+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda Hukuka Giriş Deneme Sınavı Hakkında Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Hukuka Giriş Deneme Sınavı Hakkında
  Hukuka Giriş Deneme Sınavı Hakkında

  Hukuka Giriş Deneme Ve Cevaplar Sınavı Soru


  1-aşağıdakilerden hangisi taşınmaz mülkiyetinin konusunu teşkil etmez?

  a-arazi
  b-madenler
  c-kargir binanın bağımsız bir bölümü
  d-tapu siciline müstakil ve daimi olmak üzere ayrıca kaydedilen haklar,
  e-hayvanlar

  2-aşağıdakilerden hangisi sınırlı ayni haklardan değildir?

  a-irtifak hakları
  b-rehin hakları
  c-taşınmaz mükellefiyeti
  d-alacak hakkı
  e-ipotek

  3-bir alacağın teminatı olarak bir taşınmazın karşılık gösterilmesine ne ad verilir?

  a-ipotek
  b-irtifak hakkı
  c-intifa hakkı
  d-hapis hakkı
  e-teslim şartlı rehin

  4-aralarındaki borç iliişkisi dolayısıylşa alacaklının isteyebileceği,borçlununda yerine getirmekle yükümlü olduğu davranış biçimine ne denir?

  a-alacak
  b-borçluluk
  c-edim
  d-tazminat
  e-tespit

  5-işçinin işverenin hizmetinde çalışması ne tür bir edimdir?

  a-sürekli edim
  b-ani edim
  c-olumsuz edim
  d-haksız edim
  e-bölünebilir edim

  6-alacaklının alacağını elde edebilmesi için borçlunun mal varlığına cebri icra yoluyla el koyabilme yetkisine ne denir?

  a-haksız fiil
  b-hukuki işlem
  c-sorumluluk
  d-edim
  e-borç ilişkisi

  7-bir kimsenin başka bir kimsenin dişini kırmasından doğan sorumluluğu ne tür bir sorumluluktur?

  a-akdi sorumluluk
  b-haksız fiil sorumluluğu
  c-sebepsiz zenginleşme
  d-edim
  e-icap

  8-aşağıdakilerden hangisi eksik iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerden biri değildir?

  a-kira
  b-ariyet
  c-karz
  d-vekalet
  e-vedia

  9-bir kimsenin kendisine veya yakınlarından birine bir zarar verileceği tehdidi altında irade açıklamasına ne ad verilir?

  a-hata
  b-muvazaa
  c-hile
  d-ikrah
  e-haksız fiil

  10-aşağıdaki değerlerden hangisini aşan szözleşmelerin senetle ispatı gerekir?

  a-100 ytl
  b-500 ytl
  c-200 ytl
  d-400 ytl
  e-500 ytl

  11-aşağıdakilerden hangisi haksız fiil sorumluluğuna hükmedebilmesi için gerekli şartlardan biridir?

  a-zenginleşme
  b-fakirleşme
  c-hukuka aykırılık
  d-haklı bir sebebin bulunması
  e-haklı bir sebebin bulunmaması

  12-bir kimsenin yetki belgesine dayanarak bir başkasının nam ve hesabına hukuki muamele yapmasına ne ad verilir?

  a-vasıtalı temsil
  b-yetkisiz temsil
  c-kanuni temsil
  d-dolaylı temsil
  e-doğrudan doğruya temsil

  13-yetkisiz temsilde yapılmış olan hukuki işlem hangi halde temsil olunan hakkında hüküm ifade eder?

  a-zaten hüküm ifade eder
  b-onay verilmesiyle
  c-onay verilmemesiyle
  d-hiçbir şekilde hüküm ifade etmez
  e-temsilci hüküm ifade etmesini istiyorsa hüküm ifade eder

  14-para borçlarında ifa yeri neresidir?

  a-borçlunun ikametgahı
  b-alacaklının ikametgahı
  c-sözleşmenin yapıldığı an şeyin bulunduğu yer
  d-bankalar
  e-vergi daireleri

  15-borçlunun edimini ifa zamanında alacaklıya karşı yerine getirmemesine ne denir?

  a-ifa
  b-sözleşmeyi feshetme
  c-kusurlu imkansızlık
  d-temerrüt
  e-imkansızlık

  16-köylerde taşınmaz kiralaması ile ilgili olarak hangi kanun uygulanır?

  a-ttk
  b-bk
  c-6570 sayılı kira kanunu
  d-iş kanunu
  e-medeni usul kanunu

  17-aşağıdakilerden hangisi borcu sona erdiren sebeplerden biri değildir?

  a-yenileme
  b-alacaklının ölmesi
  c-borçlunun ölmesi
  d-ademi ifa
  e-borcun muaccel olması

  18-aşağıdaki borçlardan hangisi zaman aşımına uğramaz?

  a-para borcu
  b-kira borcu
  c-taşınır rehniyle teminata bağlanmış borçlar
  d-taşınmaz rehniyle teminata bağlanmış borçlar
  e-hizmet borcu

  19-aşağıdakilerden hangisi satıcının satım sözleşmesinden doğan borcu değildir?

  a-teslim ve mülkiyeti nakil borcu
  b-satılanı saklama borcu
  c-ayıba karşı garanti borcu
  d-zapta karşı garanti borcu
  e-satılanı teslim alma borcu

  20-aşağıdakilerden hangisi tek tarafa borç yükleyen sözleşmelerdendir?

  a-satım sözleşmesi
  b-bağışlama sözleşmesi
  c-kira sözleşmesi
  d-trampa sözleşmesi
  e-hizmet sözleşmesi

  21-aşağıdakilerden hangisi kullandırma amacı güden sözleşme türlerinden biridir?

  a-bağışlama sözleşmesi
  b-kira sözleşmesi
  c-hizmet sözleşmesi
  d-vedia sözleşmesi
  e-satım sözleşmesi

  22-aşağıdakilerden hangisi işverenin borçları arasında yer almaz?

  a-işciye ücret ödemek
  b-işçinin sağlığını korumak
  c-işçinin çalışması için gerekli alet ve malzemeleri sağlamak
  d-işi bizzat yapmak
  e-iş güvenliği önlemlerini almak

  23-aşağıdakilerden hangisi vekalet sözleşmesini sona erdiren özel sebeplerden biri değildir?

  a-azil
  b-istifa
  c-ölüm
  d-iflas
  e-ihtar

  24-aşağıdakilerden hangisi finansal kiralama sözleşmesinin konusunu oluşturmaz?

  a-taşınır mal
  b-taşınmaz mal
  c-iş makinası
  d-baskı makinesi
  e-ihtira beratı

  25-kefilin alacaklıdan önce asıl borçluyu takip etmesini istemesine ne ad verilir?

  a-zaman aşımı defi
  b-borcun muaccel olmadığı defi
  c-rehnin paraya çevrilmesi defi
  d-şahsi defi
  e-tartışma defi

  26-aşağıdakilerden hangisi kefalet sözleşmesi için doğru değildir?

  a-iki tarafa borç yükleyen sözleşmedir
  b-tek tarafa borç yükleyen sözleşmedir
  c-asıl borcun ödenmesini garanti eder
  d-yazılı şekilde yapılır
  e-asıl borcun ifasıyla sona erer

  27-bir idari işleme karşı idare mahkemelerinde dava açma hakkı,yazılı bildirim tarihinden itibaren ne kadar süre ile sınırlandırılmıştır?

  a-30 gün
  b-60 gün
  c-1 yıl
  d-10 gün
  e-3 yıl

  28-aşağıdakilerden hangisi anayasa mahkemesinde iptal davası açmaz?

  a-cumhurbaşkanı
  b-iktidar partisi meclis grubu
  c-ana muhalefet partisi meclis grubu
  d-sayıştay
  e-tbmm üye tam sayısının en az beşte birini oluşturan milletvekili grubu

  29-askeri ceza yargısı alnaındaki mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

  a-yargıtay
  b-askeri yargıtay
  c-askeri yüksek idare mahkemesi
  d-danıştay
  e-askeri mahkeme

  30-factoring sözleşmesinin çekirdek kısmını oluşturan unsur,gerçek faktoring sözleşmesinde aşağıdakilerden hangisidir?

  a-ödünç
  b-satım
  c-alacağın temliki
  d-kira
  e-hiçbiri

  cevap anahtarı:
  1-e
  2-d
  3-a
  4-c
  5-a
  6-c
  7-b
  8-a
  9-d
  10-d
  11-c
  12-e
  13-b
  14-b
  15-d
  16-b
  17-a
  18-d
  19-e
  20-b
  21-b
  22-d
  23-e
  24-e
  25-e
  26-a
  27-b
  28-d
  29-b
  30-b
 2. Acil

  Hukuka Giriş Deneme Sınavı Hakkında isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder