİDECİ) :
  VEKİLLERİ :
  KARŞI TARAF (MUHATAP) :
  VEKİLİ :
  KONU : . Noterliğinden keşide edilen 18.12.2000 tarih ve yevmiye numaralı ihtarnameye cevabımızdır.
  C E V A P L A R I M I Z :
  1- İhtarnamede ileri sürülen tüm iddialar hukuki dayanaktan yoksun ve gerçek dışıdır. İhtarnamenin 3. maddesinde işyerinin E. ve H. tarafından müvekkile devredildiğini iddia etmektesiniz. Gerçekte işletmedeki tüm malzeme ve demirbaşları fatura etmek suretiyle müvekkile devir ve teslim ettiğiniz gerek işletmeniz ve şirketiniz kayıtlarında ve gerekse resmi kurumlar nezdindeki kayıtlarda sabittir. Aynı tarihte şirketinizi de başka bir adrese naklettiğiniz gibi diğer özel eşyalarınızı da bir kamyonetle ’daki adresinize götürdüğünüz herkesçe bilinmekte ve ispat edilebilir durumdadır.
  2- Yukarıda açıkladığımız devir ve teslimden bu yana bir yıla yakın zaman geçtikten sonra taşınmaz maliki E. ile kira ilişkinizin devam ettiğini ileri sürmeniz mesnetsiz bir iddia olup iyi niyetle bağdaşmaz. E. ile hukuki ilişkinizi devir ve teslimden evvel rızaen ve fiilen sona erdirdiğiniz de bilinen bir gerçektir.
  3- E’nin taşınmaz malikliği dışında müvekkile ait işyeri ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır. İşyerinin devir ve teslimi de yukarıda açıklanan şekilde yapıldığından bir gayrı yasallık hiçbir şekilde söz konusu değildir. Devir-teslim tarihinde fatura edilen malzeme ve demirbaş bedelleri ödenmiş olduğundan müvekkilin ödemesi gereken bir borç da yoktur. Tüm iddialarımız gerçek dışıdır, iddia ve taleplerinizi reddediyoruz.
  4- İddia edildiği gibi, müvekkil şirketinize ait işyerinde çalışan bir eleman değildir. İşletmedeki tüm demirbaş ve malzemeleri şirketinizden devir ve teslim alan müvekkil, yeri kiralamış olup kendi nam ve hesabına ticari faaliyet yapmaktadır.
  5- Geçen zaman içerisinde şirketinizden alacaklı olduğunu iddia edenler müvekkile ait işyerine sıkça gelerek taciz etmektedirler. Hatta bu işyerine icra tebligatları gönderilmiş, hacze gelinmiştir. Gerçi bunlar yasal durum karşısında hukuki sonuç doğurmamış ve doğurmayacaktır. Ancak müvekkil bunlara karşı da hukuki mücadele vermek zorunda kalmıştır. Asıl önemlisi bu olayları sizin yönlendirdiğiniz duyumları alınmaktadır. Bu haksız girişim ve davranışlarınıza karşı gerektiğinde yasal yollara başvurulacaktır.
  Sayın muhatap, yukarıda kısaca izah edilen nedenlerle sataşmalarınıza son vermenizi; aksi halde aleyhinizde yasal yollara müracaat edileceğini, bu uğurda yapılacak tüm masraf ve avukatlık ücretinin de tarafınıza ait olacağını cevaben ihtar ederiz.
  Sayın Noter, üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, birnüshasının dairenizde saklanmasını, tebliğ şerhi verilecek diğer nüshasının da tarafımıza verilmesini talep ve rica ederiz.
  Saygılarımızla


 6. HAYAT
  Devamlı Üye
  CEVAP VEREN (KEŞİDECİ) :
  VEKİLLERİ :
  KARŞI TARAF (MUHATAP) :
  KONU : . Noterliğinden keşide edilen …./…./…. tarih ve yevmiye numaralı ihtarnameye cevabımızdır.
  C E V A P L A R I M I Z :
  1- İhtarnamede ileri sürülen hususlardan ----Gıda ve Pazarlama Ticaret Ltd. Şti.’nin ---tarihine kadar % 75 hissesinin müvekkile, % 25 hissesinin de size ait olduğu, bu tarihte müvekkile ait hissenin % 15’i C’ye, % 60’ı da tarafınızca devralındığı hususu doğru, diğer tüm iddialarınız gerçek dışıdır. İddia ve taleplerinizi reddediyoruz.
  2- Müvekkil ile aranızda şirketin üçüncü şahsa devri konusunda bir anlaşma mevcut değildir. Müvekkil hisselerinin tamamını tüm aktifi ve pasifi ile birlikte devretmiş bulunduğuna göre, bu tarihten sonra şirket tüzel kişiliği ile ilgili olarak bir insiyatif kullanamayacağı, hiçbir yetki ve sorumluluğunun da kalmadığı izahtan varestedir. Dolayısıyla şirket ve marketin üçüncü şahsa devrine izin verilmediği iddiası asılsızdır.
  3- Devir işleminden sonra işyerine fiilen el konduğu gerçek dışı iddia ve senaryolarınızın devamı mahiyetindedir. Halbuki markete ait demirbaşları başka bir şahsa fatura keserek devir ve teslim ettiğiniz gerek şirketinize ait kayıtlarda ve gerekse resmi kurumlar nezdindeki kayıtlarda sabittir. Diğer ve özel eşyalarınızı da bir kamyonetle ----’daki adresine götürdüğünüz herkesçe bilinmekte ve ispat edilebilir durumdadır.
  4- İşletme ve şirketin üçüncü şahsa devri tamamen şirket tüzel kişiliğinin, ortakların, temsil ve idareye yetkili olanların tasarrufunda olup, müvekkilimiz ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Şirketin malvarlığı ve borçlarının tasfiyesi konularında da ---tarihi itibarıyla müvekkilimizin ilgisi, yetki ve sorumluluğu kalmamıştır. Çünkü yukarıda açıklandığı üzere müvekkil hissesinin tamamı C. ve tarafınızca tüm aktif ve pasifi ile birlikte hukuki ve mali yükümlülükleri ile devir ve temlik alınmıştır. Bu nedenle müvekkil yönünden bir araya gelip çözümlenmesi gereken bir konu yoktur.
  5- Sosyal Sigortalar Kurumu’na verilen --- tarih ve --- kayıt no’lu yazıda şirketin adının kullanıldığı ve imzanızın taklit edildiği yönündeki iddianız ise iddia sınırlarını aşmış olmuş iftira niteliğinde ve müvekkilin şahsiyet haklarına saldırı teşkil etmektedir. Bu beyanınızı ispat edemediğiniz takdirde suç işlemiş olacağınızı hatırlatırız.
  6- Esasen geçen süre içinde şirket ve dolayısıyla işletmeye ait idare ve temsil yetkinizi kötüye kullanmanız nedeniyle uğradığı zararlardan dolayı müvekkil mağdur durumdadır. Marketteki satışlardan elde edilen geliri kişisel harcamalarınıza kullandığınız, mal alımlarını ise borçlanma suretiyle yaptığınız, elektrik, telefon, su faturalarını bile yıllarca ödemediğiniz her an ispat edilebilecek hususlardır. Müvekkil defalarca tespit ve ikaz ettiği bu gibi konularda sonuç alamayınca büyük sermaye ve emek harcadığı şirket hissesini devretmek zorunda kalmıştır. Mülkiyet sahibiyken beş yıldır kira da alamamıştır. İşletmenin ve şirketin elektrik, su ve telefon borçları müvekkil tarafından üstelik hissesini devrettikten sonra ödenmiştir. Sorumluluğunuza yol açacak mahiyetteki tutum ve davranışlarınız müvekkil tarafından tespit edilmiş ve bilinmektedir. Aleyhinize yasal yollara başvurulmamış olmasının nedeni müvekkilin şahsınızla olan yakın ailevi ilişkileridir. Müvekkil aleyhindeki haksız tutum ve davranışlarınızı sürdürmeniz halinde müvekkil de yasal haklarını kullanmak zorunda kalacaktır.
  Mezkûr ihtarnamede size müracaat edecek şirketiniz alacaklılarına müvekkilin iş ve ev adreslerini vererek bu adreslere göndereceğiniz beyanı yer almaktadır. Böyle bir davranış haksız ve çirkin bir davranış haksız olacağı gibi aleyhinizde yasal yollara başvurulması sonucunu doğuracaktır.
  Sayın muhatap, yukarıda kısaca izah edilen nedenlerle sataşmalarınıza son vermenizi, aksi halde aleyhinize yasal yollara müracaat edileceğini, bu uğurda yapılacak tüm masraf ve avukatlık ücretinin tarafınıza ait olacağını cevaben ihtar ederiz.
  Sayın Noter, üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, bir nüshasının dairenizde hıfzını, tebliğ şerhi verilecek diğer nüshasının da tarafımıza iadesini talep ve rica ederiz. --
  Saygılarımızla,

  Keşideci Vekili


 7. HAYAT
  Devamlı Üye
  NOTERLİĞİ’NE

  İHTARA CEVAP VEREN :
  VEKİLLERİ :
  KARŞI TARAF :
  VEKİLİ :
  KONU : İhtarnameye cevap
  AÇIKLAMA :
  1- Kiralayan 01.03.2006 tarihinde başlayacak olan yeni dönem kira parasının aylık net 2000.-YTL olarak ödenmesini talep etmektedir. Kiralayanın söz konusu talebi aşağıda açıklanan nedenlerle haksız, fahiş ve hukuki dayanaktan yoksundur.
  2- Kiranın artış nedeni olarak hak ve nesafet kuralları, işyerinin bulunduğu bölgedeki yolların ve caddelerin yenilenmesi ve ticari gelişmeler gösterilmektedir. Müvekkil şirketin kirasının, emsal kiralara göre düşük olduğu da iddia edilmektedir. Bu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.
  Bilindiği üzere yerleşmiş Yargıtay uygulamasına göre hak ve nesafete göre kira bedelinin tespit edilmesi halinde takip eden dönemlerde üç yıl arka arkaya % 65 ile sınırlı olmak üzere ÜFE (TEFE) endeks oranı kadar kira artışı talep edilebilir.
  3- Taraflar arasında imzalanmış olan 01.03.2003 tarihli kira sözleşmesinde aylık kira bedeli 600.-YTL olarak kararlaştırılmıştır. Kira sözleşmesinde özel artış şartı bulunmamaktadır. Sözleşmeyi takip eden dönemlerde müvekkil enflasyon oranı üzerinde artış yaparak kiraları ödemiştir. İhtarla artış istenen dönem söz konusu kira sözleşmesine göre üçüncü dönemdir. Önceki dönemlerde olduğu gibi 01.03.2006 tarihinde başlayacak yeni dönem kirası da yıllık ÜFE rakamı baz alınarak artırılacaktır. İhtarname ile talep edilen miktar haksız ve fahiş olduğundan kabul etmiyoruz.
  Sayın Noter, üç nüshadan ibaret bu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, bir nüshasının dairenizde muhafazasını, tebliğ şerhini havi diğer nüshasının da tarafımıza verilmesini talep ederiz. ./../

  …………….Vekili


 8. HAYAT
  Devamlı Üye
  NOTERLİĞİNE  KEŞİDECİ :

  VEKİLLERİ :

  MUHATAP :

  KONU : …/…./….. tarihinde başlayacak yeni kira döneminde aylık kiranın
  ……. YTL olarak ödenmesi talebi

  AÇIKLAMA :

  1- Sayın Muhatap, mülkiyeti müvekkile ait yukarıda adresiniz olarak gösterilen yerdeki mecuru …/…/…..başlangıç tarihli kira sözleşmesine dayalı olarak kiracı sıfatı ile kullanmaktasınız. Aylık kira …… YTL’dır.

  2- Mezkur kira sözleşmesinde kira artışına ilişkin özel bir şart bulunmamaktadır. Sözleşmenin imzalandığı tarihe göre içinde bulunduğumuz dönem dördüncü kira dönemidir. Dört yıldır kira artışı yapılmamıştır. Günün şartları, taşınmazın konumu ve emsallerine göre kira çok düşük kalmıştır. Bu nedenle yeni kira döneminde aylık kiranın koşullar ve hakkaniyet ölçüsünde artırılması gerekmektedir.

  Sayın Muhatap, kısaca açıklanan nedenlerle yeni kira döneminde aylık kiranın net ….. YTL olarak ödenmesini, aksi takdirde kira tespiti için dava açılacağını, bu uğurda yapılacak tüm yargılama giderleri ve vekillik ücretinin de tarafınıza ait olacağını ihtar ederim.


  Sayın Noter; üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını, tebliğ şerhi verilecek diğer nüshasının ise tarafımıza verilmesini talep ederiz.

  Saygılarımızla,

  Keşideci Vekili


 9. srppp
  Yeni Üye
  biri bana acil yardım edebilir mi?üniversitede okuyorum ve ben geçen sene bir arkadaşımla ev kiraladım şimdi evden ayrılmak istiyorum o istemiyor ve ev sahibi yerime birini bulmadan sözleşmeyi fes etmiyor??? Ben bir avukata danıştım bana sorduğu soru kiracımısın kefilmisindi? Fakat ben bunu tam olarak bilmiyorum ve benim elimde kira sözleşmemizin fotokopisi yok..Evdeki bütün faturalar arkadaşımın üstüne ama ben yinede emin olamadım. Kısacası bir kira sözleşmesinde birden fazka kiracı olabilirmi ve faturalar kiracı olmayanın üstüne olabilirmi?

 10. Ziyaretçi
  Kiracı da olsan, kefil de olsan sorumlusun.
  Genelde yapılan uygulama, iki kişiden biri kiracı diğeri kefil yapılır.

+ Yorum Gönder


kiracıya ihtarname örneği,  kira ihtarname örneği,  noterden kiracıya ihtarname örneği,  kira ödemeyen kiracıya ihtarname örneği,  kiracıyı çıkarmak için ihtarname örneği,  kiracıya noterden ihtarname örneği