+ Yorum Gönder
Tarih Arşivi ve Hukuk ve Kanunlarımız Forumunda Yetki Ve Itirazlar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Yetki Ve Itirazlar
  Yetki Ve İtirazlar

  Yetki Ve İtirazlar Hakkında Bilgi


  II. YETKİ

  YETKİ VE İTİRAZLARI:

  Madde 50 - (Değişik madde: 03/07/1940 - 3890/1 md.)

  Para veya teminat borcu için takip hususunda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun yetkiye dair hükümleri kıyas yolu ile tatbik olunur. Şu kadar ki, takibe esas olan akdin yapıldığı icra dairesi de takibe salahiyetlidir.

  Yetki itirazı esas hakkındaki itirazla birlikte yapılır. icra mahkemesi *1* tarafından önce yetki meselesi tetkik ve kati surette karara raptolunur.

  İki icra mahkemesi *1* arasında yetki noktasından ihtilaf çıkarsa Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 25 inci maddesi hükmü tatbik olunur.

  III. TATİLLER VE TALİKLER

  TATİLLER:

  1 - BÜTÜN BORÇLULAR HAKKINDA:

  Madde 51 - (Değişik madde: 18/02/1965 - 538/24 md.)

  Güneşin batmasından bir saat sonra ile güneşin doğmasından bir saat önceye kadarki devrede (Gece vakti) ve tatil günlerinde takip muameleleri yapılamaz. Ancak, gece iş görülen yerlerde gece vakti hasılat haczi mümkündür. Tatil günlerinde haciz ve tebligat yapılabileceği gibi muhafaza tedbirleri de alınabilir. Borçlunun mal kaçırdığı anlaşılırsa gece vakti dahi haciz yapılması caizdir. Bir borçlu hakkında kanunda gösterilen sebeplerden dolayı icra talik edilmiş veya konkordato için mühlet verilmiş ise, o borçluya karşı takip muamelesi yapılamaz.

  2 - BORÇLUNUN AİLESİNDEN BİRİNİN ÖLÜMÜ HALİNDE:

  Madde 52 - Karısı yahut kocası ve kan ve sıhriyet itibariyle usul veya füruundan birisi ölen bir borçlu aleyhindeki takip, ölüm günü ile beraber üç gün için talik olunur.

  3 - TEREKENİN BORÇLARINDA:

  Madde 53 - Terekenin borçlarından dolayı ölüm günü ile beraber üç gün içinde takip geri bırakılır. Mirasçı mirası kabul veya reddetmemişse bu hususta Kanunu Medenide muayyen müddetler geçinceye kadar takip geri kalır.

  İcra takibi sırasında borçlu öldüğünde tereke henüz taksim edilmemiş veya resmi tasfiyeye tabi tutulmamış yahut mirasçılar arasında aile şirketi tesis olunmamışsa borçlu hayatta olsaydı hangi usul tatbik olunacak idi ise terekeye karşı ona göre takip devam eder.

  Bu takibin mirasçıya karşı devam edebilmesi ancak rehinin paraya çevrilmesi veya haciz yollariyle kabildir.

  4 - TUTUKLULUK VE HÜKÜMLÜLÜK HALİNDE:

  Madde 54 - (Değişik madde: 18/02/1965 - 538/25 md.)

  Mümessili olmıyan bir tutuklu veya hükümlü aleyhine takipte, mümessil tayini vesayet makamına ait olmadıkça, icra memuru bir mümessil tayin etmesi için kendisine münasip bir mühlet verir ve takibi bu sürenin bitmesine bırakır. Bu mühlet içinde temsilci tayin edip icra dairesine bildirmiyen tutuklu veya hükümlü hakkında takibe devam olunur.

  Mal kaçırılması ihtimali olan hallerde bu mühlet içinde de haciz yapılabilir.

  5 - ASKERLİK HALİNDE:

  Madde 54/a - (Ek madde: 18/02/1965 - 538/26 md.)

  Askerlik hizmetinin devamı müddetince erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (Uzman veya uzatmalı çavuş ve onbaşılar hariç) aleyhine takipte, icra memuru, bir mümessil tayin etmesi için kendisine münasip bir mühlet verir ve takibi bu sürenin bitmesine bırakır. Bu müddet içinde temsilci tayin edip icra dairesine bildirmiyenler hakkında takibe devam olunur.

  Mal kaçırılması ihtimali olan hallerde bu mühlet içinde de haciz yapılabilir.

  6 - BORÇLUNUN AĞIR HASTALIĞI HALİNDE:

  Madde 55 - (Değişik madde: 18/02/1965 - 538/27 md.)

  Takip borçlunun mümessil tayin edemiyecek derecede ağır hastalığı halinde muayyen bir zaman için icra memurluğunca talik olunabilir. Ağır hastalığın resmi belge ile tahakkuku lazımdır.

  Mal kaçırılması ihtimali olan hallerde hastalığın devamı sırasında da haciz yapılabilir.

  TALİKIN MÜDDETLERİN CEREYANINA TESİRİ:

  Madde 56 - (Değişik madde: 18/02/1965 - 538/28 md.)

  Takip talikleri esnasında müddetlerin cerayanı durmaz. Müddetin nihayeti bir talik gününe rastlarsa müddet talikin bitiminden sonra bir gün daha uzatılır.

  IV. İCRA TEBLİĞLERİ

  İCRA TEBLİĞLERİ :

  Madde 57 - (Değişik madde: 18/02/1965 - 538/29 md.)

  İcraya ait tebliğlerde Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak borçlu, kendilerine kanunen mümessil tayin olunması icabeden şahıslardan ise icra memuru kısa bir zamanda mümessil tayin edilmesini ait olduğu makamdan ister.

  Tebliğ, Medeni Kanunun 159 ve 396 ncı maddelerine göre mezun olanların meslek veya sanatına mütaallik muamelelerden doğmuş bir borca dair ise kendilerine yapılır.

  V. TAKİP TALEBİ

  TAKİP TALEBİ VE MUHTEVASI:

  Madde 58 - (Değişik madde: 18/02/1965 - 538/30 md.)

  Takip talebi icra memuruna yazı ile veya sözlü olarak yapılır.

  Talepte şunlar gösterilir:

  1. Alacaklının ve varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin adı, soyadı, (Ek ibare: 02/04/1998 - 4358/3 md.) vergi kimlik numarası şöhret ve yerleşim yeri; alacaklı yabancı memlekette oturuyorsa Türkiye'de göstereceği yerleşim yeri (Yerleşim yeri gösteremezse icra dairesinin bulunduğu yer yerleşim yeri sayılır);

  2. Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı, (Ek ibare: 02/04/1998 - 4358/3 md.) alacaklı tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası şöhret ve yerleşim yeri;

  Bir terekeye karşı yapılan taleplerde kendilerine tebligat yapılacak mirasçıların adı, soyadı, şöhret ve yerleşim yerleri;

  3. (Değişik bend: 17/07/2003 - 4949 S.K./12. md.) Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla tutarı ve faizli alacaklarda faizin miktarı ile işlemeye başladığı gün, alacak veya teminat yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi;

  4. Senet, senet yoksa borcun sebebi;

  5. Takip yollarından hangisinin seçildiği;

  Alacak belgeye dayanmakta ise, belgenin aslının veya alacaklı yahut mümessili tarafından tasdik edilmiş, borçlu sayısından bir fazla örneğinin takip talebi anında icra dairesine tevdii mecburidir.

  Alacaklıya takip talebinde bulunduğuna ve verdiği belgelere, talep ve takip masraflarına dair bedava ve pulsuz bir makbuz verilir.

  TAKİP MASRAFLARI:

  Madde 59 - (Değişik madde: 06/06/1985 - 3222/4 md.)

  Takip masrafları borçluya aittir. Alacaklı, yapılmasını talep ettiği muamelenin masrafını ve ayrıca takip talebinde bulunurken borçlunun 62 nci maddeye göre yapabileceği itirazın kendisine tebliğ masrafını da avans olarak peşinen öder.

  Alacaklı ilk ödenen paradan masraflarını alabilir.
 2. Acil

  Yetki Ve Itirazlar isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder