+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda Trafik Cezası İtiraz Dilekçesi Örneği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Trafik Cezası İtiraz Dilekçesi Örneği
  Trafik Cezası İtiraz Dilekçesi Örneği

  Trafik Cezası İtiraz Dilekçe


  Bu dilekçeyi bulunduğnuz yer trafik mahkemesine yoksa trafik mahkemesi olarak görevlendirilmiş Sulh Ceza Mahkemesine ibraz etmeniz gerekir. Dilekçe ile birlikte size tebellüğ edilen ceza tutanağı ile nüfus cüzdanınıda eklemeniz yararınızadır.

  Trafik Cezasına İtiraz İçin Dilekçe Örneği İse;

  SULH CEZA MAHKEMESİNE
  . (Suç Yeri Mahkemesi)

  İTİRAZ EDEN : Tc Kimlik Numarası ve Açık Kimlik Bilgileri isim soyisim baba adı vs. ve adres bilgileri yazılmalıdır. TC Kimlik Numarası Önemli

  İtiraza konu tutanağın tanzim tarihi : //2010

  İtiraza konu tutanağın tebellüğ tarihi : ././2010

  İtiraz konusu : Suç Yeri (Örn:Kırşehir)Trafik denetleme şube müdürlüğü .amirliği`nin tarih . serisıra no.lu trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptali hakkında.

  AÇIKLAMALALAR :

  1- 34 XX 111 tescil plakasına kayıtlı hususi otomobilimin; karayolları trafik kanunu`nun maddesi hükmüne istinaden "" suçunun işlendiği gerekçesiyle gıyabımda kesilen ekte sunulu .tarihli toplam . TL. bedelli trafik cezası tutanağı düzenlenip tarihinde tarafıma tebliğ edilmiştir.

  2- Yukarıda bilgileri yazılı trafik ceza tutanağı aracımın tescil plakasına göre tarihinde gıyabımda düzenlenmiş ve tarafıma aylar geçtikten sonra yani . tarihinde tebliğ edilmiştir.
  "Trafik para cezalarının tahsilinde ve takibinde uygulanacak esas ve usuller ile kullanılacak belgeler hakkında yönetmelik"in "tescil plakasına göre düzenlenen tutanaklar için yapılacaklar işlemler" başlıklı 10. maddesi;

  "Karayolları trafik kanununun 116 ncı maddesi hükümleri gereğince
  görevlilerce yetki sınırları içerisinde tescil plakasına göre
  düzenlenen tutanaklar;

  a) Aracın kayıtlı olduğu kuruluştan arşiv kayıtlarına göre araç sahibi veya işleteni tespit edilerek (birden fazla ise ilk sıradaki) tutanağın boş kalan yerleri doldurularak ilgiliye 7201 sayılı tebligat kanunu hükümleri uyarınca tebliğ edilir ve tutanağın bir nüshası takip ve tahsil için ilgili mal sandığına gönderilir. Tebligat işlemine yedi iş günü içinde başlanır. yapılan tebligatta bu şekilde uygulanan cezalar için tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde yetkili
  mahkemeye itiraz edebilecekleri belirtilir. İtiraz ödemeyi ve ödeme ile ilgili süreyi durdurur. ancak itiraz üzerine verilen kararlar kesindir. Hükmünü amirdir.

  Söz konusu madde hükmü gereğince düzenlenen trafik ceza tutanağının muhataba yani tarafıma tebliğ edilmesi işlemine 7 (yedi) gün içinde başlanması gerekmektedir.
  Ancak ekte sunulu tutanakta da görüleceği üzere kural ihlalinin yapıldığı iddia edilen tarih ile tebligat tarihi arasında uzun bir zaman bulunmaktadır. Tebligatın ilgili yönetmelik hükmüne göre yapılmadığı aşikârdır. Tutanak tarihinde düzenlenmiştir ve açık yönetmelik hükmüne göre tebligat işlemlerinin en geç . tarihine kadar (tutanağın düzenlendiği tarihten sonraki 7.gün) yapılmış olması gerekirken tutanağın tarafıma aylar sonra tebliğ edilmesi usul ve yasaya aykırılık teşkil eder.


  3- Öte yandan söz konusu ceza tutanağında belirtilmiş olan "" suçu tarafımdan işlenmemiştir. Tutanağın düzenlendiği tarih aylar öncesi olmakla anayasa`dan kaynaklanan savunma hakkım da kısıtlanmış bulunmaktadır. Söz konusu yönetmeliğe aykırı olarak yapılan tebligat itiraz etmemdeki haklılık gerekçelerimi de ortadan kaldıracak bir sürede yapılmıştır.

  Bu nedenle söz konusu yönetmelik`in 10/a. maddesi de göz önüne alınarak yasaya aykırı olarak tebliğ edilen itiraza konu trafik tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesi gerekmektedir. Bu konuya ilişkin olarak İstanbul 3. sulh ceza mahkemesi`nin
  22.05.2006 tarihli 2006/129 d.iş 2006/129k. no.lu dosyasından verilen ve ekte sunduğum karar da itirazlarım doğrultusundadır.

  SONUÇ VE TALEP : Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığım nedenlerle;

  İtirazımın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.  itiraz eden
  .İsim adres


  Ekleri :

  1- İtiraza konu trafik denetleme şube müdürlüğü amirliği`nin tarih
  seri. sıra no.lu trafik ceza tutanağı fotokopisi.

  2- . plakalı aracıma ait iki adet ruhsat fotokopisi.

  3- Nüfus cüzdanı sureti.


  şeklindeki örnek bir dilekçeyi kendinize uyarlayarak dava açabilirsiniz.
 2. Acil

  Trafik Cezası İtiraz Dilekçesi Örneği isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


trafik idari para cezasına itiraz dilekçesi örneği,  trafik idari para cezası itiraz dilekçesi örneği,  trafik cezası itiraz dilekçesi 2012,  sulh ceza mahkemesi kararına itiraz dilekçesi örneği,  trafik idari para cezası karar tutanağı örneği,  ankara trafik mahkemesi dilekçe örneği